THE END

Denne side er under opdatering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegning af klimatolog G.I.N. Scandion 1985-1996

Delta Lyd & Akustik - Statens Byggeforsknings Institut

Miljø & Energi - Ministeriet

Miljøstyrelsen att. Jørgen Jacobsen

Industrikontoret

Strandgade 29

1401 København K                                                                                                                                                                    Climatologi of Danmark

                                                                                                                                                                                                               reg. på Data 97 Messen

                                                                                                                                                                                                               Bella Centret Amager

                                                                                                                                                                                                               v/Gerhard I. Nielsen

                                                                                                                                                                                                              Ørslev/Ringsted 9.04 - 98

 

Vedrørende: Delta Lyd & Akustik - Statens Byggeforsknings Institut

Det er blevet mig bekendt Gerhard I Nielsen, at Delta Lyd & Vibration som De tidligere har været ansat hos, ikke alene var referancelaboratorium for Miljøstyrelsen, men også for Statens Byggeforsknings Institut, idet SBI nedlagde sit lydlaboratorium for mange år siden.

I november 1992 udsender Bygge- og Boligstyrelsen en pjece udarbejdet af Statens Byggeforsknings Institut, som De må have været bekendt med? "Er dit hus stormfast". Undersøgelser har vist skriver SBI, at nyere parcelhuse (ca. 2-300.000) ud fra oplysninger, kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader (stensætninger og revner m.m.). Det drejer sig om lette parcelhuse. Anderledes er det med vindkræfter (i dag fyldt med infralyd fra varme- kraftværker, tagventilatorer, kompressor o.m.a.). Vinden angriber taget, spær, ydrevægge; den trykker på dem og trækker i dem. Disse vandrette vindkræfter fyldt med luftbårne infralyd (vibrationer), forplanter sig ad komplicerede veje som strukturlyd gennem hele huset, inden de optages i bygningens fundament. På sin vej gennem huset opstår bygningsresonans (vibrationer), der er så kraftig at de overskrider den tilladte grænseværdi (infralyd 85 dB?), som presses ind i vore huse.

Hvis huset ikke hele vejen igennem er stabilt gennemføjet (kun meget sjældent) og kun på gamle huse af mursten, så udgør de et stabilt hele, hvor tag, loft og vægge gensidigt afstiver hinanden. På nyere huse kan man opleve, at hele huset "giver efter" uacpettabelt meget under kraftig blæst, storm og orkan. Sådanne huse er ikke stabile nok, og de må gøres sikre at bo i skriver Statens Byggeforsknings Institut i deres pjece til bygherre m.m.

Da jeg som tidligere indeklimakonsulent for Scandion (1985-1996), henvender mig til Statens Byggeforsknings Institut i 1998, kommer den selv samme hr. Jørgen Jacobsen til syne i min erindring fra Københavns Universitet Amager fra 1992, idet jeg hos SBI får oplysninger om, at man skal holde sig væk fra ellers dårlige og billige parcelhuse? Jeg spørger forsat i telefonen Statens Byggeforsknings Institut, om det er rigtigt at infralyd måske kan frembringe bygningsvibrationer? Jeg får nu den forklaring, at SBI forlængst har nedlagt deres lydlaboratorium, og at de henviser mig til at kontakte Delta Lyd & Vibration, som i en hel del år har været referancelaboratorium for STATENS BYGGEFORSKNINGS INSTITUT!!.....

I flere dage går jeg nærmest og bliver mere og mere fortvivlet og utilpas ved tanken om, at den selv samme person hr. Jørgen Jacobsen Industrikontoret, tidligere har været medarbejder i Delta, Lyd & Vibrationer, og nu sidder og varetager opgaver i Miljøstyrelsen. Han var i 1996 sat på opgaven, at udarbejde den nye "Orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fra ekstremt miljø, idet Delta Lyd & Vibration også her, er referancelaboratorium for Miljøstyrelsen.

Jørgen Jacobsen der i 1995-96 blev ansat i Miljøstyrelsen, har således med egen hånd udarbejdet "Orienteringen" til brug for Komunerne i Miljøsager, hvor infralyd,  lavfrekvent støj og vibrationer i eksternt miljø udgør det væsentlige problem, og som er vanskeligt at håndtere, som han selv skriver i Orienteringen?

Da jeg får tilsendt det første eksemplar af "Orienteringen 1997 begynder jeg, at efterlyse mere detaljeret beskrivelser af bl.a. "bygningsvibrationer" og infralyd, som kan påvirkes af byggesjusk, dårlig lydisolering af parcelhuse o.s.v... I selve Orienteringen stikordsregister, findes ikke noget om bygningsvibrationer ect. I mange af mine senere henvendelser til Jørgen Jacobsen i Miljøstyrelsen fra 1996-2003, har jeg gjort ham opmærksom på farlige bygningsvibrationer m.m., uden tilstrækkelig respons derfra. Hvordan kan man måle infralyd, uden at der ikke samtidig bliver foretaget "bygningsvibrationer"? I flere tilfælde på Københavns Universitet Amager, Psykologisk Laboratorium opstod infralyd af "bygningsvibrationer" og ikke omvendt, som blev foretaget af STATENS BYGGEFORSKNINGS INSTITUT" i 1970èrne!!.....

På Københavns Universitet Amager starter århundrets største "INDEKLIMA LANGE HISTORIE" med de første beboers indflytning (1974), hvor medarbejderne gav "kraftig" udtryk for indeklimagener. En teknikker på Psykologisk Laboratorium, Bent Bjørneboe, fandt det besynderligt, at han blev 2utilpas", når han opholdt sig i visse rum, og ikke i andre. Han fik en mistanke om at det kunne skyldes infralyd. Der blev i nogle lokaler målt kraftig infralyd, op til 76 dB. Senere har STATENS BYGGEFORSKNINGS INSTITUT foretaget lignende målinger, men har ikke turdet fortolke resultaterne.

Climatologi of Danmark

v/indeklimaekspert

Gerhard I Nielsen

4100 Ringsted

Bliver du vækket af støj fra fly som letter? Det er ikke bare den hørbare lyd som får huset til at ryste.

Hvordan dæmpe lyd vi ikke kan høre?

Artiklen er produceret af Norges Geoteknisk Institut

PUBLICERET Fredag d. 26. agust 2016

Lydbølger vi ikke hører, skaber også vibrationer i tag, lofter, vægge og vinduer. 

Hvis du nogen gange har sovet i nærheden af en flyveplads, ved du hvad lavfrekvent lyd under 20 Hz indebærer. Ikke bare bliver du vækket af den øredøvende lyd fra fly som tager af, det føles også som om væggene og alt som er i rummet begynder at ryste.

Støj af denne slags kan være meget forskellig, også lyd som har så lav frekvens under 20 Hz at den ikke opfattes af det menneskelige øre. Lavfrekvent lyd har en cirka 20 svingninger i sekundet og kaldes også infralyd. Sådanne frekvenser skaber vibrationer. Fænomenet har været meget lidt studeret og forstået. De lave frekvenser gør et samspil mellem lyd og vibrationer i bygningskonstruktioner og materialer, er en anden ved mere højfrekvente og hørbar lyd.

Specialister på Norges Geotekniske Institut (NGI) har fået det til at lykkedes med at lagre datamodeller af vibrationer fra lavfrekvent lyd og dermed skabt grundlag for at dæmpe disse.

- Vi har været specielt optaget af lydbølger som ligger i grænseområdet for hvad menneskets øre opfatter, og vi har set på hvordan sådanne lydbølger påvirker vægge, tag, lofter, vinduer og gulv og skaber vibrationer i en bygning, forklarer Finn Løvholt, seniorspecialist ved NGI. 

En roligere nattesøvn

Forskernes fund kan få betydning for hvordan vi i fremtiden bygger på støjudsatte steder. For at kontrollere resultaterne fra datamodellen, har man sat op fysiske forsøg der ved test, hvordan vibrationer spreder sig i ulige materialer.

- Da vi startede dette arbejdsprojekt, havde vi en teori om at vægge og tag spiller en afgørende rolle. Men det viste sig at vinduerne har en meget større betydning end hvad vi troede. Derfor vil også vinduerne spille en nødrolle for den som skal bygge nær lavfrekvente støjkilder, siger Løvholt.

Han mener at det at flere og flere mennesker bor i nærheden af støjende områder, og at lydnivauet fra trafik, infrastruktur, byggepladser og industri ikke ser ud til at mindske i fremtiden, hvilket gør disse fund ekstra vigtigere.

Kilde fundet af klimatolog G.I.N. 

SBI Statens Byggeforsknings Institut

DET GODE DET DÅRLIGE INDEKLIMA

Indeluftens temperatur, belysning, støj, statisk elektricitet, luftens indhold af gasser og dampe, støv og fugtighed er væsentlige faktorer, der har betydning for gener, sygdomme og symptomer, skriver SBI i deres rapporter "indeklimaets påvirkninger" findes i detaljeret diskussion af disse påvirkningers betydning, mens dette afsnit giver et resumè?

 

Luftens og omgivelsernes temperatur har betydning for oplevelsen af komfort og forekomsten af symptomer, skriver SBI Statens Byggeforsknings Institut i 1980èrne, som lå til huse i Luntofte DTU, hvor civilingeniør Jørgen Jacobsen var ansat og som blev forfremmet til Miljøstyrelsen i 1997 til på egen hånd, at  udforme hæftet "Orientering fra Miljøstyrelsen" Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fra det eksterne miljø (se billedet f.eks. vibrationer i indeklimaet)?

SBI skriver således: Støjforhold har to aspekter. Det ene aspekt er støj som forstyrende kilde, hvilket i høj grad er et spørgsmål om den enkelte ofte øjeblikkelige tilstand og arbejdsopgave. Det andet aspekt er støjens karakter.

Både lavfrekvent lyd og rene, hørbare toner kan være generende. Myndighedskravene til støjniveauet og lydisolering sikrer i langt de fleste tilfælde mod gener eller symptomer. En undtagelse er lavfrekvent lyd, der omfatter den del af den hørbare lyd, der har de laveste frekvenser (fra 20-100 Hz). Forbrændings- og fyringsanlæg samt ventilation frembringer f.eks. lavfrekvent lyd. Denne lyd er den vanskeligste at dæmpe, hvorimod højfrekvens lyd fra tekniske installationer (lavfrekvent støj) dæmpes med omhyggelig armaturdemisionering og montage samt indregulering af anlæggene. De rene toner kan frembringes af kontormaskiner.

DEn ikke hørbare lyd infralyd (frekvens under 20 Hz) og vibrationer giver meget sjældent anledning til gener eller  symptomer, skriver SBI. Infralyd og vibrationer kan frembringses af fyringsanlæg, meget langsomtkørende maskiner samt trafik. Ved de intensiteter, normalt har i boliger og andre opholdsrum, har det ikke været muligt at påvise gener eller skadepåvirkninger (1980èr)?

Kraftige vibrationer med frekvenser under 1 Hz (jordrystelse) kan give anledning til en tilstand, der minder om sø- og køresyge. I visse tilfælde kan der forekomme bevægelses- og balanceforstyrrelser.Også kraftige vibrationer med frekvenser over 1 Hz kan give anledning til disse forstyrelser. Da lyde med lave frekvenser (ELF) kan forplante sig over forholdsvis lange afstande, kan nærliggende industri være kilden til gener i en bygning.

 

Trafikstøj og bygningsresonanser

Vi dør i en tidlig alder?

Vi kan måske bagklogt konstatere om 25 år, at spædbørn der har ligget i sin barnevogn i nærheden af stærkt trafikeret vej med 53 dB (A-vægtet støj) eller barnet som har ligget i nærheden af 85 dB (G-vægtet) infralyd på en bondegård, hvor herkules traktorer - mejetærsker kører på gårdspladsen, måske dør i en forholdsvis tidlig alder.

Den voldsomme infralyd derfra omsættes gennem luften som farlige vibrationer, og forplanter sig i husenes bygning, væg- og tagkonstruktion som "STRUKTURLYD" i børne og soveværelset. Derfor ryster husene som aldrig før og frembringer luftbårne støv, partikler af farlige positive ioner, giftige plastpartikler i den omgivende indeluft m.m.. Den luft vi indånder indendørs, bliver  derfor mere og mere iltfattig på grund af positive ioner, som er opbrugt energi og som fylder vores lungerne med iltfattig luft?

Miljøstyrelsen tager derfor ikke klimatologernes "Vejrvarsel for indeklima" alvorligt, hvis menneskeheden skal overleve næste generation, idet også medicinudgifterne stiger og indlæggelser fra år til år som er sket siden 2. Verdenskrig.

Klimatolog G.I.N. har bl.a. fået fortalt af en sundhedsplejeske, at der findes flere syge børn på landet. Denne historie ville man nok ikke have troet på for 75 år siden, idet børn fra Københavns baggårde blev sendt på sommerferien, hvor der var mere frisk luft og sol på landet.

Den norske forening mod støj advarer kraftig imod trafik og landbrugsstøj: Ved støj reagerer kroppen med en kamp- eller flugtreaktion. I begge tilfælde udskilles adrenalin. Hjerteaktiviteten øges. Et støjfrit soveværelse er specielt vigtigt ved reumatisme, allergi, astma, psoriasis, kræft, unormale betændelser og andre sygdomme som kan behandles med kortison.. Fibromyalgilignende tilstande kan frembrovokeres eksperimentelt ved at nægte personen dyb søvn over længere tid. Kroppens produktion af naturligt kortison når en merkant top de sidste timer af søvnen. Begyndende støj fra morgentrafikken kan være et tegn på for lav naturlig kortisonproduktion. En stresset krop har reduceret modstandskraft overfor sygdomme. Det viser en sammenhæng mellem stress og f.eks. kræft.

Kilde: Norsk Forening mod støj.

Forsat stigning i trafikstøjen

Trafikstøjen faldt slet ikke i 2005 med 50.000 som lovet af Svend Auken og Miljøstyrelsen, men steg til gengæld i 2007-2019?

Den dybe brommelyd fra diselbiler og busser er målt af G.I.N. og frembringer infralyd og "vibrationer" i boligen, så vi får søsyge - køresyge med adskillige symptomer. Rigtig slemt er det om morgenen, når trafikken bliver på sit højeste mellem kl.5-9.

Bygningsvibrationer

I. H. T.

Skovparken 58

4600 Køge                                                    Ringsted d. 20. juni 1998

 

Vedr; Observeret brommelyd, trafikstøj og vibrationer Skovparken

Jeg har den 4. juni 1998 kl.6.00 aflagt besøg hos Dem og konstateret, at der forekommer en meget svag, men gennemtrængende "brummelyd" i soveværelset og i kælderskakten ved nedgang til kælderrum i ovennævnte ejendom.

Det skal hermed tilføjes, at den generende lavfrekvente lyd ikke opstår fra ejendommens drift, hverken fra varmeanlæg, rør eller ect. i form af rystelser- Køleskabet var slukket.

Med mine mange års erfaring på indeklimaområdet fortæller, at der foregår meget livlig og kraftig aktivitet foran ejendommen Skovparken 58, der ligger tæt på den stærk trafikeret Køgevej, hvilket skaber "buller" i atmosfæren. Denne form for trafikstøj forplanter sig i den lukkede altan med store flader af glasparti, så der opstår svage bygningsresonanser i murværk som "strukturlyd", der når ind i deres soveværelse, seng og de øvrige rum som vibrationer.

Jeg håber De må få glæde af denne rapport og held og lykke med Deres søgen efter en anden bolig og lejlighed.

Med venlig hilsen

Tidligere indeklimakonsulent for Scandion 1985-1996

G.I.Nielsen

 

Byggesjusk for milliarder

Nedrivning og renovering af 141 familiehuse fra 1980 - 1996

I Gaulumparken, afd. 308 4684 Holmedård på Sjælland er man i fuld gang med nedrivning af 51 ud af 141 rækkehuse, fordi der var opstået revner og spræker i fundamentet, som var bygget oven på mosegrund. Når man går forbi en grave- eller interprenørmaskine i aktion, kan man fornemme en mærkelig lugt (skimmelsvampe) af gamle fugtige materialer. Det giver god mening da fugt netop er årsagen til, at den gamle del af Gaulumparken - Kattekæret (billede) skal nedrives. På grunden fortæller en af beboerne, har man efter et par spadestik fundet blåler og det er meget uheldigt idet man så ligger i jordstråler? Nogle fortæller, at man i tidernes morgen ved mosen som ikke ligger langt fra Holmegårds Glasværk udvandt ler, som foruden porcelæn også fremstillede el-keramik til hegns-, telefon- og lygtepæle.

I et rækkehus i nærheden af denne bebyggelse "Hovledet", blev der fundet voldsom lavfrekvent lyd fra 16-20 Hz, 58 dB G-vægtet), som beboern opfattede som "brummelyd", ligeledes i et andet rækkehus på samme side længere henne. Begge var plaget af infralyd, som blev målt af klimatolog G. I. Nielsen (se billede) nederst.

Hvad er klimatologi?

kilde: G.I.N. klimatolog og forsker i kulturhistorie, økolog siden 1976

I 1985 blev klimatolog G.I.N. ansat af det nordiske firma Scandion til bl.a. undersøgelse af indeklima på København Universitet Amager, Psykologisk Institut, hvor han afleverede en masse materiale om forbedring af ventilation, undersøgelse af statisk elektricitet og salg af luftrense fra Scandion. Direktøren af firmaet havde oprindelig bosat sig i Norge for at bygge gode og velindrettet klimahuse i træ. Han var uddannet tømmer og så sin store økonomisk interesse i velindrettet klima træhuse, hvilket var højest lige efter det store boom af ved fund af Nordsø olie og naturgas, som skabte velstand i den norske økonomi. Men sådan skulle det ikke gå med den danske tømmer og direktør, fordi mange håndværker i Norge var begyndt og tjente alt for store penge, lønnen blevet tårn høj. Det gik hårdt ud over bygmesterne, idet bygnings håndværkerne var begyndt at holde blå mandag efter deres weekend drukture? Mange bygnings mester led store tab, hvis byggeprojekterne ikke blev udført til tiden og dette skabte kaos for den særdeles dygtige bygherre. Han stiftede bekendskab med to dygtige unge atomfysiker og ingeniører, som havde stor indblik i "Vejr varsel for indeklima" to mennesker som lige havde stiftede deres eget firma og fremstillet et af verdens fineste måleinstrumenter ION-METER T-100. Det var i stand til at måle indeluften i nye huse, industribygninger, landbrug, boliger og kontorer eller virksomheder. Det danske firma Scandion blev således etableret på bekostning af blå mandag?

I 1985 blev G.I.N. ansat i det nordiske firma Scandion, hvor ren luft i indemiljøet var en mangelvare og det er det stadig den dag i dag med alle de EM spektra vi er i besiddelse af bl.a. ventilationsanlæg, olie- og gasfyr, varmepumper, vaskemaskiner, kompressor i køleskabe o.s.v.. ION-METER T-100 var derfor dengang i stand til, at måle luftens negative ioner d.v.s. en form for elektroner (ilt) på et split sekund, hvilket er menneskets livsvigtigste kilde til livet. Unden tilstrækkelige negative ioner (ilt) dør cellerne langsomt, men ikke at forstå lige med det samme, idet også vores kost og vandforsyning er lige så vigtig? Hvis luftens negative elektroner bliver reduceret kraftig, så ilten ikke er tilstede i den omgivende luft, så dør vi inden for et par minutter. Det var årsagen til, at jeg blev meget interesseret i det nordiske firma Scandion, fordi de solgte verdens bedste luft- og inoserings apparater til industri og boliger m.m..

Det var på grund af en alvorlig sygdom i 1976, at jeg fik stor interesse for alternativ behandlingsformer og kildevand, som hjalp mig ud af et helvede og sidstnævnt som jeg solgte fra min kiosk i Valby. Da jeg tilfældig så en annonce i Berlinske Tidende 1985 om Scandion, at de søgte en sælger og indeklimakonsulent af verdens fineste luftrenser og måling af indeklima, banede det mig vej til jobbet og som jeg ikke fortryder den dag i dag, hvilket har givet mig en viden og åbenbaring. Fra 1985-86 arbejde jeg sideløbende med et produkt, som kunne forbedre luften til store oliefyrsbrænder og affaldsforbrænding, idet jeg var uddanet montør med indblik i forbrændingsteknik, hvilket blev starten til min kariere som klimatolog med masser af læsestof, der normalt ikke kunne findes og som jeg fik gennem firmaet Scandion bl.a. amerikanske dr. med næstformand Richard M. Carlston Institut of Medicial Climatologi (AMC):

 

 

EM spektra i vores hjem

Når vi når frem til spørgsmålet om elektromagnetiske (EM) spektra i vore hjem og på arbejdspladsen, findes der en hel del præcise rapporter fra 1985. F.eks. indeholder seismolog Reiters rapport til F.R.G. mange detaljer, siger Richard M. Carlton dr. med næstforman American Institute of Medicial Climatologi.

Her findes utrolig mange rapporter om ansatte, der bliver utilpas, når de arbejder i bygninger nær hurtigkørende tog p.g.a. bygningsresonanser; og undertegnede Richard M. Carlton har set flere blive utilpas, når de arbejder ved høj-graus maskiner (rystelser) f.eks. magnetisk induktion. Jeg har en stærk fornemmelse om, at der er en virkning fra felterne, som opstår i bygninger med resonanser.

I en bygning 10 meter væk fra "the Federal Railways" luftkontaktsystem - ventilationsanlæg, blev der målt 11 v/m og mere, ikke blot bag vinduerne, men også bag burstensvægge.

En af Riters fund fortjener at blive fremhævet: I en bygning, der var genstand for undersøgelse, kontrollerede man et tomt rum, hvor det eneste udstyr var en loftlampe, der var slukket: her fandt man stadig en frekvens (bygningsresonans) på 50 Hz med en feltstyrke på 500 v/m. Ritter sluttede heraf: "Det er formentlig virkningen fra de forskellige elektriske instalationer (ventilationssystemet), der betjenes (andetsted) i bygningen og som producerer oversvingninger "STRUKTURLYD" og bygningsresonanser, som derpå spreder sig vagabonderende over hele kraftsystemet i bygningen. På den måde opstår kraftlinier lige som Grauss - teorier.

Imidlertid har indeklimaforsker Baily foretaget en kompetent analyse af litteraturen og har påvist så mange modstridende tendenser, at ioner (positive) ikke kan anses alene for at være overbevisende faktorer til alle dårligheder. Vi ved endnu ikke (1985) endegyldigt om, hvordan ionvirkningen fremkommer og påpeger de elektriske EM felter.

Rapport fra 1974 - 1985

Mange medarbejde fra perioden 1974 - 1992 fik voldsom spændingshovedpine (jernring omkring kraniet), når de færdes i betonklodsen på Københavns Universitet amager, Psykologisk Institut. Når de forlod bygningen forsvandt hovedpinen, når de kom hjem til deres egen bolig. Ventilations systemet var årsag til vibrationer, så der opstod infralyd (STRUKTURLYD), der kom ud af vægen som en højtaler. I visse rum var lydtrykket stort, særlig i mindre rum?

Cancer og hjerneskader

Kilde. Climatolog Gerhard I. Nielsen

Forskningen omkring sammenhæng mellem infralyd og indeklima er kun i sin vorden. Man har antagelser, men ikke klare sammenhæng - og ingen grænseværdier for det tilladelige, skriver Jens Bertelsen i bogen Indeklima følt af medarbejderne på København Universitet Amager, Psykologisk Klinik Institut. Man kan ikke udelukke, at både cancer og hjerneskader og for tidelig alderdom kan være virkningen af et dårligt indeklima. Det vil først vise sig om mange år, selv hvis forskningen kommer rigtig i gang. 

Hortsonshovedpine

Kilde: G.I.N indeklimaekspert siden 1985, miljøtekniker Scandion

Jeg gentager:

Afdelingslæge Marry-Jette Kj. Rasmussen neurologisk afdeling Esbjerg Centralsygehus har fortalt, hvis patienter ikke fik nok til at være i dyb REM-søvn længere tid ad gangen får man hovedpine. Allerede i 1970 fandt man en forbindelse mellem søvnstadierne og migrænestart, som begyndte efter fasen af REM-søvnen (Rapid-Eye Momentssøvn) eller drømmefasen. Desuden fandt man man, at Hortons hovedpine patienter, som vågnede op med et anfald kort tid efter de var faldet i søvn, ligeledes en forbindelse mellem start på anfald og start på REM-fasen eller drømmefasen.

Mange patienter med migræne og spændingshovedpine "jernring omkring kraniet" har således berettet om, at de vågner tideligt om morgenen med deres anfald. De er gået i seng om aftenen og er fuldstændig uden hovedpine, og få timer senere p.g.a. trafikstøj (infralyd) eller lavfrekvent lyd i soveværelset, vågner de med voldsom hovedpine og migræneanfald. Man kan således tro, at der foregår et eller andet under søvnen, som trigger et migræneanfald fortæller afdelingslæge Marry Jette Kj.  Rasmussen til Hovedpineforeningens medlemsblad.

Kroppens produktion af naturlig kortison når en mærkant top de sidste timer af søvnen (Lærum 1988). Begyndende støj (infralyd) som bliver tilbage i boligen og fra morgentrafikken, motorveje, støj fra køleanlæg på lastbiler m.m. kan reducere den stivhed i musklerne og led om morgenen og kan være et tegn på for lav naturlig kortisonproduktion. Fibromyalgilignende tilstand som f.eks. reumatisme, hedeture, svimmelhed osv. kan fremprovokeres eksperimentelt ved at nægte personer dyb søvn over længere tid. Et støjfri soveplads (også fri for elektromagnetiske felter og lavfrekvent lyd) er derfor specielt vigtigt ved reumatisme, allergi, astma, psoriasis, unormale betændelser og andre sygdomme som behandles med kortison. Det er netop det dr. med. Kjeld Aas, en af Norges få eksperter på astma, allergi m.m. fortalte i 1986.

Ved studie af hovedpinefrekvensen på Upsala i Stockholm 1976 ved neurologisk klinik, Akademisk sygehus, fandt man en top i frekvensen, som koliderede ved meget lavfrekvent infralyd (VLF). I en bolig bør man blive langt mere bevidst på hvilke lydkilder en opfatter som belastende, derfor kontaktede indehaver af denne hjemmeside Hovedpineforeningens formand Hans Brun, som var plaget af lavfrekvent lyd i betonbyggeri. Alt for mange patienter får alvorlige stressreaktioner af dårlig byggeri og konstant baggrundsstøj, som rammer bygninger og som kommer fra tung trafik, der forplanter sig i boligen som værende lavfrekvent infralyd og bygningsvibrationer. Andre gange er det f.eks. kilder som. f.eks. varmepumper, kraftig springvandspumper, kompressor, ventilationsanlæg på industri og indkøbscentre m.m., som går igennem bygningens konstruktion og åbne vinduer om sommeren. De fleste gange er det lavfrekvent lyd, som vi ikke hører eller opfatter med hørelsen, men går lige igennem marv og ben. Selv svage lydbølger i lavfrekvent området får elektrisk ladede atomer og partikler i luften og kroppen til at svinge i takt. Dette giver elektromagnetiske bølger som skadelige positive ioner. Frekvenser på skadelig infralyd, selv om den er så svag at vi ikke hører eller opfatter den med ørerne ser ud til at kunne give forskellige virkninger på helbredet. Der kan opstå resonansfænomener i kropsdelene f.eks. nyrerne, hovedet og rygsøjlen. Muligvis kan infralyd fra f.eks. ventilationsanlæg, være medvirkende til rygplager og meget mere. Infralyd er baslyde som er dybere end det øret normalt opfatter. Flere og flere mennesker kan mærke infralyd som svage rystelser og vibrationer i kroppen og den opfattes som stress, hvilket var tilfældet på København Universitet Amager, Psykologisk Laboratorium, hvor over 50 medarbejder og studerende blev syge, nogle så alvorligt at de måtte forlade deres arbejdsplads efter mange års ansættelse.

 

Billede af verdens fineste måleinstrument Ion-Meter T 100 fremstillet af Trans Jonick Sverige, afprøvet - kontrolleret og fik det blå stempel af atomfysiker Niels Jonasen DTU 1985

Notat fra 1994-95 af Sundhedsstyrelsen, men som vil have haft forskning i bygningsvibrationer og infralyd?

Fra gamle østlige filosofier kendes utallige beskrivelser af den menneskelige organismes luft/lydog vibrationer følsomme frekvenser. Her arbejder man ud fra den opfattelse, at mennesket er i besiddelse af en lang række frekvenser, chakra og energier f.eks. Tai, Chi, Taos (isme), der hver især lader sig stimulere og påvirke af bestemte toner og tonearter, herunder skadelig vibrationer og infralyd, når den kommer over en vis grænse eller opstår som STRUKTURLYD i boligen eller ved jordskælv? Desværre har nutidens mennesker tabt forståelsen af disse energier:

I den øverste del af hjernen "Kronchakra", hvor pinealkirtlen og hypofysen ligger, findes forskellige frekvenser: Delta 0-3,5 Hz (væksthormoner, oxytosin= reparation af celler m.m.) 4-7 Hz, Thetra (lykkehormoner, glæde, endorfiner), 7-14 Hz Alfabølger ( Rem-søvn, tanker, kreativitet, samt hjernebarkens, 14 - 20 Hz (vågen bevidsthed).

Laboratorieundersøgelser under søvn har påvist, at en øgning af støjen over baggrundsstøjen på 7,5-16 Hz (infralyd) påvirker EEG-hjernebølgerne, centralnervesystemet, ligevægtsorganet, vejrtrækningsbesvær og den hormonelle balance. Det har gennem forsøg været dokumenteres, at visse ekstrem dybe toner fremprovokerer kønshormoner, cortisol og katekolaminerne (blodsukker omsætningen).

Afdelingslæge Marry Jette Kj. Rasmussen neurologisk afdeling Esbjerg Sygehus fortalte allerede i år 2000 på opfordring af tidligere indeklimakonsulent G.I.N. for Scandion 1985-1996 til Hovedpineforeningens Medlemsblad, at søvn og hovedpine gennem årtier er blevet sat i forbindelse med hinanden. Allerede under den 2. Verdenskrig i 1943 fandt man en reduktion i både frekvens og sværhedsgrad af migræne hos migrænepatienter, hvis de ikke fik lov til at være i dyb søvn længere tid ad gangen, hvilket skete i krigshelvedet. Senere i 1970 fandt man en forbindelse mellem søvnfasen med REM-søvnen (Rapid-Eye Mormentsøvn eller drømmefasen).

Drømmetydning et vigtigt redskab

For 4.000 år før vor tidsregning, har kinesisk filosofi "Feng Shui" vidst, at menneskets grundklang hjernen og kroppen er en vibration sammenstemmende med jordens elektromagnetiske felt, hvis frekvens (svingning pr. sekund) ligger på omkring 8-10 Hz som kaldes Schuman bølger. I hjernen forekommer der nemlig elektriske svingninger (EEG-bølger), hvor smertefrihed (akupunktur og healing) er af finde ved Delta bølger på 3-7 Hz som er livsvigtig for os. Her produceres de samme væksthormoner oxytosin og "melatonin" til reparation af nye celler, og kampen mod sygdomme (immunsystemet), endorfiner, lykkehormon m.m.

I 1973 opdagede nogle amerikanske forsker, at hjernen selv laver medicin mod smerter, angst og uro (sygdom) i kroppen. Det var helt tilfældig, at det var i en kamelhjerne, at dr. Choh Hao Li fra hormonforskningsinstitutet på California Universitetet isolerede et stof, som i sin virkning lignede morfin og var smertestillende så meget, at det blev døbt endorfin. I lighed viste det sig lige som morfin at knytte sig til bestemte nerve- receptorer og derved kunne påvirke smeter og nedsætte dem helt, hvis vi har tilstrækkelig mange af dem i kroppen.

Medicinsk statestik viser i dag, at 16-17 pct. dvs. 1 million danskere, har alvorlige søvnforstyrelser og kan ikke komme ned i drømmesøvnen delta og producere melatonin, endorfiner m.m.. I sådan en tilstand, er personen fastlåst i sine hurtige hjernebølger over 25 Hz at "alt stiger os til hovedet" så vi bliver syge. Endorfiner produceres i større mængde tideligt på morgenstunden, men hvorfor vågner over 1 million danskere med hovedpine, smerter o.s.v.

Hvorfor klager tusindvis af danskere over, at de ikke får eller når ned i drømmesøvnen og det er der en forklaring på? Siden 2. Verdenskrig har det vist sig, at jordens elektromagnetiske felt har ændret sig så meget, at det påvirker REM-søvnen, her produceres de livsvigtige hormoner oxytosin, melatonin og endofiner, så vi bliver syge. Indtrægningsdybden af disse elektromagnetiske felter over baggrundsstøjen i det menneskelige legeme er afhængig af frekvensen. Jo lavere frekvensen er, dets større er indtrægningsdybden. Hvad sker der i det lange løb, hvis mennesker udsættes for vedvarende lavente lydpåvirkning. Det medfører, at hjernen ikke kan gå ned i sin oprindelige dybe alfa, beta og delta 0-4 Hz (EEG-hjernebølger), når vi skal sove? Hvis mennesker udsættes for vedvarende dybe lydpåvirkninger eller vibrationer fra bygningsdele, tagkonstruktion, væge til møbler (infralyd), selvom man ikke bevidst opfatter dem, forstyres hjernen. Man har erfaret, at ved frekvenser under 5 hertz fremkommer en udvidelse af blodkar i hjernen, mens frekvenser over 12 Hz medfører en blodkarindsnævning. Mere generelt har man fundet, at 4-6 Hz virker beroligende og løsende på krampetilstande, mens 8-10 Hz virker stimulerende o.s.v..

Sick Bulding Syndrome (SBS)

Mange sådanne "sick bulding syndrome" d.v.s. bygninger hvor folk bliver syge af at opholde sig i dem med samme "ion-relaterede" problemer med elektriske felter var "the Human Service Bulding". I en rapport fra en læge i det offentlige sundhedssystem, der blev tilknyttet sagen i Holland, til en administrator siges det, at de følgende symptomer var blandt dem, de ansatte angav at lide af på samme måde som medarbejderne København Universitet Amager, da de udfyldte et spørgeskema: svie i øjnene, hos 80% af de ansatte; træthed, 77%, hovedpine, 40%, ledsmerter, 40% hoste og hyppige forkølelse, 29% og 71% af dem, der havde symptomer, relaterede deres problem til bygningen.  CO2, svovldioxid, ozontest osv. gav alle negativ resultat. "Den eneste objektive forskel, der blev opdaget, mellem bygningens to sider, var en tilsyneladende betydningsfuld udtynding og nedbrydning af den negative ionkoncentration (ilt i luften) på den side, hvor "the Social Service var beliggende" (hvor symptomerne fandtes).

Som en mur da de gik ind i bygningen

En anden bygning som Reiter nævner, hvor de ansatte led af "the sick bulding syndrome SBS, var den splinternye "Florida State Archis Bulding" i Tellahasses, hvor man havde udført en dobbelt blindtest på ionkoncentration, idet medarbejderne kunne føle "den beklumrede luft", da de gik ind i bygningen.

Strengt kontrollerede eksperimenter udført af Charry Tom og Holcomb har alle påvist det samme mønster: Et overskud af positive kationer i atmosfæren, elektriske EM felter m.m., der for nogle menneskers vedkommende, vil forøge reaktionstiden, træthed og nedsætte agtpågivenheden og koncentrationen. Iøvrigt påviste Charry, at et overskud af positive ioner vil ændre den autonome reaktionsevne (hudens ledeevne).

Richard M. Carlton, dr. med næstmand, American Institut of Medical indledere en rapport med ordene:

En af historiens upåagtede lære er, at mange teknisknologiske fremskridt let kan få alvorlige konsekvenser for hele  menneskehedens sundhedstilstand. Som eksempel herpå kan nævnes, at da man i oldtidens Ægypten førte vand gennem kanalernes tørre egne, førte man også en epidemi af fåreflynderparasitter dertil. I fagkredse under climatologi nævnes, at 1/3 af befolkningen får det skidt, når positive katjoner er til stede i et indeklima. Billedet fra det 14. årh til højre viser den kristne maler Erasmus fra Rotterdam, som malede luftens katjoner der angriber mennesket. Luftens positive kationer er nævnt mange steder i Ny Testamente og ligeledes de livsvigtige negative ioner, som udtales for indånding af luftens engle?

I de gamle folkeeventyr dukker jordstråler op fra tid til anden i form af nisser og trolde på loftet, der hamrer så bygninger slår revner og giver lyde fra sig, så gamle mennesker og børn bliver bange, syge o.s.v.. En årtusinde gamle myte, afslører nu jordstrålernes identitet som koncentrerede kosmos-terristiske bølger i samme frekvensområde som bygningsresonanser, der ligger på samme bølgelængde fra 0,2-16 og 20 hertz infralyd.

I dag har vi ingen begreber om, hvordan bygningsvibrationer påvirker os i og omkring indemiljøet, bortset fra at flere og flere forgæves har henvendt sig til offentlige miljømyndigheder. Det område, der tilsyneladende lettes lader sig påvirke - udover selve trommehinden (infralyd) er snarre bygningsvibrationer, som kan sanses af andre dele af kroppen. Langt de fleste patienter 93% af en undersøgelse på Aalborg Universitet under ledelse af professor Henrik Møller for Elektroniske Systemer, Lyd & Akustik siger, at de patienter som deltog i forsøg af lyde/vibrationer fra 1-16 Hz med ørerne. 45 procent mærker andre vibrationer på bryst, ben eller andre legemsdele. 30 procent kan mærke skadelige vibrationer fra bygninger og genstande. Knapt 17% opfatter genen med ørerne, men ikke som lyd. Reelt kan alle mennesker mærke infralyd under 20 Hz, hvis styrken er tilstrækkelig stor ved jordskælv.

I Kina var det (for mere end 4.000 år siden) almindeligt, at man - før man byggede et hus - undersøgte, om der var VREDE UNDERJORDISKE DÆMONER på stedet, idet jordstråling er et modstykke til den kosmiske stråling, som er positiv ladet ioner (Yang), mens jordstrålingen altid er negativ ladet ioner (Ying). 

Spinkel trækonstruktion som bæres på indersiden af en tynd betonvæg kan få hele bygningen til at ryste så meget i stormvejr, at der frembringes bygningsresonans (vibration), så der opstår "STRUKTURLYD" i form af infralyd.

Seismologiske rystelser og jordstråler

I et berømt dokument fra Gustav Von Pohl`s bog om jordstråling diskuteres tilslut mulighederne for at konstruere et apparat - måleinstrument, der kan måle jordstråling med stor nøjagtighed, idet man allerede dengang i 1930èrne havde stærk mistanke om, at jordstråling (helt eller delvis) består af ioner, der svinger på en bestemt frekvens og bølgelængde helt ned i 0,2 hertz. Man mente, at fremtiden vil vise, at der er mulighed for helt esakt at måle jordstråling, således at alle kan arbejde med disse fænomener på et helt videnskabeligt grundlag.

Jordens ydre lufthylster den "STATISKE FELTSTYRKE" og kosmiske stråler spiller en afgørende rolle af de såkaldte jordstråler, kraftfelter og fejlfrekvenser. Allerede i 1933 skrev vor egen naturvidenskabsmand dr. med. Phil Emiel Rasmussen i sin bog "Grundstofferne Stråling", at det ikke er vandårer som sådan eller dens stråling der giver et utal af sygdomme, men udefra kommende stråling de såkaldte kosmiske stråler, der varierer med døgnrytmen, årstiden, jordarter o.s.v.

Mens isolerende jordarter som sand og grus giver denne stråling fri passage, standses den tæt under overfladen i ledende jordbund som ler (radon), mergel, malmlejre og betonbygninger m.v. Her frembringes de såkaldte teluriske overflade-strømme, ionisere luften og som reagerer på det kosmiske felt ved jordens overflade. Det drejer sig her om den elektriske Schuman - jordresonans. Et vekselstrømsfelt, med en frekvens på 8-10 Hz (vandets frekvens) der overlapper feltstyrken på 110 v/m. De forskellige sider ved denne feltstyrke - luftelektriciteten og elektrostatiske kræfter påvirker vor daglige liv og trivsel i større eller mindre målestok (se billede) neden under.

Den franske professor og forsker Georges Lakovsky påviste allerede i sin rapport ( "Contribution à lètiologi du Cancer, Paris 1927) at der er byer og egne, som har fire, fem gange højere Kræftdødelighed end andre. Som særlig kræftfarlige anser han mergel, plastik ler (radon) og granit sten.

George Lakhovsky fandt allerede faren i 1930èrne ved jordrystelser eller de underjordiske "resonanser" i bygninger af omegn af Paris. Her blev visse bestemte huse "jernbanebevogtning", der ejes af Jernbane Staten de funktionærer, der havde deres boliger dèr, syge af alle mulige sygdomme bl.a. cancer, så de måtte i hast pensioneres længe før pensionsalderen. Så snart de kom til at bo andre steder, blev de efter forholdsvis kort tid ganske af sig selv raske.

Kilde: Dr. med Phil Emiel Rasmussens bog "Grundstofferne Stråling" fra 1933.

Syg bygning syndrom (SBS) gør os dødsyge

Kilde: Norsk helseblad. Hjem, helse og trivsel 11.10. - 1986

Hvis folk kendte sandheden og der blev sendt vejrvarsel for indeklima, så ville folk styrte ud af bygningerne som de opholder sig i, sådan blev det proklameret allerede i 1980èrne af dr. med. Kjell Aas, en af Norges få eksperter på astma, allergi og indeklimaområde. Denne udtalelse er ikke det rene nostalgi, for i højisoleret huse og betonklodser med tætte vinduer osv., har det nuværende miljø i dag påført samfundet et helt nyt og alvorligt sundhedsproblem. Man har fra Miljøstyrelsens side efter årtusindeskiftet konstateret et uacptabelt højt forekommende trafikstøj på over 50 dB i 564.000 danske boliger. Det har været kendt blandt eksperter i mere end halvtreds år, at mennesker bliver "vejrsyge" af dårligt indeklima uden at patienten selv kan mærke eller er klar over det samtidg med, at baggrundsstøjen siden 1960 er steget til det dobbelt. Mange steder i Danmark har man konstateret farlig infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer i en lang række boliger, som kommer fra det eksterne miljø. Der findes nemlig et ustandselig slid sted af alt i indemiljøet som følge af "ATMOSFÆRISK STØJ" og vibrationer, såvel i tagkonstruktionen, loft, vægge, gulv og møbler.

- Vi har en relativ god kontrol i form af love og pålæg når det gælder udeluften, men den er næsten ingen kontrol med indeluften. Det er svært betænkeligt så længe vi ved at forureningen inde i boligen som regel er større end ude i det fri, og husk på at vi opholder os ca. 80 - 90 pct. af vore levetid indendørs.

Der er mange former for svækket helse og trivsel som følge af et dårligt indeklima. Det kan melde sig som smerter i led og muskler, hovedpine, uoplagthed, træthed, slimhinde-irritationer, forskellige luftvejssygdomme, nedsat modstands mod sygdomme, kræft osv. Dårlig udluftning kan være årsag til en masse plager som folk kan få besværligheder med resten af livet.

BAGGRUNDSSTØJ

I dag har vi ingen begreb om, hvordan bygningsvibrationer, materialer og infralyd fra baggrundsstøjen påvirker os i indemiljøet, bortset fra at 2.000 mennesker fra 1995-1999 har henvendt sig til Landsforeningen Infralydens Fjender. Alle klagede dengang over alvorlige søvnforstyrelser i soveværelset, hovedpine, konstant migræne, uro, angst, psykiske forstyrrelser, hjertekrampe, blodpropper, tinnitus, trykken for ørerne eller følelse af en jernring omkring kraniet, når man vågner m.m..

Hallucinationer og vrangforestillinger

Et andet eksempel på menneskehedens sundhedstilstand er de mange ulykker, der opstod som følge af oplaring af korn i siloer f.eks. skimmelsvampe på det oplagrede korn, der resulterede i oldtidens forgiftning og epidemier med hallucinationer (vrangforestillinger), symptomer som LSD-ligende hallucination i rugsvampen, der florerede i middelalderen. Hvad vidste de gamle ægyptere om "PYRAMIDE ENERGI", jo at korn opbevaret der kunne holde sig i 2.500 år inde i pyramidens gravkammer p.g.a. af luftens negative ioniseret luft.

Problemet med atmosfærens indeklima i dag er i vid udstrækning analog med de problemer, som forædlingen af kornet og oplageringen medførte. Man har frataget luften indendørs i vores boliger nogle af dens livsvigtige bestanddele som f.eks negative ioner (ilt); samtidig hermed har man lukket andre bestanddele ude, som f.eks. visse omgivende naturlige elektromagnetiske spektra som var til ved menneskehedens begyndelse for 10.000 år siden (jorden naturlige magnetfelt)? I mellemtiden er der blevet tilføjet nye bestanddele, som f.eks. den lange række EM-spektra og lavfrekvente lydbølger (ELF) d.v.s. ekstem lave frekvenser, som ikke fandtes medens mennesket udvikledes. Den udendørs og indendørs luft er altså blevet "forældet" og forstærket lige som kornet, uden at man har bekymret sig om, hvad disse konsekvenser vel medføre i de moderne, hermetisk lukkede bygninger, der kaldes "the sick bulding syndrome". Disse bygninger fik så stor en opmærksomhed, at WHO slog alarm i 1984. Siden har politikerne bare lukket øjnene for tusinde af mennesker i danmark siden Landsforeningen Infralydens Fjender gjorde Miljø og Sundhedsstyrelsen opmærksom på problemet SBS Syge bygninger fuldt med infralyd og vibrationer i Danmark.

Taosisme

Ifølge Taosisme er Yang lyset, det åndelige, skabende og mandlige; yin er mørket, det stoflige modtagende og kvindelige, der stemmer overens med Bibelen 1. Mosebog 1,1 og Johannes Evangeliet. Begge virker i såvel individet som universet. Det symbolske tegn for yang og yin er, som symbol for den moderne komplemantaritet, anvendt som på atomfysiker Niels Bohrs våbenskjold på Frederiksborg Slot Fredensborg.

I Østens Visdom danner kosmisk energi basis for akupunkturbehandlingen og den stemmer overens med den verdensberømte videnskabsmand A.L. Tchijewsky, som var foregangsmanden med ionvidenskaben siden 1924. Han fandt ud af, at nerveimpulser under huden eller uden på kraniet "håret rejser sig" tjener som modtager af luftjoner (infralyd) og har direkte indflydelse på kroppen og disse organer. Man har også senere spekuleret over om, hvordan disse nerveimpulser på huden f.eks. kan overensstemmes med akupunkturpunkterne. Man har tidligere fundet, at øjenmusklerne og nethinden reagerer og stimuleres af livsvigtige negative ioner og, at positive ioner som f.eks. infralyd kan virke irreterende på øjnenes slimhinder.

Ved hjælp af akupunktur forsøger man i Østen at regulere de to energiers cirkulation i mennesket, idet man eliminerer den statiske energi syreomsætningen (positive ioner) i kroppen og samtidig skaber adgang for den livsvigtige negative ionterapi. Indenfor akupunkturen bruger man betegnelsen elektriciteten Yang og Yin (positive - negativ). Disse betegnelser stemmer overens og er alle relateret til hjernebølgerne: ALFA, BETA, DELTA, THETA o.s.v.

Allerede inden man falder i søvn, slapper musklerne af, hudmodstanden ændres og kropstemperaturen synker samtidig med, at åndedrættet bliver regelmæssigt. Alfabølgerne i hjernen som løber uden på kraniet begynder at vise en hvilerytme på den normalt naturfrekvent 8 - 13 (Schuman bølger), her forsvinder succetiv tanker og forestillingen flyder hurtigere gennem hjernen.

Under den første (og meste overflade) søvntilstand af disse producerer hjernen Theta - bølger (4-8 Hz). Det sker lige efter indadvendt tilstand, hvor psyken er vågen, men slappet og i ro. Det er nu selve indsovningen finder sted. Denne søvn karaktiseres af forsker som en søvn, der let kan forstyres af støj som vi normalt ikke kan høre, og det er den såkaldte infralyd under 20 Hz.

I det tredje stadie, bliver søvnen forbundet med meget dyb søvn, og kendetegnes af langsomme deltabølger (1-4 Hz). Den sovende er nu kommet ind i det forskerne kalder SWS-søvn (langsomme bølge), hvor blodtrykket synker, og som antages at vare i ca. 10 minutter. I det fjerde stadie begynder det "opadstigende" lige før parasøvnen, hvor vi rigtig drømmer. Det er her forskerne har gjort sine fantastiske opdagelser. Drømmesøvnen "para" det femte stadie som også kaldes REM-søvnen (hurtige øjenbevægelse), er den første rigtige drømmeperiode indtræffer ca. 90 minutter efter indsovningen. Forstyres den vigtige REM-søvn af dyb infralyd, tilbageholder hypofysen langt den største del af et meget vigtigt væksthormon oxytocin, som vi senere skal bruge i vågen tilstand. Hvis mennesket ikke får tilstrækkelig nok af hormonet oxytocin i blodet om dagen, forværes symptomerne af kulde og vejrforandringer samt af mere stress og baggrundsstøj.

Feng Shuie

- betyder vind og vand med et indhold af positive og negative ioner, d.v.s. luftens og vandets elektriske ladninger af atomer som cirkler rundt rundt om kernen..Luftens og vandets ioner er af stor betydning for vort velbefindende og sygdomme. Ændringer i deres mængde eller indbyrdes forhold giver sig udslag i ændringer på vores sundhedstilstand, hvilket kaldes klimatologiske forhold.

Især gennem dyreforsøg ved vi, hvor stærkt og vigtig disse ændringer kan afspejle sig i ydre adfærd hos dyr, særlig når det gælder positive ioner fra infralyd, men også hos mennesker. Dyerne viser de ydre omstændigheders indflydelse på den spartane aktivitet tydligere end mennesker, som på ukunstig vis har vænnet sig til at overvinde de vejrbetingede depressioner så langt som muligt.

 Dyerne kobler fra, når luften er sløvende bl.a. ved lavtryk, infralyd og på vej til barometerfald, medens vi mennesker lever bundet af time- og tidsplaner, forpligtelser som sætter os ud over naturlig krav, forceres os selv med stress som følge.

Hos en gruppe mennesker er ilten ioners indflydelse meget let at iagtage. Små ændringer i ionvilkårerne ved positive ioner (infralyd) kan fuldkomment ærndre billedet for mange patienter med astma, bronkitis, kighoste, høfeber, kræft, migræne- og spændingshovedpine, angina pectoris (hjerteflimmer m.m.), Mènières sygdomme m.fl. Her i landet er det især ionernes virkning som middel mod astma og spændingshovedpine (jernring omkring kraniet) som følge af dårlig indeklima og ventilationsanlæg, årsag ved brug af luftfornyelse og turbulens i luftkanalerne der gav ophav til infralyd i store og små lokaler. Dette store problem blev registeret og afprøvet i 1990èr på Københavns Universitet Amager, Psykologisk Amb. Arbejdet hermed har givet tre netydningsfulde praktiske erfaringer:

Den første går ud på, at mange astmapatienter, sviende øjne blot ved ændringer af luften (ilten) i hjem og på arbejdspladsen til "hvad den burde være" (et naturligt luftelektrisk) klima, har fået tilstrækkelig hjælp til at blive sygdommen kvit. <den anden erfaring er, at det især i det moderne boligbyggeri, det forkerte indeklima forekommer. Hovedårsagen hertil er anvendelsen af tynde betonvæge (ryster) og materialer af letvægtige materialer (med ringe varmeakkumulering), store eller tætte vinduer, overdreven varmeisolering uden udluftning og i udstrakt af syntetiske materialer (man får stød, og støv hænger fast.

Statisk El - er måske synderen, hvis De har eller vågner med hovedpine eller føler sig træt og sløj.

Statisk elektricitet er et udtryk, de fleste kender, og som har været hidsigt diskuteret i 50 år mellem fagfolk, Miljøstyrelsen, klimatologer, ingeniører og læger. I Danmark har bl.a. ingeniør Hans Chr. Back som den første herhjemme i 1960èrne og professor Poul Beckgaard ved Århus Amtssygehus arbejdet ihærdigt med disse problemer. De er kommet til det resultat, at alle moderne kunststoffer er i stand til at fremkalde skadelige elektriske spændinger og fremme dannelsen af spændingsfelter med en overvægt af skadelig positive ioner.

Den enkelte forklaring på, hvad ioner er, kan lyde sådan, at de er en slags elektrisk ladede luftdele: Ioner dannes omkring os dag og nat, dels gennem kosmisk stråling dels gennem radioaktiv stråling fra jordoverfladen og bl.a. også ved planternes stofskifte o.m.a.. Mennesket har antagelig tilpasset sig de almindelige forekommende ionforhold, men vi kan uden tvivl få for mange skadelige ioner (positive) fra forurening i indemiljøet; tobaksrygning, ioniseret luft fra ventilationsanlæg som brummer (infralyd), husholdningsmaskiner som f.eks. naboens vaskemaskine kl.3 om natten, olie- gasfyr, cirkulationspumper m.m., men også fra ude fra kommende trafik- støjt, varme- kraftværkers store skorstene og og vindmøllestøj som trænger ind via spræker i tag, mure og ødelægger indeklimaet med brummelyde bl.a. infralyd. Målinger som er foretaget siden 2019 til nytårs aften viser, at 9 ud af 10 lydmålinger viser infralyd i større eller mindre grad. 

 

Arbejdsmiljø:

Det er almindeligt kendt, at infralyd dannes af strømmende luft f.eks. afbøjning af forzinket rør i luftkanaler til ventilationsanlæg, hvilket var tilfældet på Københavns Universitet Amager med årsag til alvorlige indeklimaproblemer. Problemet opstod da man havde opsat kæmpe indbygget ventilationsmotorer i zinkkasser på taget. Dette gav voldsomme vibration i murværk og lofter (strukturlyd" og infralyd, hvilket ikke kunne høres i bygningen, men var nok til at rigtig mange medarbejder fik spændingshovedpine o.m.a. Man skelner mellem infralyd fra turbulent strømning og fra periodisk luftsvingninger. Strømmende luft og især infralyd (turbulens) og lavfrekvent støj forekommer i skorstene, men også i almindelig ventilationsanlæg.

Stempelmotorer, industri pumper og især stempelkompressorer udsender kraftig pulserende luftstrømme (infralyd) fra stempelbevægelsen. Kraftig infralyd fra springvandspumper sker via luftstrømninger gennem vandsøjlen, som føres op fra pumpens dybde (turbulens) til atmosfæriske omgivelser. Det samme sker også med kraftig vandfald, som udsender infralyd f.eks. Gefion springvandet på Langelinje.

Som det fremgår af tekniske analyser, så forekommer kraftig infralyd så at sige aldrig, uden samtidig der er lavfrekvent lyd til stede fra motoreren dvs. lyd fra 20 Hz og op til ca. 200 Hz. En af myterne omkring infralyd er, at den ikke kan høres, men det er forkert. Hvis lydtrykket er kraftig nok, kan man høre infralyd i hvert fald ned til 2 Hz. Noget helt andet er, at infralyd går også uden om hørelsen og kan opfanges hjernebølgerne langt uder 50 dB.

Arbejdstilsynet skriver, at der næppe er tvivl om, at gener af infralyd er meget begrænset, så snart styrken er under høretærskel på ca. 85 dB? Mange af de gener, som tilskrives infralyd, er i højere grad forårsaget af samtidig forekommende lavfrekvent lyd mellem 20 og 200 Hz (lavfrekvent støj). Den meget kraftige lavfrekvent støj (og infralyd) i et kompressorrum i en bygning opleves som en ubehagelig trykken for brystet. Det er sjælden, at den udefra kommende lavfrekvente støj fra det eksterne miljø er højere i bygningen end den dominerende infralyd, som bliver tilbage i boligen.

Tryk på linket her: Standardside