Sundhed for alle år 2000?

 

WHO`s  konvention i Gèneve

I 1980èrne underskrev den danske regering et vigtigt dokument i Gèneve, der skulle sikre danskernes helbred i fremtiden bl.a. WHO`s konventions "Sundhed for alle i år 2000"?

I mellemtiden har politikerne og Miljøstyrelsen begrænset stigningen og forurening af giftstoffer i maden, grundvandet, luftens indhold af bl.a. freon fra køleskabe og de skadelige røggasser som dioxin. Men oven i kølvandet på alt dette dukker pludselig et helt andet globalt forureningsperspektiv frem "STØJPESTEN". Det er atmosfærens buldrende indhold af skadelig lavfrekvent lyd af ukendt oprindelse for den almindelige befolkning. Støjen der gennemborer vores boliger om natten og værst i den begyndende morgen og myldretime!!......

Ingen tænker på, at søvnen bliver ødelagt for de små, der sover middagssøvn i sin barnevogn klods op af stærk trafikeret vej eller knudepunkter, tog og motorveje i baghaven? I stedet får vi ødelagte børn og voksne teenager i en alder med alt for tidlig depressioner og psykotiske lidelser til følge?

Læs bogen af Pierre Fluchaire: Sov godt og få det bedre - om at genfinde og bevare din søvn.

Pièrre Fluchaire færsætter: Jeg tror, at støj er den værste form for miljøforurening i dette årtusinde med deres maskiner, motorer, ventilation på tagene og elektroniske medier o.s.v. Infralyd kan forstyrre Deres søvn uden at de aner det, uden at vække Dem, idet den går lige ind og forstyrrer REM-søvnen. Lavfrekvent lyd påvirker "vågencentret" hypotalamus, der ligger i mellemhjernen og dens forgreninger, og slider på nervesystemet, på organismens tilpasningsmekanismer og er årsag til op mod halvdelen af alle  nervøse lidelser. Den svenske lydforsker Tore Malm påpeger også, at tænkeevnen for mange nedsættes væsentlig af frekvenser i områden lavfrekvent svingninger omkring 7 hertz!!......


Vindmøller i titusindvis er allerede overalt opsat i det danske landskab, foruden varme- kraftværker, ventilationsanlæg på hustagene, mobilmaster, køle- og kompressoranlæg som f.eks. jordvarme, luft til luft varmepumper, underjordiske pumper til frembringelse af naturgas og olie, fly, bus og togdrift, lastbilers diselmotorer. Alt sammen udsender de skadelig vibrationer og stresslyde til omgivelserne f.eks. i form af infralyd og lavfrekvent støj (Læs: www.infralyd.dk 

Kendt Flyborg var allerede kendt på Risø Roskilde med skadelige destruktive infralyd, som atomfysiker i 1960èrne!!...

I begyndelsen af 1960èrne advarede en meget kendt Risøforsker Kendt Flyborg, at lavfrekvent lyd som værende helseskadelig i arbejdslivet o.s.v., men ingen blev dengang opmærksom på faren, der nu har indtaget sin overhaling i Danmark, hvor mere end 600.000 mennesker er alvorlig plaget af søvnforstyrrelser med opvågning af hovedpine og depression til følge.

-Infralyd og lavfrekvent støj har som begreb eksisteret herhjemme i 75 år. Det er lyde lige i nærheden, hvad det blotte øre kan opfatte og er tilfælles med resonanser i forskellige kropsdele; hovedet, arme, ben, mave, luftveje o.s.v..  Vi kan således få hovedpine og besvær med at falde i søvn, sove rigtigt af farlige lyde så det rammer "vores hjerterytme som blive forstyret". Infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer om natten har nogenlunde samme alfa, betarytme ligesom vores hjernebølger og hjerterytme? Svingninger fra farlige maskiner og motorer, har været kendt ret længe af Arbejdstilsynet og berører vores hjerneaktivitet og den ellers helsebringende del af vores hverdag. Forstyres REM-søvnen, kan det føre til alvorlige stresslidelser, som ikke kan fejes ind under gulvtæppet. Her må der gøres noget fra politikernes side, hvis vi skal bevare et godt helbred.

På mange arbejdspladser og i beboelsesejendomme, har indeklimaekspert Gerhard i. Nielsen fundet yderst farlig og skadelig lavfrekvent støjkilder og vibrationer f.eks. i hans egen boliger i soveværelse, hvor lyden kom ud af væggene lige som i en højtaler med farlig "strukturlyd". 

Måtte flygte i 30 graders kulde om vinteren til sommerhus i Skovlunde

Vi valget at flygte fra vores skønne og dejlige lejlighed i Hvidovre 1996, en lejlighed vi havde boet i 20 år indtil man opsatte en ventilator på toppen af tagkonstruktionen. Daværende borgmester Britta Chrisensen kunne ikke hjælpe os på en human måde. I 1993 satte man pludselig uden beboernes ønske i planlægning, at instalere en ventilator til udsugning af fugt på Wc op på taget af vores lejlighed på 2. sal. Uden at tage forbehold for lavfrekvent støj og vibrationer, forplantede en ukendt dub lyd overalt i lejligjheden, som gik direkte gennem tagspær og loftdæk og som til sidst forplantede sig og kom ud af væggene som en "STRUKTURLYD". I sengen kunne jeg mærke rystelser, nøjagtig lige som en motorbåds agtig lyd og vibration eller en membramen fra en højtaler. Den rædselsfulde vibration og lyd stod på fra  tidlig morgen til kl.23 aften, og blev målt af et lydfirma og støjekspert fra Sonus til 31,5 hertz 54 dB og den anden lavfrekvente støj til 62 hertz og 59 dB.

Allerede den 5. januar 1996 kontakter jeg som ekspert i indeklimaproblemer samtlige beboer i boligblokken Arnold Nielsens Boulevard 161-177 i Hvidovre, og får samtlige underskrifter fra 6 beboer: Lyden er ret høj og generende i opgang 171-177 fra kl. 22-6 morgen, indtil de lukker for ventilatoren, som ikke kører mellem kl.23 aften til 6 morgen. På foranledning af de samtlige underskrifter, bliver notaterne sendt til afdelingsbestyrelsen.

Da der ikke rigtig sker noget i sagen, bliver dette brev sendt til afdelingsbestyrelsens formand med ordene: I øjeblikket starter ventilationssystemet kl. ca 6,05 om morgenen og frembringer en rædselsfuld iriterende "lavfrekvent lyd" helt ned i flere 1. og 2. sals lejligheder? Ejendomskontoret har "totalt" glemt, at stille uret tilbage fra "sommertid" d. 26. september, hvor ventilationssystemet forsat starter hver morgen fra kl.6.05 stadig sommertid? Uret en timemarker skulle have været stillet frem tidsmæssigt, (ovennævnte skrivelse) fra samtlige beboer vedlægges fra1995!!...
Vi er derfor 6 beboer som er så plaget af "lavfrekvent støj", at vi giver vores samtykke til G.I.Nielsen som er indeklimakonsulent. Vi opfordrer derfor bestyrelsen med øjeblikkelig virkning til, at standse ventilationssystemet, indtil Hvidovre Kommune Tekniske Forvaltning og Miljøstyrelsen har diskuteret problemet.

Sagen løber i langdrag og bliver indberettet til Lejernes Landsorganisation i Hvidovre, hvor G.I. Nielsen er indkaldt til møde. Landsorganisationen kendte udmærket afdelingsbestyrelsen og DAB`s inspektør for bebyggelsen Arnold Nielsens Boulevard og Bernersvænge, sidstnævnt som de flere gange havde lignende sager med omkring lavfrekvent støj og larm fra en bagerbutiks ventilationanlæg og maskiner, som forplantede sig i væge og senge m.m.. Lejernes Landsorganisation var nærmest rystet over min sag fra Arnold Nielsens Boulevard 171-177 og som jeg nu tre og tyve år senere, bringer frem i søgelyset omkring lavfrekvent lyd.

Den 10. april 1996 får jeg brev fra Miljøstyrelsen vedrørende støj fra ventilationssystemet i boligen, en nedslidt motor og ventilator påmonteret tagetryggen Arnold Nielsens Boulevard 177,2 hvor jeg bor. I brevet skriver de: Under henvisning til Deres sag vedrørende Lavfrekvent støj og vibrationer, finder Miljøstyrelsen skrivelse af 14. marts 1996, at sagen falder udenfor Miljøstyrelsens beføjelser, at man ikke kan tage stilling til det alvorlige problem, der hidrører fra ejendommens drift. Miljøstyrelsen agter ikke at foretage videre i sagen. Med venlig hilsen Birgit Kristensen, Industrikontoret Miljøstyrelsen.

Da jeg nogle dage efter telefonisk kontakter Miljøstyrelsen og har sendt måleraporten til professor Henrik Møller Akustisk Laboratorium på Ålborg Universitet for infralyd og lavfrekvent støj, fisker Miljøstyrelsens kontorchef pludselig et cirkulære frem af skuffen, som giver Hvidovre borgmester, dengang Britta Christensen, Hvidovre Kommune frit lejde til at standse ventilationsanlæget på ejendommen A.N. Boulevard 171-177, hvor hun henvises til senst fredag eftermiddag lige før lukketid. Jeg nærmest truer og opfordrer Britta Christensen med at gå til pressen, idet vi har en psykotisk søn, som tidliger fra 1993, hvor ventilationen blev sat op, fik alvorlige søvnforstyrelser og som jeg mener i dag, skyldes ventilations lavfrekvent støj og STRUKTURLYD, idet min kone lige som vores søn får søvnforstyrelser og heller ikke kan sove.

Borgmester Britta Christensen forsøger øjeblikkelig lige før lukketid at samle Hvidovre Teknisk Forvaltning, men ringer tilbage og fortæller mig at udsætte stop for ventilationsanlægget, indtil hun mandag morgen har samlet hele den Tekniske afdeling i Kommunen om ventilationsstøjen i ejendommen. Hvidovre Kommune vil ikke imødekomme vores alvorlige problem, da jeg kommer til møde med hende om tirsdagen, istedet lover hun os en anden lejlighed med øjeblikkelig virkning i Hvidovre, klods op af den støjende Hvidovrevej.

Jeg tager ikke imod tilbudet, men kontakter en Højesteretssagfører som er medlem af foreningen "Musakken" idet han kender til nabomusik og "lavfrekvent støj" fra ventilationer fra Pizariaer og med indblik i bygningsregelment m.m.. Samtidig flygter vi som en lille familie på fire fra lejligheden til vores sommerhus i Harestrup Ejby Skovlunde i mellemtiden. Det viser sig, at advokaten var sagfører for Højesterets, idet han også havde lignende problemer i sin praksis med "lavfrekvente støj" fra et Pizzaria med ventilationsystem. Han måtte lige som os opsige lejemålet og flygte til andre lokaler pga. en rædselsfuld lavfrekvent støj. Han var medlem af foreningen Musakken (musikstøj fra naborer), men behandlede som sagfører også støj fra andre kilder bl.a. ventilation, elevatorer, kompressorer o.s.v.

Min advokat, som havde møderet for højesteret skriver i brev til støjmålefirmaet SonuS som havde stået for måling af lavfrekvent støj "STRUKTURLYD", om han ville være behjælpelig med vores sag om støj i vores lejlighed Arnold Nielsens Boulevard 177,2 i Hvidovre. Som det fremgår af støjmålerapporten skriver han, er der målt et støjniveau på mellem 44 og 68 dB (G-vægtning). Idet jeg vedlægger fotokopi af bygningsreglementet kap. 9,1 og 9,2 skriver advokaten, om lydforhold i beboelsesbyggeri, skal jeg anmode oplyst, om Deres måleresultat viser en overskridelse af de regler, der gælder ifølge kap. 9.2.5 stk. 2, 4 og 5 m.v.
Målefirmaet Sunus skriver således tilbage til advokaten, at problemet er bare, at vi ikke ved hvor repræsentative disse værdier er, idet der kun er lavet lydmålinger i et eller få punkter i hvert rum. Jeg mener derfor stadig, siger eksperten fra lydmålefirmaet Sonus, at det ville være uklogt, at vi bruger rapporten som grundlag for en retssag. Hvis en måling skal inddrages i en retssag, skal der laves en ny måling i overensstemmelse med retningslinierne i forslaget fra Miljøstyrelsen.

Da jeg er indehaver af lejemålet og ikke har flere penge eller kan komme videre med sagen p.g.a. manglende resurser i kampen med min families og sønnens alvorlige søvnforstyrrelser, sender jeg de første måleresultater til professor Henrik Møller Akustisk Laboratorium Aalborg Universitet. Målerapporten fortæller, at der er målt en frekvens på 31,5 hertz 44 dB (G-vægtet eller lavfrekvent støj) og en anden frekvens på 63 hertz 68 dB (også G-vægtet lavfrekvent støj). Her beder jeg professoren om, at vudere og  udregne, hvor meget den lavfrekvente støj tilsammen er i (A-vægtet tilstand) d.v.s. den samlede lydkilde (støj), idet Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune målte og kom til et andet resultat, som viste sig at være 20 dB A-vægtet + en skruetrækker stukket i gulvtæppet som lydudstyr? Den samme målerapport fra Sonus blev også sendt til Miljøstyrelsen, idet jeg bad ingeniør Jørgen Jacobsen udregne den G-vægtede måling, der skulle omregnes til A-vægtede. Jeg bad til sidst det lydmålefirma Sonus, der havde foretaget den første måling også, at udregne sin G-vægtede lavfrekvente støj på 31,5 hertz 44 dB og 63 hertz 68 dB omregne sine data til A-vægtede. Alle tre instanser både Miljøstyrelsen, Aalborg Universitet og lydfirmat Sonus kom til samme resultat, at den lydmåling som var blevet foretaget af Hvidovre Kommune på 20 dB viste i istedet 30 dB A fra alle tre lydeksperter dvs. en overskridelse på 10 dB i forhold til den måling Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning var kommet til?

Professor Henrik Møller anfægter senere Miljøstyrelsen rapport, at man ikke kan bruge A-vægtet målemetoder til brug for lavfrekvente lyde i Orienteringen som blev udført og udsendt til Kommunerne af Jørgen Jacobsen i 1997 om Infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer i det eksterne miløj. Han bruger hele tiden også overgangen mellem vibrationer og lavfrekvent lyd i frekvensområdet omkring 5 Hz, som værenede et problem, idet han formentlig mener der kan være "STRUKTURLYD" til grund i mange sager om lydmålinger og som Miljøstyrelsen afviser?

Min familie blev uden at vide det, altso slået til psykisk vrag af "STRUKTURLYD" med alvorlige søvnforstyrelser, og pillemisbrug o.s.v.

Og da jeg senere skriver til Politikerne på Christiansborg i 1999 og år 2000, her daværende afdøde Miljøminister Svend Auken i et brev, skriver han tilbage i sin begrundelsen fra Miljøstyrelsen til undertegnede, at 564.000 boliger i Danmark er udsat for uacpetablet høje støjniveauer ved trafikstøj over 55 dB (A-vægtet). Det svarer til støjniveauer på mellem 75-120 dB i G-vægtet områder (kraftig militærstøj, jetjæger m.m.). På den baggrund forstår jeg udmærket som indeklimaekspert, hvorfor Miljøstyrelsen altid førsøger at fremhæver dB (A-vægtet) støjmålinger, når der ikke er et sammenligningsgrundlag ved andre målemetoder? 

I vores lejligheden Arnold Nielsens Boulevard 177,2 målte Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning med et forkert måleudstyr, der angav 20 dB (A), hvor firmaet SonuS kom til langt mere præcist tal i G-vægtet tilstand, udregnet til 30 dB (A), altså en dobbelt så kraftig lavfrekvent støj? En fejlmåling på mellem 20-30 dB (A) modsvarer til dobbelt lydstyrke.

Jeg skrev derfor  mange breve til Miljøstyrelsens lydekspert Jørgen Jacobsen og bad ham om at skrotte disse A-vægtede lydmålinger, og meddelte ham med det samme i brevet:

På Københavns Universitet Amager, hvor jeg havde været konsulent, blev der målt 75 dB i G-vægtet svarende til de to lydmålinger på Arnold Nielsens Boulevard 177,2. På Københavns Universitet Amager blev op mod 100 medarbejdere i perioden 1974-1986 syge + studenter, konstant plaget af alvorlige indeklimaproblemer, hvilket jeg kan offentliggøre i en daværende indeklimarapport "Hovedpine for millioner". Her måtte professor undervise på toilettet, fordi man ikke kunne konstatere "infralyd og lavfrekvent støj" fra et ventilationssystem, de to store herkules ventilationsmotorer, som var instaleret på taget af den store bygning.

Den lavfrekvente støj lyd og vibrationer fra vores lejlighed i Hvidovre, blev målt af en tidligere medarbejder fra Brùel og Kjær og måleresultaterne var direkte årsag til familiens alvorlige sygdom. søvnforstyrrelser, depresioner med selvmordstanker, svimmelhed, kavlme, hedeture, hjertekolaps, og indre uro og med alvorlig stress og vores søns psykose til følge. Det gik særlig mest ud over vores søn, som i første gang klagede over søvnforstyrelser i en meget tidlig alder af kun 16 år i 1995. Der var jævnlig perioder med begyndende søvnforstyrelse, forstoppelse og diarrè fra min side. Pejling af infralyd og lavfrekvent støj er meget dyre og koster i området ca. kr. 20.000,- Mange steder kan det være aktuelt, hvis der er tale om den yderst farlig "STRUKTURLYD", hvilket blev fundet i vores lejlighed på Arnold Nielsens Boulevard 177 i Hvidovre, hvor sønnen sov i børneværelse. Strukturlyd var også det store problem på Københavns Universitet Amager fra perioden 1974-1985, hvor jeg kom ind i blilledet som konsulent for firmaet Scandion om indeklimaproblemer. Her begyndte jeg at få store faglig viden om farlige "positive ioner" fra infralyd, vibrationer og lavfrekvent støj, som opstår i bygninger!!...

Mit lydhelvede også andre steder bl.a. i Ørslev Ringsted kan derfor sammenlignes med George Harrison, der måtte flygte ud på landet og døde af kræft. Tryk på linket og læs historien: Rejsen i det indre

Jeg blev påvirket i sådan en grad af lavfrekvens støj, at jeg i 2002 nærmest blevet invalid.

Tryk på linket: Dømt til lydhelvedet  Kan ikke tåle at komme i nærheden af holdende lastbiler i tomgang, vindmøller, pumper, tubiner, store ventilatorer og køleanlæg på tagene og i supermarkeder pga. af nedsat frekvens i høreområdet pmkring 200 - 4.000 Hz. Jeg må ofte ligge med høreapparat om natten for at filtrere den buldrende lyd, som tusindvis af dansker er ramt og plaget af bl.a. vindmøller, kompressor, ventilatorer og køleanlæg på tagene fra indkøbscentre o.m.a.!!....

Levede to år i lydhelvede

I 1996 blev Gerhard I Nielsen sendt af sin ørelæge til Gentofte Hospital Audio Ambulatorium, hvor man konstaterede høretab på venstre øre. To ørelæger fandt frem til, at Gerhard I Nielsen kunne høre dybe lyde under 20 Hz (infralyd) og var døv på venstre øre i toneområdet 200 - 4.000 Hz. I 2004 anskaffede han sig høre apparat, men ingen af dem kunne bruges eller klare infralyd og det samme skete også ved udskiftning i 2018, hvor to sæt høreapparater under prøvelse ikke duede, først ved tredje forsøg og samtale med Orticon lykkedes det, at fremskaffe et høreapparat som Kgl. musiker bruger, når de har lidt alvorlig høretab. Gerhard I Nielsen har i mange år været handicap, når han skulle på indkøb og handlede i supermarkeder, indkøbscenter med larm fra ventilations- og kompressor, el- motorer fra rullende trpper m.m. Han kunne ikke opfatte en normal samtale foran kasseapparatet eller på på Københavns Universitet Amager pga. infralyd?

Den største skandale omkring indeklima i Danmark

Brugerdeltagelse i planlægningen

Kilde: af indeklimaekspert og specialist i ren luft

Gerhard I. Nielsen

Fra bogen INDEKLIMA

- følt af medarbejderne

om indeklimaproblemer på Københavns Universitet, Amager

af Jens Bertelsen

Psykologisk Laboratorium - Københavns Universitet 

Januar 1985

I slutningen af 1960èrne havde Københavns Universitet for længst sprængt lokalerammerne i latinerkvateret Københavns gamle universitetsbygninger. Spredt over byen havde man opkøbt ejendomme og lejet sig ind i hundredevis af steder, fra kontorbygninger til 2-værelses lejligheder. Og med 70èrnes vældige ekspansion i tilgangen til universiteterne var det nærliggende  at planlægge et universitets anneks i lighed med Danmarks Tekniske Højskole - Universitet i Lundtofte. Et omfattende Universitetskompleks på 40.000 m2 placeret på Islands Bryggerside af Amager Fælled - skulle rumme stort set alle humaniorafag og institutter.

INDEKLIMA GENERELT

HVORNÅR FORSVINDER GENERNE

Det fremgår af opgørelsen (ikke medtaget i denne rapport), at der forsat er store indviduelle forskelle, antagelig afhængig af modstandskraften og sårbared af den enkelte medarbejder på København Universitet, Amager. For en del vedkommende forsvinder så godt som alle gener umidelbart efter bygningen forlades "Det er ofte nok blot at gå ud af bygningen for at trække frisk luft - så har man det straks bedre". For flertallet af medarbejderne forsvinder generne, når man er kommet hjem eller i løbet af aftenen. En mindre gruppe syntes mere truet. De skal have en week-end eller længere for at komme sig. Deres forsvarsberedskab syntes i nogen grad brudt ned. Enkelte siger, at de gener, de har fået efter de flyttede ud af Københavns lokaler og til Amager, nu er blevet kroniske. Ikke engang sommerferien kan hjælpe (det drejer sig især om slimhinderne).

Det fremgår helt klart, at indeklimahovedpinen for alle forsvinder kort efter bygningen forlades eller først på aftenen. For de, der har angivet almindelig hovedpine sker det dog først næste morgen. Både fysisk og psykisk utilpashed kan tilskrives indeklimaet, og velbefindende indfinder sig for langt de flestes vedkommende i løbet af aften, når de kommer hjem.

 

 

 

Infralyd på Københavns Universitet Amager uaktuelt.

 

Kort tid efter udflytningen i 1974 fra de indre Københavns lokaler foretog en medarbejder på Psykologisk Laboratorium, Bent Bjørnbo en indeklimaundersøgelse og fandt det besynderligt, at han blev utilpas, når han opholdt sig i visse rum, og ikke i andre. Han fik en mistanke om at det kunde skyldes infralyd, dvs. lavfrekvent lyd under det hørbre område. Han foretog på eget initiativ målinger i forskellige lokaler. Der blev i nogle lokaler målt kraftig infralyd, op til 76 dB. Senere ha Statens Byggeforskningsinstitut foretaget lignende undersøgelser, men har ikke turdet fortolke resultaterne. Man har ingen grænseværdier for infralyd. Det vides at infralyd kan give søsygefornemmlser, kvalme og opkastninger, men man kunne ikke konstatere om det var tilfældet på Amager Universitet.

Lavfrekvent lyd kan bevirke "uforklarlig" utilpashed og eventuelt nedsætte tænkeevnen, udtaler Bent Bjørnbo i rapporten til ledelsen på København Universitet Psykologisk Laboratorium Amager. Der blev målt kraftig ressonans (bygningssvingninger) i nogle lokaler, antagelig for svingninger fra flere ventilationsanlæg kommer i samklang.

Forskning omkring sammenhæng mellem infralyd og indeklima i 1974 er kun i sin vorden. Man har antagelser, men ikke klare sammenhænge - og ingen grænseværdier for det tilladelige. På Universitet Amager fandt teknikerne heller ikke ud af, om bygningssvingningerne havde nogen væsentlig betydning. Mistanken er der stadig. Men da ventilationsanlæget nu kun kører i morgentimerne og frokastpausen, er infralyd næppe noget væsentligt problem - i hvert fald ikke for arbejdsindsatsen.

STOP FOR VENTILATIONEN

Skønt undersøgelsen ikke i første omgang kunne udpege ventilationen som skadevoldende, havde den megen eksperimenteren med stop for ventilationen i den lange undersøgelsesperiode også vist, at stop for ventilationen tilsyneladende heller ikke havde nogen særlig negative virkning tværtimod (bortset fra lugtgener enkelte steder i bygningen).

Driftledelsen gav sig derfor i gang med at udføre forsøg med stop og intervaldrift af ventilationsanlægget. Man fandt frem til en varig løsning med kørsel før arbejdstid samt i middagspausen. Bygningen var godt isoleret, at de relativ få radiatorer godt kunne holde temperaturen i vintermånederne. Medarbejdernes reaktioner var overvejende positive. Mange af de typiske indeklimagener som f.eks. hovedpine m.m. blev mindsket og man kunne bagklogt konstatere, at ventilationen altså havde haft medvirkende skyld i indeklimagener for de fleste.

Ret upåagtet er den lavfrekvente - ikke hørbar - lyd (under 20 Hz), infralyd som stammer fra ventilationscentralerne (de sorte kasser på taget) målt til 80 dB. Man ved, at lavfrekvent støj - også betydeligt svagere end de 80 dB - hos nogle giver søsygesymptomer (kvalme, svimmelhed, "dyne over hovedet", hovedpine). Flere på Universitet Amager, har iøvrigt bemærket, at trykket over hovedet forsvandt, når ventilationsanlægget blev stoppet.

En svensk lydforsker - Tore Malm - mener, at tænkeevnen for mange nedsættes væsentligt af frekvenser omkring 7 Hz. Til trods for, at området er ret uudforskret, må der eksperimenteres med at nedsætte ventilationshastigheden og evt. bringe de mange motorer ud af fase, så de ikke gensidigt forstærker hinanden!

Undersøgelsens måske vigtigste konklution - ud over at generne er konstateret så store og omfattende, at indgreb er nødvendigt - er, at det ikke med byggetekniske målinger er muligt at operere med standard-mennesker. Der er meget store individuelle forskelle. Nogle får nogen gener, andre får andre, og nogen slet ingen. Vores sårbarhed er individuelt, og at gennemsnitstal er ikke anvendelige. Den rapport, der har fortalt teknikerne, at mennesker trives ligegodt i 30% som 50% relativ luftfugtighed, er direkte misvisende. 

De fleste medarbejder på Københavns Universitet gik ud af bygningen med "en dyne over hoveder", det man kalder spændings hovedpine

Infralyd fundet på Københavns Universitet Amager i 1985

Her ses tydeligt infralyd og lavfrekvent støj fra ventilations anlægget. Infralyd på 20 Hz og lysnettet 50 Hz. Der findes også en top på 31,5 Hz, hvilket muligvis indikerer ventilationsmotorerne på anlægget, som suger frisk luft ind i bygningen?

Luftelektricitetens indvirkning på den menneskelige organisme

IONBALANCEN

For bygningen på Københavns Universitet, Amager kunne det være hensigtsmæssigt, at etablere et forsøgsområde, og gennem udelukkesmetoden finde frem til om "IONBALANCEN" medvirkede til indeklimaproblemer siden indflytningen 1974-1986, også selv om de syntetiske tæpper er blevet erstattet i mellemtiden med linolium skrev lederen på Psykologisk Laboratorium Jens Bertelsen. Forskere har i årtier været delt i spørgsmålet om "lufteletricitetens indvirkning på de menneskelige organisme"?

Psykologisk intersant er det, at det middel, der blev anvendt af de fleste på Københavns Universitet, Amager, er grønne planter, mange planter enddog, idet nogle af kontorerne lignede blomsterparker. Grønne planter og tæppevanding af nålefilter blev brugt til at øge luftfugtigheden der i vinterhalvåret var utrolig lavt helt nede på 30 RF. Ved høj luftighed mindskes den statiske elektricitet, hvilket var meget højt før man brugte vanding af nålefilt tæpperne.

Grønne planter afgiver en del vand, når de ånder, og dels afgiver de små mængder livsvigtige "negative ioner" d.v.s. elektroner til indeluften og som er bundet til iltmolekylet, hvilket rent biologis er af stor betydning for et godt indeklima. Som en af de første herhjemme var det cevilingeniør Chr. Back, der beviste, at grønne planter kan hjælpe en del på dårlig indeklima, idet han opfandt sig eget floraionapparat.

Luftioner, indeklima og helbred

I al luft findes elektriske ladninger. De findes på de såkaldte luftioner. Der er både positive (skadelige) og livsvigtige "negative" ioner, samt luftioner af forskellige størrelse. De er af betydning for vort velbefindende. Ændringer i deres mængde eller indbyrdes forhold giver sig udslag i ændringer i vor tilstand med utilpashed og sygdom. Efter Christian Bach`s måleresultater "statisk elektricitet" i bygningen op til 5.600 volt ved berøring af stålhåndtag og tissekummen for mænd, er det for mig G.I.N., som indeklimakonsulent for Scandion ingen tvivl om, at man må tilskrive de "elektriske forhold" så stor en årsagskompleks, der ligger bag personalets klager på Københavns Universitets, og at man i første omgang absolut må søge disse årsager normaliserede. Først derefter er der mulighed for at vudere andre faktorer. Med biblioteket på Københavns Universitet, Amager, som den største støvkilde må ventilationens betydning for støvspredningen herfra tages med i betragtning, sålænge dette støv spiller en - formentlig væsentlig rolle for den "kraftige rumladning", siger Poul Bonnevie, Institut for scocial medicin i brevet til Københavns Universitet, Amagers ledelse den 18. april 1977.

I en rapport fra 1986, som indeklimaekspert G.I.N har fået overdraget gennem Scandion og samarbejde med Transjonic AB Mølndal - producent af verdens fineste ionmåleudstyr, beskrives "statisk elektricitet", som en fejl i luftjonmiljøet. Hvis der findes tilstrækkelig med negative luftjoner forsvinder den statiske opladning hurtigt. Forurenet luft, syntetiske materialer, støv og nullermænd, motorlyd, herunder lavfrekvent støj og infralyd o.s.v., påvirker vort miljø og luftjonindholdet. Normal centralventilation og luft som passerer lange og kroget rør oppe under loftet, har til stor del forladt sit naturlige ion- indhold og klumper sig sammen med de elektriske støvpartikler gennem luftkanalerne.

Læg mærke til tegningen idet huset ryster af vibrationer også mennesket?

Sundhedsstyrelsen høringssvar til Miljøstyrelsen

Indsigelse i raporten til færdiggørelse af orienteringen

Om læge og professor Kerstin Persson Waye Gøtteborg Universitet

Kerstin Persson Waye er leder af et tværfagligt team indenfor forskningsgruppen sund miljø og sundhed. Hendes igangværende forskning handler om fysiologiske og selvrapporterede søvn efftkter af lyde og vibrationer, hvordan børn oplever og er påvirket af sunde, langsigtede virkninger på hørelse og sundhed af støj og stress på feminin (kvindelige) arbejdspladser, og i længdenn. Undersøgelser af vibrationers sundhedsmæssige indvirkning og søvn. En af hendes overordnede interesser er at undersøge mekanismer for, hvordan menneskers sundhed påvirkes af lyd, og hvordan vi reagerer på forskellige lydtegn og forskellige sammenhænge.

Hun arbejdede grundlagt for retningslinjer for lavfrekvent støj i boliger og arbejdsmiljø, som derefter findes i lovgivningen i den svenske arbejdsmiljø myndighed og det offentlige sundheds agentur. Underviser i det medicinske program, folkesundhed, Miljøvetarprogrammet og Audiononprogrammet.

Hun har en gæst stipendiat ved høre videnskab, Institut for handicap forskning, Ørebro Universitet.

Internationale opgaver omfatter: formanden for ikke-auditive sundhedsmæssige virkninger ved den internationale Kommission for biologiske effekter på grund af støj (ICBEN) deltagelse inomWHO retningslinje - direktiv gruppe (GDG) for støj benmarks (afsluttet 2018) og Ekspertpanel i Rådet af canadiske akedemier for International Congres of Acoustic (ICA), og tidligere i det svenske akustisk selskab (SAS).

Tydelig diagram af lavfrekvent støj på 31,5 Hz, 50 og 63 Hz

Lavfrekvent støj fra 31,5 - 63 Hz?

I 1999 sendte professor Henrik Møller Aalborg Universitet materiale til G.I.N, som han har fået af special overlæge, professor Kerastin Persson Waye fra Gøtteborg Universitets Hospital i Sverige, som har studeret infralyd og lavfrekvent støj i årtier, her vises lavfrekvent støj fra samtlige kilder på 31,5, 50 og 63 Hz. som vist på dette diagram neden under.

31 og 63 Hz finder man over alt i naturen, landskabet, særlig i byer opstår disse frekvensr m.m.? Se diagrammet (billedet) nedenunder.

Hvad er stresspåvirkning ved dårligt indeklima?


I 1976 præsenterede man for første gang vejrstress "serotoninsyndromet" et patalogisk udtryk for den menneskelige organismes måde at reagere på ved f.eks. gennem epifysen. Her var der tale om luftens infralyd eller ionpåvirkning, med de andre sanser, syn, lugt og hørelsen som også har denne indbyggede virkning. Dette "irritationshormon" serotonin, hvilket kroppen aflejrer sig på ved stress og nedbrydes gennem nyrerne og urinvejene er i form af 5-HIAA.
Når der opstår et overskud af stresshormonet serotonin, sker der en sjælelig overaktivitet, som kan medføre nervøsitet, irritablitet, depression, selvmordstanker, søvnbesvær, koncentrationsbesvær og andre symptomer som f.eks hjerteflimmer og blodpropper til følge. Serotonin bindes i de gule såkaldte argentafila cellerne i tarmvæggens slimhinder og delvis også i luftrøret og æggestok, hvorfra hormonet med trombocysterne føres ud i kroppen via blodcirkulationen.
Den bedste måde at reducere serotoninsyndromet, så det ikke bliver skadelig er gennem luftens negative ioner, rigeligt med vand, sund kost og motion. Positive ioner (opbrugt energi), forkert levevis, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i indeklimaet, får serotonin i blodet til at hobe sig op i kroppen, så der opstår sygdomme af enhver slags f.eks. depression, psykoser, blodpropper, kræft o.m.a.

Disse frekvenser på 31,5 og 63 Hz sætter vibrationer igang i boligen?

31,5 og 63 Hz er de mest dominerende i bymiljøer og findes også i vores boliger, som kommer fra bestemte installationer!!….

Lavfrekvent støj og stress kommer helt af sig selv uden at du ved det f.eks. fra farlige vindmøller

Stress er en nedslidende sygdom:

Der findes ikke nogen sygdom eller bedre middel mod stress end, at finde ro og hvile eller gå tidelig i seng, stå tidelig op den næste morgen. Fred og ro ved at gå en tur langs stranden, langt væk fra Storbyens larm, vindmøller, varme- kraftværker, pumper, køle- og ventilationsanlæg på hustage , indkøbscentre og på beboelsesejendomme. Rigtig mange mennesker er plaget og kan fornemme den lavfrekvent støj i sengen. Vi kan ikke undgå stress i hverdagen, men den kan reduceres ved at løbe i skoven, gå en tur langs stranden i den friske guddommelige luft, og som har et stort og righoldigt indhold af livsvigtige "nagative" ioner, som også findes i planter og vegetarkost!!... Her er vi fri  for de farlige "positive ioner", som findes i den mad vi spiser specielt kød, penicillin, sprøjtegifte, kemikalier som f.eks. farvestoffer m.m.. 

Vidste du at Vindmøller producerer lavfrekvent støj som er stressende "positive ioner" (opbrugt energi), men den kan blive opslugt af havets bølger undtagen bølgelyden, som er helse for sjælen?

Mennesker får mere eller mindre iltfattig luft i byerne fra skadelige udstædningsgasser "positive ioner" bl.a. bilos og partikler fra lastbiler, brændovne o.m.a. som produserer nærmest dræbende positive ioner (iltradikaler) osv.?

Den mest afstressende hverdag, finder du ved sport, motion i din fritid, sysler som f.eks. havearbejde, hobby, musik og meditation, herunder den rette forståelse for livets opretholdelse, som er naturens gave til dig og gennem sund levevis.  Et godt indeklima, familiesammenhold og et positiv arbejde, hvor trivsel er mere værd end penge og guld er det bedste og allervigtigste af alt i verden for vores helbred, sundhed og trivsel i hverdagen!!...

Min store interesse for naturhelse og stressproblemer skete i 1985, hvor jeg, begyndte at studere i elementære literatur specielt indeklimaproblemer, som opstod på Københavns Universitet Amager fra perioden 1974-85. Det var her det hele startede for mig med kariere som indeklimakonsulent for det Nordiske SCAN ION, og hvor jeg løste nogle af de mest alvorlige indeklimaproblemer som følge af et forkert betonbygeri på Københavns Universitet Amager.

Problemer med indeklima er ikke af ny dato, men går helt tilbage til det gamle Grækenland og Ioniens Kulturcenter på øen Kos, hvor den græske læge Hippokrates (460 - 370 f. Kr.), anses for lægevidenskabens grundlægger og frem til begyndelsen af det 19. århundrede. Her omtaler en læge dårligt indeklima i de gamle boliger i indre by København og på arbejdspladsen. Han nævner først kakkelovnen og den dårlige luft og i fabrikslokaler på arbejdspladsen, et område som jeg selv har har været yderst påvirket af i min læretid i 1966 på Dansk Læder & Skotøjsindustri Pantersko? Tryk på linket: Giftstoffer

Mit mange års studier fra 1985 til i dag skete i forbindelse som  konsulent for Scandion, Skandinaviens største firma for salg af luftrenser, måling af statisk elektricitet (ionteknik) i boligen eller indeklimaet og på arbejdspladser. Her fandt jeg i samarbejde med ledelsen på Københavns Universitet Amager under en rundgang, alvorlige indeklimaproblemer, hvor et stort antal medarbejder ud af 350 blev syge fra perioden 1974-85. Ledelsen og medarbejder på Psykologisk Laboratorium fandt frem ved læsning af mit medsendte materiale og literatur, at indeklimaproblemet, at støjen fra to kæmpe store herkules ventilatorer på taget af Københavns Universitet Amager, rystede hele bygningen og fremkaldte infralyd og lavfrekvent støj (ELF), samt statisk elektricitet?. Rystelserne i betonen frembragte ikke gnidning STATISK ELEKTRICITET, men også usynlige og farlige støvpartikler positive ioner!!... Loftplader dryssede ned fra sammenpresset spånballer. I første omgang sparede ledelsen fra dyre ionmålinger, og i stedet lukkede de ned for ventilationssystemet, således at det kun kørte med to intervaller om dagen, dvs. 15 minutter om morgenen og ved frokosttid. Sygdomsfrekvensen faldt drastisk for alle Københavns medarbejder på Universitet personale, og 1000 studerende og medarbejderne på Psykologisk Laboratorium. Mange medarbejder var voldsomt plaget af deres arbejde med sygdom til følge, siden de flyttede ind i bygningen i 1974, og måtte forlade jobbet gennem en periode på 10 år. Indeklimaproblemerne blev meget nøje studeret flere år efter, idet jeg fik tilsendt 100 siders literatur om disse indeklima problemer!!...

Miljøstyrelsens fejl inforformation 

- og lægernes uvidenhed omkring lavfrekvent støj over det hørbare toneområde fra 16 til 31,5 og 63 Hz, har vist sig, at give anledning til alvorlige forstyrrelse i serotoninlagret i hjernen!!... Stresshormonet serotonin, er derfor et af de livsvigtige hormoner vi har for søvn, udvikling af kræft, astma, hovedpine, hjertekarsygdomme, hjerneforstyrelser, alvorlige søvnproblemer og skizofoni med altid følgende selvmordstanker m.m.

"Baggrundsstråling"

Udgår der en baggrunds-, normal, omgivende elektromagnetisk stråling fra jorden, spørger Richard M.Carlton, dr. med. tidligere næstformand, American Institute af Medical Climatologi i en rapport fra 1985? Utrolige mange europæiske videnskabsmænd hævder, at dette er tilfældet og at menneskeskabte EM (elektromagnetiske) spektra som f.eks. vindmøller, komperssor, store ventilatorer på hustage, indkøbscentre, sportshaller, pumper fra underjordiske hulrum (naturgas), metro, diselmotorer o.s.v. med vibrationer i "infralydområdet" fra 1-20 hz forvrænger den. De hævder, at baggrundsfeltet fra tidernes morgen har en narturlig frekvens på 8-10 Hz, der ikke må forstyrres eller forstærkes og som de kalder Schumann resonans, der falder sammen med det forhold, at 8-10 Hz båndet i den menneskelige elektroencefalografi (hjernebølgerne) som forbindes med rolighed, agtpågivenhed og god nattesøvn!!...

Elektriske felter i bygninger

Når man når frem til spørgsmålet om EM (elektromagnetiske felter) i vore hjem og kontorbygninger, findes der en del raporter. For eksempel indeholder Riters (14) rapport til F.R.G. mange detaljer, og kan bestilles gennem Medical Climatologi (AIMC) 68 E. 86th St. New York, N.Y. 10028 (212) 737-4496.

En af Rithers fund fortjener nemlig her at blive fremhævet: I en bygning, der var genstand for undersøgelser, kontrollerede man et tomt rum, hvor det eneste var em loftlampe, der var slukket: man fandt stadig en svingning (frekvens) på 50 hertz (Hz= svingning pr. sekund) med en med en særdeles kraftig feltstyrke på 500 volt pr. meter. Han sluttede heraf: "Det er formentlig virkningerne fra de forskellige elektriske instalationer (transformer, ventilation, elevator og kompressor o.s.v.), der betjenes andet sted i bygningen og som producerer oversvingninger, som derpå spreder sig vagabonderende i eller over hele kraftsystemet i bygningen."

Ritter har anført mangel på "neurologisk" respons på disse spektra og tilføjer, at han imidlertid nærer en stærk mistanke om, at frekvenser over og under 50 Hz måske vil vise sig at have biologiske konsekvenser og bivirkninger i fremtiden, det var hans udtale midt i 1980èrne. I dag findes der mange rapporter (1980èrne), siger Ritter om ansatte, der bliver utilpas og syge i bygninger nær hurtigkørende tog, lufthavne o.s.v.. I et kontroltårn i Norge, blev hele personalet syge p.g.a. svingninger i bygningen fra flymotorerne som fik hele bygningen til at sveje p.g.a. ELF. I en bygning fra 10 meter væk fra "The Federal Railways`s" luftkontaktsystem blev der målt 100v/m og mere ikke blot bag vinduerne, men også bag murstenene.

Vores egen dygtige natur og videnskabsmand, rabdomant og vand/strålesøger, dr. pihl Emiel Rasmussen, forfatter til bogen "Grundstoffernes Stråling" skrev allerede for 80 år siden i 1933, at "Alt er stråling" og at verden en skønne dag vil vågne op til et fænomen ingen tidligere har lagt mærke til? 

Allerede i slutningen af 2. Verdenskrig, begynder læger og bygningssagkyndige at bemærke, at beskyttelsesrum og betonkældre ikke var velegnet til ophold for mennesker og dyr. Når de store bombefly nærmer sig storbyerne med sine frygtindbydende dieselmotorer, får børn og voksne traumatiske oplevelser, spændingshovedpine, svimmelhed, opkastnings fornemmeler, hedeture o.m.a.

Afdelingslæge Marry-Jette Kj. Rasmussen neurologisk afdeling på Esbjerg Sygehus, skrev allerede i 1986 i Hovedpineforeningens Medlemsblad: Man fandt allerede under krigen i 1943 en reduktion i både hjernefrekvensen og sværhedsgraden hos migrænepatienter, hvis de opholdt sig i bunkers af beton og ikke fik lov til at være i dyb REM-søvn længere tid af gangen. Senere fandt man i 1970èrne en forbindelse mellem søvnstadier og migrænestart, som begyndte efter fasen med REM-søvnen (Rapid-Eye-Momentsøvn eller drømmefasen), der ligger på ½-4 hertz (svingninger pr. sekund).
Tryk på linket: Søvn, hvile og luft og vend tilbage til denne side (vigtigt)? 

Vi er derfor alle omgivet af et svagt pulserende jordmagnetfelt med en svingnings frekvent på 8-10 hertz som kaldes Shumann resonans, men siden 2. Verdenskrig er jordens elektromagnetisk felt forrykket sig så meget, at det påvirker søvnen hos de fleste mennesker, og med virkning på stresshormonet serotonin, melatonin og adrenalinet med følger af sygdom!!....

Richard M. Carlton (AIMC) siger: Der er også en anden faktor, som nogle har bragt frem, nemlig det "elektriske felt", som vi udvikles i, da strømmen vandrer fra ionosfæren til jorden (feltstyrken), men som vi er afskåret fra, fordi vi tilbringer det meste af dagen indendørs i betonhuse af lette materialer, armeret jern, ventilationsanlæg, varmegenvindings - luftventilation o.s.v.. Har vi "behov" for disse felter? Udgør de en del af det altomfattende "Ur", som vi burde være synkroniseret efter, og bliver vi, hvis dette ikke er tilfældet "Uindblandet"? Jeg kender ikke svarerne siger videnskabsmand Richard M. Carlton i 1980èrne, men mange fagfolk stiller konstant disse spørgsmål!!...

Tryk på linket: Stress og vend tilbage til denne side? 

Kvinders månedelige cyklus kan være en fintregistrerende indikator på Københavns Universitet Amager (1977), at kroppen bringes ud af balance på grund af indeklimaproblemer. Vi ved at voldsomt mange af de ansatte kvinder her har menstruationsuregelmæssigheder. Men de blev åbenbart ikke sat i forbindelse med indeklimaet, for kun 4 (1/4 af kvinderne) har anført dette symptom på spørgeskemaet.

Læs bogen

Støjmåling fra vindmøller kan tilpasses

"DEN DANSKE MODEL"

Vindmøllernes placering i forhold til naboerne er afhængig af de målinger af vindmøllernes støj, der bliver foretaget - inden de bliver sat op. Men de målinger er ifølge professor Henrik Møller fra Aalborg Universitet både tilfældige og upålidelige.
- Støjen måles kun ved to vindhastigheder (seks og otte meter/sekundet) så reelt kan man sænke rotationen ved de to vindhastigheder ved målingen for at overholde de to støjgrænser.

Tillader "for meget" støj

- Ved andre vindhastigheder kan man køre for fuld kraft, siger professor Henrik Møller. Han tilføjer, at metoden har fået tilnavnet "Den danske model" blant fagfolk.
På den måde kan producenterne ifølge Henrik Møller som er ekspert på støjområdet tilpasse støjmålingerne til lovens krav, samtidig med, at beboerne i nærheden bliver udsat for mere støj, end lovgivningen tillader, når møllerne kører ved andre hastigheder.
Reglerne om støj tillader, at 33 procent af dem, der bor i nærheden af vindmøllerne, bliver udsat for mere støj end maksgrænsen. Ifølge en undersøgelse lavet for organisationen Viden Om Vind er op til 53 procent af naboerne, der bor 750 meter fra vindmøllerne, generet af møllerne - især af lavfrekvens støj.
Det var dog ikke sådan, resultaterne blev fremlagt i offentligheden. Her medtog man nemlig også huse, der lå op  til to kilometer fra vindmøllerne, hvor langt færre kan høre støjen, og konkluderede på den baggrund, at et mindretal oplevede generende støj fra møllerne.

Støj inde i husene skal måles ude

Professor Henrik Møller Aalborg Universitet kalder branchens konklutioner i pressemedelser og læserbreve for vildledende.
- Ved kun at fortælle om alle naboer inden for to kilometer, undgår de at komme ind på, at der er ganske voldsomme støjgener for de nærmeste naboer, siger han.
I bekendtgørelsen om vindmøller står der, at selv om lavfrekvens-grænsen gælder for støjen inde i husene, må man ikke måle den der, men kun henne ved vindmøllerne.
- Den støj, som beboerne oplever, kan føles over dobbelt så høj, som den grænse, der er. Støjen inde i husene kan komme op på 30 decibel. Grænsen er på 20 decibel ved lavfrekvent støj - mens bare 5 decibel ekstra opleves som en fordobling, siger professer Henrik Møller Aalborg Universitet for Akustik.
Både forskere og læger med ekspertise inden for støj kæmpede op til vindmøllebekendtgørelsens vedtagelse i 2011 for strammere regler for støjmålinger, men uden resultat.
Kilde: Aalborg Universitet for Akustik maj 2013
redigere af klimatolog G. I. Nielsen - vitanyhed.dk

Tryk på linket neden under her:

www.ft.dk/samling/2011/almdel/suu/bilag/418/1147588.pdf

Denne blev tilsend klimatolog G. I. Nielsen af Henrik Møller Aalborg Universitet for Lyd & Akustik i 2002

På Mols - Grenå er vindmøller døbt som fugledræber

Professor Henrik Møller, Akustik Aalborg Universitet er den mand i Danmark, der ved mest om menneskets opfattelse af såkaldte lavfrekvent støj, at han selv vil holde sig væk fra de store havvindmøller, som er tilfældet i Kundby Huse. "Vi har netop afsluttet en undersøgelse, der viser at vindmøller og kraftvarmeværker udsender masser af lavfrekvent støj. Det er voldsomt at sætte sådan nogen op ved et boligområde, og jeg vil selv nødig bo så tæt på dem", siger Henrik Møller, som er professor ppå afdelingen for akustik på Aalborg Universitet. Konsekvensen af at blive udsat for lavfrekvent lyde kan være blandt andet hovedpine, stress, mangel på søvn og alvorlige indvirkninger på helbredet. "Lavfrekvente lyde kan være irriterende, og irritationen kan på langt sigt give sundhedsproblemer. Risikoen for, at langvarig støjbelastning kan give blodpropper, kan man ikke se bort fra. Lydene kan være et problem, man bestemt ikke skal ignorere", konstaterer Henrik Møller. Anne-Magrete Holm har i fem år haft vindmøller som nabo til sin gård på Falster. Da vindmøllerne blev sat op i 2000, havde hun og hendes mand aldrig fejlet noget alvorligt. I dag har begge været indlagt med blodpropper, og hendes mand er efterfølgende blevet lam i højre side. Ulykkerne tilskriver Anne- Margrete Holm vindmøllerne, der ligger 300 meter fra hendes hjem.

Kæmpe vindmøller "Djævlens" maskiner og motorer ødelægger den idylske natur og det fredelige liv her ved Æbeltoft, som skulle have været et ferieparadis?

Kilde: Kiwi, climatolog og økolog siden 1976

Bliver din nye nabo tilfældigvis en vindmøllepark og skibstrafik som vist på dette billede ved Ebeltoft havn (Mols-Linien) med fremtidens kæmpemøller på over 2000 kilowatt, så risikerer du næsten 100%, at den lavfrekvente støj slår dig ihjel.
Vindmøllerne her på billedet var nemlig lige ved at spolere og ødelægge vores ferie i 2009, da jeg trådte indendørs i et sommerhus, som lå 2 km fra vindmølleparken med 4 kæmpe møller ved Ebeltoft færgehavn. Min første feriedag og nattesøvn blev totalt spoleret lige som tusinde andre danskere, der bor klods op af disse djævlens maskiner som producerer og sender livsfarlig lavfrekvent støj ud i den blå luft?
Det er ikke første gang, at jeg har været plaget af den modbydelige "lavfrekvente støj"  og henvender mig til professor Henrik Møller fra Akustisk Laboratorium på Aalborg Universitet med undersøgelser, om min families alvorlige søvnproblemer??....

                                   __________________________

På billedet med sådanne kæmpevindmøller er støjniveauet i dette tilfælde på 24 dB (A-vægtet) og vil være en overskridelse på 4 decibel af grænseværdierne og en forværelse på 9,7 decibel i forhold til de mindste vindmøller under 2000 kilowatt.

Sådan siger og læser professor ved Sektion for Akustik på Aalborg Universitet, Henrik Møller og hans kollegaer måler resultaterne fra et projekt om lavfrekvent støj fra vindmøller. Projektet har de lavet sammen med Delta, Risø DTU og Dong Energi.

Aalborg forsker professor Henrik Møller står nu frem i medierne og siger, at lavfrekvent støj fra vindmøller er et reelt problem. Lavfrekvent støj kan give høre- og mærkbare gener udenfor den nuværende afstandsgrænse for vindmøller. Og problemet bliver værre, jo større møllerne er, viser ny undersøgelse.

Hvad er der galt med disse vindmøller?

Vindmøller, Varme- kraftværker, motorveje, el-master m.m.skaber klimaforandringer og stress, søvnforstyrelser på størstedelen af befolkningen!!...

Læs bogen: af Peter Skeel Hjort

En skjult magt

"Vindmølleindustrien finder det ikke hensigtsmæssigt"

 

Er du plaget af vindmøller så læs lige dette

Mols Linien og vindmøller sendte dybe buldrende lavfrekvent støj ind i sommerhuset?

På Nord Djursland - Mols ved Bønnerup Strand Havn, kalder man vindmøllerne for fugledræberen? Normalt er fugle udstyret med den sjete sans, men de forbinder vindmøllestøj med havets bølger og flyver ind i vingerne om natten.

Denne vindmøllepark er opsat ved Mols Linjens færgeleje ved Æbeltoft og lige i nærheden af et sommerhusområde ca. 400-500 meter derfra.

I flugtlinje 2 km fra dette sommerhus (venstre i billedet) stod 4 kæmpe vindmøller.

I dette sommerhus til venstre i billedet kunne jeg fornemme rystelser i knoglerne fra en dyb buldrende lyd i en lænestol?

4 kæmpe vindmøller dukker frem?

Først troede jeg det var løgn, at min familie og jeg var havnet i ferieparedisets "helvede", men sandt var det da jeg undersøgte forholdene tidlig om morgenen.
Først ringede jeg til udlejningskontoret for sommerhuse, og derefter i hast pakkede vi alle vores ting sammen, gjorde rent og læssede bilen og kørte lige efter morgenmaden. Turen gik hjemad, men pludselig blev jeg ringet op af udlejningskontoret for sommerhuse på Rømø som garanterede, at ingen vindmøller stod derovere? Der var tre timers kørsel til øen, så hvis min søn ikke havde været med og kunne overtage ratet, ville jeg have smidt mig ned i en grøftkant for at blive udhvilet. Rømøturen blev til en herlig sommerferie midt ude i den stille og fredelig natur. Ved ankomsten til Rømø om eftermiddagen, efter at vi havde fået lov til at vrage og vælge mellem dyre sommerhuse til kr.14.000,- får vi som kompensation, at vælge et billigere sommerhus midt i en plantagen, hvor jeg kunne sove uden den plagsomme "lavfrekvente støj".

Tryk her og læs historien: Dømt til lydhelvedet

Her ses vores pragtfulde sommerhus på Rømø fri for vindmøller i nærheden.

Fire kæmpe vindmøller ødelagde min første feriedag ved Ebeltoft

Da jeg tidlig vågner op søndag morgen den første feriedag i 2009 med kun 3 timers søvn, undersøger jeg kl.6,00 de udendørs forhold omkring vores lejede sommerhus  ved Ebeltoft Strand og ikke langt fra færgelejet. Her opdager jeg pludselig i horisonten 4 kæmpe vindmøller, når jeg står oppe på en havestol og ser ud over en hæk?

20 meter fra sommerhuset over en høj hæk kommer vindmøllerne frem!!...

Kroppen opfanger infralyd og lavfrekvens støj

Lavfrekvent støj under det hørbare område er baslyde som er dybere end øret normalt kan opfange hos de fleste mennesker, men kraftig infralyd kan høres som en dyb bulderende lastbil i tomgang og føles nærmere som vibrationer i kroppen!!..

Infralyd og meget lave frekvenser i det menneskelige område kan mærkes som svage rystelser og kroppen opfatter det som stress. Der kan opstå resonansfænomener i forskellige kropsdele af kroppen (se tegning), som man haft kendskab til i Bibelens 6000 års historie og fra Vedaskrifterne. Her med tal på de forskellige kropsdele f.eks. resonans frekvenser i nyre, hoved og rygsøjle. Således kan man meget nemt blive kronisk syg som bus- eller lastbilschauffør, hvis rystelserne sætter sig som smerter i rygsøjlen, et fænomen jeg selv har oplevet som Taxachauffør i 1974-76 ved 8 timer daglig kørsel i en Mercedes diselbil. Men da jeg skiftede vognmand og til andet bilmærke f.eks. med benzinmotor, så forsvandt nogle af de muskelspændinger og hovedpine jeg led af til daglig istedet for dieselmotor og plagsomt tomgangsstøj?

En Taxavognmand fortalte mig allerede i 1975 og en vognmand i 1995 som havde en større lastbil, at de begge var plaget af de dybe lyde og rystelser en diselmotor frembragte. Det var på samme tidspunkt, hvor jeg var med til at oprette Landsforeningen Infralydens Fjender. Det var på det tidspunkt, hvor jeg selv var voldsom plaget af lavfrekvent støj og vibrationer, dyb lyde som forplantede sig i ben og krop, så jeg måtte opgive mit job som Taxachauffør. Men eksperterne, herunder mekaniker i vognmandsbranchen opfordrede i 1995 en vognmand til at skifte hele koblingsystem ud på sin  dyre lastbil med automatgear? Det var en rigtig dyr udskivning, som løb sig op i rigtig mange tusinde kronner. De rystelser og lyd som forplanter sig fra diselmotoren i lastbilen som vibrationer, medførte resonans i hele vognmandens krop fra koblings pedaler? Dette fik mig til at tænke på mig selv, som var begyndt at blive overfølsom for dybe lyde i min lejlighed fra et ventilationsanlæg på toppen af taget og om der kunne være nogen forbindelse med min voldsom skæve ryg og hofte, mit nervesystem, som sad i klemme og som min kiroprakter fortalte mig allerede om i 1976? Hver gang jeg kørte for længe i en Taxa Mercdes bil (diselmotor) og skulle skiftede koblingen hundredevis af gange i løbet af 8-12 skifteholdsarbejde, som pensionist fik jeg smerter i hoften, ben og ryglæn, som forplantede sig som vibrationer i kroppen. Disse smerter er nu 100% forsvundet efter at jeg købte bil med automatgear?

I 2013-15 hvor jeg tager med færgen fra Rønne til Køge, begynder rystelserne at sætte sig i min krop? Når jeg går fra langgang om bord på båden, kan jeg mærke rystelserne i hele min krop helt op til flere timer efter jeg har forladt skibet ved ankomst? Til tider tåler jeg slet ikke, at komme i nærheden af vindmøller, lavfrekvent støjkilder m.m. Min stresspåvirkning som følge af infralyd, vibrationer og lavfrekvent støj følger mig hvor jeg går og har gjort det siden 1995, hvor jeg og min familie var særdeles påvirket af vibrationer og lavfrekvent støjkilder fra en ventilator på toppen af taget i vores lejlighed i Hvidovre, Arnold Nielsens Boulevard.

I dag ved man, at disse vibrationer og lavfrekvent støj, har noget med nervesystemet at gøre, idet jeg fik konstateret en alvorlig skævhed i rygsøjlen og hoften allerede i 1976, og at det ene ben var 6 cm kortere end det andet? En kiropraktor opdagede min alvorlige skævhed 10 år efter, at jeg havde arbejdet med farlige kemikalier og PVC i min læretid.

Ovennævnte tidspunkt og smerter begyndte allerede i min læretid og efter min uddannelse, hvor lægerne ikke havde været tilstrækkelig opmærksomhed på rygproblemer som begyndte at blive være og være allerede i 1969. På det tidspunkt var skævheden i ryggen, hoften og ben muligvis begyndelsen til en alvorlig arbejdsskade som følge af miljøgifte?

Måske 10 år tidligere ved brugen at penicillin, som jeg fik konstant gennem hele min barndom fra 7 månder gammel til mit 14 år? Da jeg blev medlem af Landsforeningen Infralydens Fjender, som senere blev omdøbt til Landsforeningen Infralyd, opfordrede Solveig Odderskov som var stifter og formand de mange plagede medlemmer til at kontakte mig, som 10 år forinden havde arbejdet professionel med alvorlige indeklimaproblemer på Københavns Universitet, Psykologisk Laboratorium med henvisning fra DTU i Lundtofte.

Solveig Odderskov mente, at jeg havde langt større viden på området, fordi jeg selv var plaget af dybe lyde og frekvenser i lavfrekventområdet? Jeg fik mange breve og telefonopringninger og breve fra Landsforeningen Infralydens medlemmer. Jeg spurgte flere som var alvorlig plaget og nærmest angrebet af stresslyde og vibrationer, om de havde arbejdet med kemikalier og her fandt jeg et enkelt medlem, som havde taget stoffer? Min undersøgelse dengang påviste, at kemikalier og stoffer påvirker hørelsen, nøjagtig det som jeg selv var blevet berørt af? 

I dag er jeg 100% døv på mit ene øre og kan høre lige så godt som en hund, fodspor fra en person som befinder sig gående udenfor mit hus. Mage dyr kan derfor opfatte og høre infralyd og lavfrekvent støj langt nede i skalaen af lavfrekvent støj og infralyd. Det fik mig til at forske og tænke på dyrs adfærd, specielt hunde og elefanter og slanger, som er beskrevet hos apostlen Paulus i Bibelen?

Foreløbige resultater og undersøgelser om hvordan mennesker i højhuse (tyve etager eller mere) kan blive overfølsom for huse der svejer eller i biler tog og på flyvepladser påvirkes af infralyd, er lagt frem. Et normalt øre kan opfatte lyd ned til 1 Hz, hvis intensiteten af signalet er ca. 140 dB. Man antyder at mennesker som udsættes for infralyd føler sig svimmel og utilpas, ofte får ondt i hovedet, men det gælder også for lavfrekvent støj, idet man let bliver træt og får søvnforstyrelser.

Infralyd i området 1-16 Hz, påvirker også vores hjernebølger (EEG) og får de elektrisk ladede partikler (positive ioner) i luften og kroppen til at svinge i takt.

Tryk på linket her: Søvn, hvile og luft

Dette billede viser Kabbala (healing) som går tusinde år tilbage før Kr. fødsel. De menneskelige deles frekvenser i kropsdelene, som kan påvirkes af infralyd og lavfrevent støj.

De positive ioners påvirkning på nerveimpulser i mellemhjernen.

Stress eller neurohormon serotonin: 

Mest skadelige er positive ioner i hverdagen:

Radioaktiv stråling som f.eks; uran, plutonium, cæcium, jod, radon (i boligen).
Smog (tæt tåge med røg), kulilte, skorstensrøg, støv, afgasninger  af byggematerialer, møbler, tapeter, maling m.m., cigaretrygning, tændte sterinlys, røget og stegt mad, stråler fra TV og EDB-udstyr, elektroniske apparater, jordstråler, lav fugtighed, muldjord, pollen fra planter, giftstoffer, sprøjtegifte, ammoniak, gylle, kvælstof og staldgødning, infralyd og lavfrekvent støj, vibrationer i huse o.m.a. Alt sammen udløser stresshormonet serotonin i for store mængder i kroppen.

Derimod er negative ioner helsebringende:

Ren frisk luft, udluftning i boligen, masser af grønne planter, luftrenser ikke (luftblæser der afgiver masser af positive ioner), skovtur med løv og nåletræer, gåtur langs stranden, svømning (ikke i svømmehal med klorgasser), funtæne og springvand som giver masser af ilt (negative ioner), fodbad, sollyset, rent vand, vegetarkost (rå), friskpresset økologiske safter, urtesuppe, kartoffelvand (økologisk uden sprøjtegifte), naturlige vitaminer og mineraler fra grøntsager, urter og planter, urtete, bønnespire, hvedegræs som indholder flest negative ioner af alt.
 

Tryk lige på dette link inden du læser videre: 

Dømt til lydhelvedet

THE END

Denne side er under opdatering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høretærskel fra infralyd til lavfrekvent støj

Overskrift 1

Magnetpoler skifter retning

Er jorden begyndt at ryste eller er den ved at komme i selvsving og ud af balance pga. elektrosmog?

Kilde: Kiwi, klimatolog, økolog og forsker i magnetiske forstyrrelser siden 1976

 

Adskellige miljøforsker har påpeget, at jordens magnetpoler har ændret sig kolosalt de sidste 100 år, idet den nordlige magnetpol flytter mod nord, for på et tidspunkt at lave en polvending som tidligere er skabt.

Målinger for Ørsted-satelitten viser, at hastigheden med hvilket den magnetiske nordpol bevæger sig er steget siden 1990, og accelerede pludselig med en hastighed på 10 km årligt nu til 60 km!!....

Klimaforandringer og ændring af jorden magnetfelt mener man, skyldes ikke alene brugen af de forsile brændstoffer som f.eks. CO2, olie, naturgas, men også brugen af vindkraft, men også brugen af elektricitet m.m. Den industrielle verden vi lever i dag, forstyrer overalt "Jordens magnetfelt" og skaber visse steder tornadoer bl.a. i Colorado U.S.A. m.v.

Magnetfeltet har ellers bevæget sig med stabil hastighed gennem årtier. På trods af at jordpolens magnetfelt siden 2003 har jorden sagtnet farten en anelse, vmen den vil, hvis den forsætter i samme tempo, om tredive år pasere vest om den geografiske nordpol til Sibirien og ændre klimaet. Nordpolens høje fart kan være et tegn på en polvending. Denne magnetiske sydpol bevæger sig dog ikke nær så hurtig som nordpolen, idet den i de sidste årtier kun har flyttet sig med omtrent fem km om året. Selvom en polvending statistisk set, nu "er på tide" - så er det ikke noget som kan forudsige, idet det pludselig vil ske kaotisk. Derfor er der heller ingen sammenhæng mellem vending af Jordens og Solens magnetfelt - det sidstnævnte sker hvert 22 år - og solstorme hert 11 år.

Skema og diagram gennem 100 år, hvor magnetfeltet skiftevis ændrer karakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan blive psykotisk af hverdagens stress

Lægerne og psykriaterne fortæller ikke altid sine patienter sandheden

- at du kan blive psykotisk af hverdagens stress; syntetisk medicin, penicillin, tilsætningsstoffer i maden, narkotika, hash og Estacy, ligthergas, kemikalier, sprøjtegifte, tungmetaller, dårligt indeklima (positive ioner) herunder lavfrekvent lyd og manglende søvn. Sidstnævnt er den væsentligste årsag!!.....


Siden 1996-2003 har jeg som ekspert i indeklima (ionmålinger), lavfrekvent støj og infralyd, fået tilsendt talrigt materiale fra patienter i Landsforeningen Infralyd, som var plaget af støj fra transformerstationer, højspændingsledninger (som summer), vindmøller, varme- kraftværker. skibstrafik i havne (tomgangstøj), dieselbiler i tomgang, holdende busser ved stoppested, traktorerlyd fra marker, vejstøj fra motorveje, ventilation og køleanlæg på hustage, kompressorer og køleanlæg på tagene, ventilatorer, vaskemaskiner og tørretrombler, centrifugale maskiner i beboelses ejendomme, mobilmaster på tagene m.m.
Jeg har spurgt adskellige af dem, om de havde arbejdet med kemikalier, herunder opløsningsmidler eller taget stoffer, hvilket specielt påvirker centralnervesystemet og går ud over hørelsen, så man bliver langt mere modtagelig og følsom overfor dybe lyde, vibrationer og lavfrekvent støj?

Kemikalier o.m.a. i dagligdagen kan således hos nogle ændrer smags- lugt og høresansen, så vi bliver mere modtagelig overfor stresspåvirkning, noget som også er beskrevet i Bibelens 6.000 årige historie!!..Det nævnes at munken Antonius (grisen) uder ophold i ørkenen, var plaget voldsomt plaget af luftens infrasus? Lydpåvirkning er nævnt adskellige steder i Bibelen.

For mit eget vedkommende fik jeg konstateret kronisk mellemørebetændelser  allerede fra jeg var syv måneder gammel og indtil konfirmationsalderen. I dag beskylder jeg mine mellemørebetændelser og den dengang daglige penicilin indtil jeg blev voksen, at have ændret og ødelgt min høresans, hvoraf jeg kan mærke ulidelige dybe vibrationer "STRUKTURLYD" og lavfrekvent støj. Kalken har nemlig indvirkning på nerver og vores sanser, tænder og opbygning af knogler i ryggen og høresneglen eller knoglen i det indre øre? Penicilin er den største synder, idet den æder kalken som skal opbygge fra knogler til tænder, men også "stigbøjlen" i det indre øre, derfor bør man være forsigtig med at få for meget penicillin og særlig for sundhedens skyld!!.....

En læge på Centralsygehuset i Holbæk kunne i 2003 konstatere, at der stadig var forbindelse fra mellemørets knogler i det indre øre til hjernen, men at knoglen i mellemøret forlængst var smuldret væk på grund af konstant betændelser i barndommen, hvilket gennem årerne har givet mig kraftig hørenedsættelse nu i 202 (døvhed)? I den forbindelse har man også på Dansk Hørecentral Gentofte Audiolabotarium i 1996 konstateret, at min døvhed på venstre øre i ligger i området fra 100-4000 Hz (taleområdet). Derfor opfanger jeg meget dybe lyde også "STRUKTURLYD", som professor Henrik Møller Aalborg Universitet for Infralyd og Lavfrekvens Støj har konstateret.

Allerede i 1996 blev jeg henvist fra en Ørelæge i Hvidovre til Gentofte Sygehus Audio Ambulatorie p.g.a. ventilatorstøj fra min lejlighed Arnold Nielsens Boulevard 177, 2 i Hvidovre. På Audio Ambulatoriet blev flere læger enige om ved forskellige undersøgelser, at min hørelse kun kunne opfatte lyd i det lavfrekvente område 20-200 Hz (lavfrekvent støj), som kom fra et udsugningsanlæg som var instaleret på tagryggen i boligen Arnold Nielsens Boulevard 177. Ingen myndighed, hverken Hvidovre Kommune eller Miljøstyrelsen ville anerkende, at jeg kunne høre "STRUKTURLYD" lavfrekvent støj på 31 Hz og 62 Hz og med sindsro kunne påpege, at familiens alvorlige søvnproblemer skyldes en skjult lyd i boligen Arnold Nielsens Boulevard 276, 2 Hvidovre. det skyldes til trods for, at en ung familiefar i samme ejendom henvendte sig til mig og som måtte blive skilt, flygte, blev nedbrudt psykotisk af samme lavfrekvent støj fra samme type ventilator i boligblokken?

Frank Pedersen som han hed, boede i samme ejendom som min familie, havde også klagede året før i 1994 til Lejernes Landsorgnisation, der var rystet over at man ikke kunne få afdelingsbestyrelsen i Breddalsparken DBA i Hvidovre i samtale og til et møde, der ejesdengang  af Almenyttig Boligselskab Finsensvej 35 Frederiksberg.

Lejernes Landsorganisation i Hvidovre havde lignende sager som min året før, idet man havde en af samme slags klagesag i Bredalsparken boligkompleks om lavfrekvent støj fra bagerbutik (skorstensrør), hvor larmen fra baglokalet forplantede sig i en lejlighed og at den plageramt lige som os måtte flyte fra lejligheden.

Stress og jag er alt andet end dårlige venner, arbejdsmiljø og manglende nattesøvn?

Du er hvad du spiser og fortærer af giftige stoffer. De store græske fillosoffer vidste klar besked om årsagen til sygdomme m.m..

Blev jaget fra sin bolig p.g.a. lavfrekvent støj!!...

Blev jaget ud af min bolig p.g.a. lavfrekvent støj af en skovhugger!!...

Jeg troede nærmest at det var løgn da min nabo havde bestilt en skovhugger til at fælde sine store træer i haven med en kæmpe maskine, uden at advare mig først, hvor der målt 130 decibel!!......

Mit blodtryk blev målt til 230 (alvorlig stress)

Blodtrykket steg!!...

Tirsdag morgen d. 30.08 - 2011 kl.8,00 målte jeg mit blodtryk, der normalt ligger lidt over 150 og pulsen på ca. 60.
Da skovhuggeren fældede træerne hos min nabo, steg pulsen voldsomt og blodtrykket til 230 (krise)!!...Jeg fik voldsom hovedpine, spændinger i hovedregionen som et stramt halsbånd, der tilkendegiver at mine (pølse årer) i hjernen snørrede sig sammen. Havde jeg ikke flygtet fra mit hus kunne jeg risikere en blodprop i hjernen. Jeg har tidligere talt med lægespecialister om mit kæmpe proble, idet jeg har været næsten døv på det ene øre som barn og er totalt døv i frekvensområdet 150 herts til 4000 i taleområdet. Alle ørespecialister er enige om, at jeg opfatter lavfrekvent støj uden at jeg selv ved, hvilket påvirker min EEG - hjernefrekvens !!...
Folk der bor ved lufthavne, jernbaner o.s.v., er påvirket lige som jeg af lavfrekvent støj og dør langt tidligere end den almindelige befolkning? Lægerne siger, at de dør af stresymptomer, hjerteanfald, forhøjet blodtryk o.s.v.....

Træstammer på 50 cm og ½ meter lang gik i gennem denne store monster af en djævelmaskine!!.....

Lyden var så kraftig, at den med lethed kunne overdøve mit høreapparat på 110 dB? Jeg kunne intet høre gennem mit digtale høreapparat, der nærmest gik agurk og ikke kunne filtrere støjen. Manden med høreværn kunne heller ikke høre min samtale, da jeg spurgte hvorlænge denne maskine skulle køre?
Jeg kunne derfor ikke magte 4 timer i støjhelvede, og blev jaget ud af mit hus da denne træstamme blev delt i to stykker og omdannet til flis?