THE END

Denne side er under opdatering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historien om Kiosk 44 i Valby

HELSEINFORMATION 1980 - 1985

I 1985 blev min kone og jeg indehaver af Kiosk 44 på Vigerslevvej fra 1980-1985. Her blev Gerhard Nielsen venner med redaktør af HELSEINFORMATION Henning Christensen, et helse tidsskrift og blad for alle til Naturhelbredelsen Fremme i Hvidovre og Danmark. Bladet fik en forrygende start og fremgang over hele Danmark med alle mulige spørgsmål og svar fra læserne med annoncer om "Sundhed & Livsstil". På det tidspunkt havde min kone og jeg købt et nyt levebrød en kiosk efter min fars død i 1980 og min invaliditet. Siden Valby Gasværks katastrofen i 1966, blev han invalid med lungekraft og fortalte mig, at hvis man ikke kunne arbejde p.g.a. nedsat arbejdsevne, så skulle man bare invistere i en tobaksforretning og dette gjorde jeg og min kone. Jeg indrømmer blankt, at siden jeg gik ud af skolen til jeg blev 26 år gammel var handicab - analfabeter og kunne hverken læse eller skrive, men til gengæld så hjalp min kone mig. Da jeg blev alvorlig syg i 1976 fik jeg rodfæste med at læse og skrive, hvilket førte til at min kone og jeg købte en nedslidt tobaksforretning, som vi øjeblikkelig lavede om til en kiosk i 1980. Tobaksforretningen var i så dårlig af forfatning, at alt inventar røg ud, det satte øjeblikkelig skub i omsætningen, som hurtig steg med god tipsomsætning vi bare alene kunne leve af.

Allerede fem år efter i 1985, måtte vi afhænde kiosken af særlige omstændige, men for den unge kioskindehaver hang alle mulige job nærmest på træerne, først som sælger af indeklima løsninger gennem Scandion 1985-1996 af luftrenser for astmapatienter, dem med luftvejslidelser og sygdomme i åndedrættet, og med elektronisk målemetoder for et sundt indeklima. Jobbet var halvtid og jeg passede nærmest mig selv med tilrettelæggelse af salg og information. Ved siden af dette job blev jeg ansat som deltids biblioteksbetjent, et halvdagsjob fra 1985 - 1996, hvilket gav mig så stor viden og indsigt i arbejdsmiljø og klima på store virksomheder indenfor offentlige institioner bl.a. på Københavns Universitet Amager, der havde alvorlige indeklimaproblemer.

Nyhed fra Sundhedsstyrelsen 2010

TÆNK SUNDHED IND I MILJØET
 
- det gør politikerne ikke?

Et prioteringsværktøj og inspiration til kommunernes forebyggende indsats (side 63).
Landbrug - den direkte eksponering (forurener), luft, lugtgener og vandforsyningen.

Omfang og baggrund

Sundhedsstyrelsen skriver, at dette fakta ark (side 63) omhandler den direkte eksponering fra svinefarme i form af lugt fra gødning og gylle. For at afgrænse faktaarket omtales problematikken omkring partikler (smitteoverførelse og endotoxin) og allergener i det eksterne miljø ved husdyrproduktion kun perifert.
 
I Danmark er der siden 1970èrne foregået en affolkning af landbruget. Tal fra Euro SAT viser, at der i 1995 var ca. 70.000 brug og i 2005 50.000 brug. Udviklingen er gået fra mindre multiproducerende brug (svin, kvæg og fjerkræ og afgrøder) til store specialiserede brug, der producerer dyr og afgrøder indenfor en eller få kategorier f.eks. svin. Antallet af producerede svin i Danmark er f.eks steget fra ca. 10 millioner i 1990 til mere end 20 millioner i 2009. Fra 2009-2013 vides endnu ikke, men indehaveren af denne hjemmeside www.vitanyhed.dk er kommet i besiddelse af tal og nået frem til en kraftig stigning på ca. 30 millioner stykker svin og 25.000 døde smågris hver dag ifølge Dokumentaren DR 1 13. januar 2014 "Det store svineri" som er begyndt, at true vores sundhed og velfærd i de danske landsbyer!!.....
Sundhedsstyrelsen skriver videre: I EU og USA har man været opmærksom på virkningerne af ammoniak fra svinegylle i en årrække, men især som kilde til næringsberigelse af naturområder. I USA og efterhånden også i EU har der været fokus på kontrol af spredning af luftbårne partikler fra husdyr (PM10 og PM2,5). Der foreligger dog kun yderst få og ikke klart konklusion ved undersøgelser af sundhedspåvirkninger herfra fra naboer til landbrug.
PM10 er så fine "luftbårne" partikler, at de kan komme ind i lungerne, hvilket kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer.

Helbredsmæssige effekter

Omkringboende til landbrug kan derfor blive udsat for organisk støv, mikroorganismer, lugt, insektplage og pesticider, der kan eksponere personer der opholder sig i nærheden af kilderne. Gylle kan potentielt spredes over større afstande via luftbårne partikler eller som dråber (aerosoler) og påvirke personer i større afstand fra kilden.

Det har således i mange år (50) været kendt, at der findes potentielt sundhedsskadelige komponenter i damp, støv og aerosoler fra svinefarme, der kan spredes via vinden til omgivelserne. Det er bl.a. dampformige stoffer som svovlbrinte, ammoniak, mercaptaner og methan, samt støv der alle kan relatere til forskellige former for lungesygdomme, luftvejs- og slimhinde irritation, skriver Sundhedsstyrelsen.
De akutte helbredseffekter skriver SUHEDSSTYRELSEN hos mennesker, der opholder sig i nærheden af gylle, er slimhindeirritationer i øjne, næse, svælg og eventuelt bronkierne, og der kan opstå almensymptomer i form af hovedpine, træthed, kvalme og koncentrationsbesvær.

Folketingets Landsmøde på Bornholm 2014

Lars Lykke Rasmussen Venstre udtalte på landsmødet på Bornholm, at hvis han kom til magten ville han udvide svineproduktionen med 1 million grise om året og det vil skabe beskæftigelse? Men han tænker overhovedet ikke på konsekvenserne i miljøet, gylle og smittespredning af MRSA bakterier, vores alle sammen drikkevandsforsyning, hospitalsudgifter, indlæggelser med MRSA bakterier osv....Han beviste det allerede i 1853, at det skidne drikkevand var giftig i København

"Bibelen har altid ret"

Gud har aldrig nogenside tilladt at forgifte vores jord, vand, natur med kunstgødning, sprøjtegifte, kviksølv, pesticider, gylle og den luft vi skal indånde til kamp mod coronavirus? Frisk luft og Ilt-respirator forhindrer, at mennesket ikke dør?

Kilde: af Søren Kierkegaard som udformede eksistentialisme

Mennesket dør ikke af frisk luft fyldt med negative ioner (Ilt), som bekæmper virus, bakterier eller luftforurening?

Kilde: G.N. forsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

Søren Kierkegaard den mest populære filosof i nyere tid!!.....

Hvad er eksistenstialisme?

Ytringsfrihed og computeren er vejen frem til forståelse af et bedre samfund!!.....

Den nye tidsalder vi lever i med Corona og Covid-19, luftforurening, atom- eller religionskrig og terror, truer menneskets eksistens, således lever mange børn og unge i frygt og angst for fremtiden og det er ikke sundt. De rettroende muslimer og kommunismens Rusland tror, at de kan styre hele verden ved hjælp af vold, terror og krig, men de ved ikke, at Bibelen er grundlaget for vore "eksistentialisme", som Søren Kierkegaard udtrykker det: Han regnes for den nye tidsalder største filosof og er langt mere populær end nogen sinde bl.a. især i Asien, Rusland og Kina m.m.!!....Ytringsfrihed er vejen frem til et bedre "oplyst samfund" gennem Facebook m.fl., som skaber rigdom og velstand også for de syge og svage mennesker i samfundet.

Eksistenstialisme er en filosofisk retning, som sætter individet og dets eksistens i centrum, når det gælder, krig, pandemi og ytringsfrihed. Ifølge eksistentialisme er ethvert menneske ansvarlig for hele menneskeheden også når det gælder den tikkende bombe "forureningen", som truer hele vores og alles eksistens?

Søren Kierkegaard eksistensfilosofi bruges ofte til at betegne en mere populær idelogi eller livsanskuelse, der bygger på eksistentialisme, som fik storhedstid i 1940èrne og 1950èrne med J.P. Sartre og den franske oprørskvinde Simone de Beauvoir, hvis filosofi efter 2. Verdenskrig blev et modefænomen, nøjagtig lige som beatmusik og med John Lennon i spidesen af 1967?

Eksistentialisten Jan - Paul Sarte, som var en fransk forfatter og filosof, fik sit gennem slagværk L`Etre et Le Nèaut, som analyserede jeget (1943, da Væren og intet, 1966). Han ser forholdet mellem mennesker som et kampforhold lige som nogen på de sociale medier som f.eks. Facebook, der ytrer sig med mobning og chikane? "Eksistenstialismen" er i overensstemmelse med J-P- Sartes teorier, som anser verden for meningsløs (absurd), hvor mennesker har skyklapper for øjnene og som reagerer på dette med alvorsfulde, stærkt virkende eller manglende forståelse? Sartes påstand var, at menneskets realiserer sig selv gennem naturlige handlinger og blev omsat i et konkret, det man kalder venstreorienteret politisk engament.

Fra Jan - Paul Sartes !Eksistenstialisme", bredte strømningen sig til det meste af Europa og Danmark bl.a. med kredsen af omskrivning af tidskriftet Heretica i perioden 1948-1953, som blev udgave af Wirels Forlag: Med titlen "Heriticas" betydning af "kætterier", vendte man sig mod retionalismen og de herskende ideologier og hævede i stedet poisien og den kunstreniske erkendelse som vej ud af den efterkrigens kulturkrise. 

Ordet Heretica er latin og græsk hairetikos (ionisk), af hairein om en retning f.eks. specielt i kristen tid om kættere, d.v.s. kætterske sager; kætterier. I slutningen af 1953 var det litteratære tidsskrift i Danmark "Heriticas" epokeskabende med bl.a. Karen Blixen, både som person og i en provokerende, kontroversiel skikkelse i dansk åndsliv og betydning for "Heritica". Flere steder i sit forfatterskab bruger hun den klassiske græske mytologi gudinden Diana, som symbol på kvinden, der eksisterer i sin egen ret i stedet for at lade sig definere og dominere af mandens forventninger. Længslen efter at være fri og selvberoende kolliderer imidlertid med kvindens ønske om at blive elsket og begæret, skriver hun!!....

Den oprindelige første kvindeoprører, franske forfatter og filosof Simone de Beauvoir og som blev født 9. januar 1908 - 1986, udtrykte kvinden sådan: Man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Fra hendes 1200 siders storværk, Le deuxième sexe (1949, da. Det andet køn, 1965, som i 1970èrnes kvindebevægelse gjorde til teoribogen om de historiske bestemte undertrykkelse af kvinden, hvilket også stemmer overens med Bibelen? Ved hendes bogs udgivelse vagte den skandale (kætterisk) og begejstring blandt kvinder; bogen blev fordømt af paven som kætteri!!.....

I 1970èrne skrev Simone de Beauvoir La Viellese (om Alderdommen, 1983 om samfundets tilsidesættelse af de gamle). Disse to studier er blandt de mest perspektive skrifter i forfatterskabet, der også rummer skrifter om f.eks. totur under frihedskrigen i Algeriet (Djamila Boupach 1962) en meget fængslende og forfatrisk bog oversat til dansk fra 1962, som alle kvinder bør læse og som handler om Danatisme "Thanugadi "Algeriets-historie" moralfilosofi.

Søren Kierkegaard moralfilosofi 

 

Fire af Ægyptens 10 plager: fluen, myggene, rotterne og græshopperne

Siden kolera-epedimien brød ud på Søren Kierkegaards tid juni 1853, har der blandt læger og embedsmænd i Københavns Kommune været enighed om, at fæces (menneskeafføring) smidt på marker lige som gylle indebærer uacceptabelt risiko for smitte af sygdomme i landlige byområder. Fra juni til oktober 1853 bliver 7219 mennesker syge af kolera, hvilket svarer til 5-6 pct. af Københavns befolkning. Allerede i 1840èrne forsøgte den bibelske loge brøderne Emiel Hornemann, at overbevise det Københavnske bystyre om, at den dårligste del af Københavnske bebyggelse samt vandforsynings-, renovations- og kloarksystem bør fornys.
De åbne rendestene var altid fyldt med "stinkende vand lort og mudder" og ofte havde de ikke noget fald, så slammet var stillestående. Da man ikke havde nogen form for dræning, og grundvandet stod højt under København, gravede man huller under kælder, hvori vandet kunne samle sig og derfra udpumpes. Udover grundvandet samlede der sig i disse huller vand, som var løbet fra latringruber, rendestene og kirkegårde, og det medførte en slem stank, når vandet blev pumpet op.
Trods forhandlinger og planer om et kloarksystem med vandklosetter, skete der ikke noget på dette felt før mange år senere. Således var København i 1853 i hygiejnisk henseende en meget usund og farlig by at bo i, og som sådan blev den angrebet af koleraen d. 12. juni 1853 i Nyboder.
Latringruberne med menneskeafføring var af og til så store, at de kun behøvede at blive tømt et par gange om året, og de var ofte utætte, så grundvand kunne trænge ind og skylle latrin (afføring) ud i den omgivende jord, hvor vandrør af egetræ var lagt. Den høje pris at få tømt sin latrinegrube medførte, at nogle i stedet tyede til rendestenen eller hældte indholdet ned i det føromtalte hul under kælderen. Mange steder havde man sit "private" latringrube inde i husene under beboede lejligheder i side- og baghuse. Der var ingen ventilation, og luften steg op i lejlighederne ovenover.
I slutningen af juni 1853 tog sygdommen rigtig fat i Adelgade, som lå i forbindelse med Nyboder og ikke langt herfra hvor min mor bliver født i 1914, idet hendes forældre godt kendte historien om koleraepidemien i København 60 år tilbage i 1850èrne.

Kilde: fortalt af Kiwi, climatolog og indehaver af denne 123hjemmeside.

Adelgade i 1850èrne var den mest ramte gade i hele København med ialt 331 døde af kolera, da epidemien var slut. I Nyboder blev 558 mennesker syge, og heraf døde 395. I alt blev 1535 mennesker syge i indre by af København, heraf 960 døde. Koleraen kom stort set ikke til Vesterbro, mens dødeligheden var stor på Nørrebro.
I alt døde 4737 mennesker i København af kolera, heraf halvdelen på hospital eller lazaret, resten i hjemmet.
Mærkelig nok gik de velhavende familier ram forbi af sygdommen, og det var dem som havde langt bedere og lyse boliger og som havde råd til at lev af sunde frugter og grøntsager. De boede i Borgergade, St. Kongensgade, og uden for voldene på Østerbro, Trianglen, Hellerup og Vesterbro og undtagelsesvis Amager, var mindre ramt af koleraepedimien.

Det var ikke nogen muntre tid i 1850èrne. Hovedstaden København havde gennem de fattige årtier været en lille indeklemt by bag de forældede fæstningsværker før voldene blev til. Frederik den sjete stadfæstede med lov, at ingen slagtedyr måtte komme ind i det indre København, som lå inden for voldene af frygt for pest og kolera. Boligsituationen var slet og usel. Underklassens familier var klmpet sammen i bitteså lejligheder i baghuse, på kviste og særdeles fugtige kælder. Mellemklassen havde lidt rummeligere, men ubekvemme lejligheder i forhusene, som de havde mere råd til i husleje. Kun overklassen, d.v.s. adlen, de højere embedsmænd og de større købmænd havde nogenlunde rimlige pladsforhold. Der var somregel rent i stuerne, som blev gjort af stuepiger, i al fald hos over- og mellemklassen, men fugt og træk, mus og rotter, dårlig ventilation og stinkende lokummer, selv i jævnt velstillede folks huse, gav hygiejnen ringe muligheder. Afvaskningen foregik ved hjælp af små vandfade, der fyldtes fra små vandkander. Offentlige badeanstalter fandtes ikke. Rendestenene var i en elendig forfatning, og kloaker og afløbsrender var en stimkende plage for borgerne.

Den første halvdel af 1800-tallet havde været en trist og fattig tid for hovedstaden København. Både de gode konjunkturer og de politiske og administrative omvæltninger ved århundrets midte i 1850 bevirkede, at hygiejne og hospitalsmæssige forhold i hovedstaden København blev sat under debat. Allerede i vinteren 1848-49 drøftede man således i Det kongelige medicinske Selskab, hvad der kunne gøres for bedre  medicinforhold i hospitalsvæsnet, lige før epedimien kolera? Det kom derfor ikke noget ud af på møder i første omgang, men så brød koleraen ud:

Fra 12. juni til 31. oktober 1853 blev næsten 4.800 af byens ca 130.000 indbygger revet bort af den frygtelige sygdom, der kom så pludselig og virkede så uhyggeligt.

De velhavende borgere flyttede i stort tal bort fra byen København, og talrige jævne mennesker fra de mest usunde og hårdest ramte kvaterer tog deres tilflugt til friluftslejre i byens udkant.

 

Læs historien om familien Sabinsky, hvordan de oplevede hverdagen i gaden "Peder Madsens Gang" i det indre København fra 1630-1871. Her får du den historiske sandhed, om fattigmandslivet, frygtelige uhumske sanitære boligforhold med megen elendighed, sygdom og død!!..

 

Læs også Dansk Fællesråd historie om kolera:

  

På Christianshavn så man ikke meget til koleraen før midten af juli 1853, da sygdommen for alvor brød ud i Prinsessegade, Amagergade og Overgade oven Vandet.
Amager Tårnby, Ullerup, Sundbyøster gik heller ikke forbi koleraepidemien, hvilket kan læses på Amager - Lokalarkive!!..........


Flueplagen omtalt i Bibelen!!..

En Christianshavnerdreng fortæller om hvordan fluerne sværmede rundt i lejlighederne i 1850èrne, hvis vinduerne åbnes om sommeren, og om Amagergade med sine rendestensbrædder, der dækker rendestene med menneskeafføring på fortovene: "Jeg så engang en rotte angribe en 14-årige dreng. Den sprang op på ham, han slog den ned, den sprang op på ham igen, han slog den attet ned, men trådte uvilkårligt et skridt tilbage. Det viste sig, han havde stået på det hul i rendestens brædtet, rotten skulle ned i, og der forsvandt den.

Den "sorte død" som slog millioner af mennesker ihjel i middelalderens Europas, skyldes lopper som kom fra rotter. Flueplagen har også sat sit tegn på epidemier helt tilbage før Kristi fødsel og er omtalt og nævnt i Bibelen under navnet Beelzebul Matt. 12,24. Først

Fluen sætter sig først på møddingen eller lort og derefter på i middagsretterne på spisebordet eller i kødet? Så hvis landmanden spreder slam på markerne, spreder man også sygdom og yngel med collieforme bakterier ved fluernes hjælp? Men ikke nok med det, slam indeholder tungmetaller, dyrenes medicinrester og hormonforstyrrende stoffer?

Læs på Google: Norsk flueplage på skole av bibelske dimensjoner?

"Menneskets 6000 år historie står tydelig skrevet med store bogstaver i sandet ved havet Det Døde Hav - Qumran. Jorden og dens beskaffenhed, beliggenhed, frugtbarhed og som er den tidligste historie hentet fra selve Bibelen. Det var Abraham børns overlevelse, hans efterkommer som nomader, en omvandrende folkestamme kaldet Ionerne, der slog sig ned først i Tyrkiet og derefter i Israel".

NB! Tryk på linket her og vend tilbage til denne vigtige side og omtale af kolera, MRSA bakterier m.m.

Fra Metro Exspres d. 7. juni 2017?

Søren Kierkegaard mere populær end nogen sinde i Danmarkshistorien?

 

Kilde: G.I.N., religionsforsker i kulturhistorie, klimatologi og økolog siden 1976

Søren Kierkegaard havde ret: Landbrugets reformator og gudsforladte salmedigter Grundtvig var den store "Antikrist", idet han lærte bønderne i 1800-tallet uden omtanke, at ødelægge vores alle sammen Guds natur, forurening af landbrugsjord, kildevæld, bække, årer, søer, fjorde med gylle fra svineproduktion? Han forudså bibelens rædsler med byldepest forårsaget af svin, brugen af enorme mængder kunstgødning, cadium og arsenik i det 19. århundrede, nu gyllespredning med voldsom stank hver forår af ammoniak dampe CO2, og store mængder af pesticider, som nu er fundet i grundvandsmagasiner den 14. marts 2018 i dagens nyheder. Tidligere opdagelser af kviksølv fra såsæd i 1950èrne, alt sammen har sat sine tydelige spor bl.a. også i slamgødet landbrugsjord, som indeholder medicinrester, bakterier, mikroplastik fra rensningsanlæg eller for den sags skyld forurenet bioaske fra halmfyrede kraft- varmeværker. Vi har bange anelser at alt sammen er en blanding af giftstoffer, fenoler herunder dioxin, som er verdens farligste gift for mennesker og dyr? Mennesket er blevet immuniseret overfor giftstoffer, men ikke når det gælder bakterier og vira, som skal understøtte vores immunforsvar overfor levende mikroorganismer? 

Ingen politiker har taget hensyn til det alvorligte eller for den sags skyld tænker på sprøjtegiften "Roundup" fra korn eller GMO splejset sojabønner, der i stor stil bliver brugt som foder i svineproduktionen og til fremstilling på kyllingefabrikker, hvor de stakkels dyr bræker benene?

Corona Covid-19 SARS pandemien og forskellige vaccinationer, har vist sig at forvolde problemer med immunitet hos syge og svækket patienter og hvorfor?

Læs teksten under billedet

Rekord-smog i Beijing Kina jan. 2013

En tyk forurening af smog i den kinesiske hovedstad Beijing januar 2013 er så ekstrem, at børn ikke må lege længere udendørs. Det driver også flagermus til at søge indendørs i bassarbygninger og haller, hvor der er masser af frisk luft og føde at hente, som de kan smittet med virus? Stille vindforhold og invation i de nederste luftlag kombineret med millioner af biler, kuloptænding og skorstene får skylden. Forureningen er så tyk i Beijing at den er langt over de anbefalede niveauer. En lørdag i januar 2013 nåede forureningen 755 på et indeks, der viser graden af forureningen. Et niveau på 100 anses som sundhedsskadeligt, og Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler et daglig nivea på højest 25, skriver flerer nyhedsbureauer.

Hvis den forurenet luft indåndes, kan den forudsage luftvejsinfektioner, astma- allergi, bronkitis, samt øget risiko for influenza herunder som corona, lungekræft og hjertesygdomme og som vi så i januar 2019 så på samtlige hospitaler i Wuhan i Hubei-provinsen Kina.

Smog i Wuhan og sidstnævn Beijing var et tilbage problem i byen, der var vært for OL i 2008, idet mange af deltagerne ved de olympiske leje havde vejrtrækningsproblemer og måtte stoppe deres udfordringer med lejene. Dengang lovede myndighederne, at man ville gøre noget ved problemet, men flere indbyggere siger til CNN, at siatutionen nærmest er forværet.

Kul, biler og ingen vind

En repræsentant fra kinesisk Greenpeace, Zhou Rong, siger til CNN, at forureningen i Beijing jan. 2013 blandt andet skyldes en øget kulafbrænding efter en rekordkold vinter.

Og en professor i miljøkundskab, Zhu Tong, giver vindforholdene en del af skylden - der er nemlig vindstille i millionbyen, der også er plaget af os fra fem millioner biler samt mange skorstene. I 2012 var den heftige luftforurening skyld i aflysningen af næsten 700 fly i Beijing lufthavne.

Tryk på linket her: Immunsystemet

Forurening, pandemi og sult er verdens ende, omtalt i Bibelen flere steder både i Gamle og Nye Testamente

Kilde: PREDICT d. 26. marts 2013

Flagermus mistænkes for at bære den dødbringende virus SARS?

Et udbrud af virusset Nipah dræbte tilbage i 2011 op imod 40 indbygger i det nordlige Bangladesh. Virusset blev sporet til at stamme fra områdets flagermus.

Af frygt for at flagermus er små smeltedigler for nye farlige virra, har forskere, der er medvirkede i det internationale forskningsprojekt PREDICT, udnævnt Bangladesh til at være et "hotspot" for nye farlige virus (corona) for mennesker. I et forsøg på at mindske risikoen for pandemier, har man derfor beslutte at følge området tæt.

Viraerne forandrer sig hurtigt

Det faktum, at der er tale om nye virus-varianter, bekræfter forskerne i, at der er grund til at holde øje med virus fra flagermus fra bl.a. Bangladesh.

Flagermusene vidner nemlig om, at flagermusenes vira her er under konstant udvikling. Sa et virus har mange gener, er mulighederne for mutationer mange. Et virus kan derfor blive til tusinde forskellige vira, som i princippet kan blive farlige.

Et virus er en uendelig lille mikroorganisme, som kan være årsag til smitsomme sygdomme f.eks. forkølelse, influenza og lever- og lungebetændelse.

Når viraene udvikler sig med stormskridt, kan det, der er ufarligt for os lige nu, med tiden forvandle sig til dræbermaskiner, som Nipah i Bangladesh. Da vira trænger ind i mennesket og udnytter levende celler til at formere sig, er de en slags snyltere. Uden for en værtscelle eksisterer viruspartiklen som en livløs organisme uden eget stofskifte i iltrig luft. Såsnart de trænger ind i menneskets organisme, sker der en katastrofal rivende udvikling, hvis mennesket ikke er sund og rask eller har et godt immunforsvar?

Grunden, til at virus kan mutere hurtigt, er fordi arvematerialet er lavet af RNA (der findes også DNA - virus), men disse muterer langsomt). Mange af de virus fra vilde dyr, som man anser som farlige for mennesker er RNA-virus.

Biolog Sandra Abel Nielsen, som er dansk forsker og som var med i internationalt forskningsprojekt PREDICT, fandt frem til 15 nye virus i flagermusområdet i Nipah i Bangladesh 2011.

"De 15 virus, man fandt, var nye varianter af alle kendte virus, men de ser ikke umidelbart ud til at være farlige for mennesker. Det er ikke ensbetydende med forklarer hun, at de kan have endnu uerkendte virus, som kan være farlige, eller at andre flagermus, som ikke undersøgte prøver fra, kan have farlige virus i sig. Den analyse, jeg har bidraget med, er derfor kun en lille brik i et stort puslespil - overvågning af flagermus som vi ved kan bære farlige virus, "siger Sandra Abel Nielsen, der til daglig dengang var ph.d.-studerende ved Center for GeoGenetik.

Hun har også gennemført sine analyser på Center for Infection and Immunity ved Colombia University i New York. Sandra Abel Nielsen har ikke publiceret sine resultater, da det ikke er kotùme, når det gælder den slags forskning. Resultaterne indgår i stedet som data-base til fremtidige analydser.

"Jeg fandt ingen Nipahvirus, fortæller Anndra Abel Nielsen, men en blanding af harmløse herpesvirus, coronavirus, polomavirus og astrovirus. Den sekvens, jeg fandt for coronavirus, er ikke beslægtet med SARS-coronavirus eller det nye virus fra de arabiske lande, som er i omløb for tiden (2011)? Derimod minder det allermest om coronavirus, der indtil videre kun er fundet i flagermus 2011, "siger hun". 

 Bønder og flagermus elsker sirup

Grunden til, at lokale i Nipah i Banglades blev smittet med virus, er at bønder og flagermus har hang til samme drink sirup. Bønderne ynder at drikke sirup fra daddelpalmer i deres plantager. Hver morgen henter de nye forsyninger fra de store åbne tønder af dadelsaft, der er opstillet rundt omkring i plantagerne.

Hvad de ikke vidste, er at den søde drik kan rumme en lang række vira fra flagermus, som har tyvstjålet af tønderne om natten. Problemet er vokset, fordi bønderne i mangel på landbrugsjord flytter længere ud i buschen, hvor flagermusene bor.

Nærkontakt skaber en reel risiko for, at et af de mange vira fra flagermus inficerer bønderne og tilpasser sig en tilværelse blandt mennesker.

Tidligere forskning viser genetiske ligheder mellem de fleste patogene humane coronavirusser - blandt andet SARS-CoV and MERS-CoV - og virusser i flagermus.

Denne diversitet skaber en række virusser, der kan blive overført hvis lejlighederne bryder sig, oftets fra dyr til dyr og så videre til mennesker.

For eksempel viste bio-overvågningsstudier, der fokuserede på at finde SARS-coronavirussens reservoir, at den nærmeste relaterede virus var at finde i hestesko-næser (flagermusslægt, Rhinolophus, med hesteskoformede næsebladet) i Kina.

Smitten gik fra flagermusen til mennesker via desmerkatte (et mellemstort, brunlig eller gulligt rovdyr med langstragt krop og hoved ofte pliettet eller stribet pels og lang hale, især udbredt i Afrika og i Syd- og Sydøstasien, red).

SARS-COV-2

I februar 2020 gav Den Internationale Komitè for Taksonomi af Vira (ICTV) virussen det officielle navn og svar på akut luftvejssyndrom coronavirus 2 (SARS-Co2) baseret på retningslinjer for navngivning af nye sygdomme offentliggjort i 2015 af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Sygdommen blev kaldt "covid-19" med ordene "coronavirus", "disease" og året 2019, hvor virusudbrudet begyndte.

SARS-Co-2 er en svær akut respiratorisk syndrom coronavirus 2 (SARS-Vo-2) også kendt som coronavirus efter udbrudet i Wuhan i Hubei-provinsen, Kina.

I epicentret januar 2020 for coronaviruset covid-19, den kinesiske by Wuhan i Hubei-provinsen, er mange hylder på byens apoteker tomme. De blev støvsuget for remedier og naturprodukter, der kan hjælpe med at forebygge og beskytte 11 millioner indbygger mod coronaviruset covid-19 - deriblandt beskyttelses masker, bind og håndsprit. Det nye virus menes at være i familie med netop viruset SARS, der kostede 800 mennesker livet i Kina mellem år 2002 - 2003.

I alt vil lukningen af den kinesiske by Wuhan, Hubei-provinsen på virke 56 millioner mennesker.

 

Kød med blod det er sjælen (virus og bakterier) og det må du ikke spise? Ap.G. 15,20 - 1- Mos. bog 9,4 - 3. Mos. bog 17,11

Folk skal holde sig indendørs p.g.a. rekord-smog 2013 i Beijing Kina

Det er ikke tilfældigt, at nogle af de værste virussygdommes udbrud i de seneste år - SARS, MERS, Ebola, Marburg og sandsynligvis med den nyankomne 2019-Covid virus - stammer fra flagermus?

 Det nye University of California, Berkeley, undersøgelser fortæller, at flagermuss voldsomme immunrespons på virus kan drive virus til at muterer sig hurtigere, når de hopper til pattedyr med gennemsnitlig immunforsvar, såsom mennesker, virus skaber dødelig ravage.

Forskere har bemærket, at mange af de bat virus som overføres til mennesker gennem et dyrs mellemmand: SARS kan komme til mennesker gennem den asiatisk dadelpalme sirup fra flagermus, MERS via kameler, Ebola via gorillaer og chimpanser, Nipah vira svin, Hendra via heste, Aids Aber der overføres via sex (homoseksuelle) og Marburg gennem afrikanske grønne aber, ikke destomindre, disse vira er stadig yderst virulent og dødbringende ved at gøre det sidste spring i mennesker.

Forskerne har tegnet en mere formel model for sygdoms evolution af flagermus for bedre at forstå virus spille over i andre dyr og mennesker.

"Det er virkelig vigtigt at forstå en bane af infektion for at kunne forudsige fremkomst og spredning og transmission.

Flere virus stammer fra dyr, omtalt i Bibelen?

Det er ikke første gang, at et dyr har fået skylden for, at være smittekilde og vært til en dødbringende virus, oplyser Statens Serums Institut:

MERS blev påvist i 2012, og er også caronavirus. De første personer, der fik påvist virusset havde opholdt sig på Den Arabiske Halvø. Virusset stammer oprindeligt fra dyr og er påvist hos dromedarer.

En anden coronavirus, der i 2003 smittede omkring 8000 mennesker og tog livet af ca. 800, er SARS. Ifølge WHO stammer virusset med stor sandsynlighed fra flagermus, der elsker dadelpalme sirup.

 

Den egyptiske frugt bat, Rousettus egyptiatus, er vært for Marbur virus, som kan inficere aber og krydse over mennesker til at forårsage hæmoragisk feber.

Bibelen Det Gamle og Nye Testamente er mere populær end nogensinde før?

 Er coronavirus fra
flagermus forureningskilden? 
- en af Ægyptens 10 plager,
som truer med
at invadere hele Verden med Covid-19 varianter?
 Guttenbergs Bibel Bogtrykkerkunst var den første
oplysningstid, men nu lever mennesheden
i computerverdens tidsalder?
 
Tryk på linket: Immunsystemet

De milde vinter og store mængder regn sætter spor efter sig, idet utøj som myg, spyfluer, flagermus og nu rotten forpester vores dagligdag!!....Først sætter fluen sig på møddingen, men også på gyllemarken og derefter på vores spisebord med uhumskheder efter sig?

En af Bibelens ti plager "rotterne" har ramt København

 

Efter skybrud over København

Onsdag d. 6. juni 2011

 

København blev også invaderet af rotter i 1850`fortæller Søren Kierkegård i sin bog.

Der er stadig vand overalt i Københavns kældre juni måned 2011 og vi bliver aldrig færdig, sådan siger de lokale beboer i den Indre By. Men den værste plage foruden de voldsomme vandmasser er rotterne, der flyder overalt i gaderne. Oplevelsen har nærmest været som "Dommedagagtig" i lørdags, hvor man aldrig havde forventet så stort et skybrud. Vandmasserne fra kloarkdækslerne sprang nærmest læk eller blev løftet 30 cm op fra gadernes asfalt. Men værst af alt var rotterne som fulgte med og i løbet af dagen lå de døde på asfalten. De kunne ikke tåle det store pres mod kloarkrørerne, men blev mast eller lemlæstet af vandmasserne af udmattelse. I dag har de efterladt den største trusel nogen sinde, siden København blev ramt af kolrapesten i i 1853. Overalt i København har rotterne efterladt kolerabakterierne, så bare man får lidt kloarkvand på huden kan man risikere at blive angrebet af rotte eller kolerabakterien.
Mange restauranter, butikker og indkøbscentre er blevet så hårdt ramt, at de må smide tonsvis af fødevare væk i contæner, som var opbevaret i kældre og frysebokse, idet koliebakterier fra afløbsrør, toialetter og kloarker overalt har træng ind i deres kælderlokaler med oversvømmelse til følge. København er i øjeblikket truet af den værste epedemi siden 1853, hvor koleraen hærgede den Indre By med 3.000 dødsofre.
I året 1340-1375 blev verden  ramt af den værste  epedimi i menneskehedens historie. En tredjedel af verdens befolkning blev angrebet af lopper der overførte blodpest- bakterien fra rotter til mennesket, som fprårsagede en slags blodforgiftning hvoraf mennesket blev blåsort, heraf navnet "Den sorte død".
Pesten kom østfra med asiatiske vandrotter ombord på skibsforsyninger af korn, hvis lopper spredte pestbacilen til mennesker. Den sorte død eller diegerdød som den blev kaldt kom til Europa ad skibsvejen, som dengang var tyndt befolket, bredte sygdommen sig langsomt og uforsigeligt fra Italien og nordpå til områder i Frankrig. Det er forsat en gåde, hvorfor de kristne Valdenserne (vegetarerne) i Frankrig, og jøderne næsten gik fri for sygdommen "Den sorte død"? Pesten udrydede næsten hele befolkningen i byer og landsbyer i store dele af Tyskland, Danmark, Norge og Sverige. Ialt har denne epidemi af bylde og lungepest krævet 25 millioner dødsofre i Europa.
I urte- og apotekerbøger (skrift med blæk) fra dengang fortælles det, at nogle blev helbredt og gik fri af "Den sorte død" fordi de havde betroet sig til bestemte urteafkog, der var virksomt mod lungesygdomme, influenza (Corona) og bylder bl.a. bukkehornsfrø m.m.
      

Læs historien på Google om Søren Kierkegaard og familien Sabinsky om gaden "Peder Madsens Gang" i det indre København om de dårlige sanitære forhold, sygdom og død.

Øjendiagnose af naturapat Axel O. Hansen:

Menneskeheden er ført bag lyset af fortidens alkymister, kemikere, politiker, læger og præster: 

Axel O. Hansen naturlæge, afslørede allerede  "kviksølvforgiftning" hos mange patienter og børn fra 1940 til 1960èrne ved hjælp af øjendiagnose. Det var personer som arbejde i landbrug ved brug af sprøjtegifte og gartneri, industrien og hos spædbørn der blev vaccineret med det farlige kviksølv mod polio?

Fra perioden før det 19. århundrede (1850-1899) er det blevet rapporteret i bøger, tidskrifter, aviser og publikationer, at næsten alle organsystemer i kroppen er involveret og påvirket af kviksølv. Psykiske symptomer såsom udmattelse, nervøsitet, depression, søvnløshed eller problemer med koncentration og tænkning, herunder angst og irritation var almindelige blandt specialarbejderne i industrien med omgang af kviksølv. Andre symptomer fra centralnervesystemet var beskrevet som værende hovedpine eller migræne, muskelsvækkelse, tinnitus eller lettere lammelse, rysten eller muskelcitren. Hovedpine og udmattelse var de symptomer, der hyppigst blev rapporteret. Men aligevel i 1920èrne forsatte man, at give patienter med kønssygdommen syfilis medicinpræparater med kviksølv:

 
Fra 1896-1990 levede Martha Hitz, som har fortalt indehaver G.I.N. af denne hjemmeside www.vitanyhed.dk, at hendes ægtemand var hende utro i 1920èrne og således fik syfilis i en forholdsvis ung alder af 25 år. Hun blev således tvunget til at måtte indtage medicin i form af kviksølvpræparat, som blev brugt dengang mod syfelis. Inden hun blev ca. 40 år. begyndte hun at benyttede meget stærke briller og efter 35 år med medicin der indeholdt brøkdele af kviksølv, blev hun blind på begge øjne? I en alder af 75 år gammel kom hun på plejehjem for blinde og ønskede at dø. Hun beskrev ensomhedens gade nummer 9 lige som sangen af John Mogensen.

Naturapat Axel O. Hansen der praktiserede fra 1949-1976 fortæller, at medicin og vaccine med kviksølv kan ses ved øjendiagnose? Han advarede allerede i 1950èrne brugen af vacciner, der indeholder mikroskopiske små mængder af kviksølv!!....

I en lægebog fra 1907 (Sundhedslære) står der: Når man ved, at der i Byen København med dens 400.000 indbygger findes omtrent 50.000 mennesker med Syfilis i det smittende stadium, vil man kunne forstå, hvilken fare der lurer i enhver løs, kønslig omgang. Det var nøjagtig det min mors mosters mand gjorde mod hende, idet han rendte efter andre damer på værtshuse og kom fordrukken hjem sent om aftenen. Blot èn eneste gang at have indladt sig på et sådant forhold kan være tilstrækkelig til at føre ulykken ind over èns liv, skev læge Arnold Møller i bogen Sundhedslære i 1907, bogen blev udgivet af Kgl. Hoftrykkeri. Det er af største vigtighed, at et sygdomstilfælde kommer under behandling straks ved sygdommens begyndelse, og at behandlingen forsættes årevis igennem. Alt synes at tale for, at man ved de to medikamenter, kvægsølv (kviksølv) og jodkalium, er i stand til at svække bakterierne så stærkt, at de omsider dør, så at den syge kan opnå en fuldstændig helbredelse? Sådan skrev han i bogen "Sundhedslære" anno 1907.

Siden har man i lægebøger fra år 2000 kunne læse, at kviksølv tidligere har været brugt en del til desinficerende håndvask og desuden som forebyggelse mod syfilis. Men i disse bøger står der nu, at kviksølv er et flydende, spejlblankt metal med stærk giftvirkning på alle levende celler. Og videre kan man læse, at alle kviksølv forbindelser er giftige, om end i varierende grad, afhængig af, hvor let de afspalter deres kviksølv. En kronisk kviksølvforgiftning kan give mundhule betændelse, løse tænder, mørkfarvet tandkød, irritabilitet, søvnløshed, angstfølelse, nedsat hukommelse og koncentrationsevne, rystende fingre og hænder (rystelserne kan brede sig til hele armen), manglende appetit, forandringer i øjets linse samt påvirkning af nyre og tarm.

I andre informationskilder står der: Kviksølv er farligt og blokerer energitransporten ILTEN og mineraler m.m. til cellen, og tillader større mængder kalium at trænge ind i cellen, der påvirker appetit- og smagscentrene, samt nervesystemet.
                                              ___________________

Allerede i 1940-èrne kunne den danske naturlæge Axel O. Hansen ved hjælp af øjendiagnose konstatere, at mange af hans patienter var forgiftet med tungmetaller ved frugtsprøjtning af træer m.m.: kviksølv, arsenik, cadium og sprøjtegifte som f.eks. DDT, Bladan m.m.. Ligeledes kunne han se i øjnene, hvilken branche og hvilke tungmetaller og gifte de havde arbejdet med i f.eks. landbrug, gartneri og industrien. Men lægerne gad ikke høre på hans advarsler gennem publikationer, men stævnede ham i lægeforeningen som kvaksalver, skønt han mente det modsatte, at det var dem som var "kvaksalver" og som anvendte ortodokse metoder, giftige kemiske forbindelser i vacciner m.m.?

Naturhelbreder Axel O. Hansen rettede skarpt angreb og kritik mod den kemiske industris opfindelse, herunder "tungmetallet kviksølv" som blev anvendt første gang på patienter i slutningen af 1890èrne mod syfelis og senere i 1935 ved forarbejdning af kviksølv til såsæd, ekstrahering af soja "Sojakagefabrikken på Islandsbrygge - Amager", herefter andre virksomheder bl.a. Ceminova på Harboøre Tange; arsenik, sprøjtegift DDT og Bladan, sidst nævnt som i stor udstrækning blev anvendt i landbruget i 1950èrne.

Axel O. Hansen kunne ved hjælp af "øjendiagnose" konstatere, at landbofamilier og industriarbejder var særlig udsat og ramt af giftstoffer, sprøjtemidler og tungmetaller ved berøring på hænderne og indånding!!....Men ingen læge gad høre på hans advarsler, heller ikke journalister i Danmarks Radio, som han mente havde monopol eller saglige rettigheder på andre nyhedsmedier. Axel O. Hansen ønskede lige før sin død, at kunne råbe disse advarsler ud gennem æteren til befolkningen? Han blev før sin død en stor taler i Dansk Naturfredningsforening. I dag har vi Google og Facebook til at formidle oplysninger om hans store bedrift til folket, som den største naturhelbreder i Danmarks historien og det fortælles, at han helbredte mellem 70-100.000 patienter fra sin konsultation som lå på Vesterbro. 

Axel O. Hansen holdt adskellige foredrag i Naturfrednings Foreningen, var et utrolig aktiv og religiøst menneske der mente, at en dag vil ulykkerne ramme hele befolkningen? Tiden må komme, hvor mennesker i stor flok gør oprør mod al den gift, som den kemiske industri og lægerne (medicinalindustrien) har produceret i de sidste100 år? Den opstandelse "oprør" forsøgte Axel O. Hansen, at udbrede gennem sine bøger på samme måde som Jesus med sin "barmhjertighed", at hjælpe de syge og som blev proklameret for 2000 år  gennem Bibelen og Johannes Døberen og de andre disciple.

Johannes Markus, der skrev ÅBENBARINGENS BOG kap. 22,14 ff. hentyder i sit skrift til "alkymisterne", giftblanderne om ikke at forgifte den dyrbare jord vi lever af, ellers bliver mennesket kastet i søen som brænder med ild og svovl? Så her er et eksempler på giftblandere, som Johannes Markus referere til i Bibelen, hvis start (alkymister) allerede begyndte lang tid før Kristi tidsregning og forsatte lige som den "kemiske industri" i dag helt op til begyndelsen af det nittende og tyvende århundrede!!.....  
    
Det var her, at rigtig mange mennesker, hvis arbejde i industrien blev ødelagt på liv og lemmer og som Axel O. Hansen hentyde til gennem sine bøger bl.a. "Og Satan Ler". Kloge folk brugte deres indsats for vor skyld, at informere os om Djævlens magt, folkestyre og velstand? Politikerne har alt for længe haft svært ved at forstå det, men her bliver det nu skåret ud i pap? Axel O. Hansen var fortaler for økologien og  modstander af den ortodokse giftige medicin, brug af giftige kemiske stoffer i naturen!!...Mennesket de små børn bliver svækket allerede fra fødslen gennem vaccinationer skrev han i sit store værk "HELBREDELSE" på 1500 sider. Et fantastisk værk til selv helbredelse.


Tryk på linket her: Vaccine der dræber? 

Øjendiagnose - kviksølvforgiftning af vaccine

Ved hjælp af meget fine optiske linser kunne naturpat Axel O. Hansen allerede i 1950èrne afsløre alle mulige sygdomme, vaccinationsskader m.m. som afspejler sig i øjets linse, det man kalder øjendiagnose, forgiftninger af tungmetaller bl.a. kviksølv fra vacciner.

Tungmetalforgiftning, kolera, musetyfus, gylle, udledningsgasser fra skorstene, motorkøretøjer og CO2 udslip de værste forurenings kilder

DOMMEDAG

allerede i morgen?
Store fisk fra verdenshavene f.eks. tun er fyldt med det giftige tungmetal:
"Kviksølv"
  Så du DR 1 dokumentarfilm om kviksølv d. 3. nov. 2014,
hvor to dygtige danske forsker i spidsen
fraråder gravide kvinder at spise fisk?
Fødevareminister Dan Jørgensen

(S) vil nu have EU til at kigge på sagen, om der er behov for at drøfte grænseværdierne for kviksølv i blandt andet tunfisk. Hvorfor blev slagtesvin fra 1950-1970èr ikke krontrolleret for kviksølv  

Kamstrup - Grindstedværket, farlige kviksølvforbindelser, som også findes ved vaccinationer og i almagan fyldninger i tænder?

Opsigtsvækkende rapport af kviksølv i åløbet ved Grindstedværket, jord og på arbejdsplader

Høje målinger

Kviksølvskandalen vokser støt på 26 virksomheder med alt for høje målinger. Fagbladet 3F kan nu afsløre, at tidligere beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) og hendes finansminister dengang Claus Hjort Frederiksen (V), oktober 2008 har haft kendskab til yderligere 26 danske virksomheder, hvor ansatte har haft forhøjet kviksølv i kroppen over den tilladte grænseværdi. Det drejer sig bl.a. om Esbjerg Kemikaliefabrik, Poul Bergsøe & Søn A/S Glostrup, Tempress, Aarhus, Vitrolm, Glostrup, Elektroluma, Herlev og Dansk Soyakagefabrik, Islands Brygge. De to ministre skal stilles til ansvar politisk, mener professor på Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet. Henning Jørgensen.
- Det er utroligt, at vi skal have en kviksølvsskandale igen. Den egentlige skandale nu er, at to ministre ikke har handlet. Det ser meget alvorligt ud, siger Henning Jørgensen. Ministrene har pligt til at handle med den viden, de har haft siden 2008.

Høje målinger

På kampstrup, der fremstiller manometer og termometer havde flere ansatte kviksølvmålinger, der var højere end dem, der førte erstatning på Grindstedværket. Men de to ministre har ikke kontaktet tidligere ansatte på Kamstrup - selvom de har haft adgang til navn, adresse og personnumre på folk med kviksølvmålinger op til mere end 11 gange det tilladte.
På nogle af de 26 andre virksomheder har ansatte haft kviksølvmålinger syv gange over datidens tilladte grænseværdi på 100 mikrogram kviksølv pr. liter urin. For eksempel på Esbjerg Kemikaliefabrik, hvor der i 1960 blev målt 720 mikrokram pr. liter urin.
Også på Dansk Sojakagefabrik i København på Islands Brygge lå målingerne højt. En del lå på mellem 200 og 500 mikrogram. Topscoreren på 675 blev målt i 1975.
Arbejdsmarkedsordføre Torben Hansen (S) kalder det skræmmende, at ministrene har forsømt at kontakte skadelidte og efterladte.
                                     ________________________

Kviksølvofre kræver erstatning

25/6-08

Op imod 50 tidligere ansatte på Grindstedværket er parrate til at føre erstatningssag imod Danisco. Det vuderer fagforeningen 3F efter dagens stormøde for offerne og pårørende i den såkaldte kviksølv skandale fra Grindsted. Grindsted Værket stod her i 60-70-èrne bag en omfattende kviksølvforurening der efter alt at dømme forgiftede 80 medarbejder.

Grindstedværket og Arbejdsskadestyrelsen forventer derfor en regn af erstatningssager, efter at 3F er gået aktiv ind for at hjælpe de tidligere ansatte på værket. De tidligere omkring 100 medarbejer blev udsat for kviksølvforgiftning på fabrikken for godt 30-40 år siden i 1960-70-èrne.
"Det er en meget alvorlig sag", siger 3F. Vi har fået masser af vidnesbyrd om, at fabrikken godt vidste, at den overtrådte grænseværdierne for farlige stoffer mange gange. Det er det, der er forbrydelsen, at man har ladet folk arbejde i et livsfarligt arbejdsmiljø, siger 3F-formanden.

Kviksølv i lommen

"Vi har hørt om folk, der gik med rester af kviksølv i lommerne, når de kom hjem, vi har hørt om opløsningsmidler, vi har hørt om udsugningsanlæg, der blev ædt op - ætset bort. Og så var der èn, der spurgte: "Hvordan ser jeg så ikke ud indvendig?" Et møde gav ikke noget klart billede af, hvilke lidelser, de tidligere ansatte døjer med, men der kan i bred forstand være tale om hjerneskader,  svigtende hukommelse, irritablitet og "ændret personadfærd". "Nu har vi haft folk samlet, siger 3F-formanden, men vi kender ikke til, hvilket liv, de har haft. Det billede vil vi nu stykke sammen, og så ved vi lidt mere, hvad vi skal snakke med Danisco om. Med et overskud på 1,2 milliard kroner, så har de noget at gøre godt med, hvis de vil sige undskyld," siger 3F-formanden. En dybt berørt enke 66 år, forklarede efter mødet, at hendes mand, døde for 12 år siden, kun 55 år gammel.
"Han døde af en hjertesygdom, men han havde også dårlig lever. Han startede aldrig en arbejdsskadesag, selv om han ofte klagede sig, i de 20 år han var på Grindstedværket. Han fik taget blod- og urinprøver på fabrikken, men det hele blev dysset ned. Hans hjerte blev for stort," fortæller enken.
Der er så vidt man ved ikke blevet foretaget undersøgelser af kviksølvindholdet i jord på selve Grindstedværkets fabriksarealer eller arealer, der støder op hertil. Disse arealer er sandsynligvis også stærkt belastede med kviksølv på grund af spildevand og deposition. Depoter med gammelt industriaffald er ofte en kilde til jordforurening med kviksølv, i Danmark kendt fra Grindstedværket og Cheminova, der forarbejdede kviksølvsbejsning af korn som var sket ved tørbejsning, hvor kornet blev "pudret2 med bejdsemidlet i særlige anlæg. Disse tørbejdseanlæg kunne være så utætte, at de folk, der betjente dem blev røde af det farvestof, der var tilsat bejdsemidlet kviksølv. Det må derfor formodes skriver Miljøstyrelsen i rapporten fra 1986, at der tillige er sket en væsentlig spredning af kviksølv til omgivelserne omkring disse anlæg.
Kviksølv er i de fleste former stærkt giftig for planter og dyreliv. Det blev tidligere brugt til at sikre sædekorn mod sygdomme, hvilket bl.a. havde den følgevirkning, at fugle, der spiste kornet lige før såning, blev forgiftet. For rovfuglene i fødekædens sidste led blev forgiftningen værre, fordi kviksølvet blev ophobet. I nogle tilfælde kunne fugle pludselig styrtdykke ned mod jorden af lammelser og blev dræbt på stedet. Kviksølvets enorme farlighed blev for alvor erkendt i forbindelse med forureningen i Minamatabugten i Japan i 1950èrne, hvor der var udledt spildevand med det giftige methylkviksølv fra en kemisk fabrik. Kviksølvet endte i fisk og skaldyr, der var vigtig føde for områdets befolkning.

Grinsted Værket - Varde å systemet er påvirket af kviksølv på grund af spildevandsudledning Grindsted Products (tidligere Grindsted-værket), som anvendte kviksølv til elektrolyseprocesser for bejsning af korn i 1950-60 og 70èrne. Denne anvendelse ophørte i slutningen af 1970-èrne, men i 1986 kunne man stadig konstatere forhøjede kviksølvforurening i å-systemet. På landarealer nær å-løbet kunne man konstatere forhøjede kviksølvkoncentrationer på grund af oversvømmelser, oprensning af å-løbet eller naturlig flytning af å-systemet. Det blev ved en undersøgelse i 1975-76 vuderet, at der som forurening i jord langs å-systemet og marsken, i alt lå gemt ca. 1,0 tons kviksølv, hvilket skønnes at være foruroligende på det vegatative insekter, frøer og fugleliv?

Københavns mest forurenede grund Dansk Sojakagefabrik og arbejdsplads fra 1909 - 1980.

Dansk Sojakagefabriks historie på Amager.

Den 15. juli 1980 blev der sat stop for produktion og levering af foder til landbruget på Dansk Sojakage fabrik, der i folkemunde blev kaldt øgenavnet Sojakagen. Det skete ved midnat, hvor en eksplosion opstod i ekstraktionsanlægget, der kunne høres og mærkes helt ud på Nørrebro hvor min familie boede og det meste af København. Ved ulykken blev 23 mennesker såret og bragt til hospitalet og der skete skader for over 200 millioner kroner. Fabrikshallen og anlægget blev aldrig mere genetableret som produktion, og skønt resten af firmaet forsatte, kunne produktionen og økonomien ikke længere hænge sammen, der forældede sojabønner til foder og madolie. Sojakager er det restprodukt, der fremkommer efter ekstraktion af olien, idet den faste ekstraktionsremanens bliver til formalet sojamel eller sojakager til husdyrfoder så som svin og køer. Sojamel har et stort proteinindhold på op til 50% og blev tidligere i Danmark hovedsageligt anvendt som foder i svineproduktionen som foderkager.

Efter Sojakage fabrikslukningen den 17. januar 1991 forsøgte ØK som ejede fabrikken, der hentede sojabønner til landet af ØK-skibe, at sælge ekstraktionsanlægget til Pakistan, men blev efter pres fra Greenpeace stoppet og handlen mislykkedes. Fabrikken der var etableret af ØK-rederiet blev grundlagt i 1909 på Islands Brygge i København og udviklede sig i 1850èrne til en stor arbejdsplads med 1200 medarbejder, hvoraf mange boede i området. Siden 1935 har Sojakage fabrikken fremstillet chlor efter amalgam metoden, d.v.s. fremstillet kviksølv ved brug af flydende elektroder. Denne metode medførte en spredning til omgivelserne gennem udledning af kviksølv med spildevand og til luften via tab af kviksølv til jord i nærheden af fabrikken. Den direkte forurening til jord kendes endnu ikke, men der er store mængder. Det skønnes og er antaget, at i perioden fra ca. 1935 - 1975 er sket en tilførelse til jord indenfor fabriksarealet på ca 50 kg pr. år og at dette tab er sket jævnt fordelt over et areal på ca. 10.000 m2 d.v.s. en tilførelse på ca. 200.000 mg Hg/m2. Dette regn stykke er kun et skøn, der er foretaget af Københavns Miljøkontrol på foranledning af Miljøstyrelsen - Miljøprojekt 77 1986 - kviksølv i jord. Despositionen af kviksølv på fabriksarealet kendes derfor ikke præcist, men kan antages at have været af mindst samme størrelse som registreret på andre arealer tæt ved Dansk Sojakagefabrik.
Nærliggende arealer til fabrikken vides at have været meget kraftigt påvirket deponering af kviksølv: Ved undersøgelser på Amager Fælled skydebanen i ca. 1974 fandt man kviksølv indhold i urten røllikeblade på op til 400 gange det Københavnske baggrundsniveau.
Ved undersøgelse af grøntsager i 195 fra nærliggende haveforening Bryggen (50-250 m fra Dansk Sojafabrik) fandt man høje koncentrationer af kviksølv: 800-1500 ng Hg/g (100 gange større end baggrundsniveau). I haveforeningerne Faste Batteri og Røde Mellemvej (ca. 1-2 km fra fabrikken) fandt man ca. 100 ng Hg/g (10 gange større end baggrundsniveau).
Ved følgende undersøgelser af grøntsager fra haveforeningen Bryggende i 1976 fandt man, kviksølv indholdet lå 160-170 gange højere end ikke forurenet planter, mens indholdet i 2 andre fjernere liggende Faste Batteri og Røde Mellemvej var 20-30 gange niveauet i ukontaminerende områder. Højeste værdi af forurening af kviksølv fandt man i en prøve af grøntkål med et indhold på 3700 ng Hg/g.
Beboerne i haveforeningen Bryggen indgik i 1975 en frivillig aftale med Københavns Kommune om at undlade dyrkning af bestemte typer grøntsager. Der foreligger ikke oplysninger om analyse af overfladejord fra haveforeningerne eller Amager Fælled, hvilket virker mig bekymrende som medlem af Biodynamisk Forening 1976. Rapporten fra Sojakage fabrikkens forureningsområde af kviksølv, har jeg først gennemlæst den 16. juni 2011. Jeg finder det yderst skræmmende, at beboerne og embedslægerne ikke blev informeret om beboernes helbred på en jordgrund med planter som havde så høje værdier af kviksølv som haveforeningen Bryggen. I en menneskealder har beboerne dyrket og spist frugt fra træerne og grøntsager som var yderst forgiftet? Jeg er rystet over Københavns Kommunes Miljøkontrol på den måde de har handlet og fortiet kviksølv skandalen - Sojakage fabrikken, der var ejet dengang af ØK - A.P. Møller!!...I området nær Islands Brygge har der boet 10-20.000 mennesker, hvoraf mange arbejdede på virksomheden.
Amager Fælled var endvidere påvirket af tidligere udledning af kviksølvholdigt spildevand fra Dansk Sojakage fabrik. Udledningen fandt sted til den del af fælleden som tidligere var et lavt vandområde. Københavns Miljøkontrol fandt i et ca. 5 cm tykt slam-sedimentlag, som findes i dybder på 3-5 m under det nuværende terræn, konstateret kviksølv indhold på 100-1700 ng Hg/g. Området er senere opfyldt og ligger i nærheden af  Københavns Universitet Amagers som blev bygget i 1974 og senere blev forladt p.g.a. dårlig indeklima? Kviksølv blev fundet i sedimenter omkring udledning af spildevand, hvilket bl.a. kendes fra Københavns Havn - Kalveboderne, hvor havneslammet har været stærkt forurenet med kviksølv fra den tidligere chlor produktion på Sojakage fabrikken Islands Brygge. Det blev spredt til omgivelserne i en radius af rigtig mange kilometer med spildevand, fast affald og i skorstensrøgen fra ovne. Det vides ikke hvor mange ældre pensionister, der har gået rundt med en alvorlig kviksølv forgiftning som har boet i området af de 26 mest forgiftede kviksølv virksomheder i Danmark? Mit skøn ligger på omkring et par hundrede tusinde, hertil kommer andre virksomheder med andre tungmetaller som f.eks. bly, kobber, m.m. som har været ansat i støberier, ved smelteovne, porcelæn o.s.v.
 

Dansk Sojakagefabrik som den så ud for ca. 60 år siden.

Anvendelse af kviksølv i såsæd gik lige i svinekødet?

Disse billeder er fra dagspressen i 1976-78 og fortæller sandheden om kviksølv i vores mad og drikkevand!!..

Hvad med de mennesker som har spist flæskesteg med kviksølv, uden at det er blevet opdaget?

1 million førtidspensionister eller døde sjæle er måske blevet forgiftet fra 1940èrne til begyndelsen af 70èrne med tungmetaller og sprøjtegifte uden at de selv vidste det?

Tiden er kommet, hvor mennesket og naturen må genforenes, og hvor vi alle må gøre en indsats for at etablere det "nye paradis på jorden", som er proklameret og står skrevet i Bibelen? Fjern de fabrikker som forgifter vores jord og afgrøder med plantegifte bl.a. Ceminova i Danmark ved Harboøre Tange - Tyborøn o.s.v. Ceminova ødelage blåmuslinger i limfjorden og mange fiskere blev tvunget til at måtte opgive og forlade deres erhverv? Men hvad med de mennesker, som har spist blåmuslinger og fisk i fjorden ved indsejlingen fra Vesterhavet gennem årtier før forureningen blev opdaget?

Tidligere miljøminister Connie Hedegaard ville have Ceminova lukket, men kunne ikke få opbakning hos sine modstander (V) eller flertal blandt politikere på Christiansborg eller senere i EU? 

Stor kviksølvforgiftning i Japan

Op gennem 1950èrne var befolkningen omkring Minamata Bugten på øen Kyushu i det sydlige Japan vidne til uhyggelige og uforklarlige fænomener. Man kunne se fisk foretage mærkelige bevægelser i vandet, idet fiskene havde vanskeligt ved at holde balancen, vendte bugen i vejret og døde. Man så døde muslinger med åbne skaller. fugle faldt ned som sten under flyvningen. Mange katte i området sås "dansende" med fråde om munden og med kramper. De faldt i mange tilfælde døde om eller sprang pludselig i havet og druknede, og katten blev efterhånden et sjældent dyr i området af Minamata Bugten.
Mellem 1953 - 1956 blev fyrre familier pludselig ramt af Minamata-sygen, hvor nogle japanske læger på det lokale sygehus i selve byen Minamata med 50.000 indbygger opdagede, en uforklarlig epidemi af en dødelig hjernebetændelse. Patienterne mærkede først følelsesløshed, lammelser, tale og synkebesvær og andre neurologiske symptomer, hvorefter fulgte kramper, der endte med døden. Blandt de første fire døde patienter var to søstre på henholdsvis tre og fire år. I første omgang var de japanske sundhedsmyndigheder forvirede, men eftersom der var katte, som var døde af sygdommen, og næsten alle de ramte patienter kom fra fiskefamilier, fandt myndighederne straks deres søgen efter en forklaring mod forurenede fisk. Da man i første omgang troede, at sygdommen var smitsom, isolerede man ofrene og holdt sygdommen hemmelig.
Ud af en snes familier levede de fleste udelukkene af fisk og skaldyr fra Minamata-bugten hver dag som  var forurenet med metylkviksølvforbindelser overalt, der var udledt fra en kemikaliefabrik som udtømte sit affald i Minamata-bugten. Her var der tale om den hidtil alvorligste metalforgiftning til dato i verdenshistorien. Det blev senere klarlagt i 1961, at kviksølvforureningen kun kunne stamme fra den eneste større kemiske virksomhed i området, nemlig firmaet Chisso, en af de største af sin art i Japan. Chisso-fabrikken producerede blandt andet vinylclorid og acetaldehyd (acetoneprodukt) med henholdsvis kviksøl(II)chlorid, asoberet til kul, og kviksølv(II)ocid opløst i svovlsyre samt jernsalte og brunsten som katalysator. Processerne blev udledt med det urensede spildevand, således at i 1959 var højkoncentrationen i spildevandet henholdsvis 0,1 til 20 ppm. I slam nær fabrikkens spildevandsudløb blev der målt 2000 ppm kviksølv (vådvægt). I 1959 var kviksølvindholdet i vandorganismer fra Minamata Bugten meget højt, mere end 100 ppm i skaldyr og mere end 10 ppm i fisk. Niveauet faldt gradvist i de følgende år. Efter 1968 var koncentrationen således kun en tyvendedel. Under katastrofen kom de lokale fiskere hurtigt i økonomiske vanskeligheder, idet de lokale handlende undgik fisk fra området. Det gik så vidt, at fiskerne trængte ind på fabrikken i raseri for at protestere. Det lykkedes endeligt at få kompensation af det mulitnationale selskab, der i første omgang ikke var særlig samarbejdsvillig over for forskerne (opdagelse af kviksølv), idet virksomheden frygtede, at fortrolige procecesoplysninger kunne slippe ud og skade virksomheden.
Der skulle imidlertid gå endnu ni år, før myndighederne officielt anerkendte forskergruppens konklusion og indførte mere effektive foranstaltninger med kviksølvsforureningenskilden. Myndighederne indførte således aldrig et fiskeforbud. Mange fostre eller spædbørn modtog forsat metylkviksølv fra deres forgiftede mødre. Børnenes forgiftningssymptomer var kraftigere end mødrenes. De havde forstyret motorik; følelsløse lemmer, gangbesvær, synkebesvær, taleforstyrelser, indsnævring af synsfeltet, hørenedsættelse, mentalt tilbagestående, krampetrækninger, kramper og meget mere. Rystende billeder af disse forgiftede børn med en nedbrudt hjerne gik verdenspressen rundt. Så sent som i 1972 var der officielt registreret 181 tilfælde af Minamata-sygen, hvoraf 52 patienter var døde. Antallet forsatte med at stige, og i 1992 var der næsten 2300 anerkendte tilfælde, hvoraf knapt halvdelen var døde.

Kilde: Allan Astrup, civilingeniør, fagmedarbejder på bladet økotoxikologi, livscyklusanalyser.
 

I dag får vi tilført micro plastik via vores fødekæde bl.a. fra fisk, skaldyr og havsalt m.m..Kviksølv findes i flere forbindelser f.eks. totalkviksølv og methylkviksølv, sidstnævnt findes i fisk. Det er den forbindelse, der anses for at være den mest giftigste. kviksølvindholdet i fisk kan være forskellig bl.a. arten og det farvand, hvor den er fanget, specielt i det område den er fanget med forurening. Der er derfor flere områder i danske farvande - bl.a. i Øresund - hvor der har været fiskeforbud længe, hvilke også skete i 1970èrne ved Lynetten på Amager, Kalvebod Brygge og Hvidovre Havn i nærheden af Advedøre-Værket (kloark udledning). Her kom forureningskilden fra mange andre kilder, tandlæger, Hvidovre Hospitalet m.m.

Danmarks største naturkatastrofe på Harboøre Tange klit

Den store vandkatastrofe bliver Dommedag allerede i morgen. Vi har ingen rent vand mere i vandposten, hvis landbruget og de kemiske fabrikker forsætter med at forgifte naturen.

Plantegiften Parathion= Bladan

På Harboøre Tange (billede foroven), blev der i 1957 med myndighedernes tilladelse lavet et kemisk affaldsdepot ved Høfde 42 vest for fabrikksområdet. Det blev brugt indtil 1962, ikke kun af Cheminova, men også at staten til giftigt affald. Deponeringen omfattede omkring 100 forskellige miljøfarlige stoffer, deriblandt mange tons "ethyl-parathion" (bladan). I 1981 opdagede man, at der sivede giftige kviksølvforbindelser ud i Vesterhavet, hvilket forurenede fisk, blåmuslinger o.m.a. Fiskerne fik påbud om ikke at fiske? Ingen læger eller myndyigheder har offentliggjort endnu, hvor mange fiskere og mennesker som er blevet syge eller er døde af forgiftning fra denne fabrik Cheminova? I 1981 blev affaldet gravet op og transporteret bort i 26.000 tønder, som blev deponeret i en saltmine i Tyskland. I oktober 2003 valgte Miljøministeret at indgå aftale med Ringkøbing Amt om i fællesskab at finanisere en spunsvæg, der kunne indkapsle restforureningen, samtidig med at man ønskede at undersøge mulighederne for på lang sigt at foretage en oprensning. Forundersøgelserne for spunsningen viste, at restforureningens omfang og sammensætning var noget anderledes end forventet, og at spunsvægen derfor måtte forventes at koste ca. 30 millioner i stedet for 14 mio. På baggrund af undersøgelser udført i 2004-2005 blev vuderingen af restforureningen at være på 270 tons, heraf 170 tons parathion (bladan). Denne  restforurening siver i dag (2004) langsomt ud i vesterhavet og påvirker havmiljøet. Blandt andet er der målt (år 2004) forhøjede koncentrationer af parathion i havet ud for Harboøre Tange.
På grund af sagens særlige karakter valgte Miljøministeret, derfor i 2006 at isolere området med en tæt, 14 m dyb spunsvæg og en topmembram. Formålet med indkapslingen er at vinde kapløb med tiden til udvikling af en effektiv metode til at oprense forureningen, dette projekt blev igangsat 2007 af Region Midtjylland og Miljøministeriet.

kilde: Plakaten Dansk Naturfrednings Forening

FORGIFTNING?

Insekticider

Ved brug af insekticider (sprøjtemidler) kan der hos mennesker forekomme ved uforsigtig brug selv i meget små doser (1 milliard reduktion) forgiftning. Parathion (bladan), som både optages ved indånding og gennem føden og huden, hæmmer enzymet acetylcholinesterase og medfører derved en ophobning af acetylcholin. Acetylcholinforgiftningen kan indtræde i løbet af få minutter og viser sig ved sammentrækning af pupiller, opkastning og åndedrætsbesvær, der i udtalte tilfælde ledsages af kramper, bevidstløshed og død. Forgiftningen behandles med atropin og om nødvendigt med respirator. Pga. uvidenhed og dårlig arbejdshygiejne medfører forgiftningen med bladan o.l. et stort antal dødsfald i ulandene, hvor man sprøjter planter for insekter m.m.. Ifølge WHO skønnes blandt arbejde med bladan 100.000 dødsfald om året (1993). I Danmark er det forbudt og sprøjte med Parathion (bladan), derfor undgår mange vegetarer at spise fødevare som ikke er økologisk, særlig fra områer i Asien hvor stoffet Parathion er meget udbredt og er tilladt. 

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/437201127  

Hvor længe kan jorden, mennesket, dyr og planter tåle alle disse giftstoffer? Vi må handle nu inden det er for sent!!........

Landbruget står for den største forurening i Danmark

For 75 år siden i 1950èrne kunne man opleve den dejlige landlige luft og grønne enge, men kun 50 meter fra en landbrugsejendom kunne man lugte svinestalden med lort til lang op over ørerne derinde? Den oplevelse har vi ikke mere, når man kører forbi en svinefabrik med op til 10.000 krise og alt den gyle som nu bliver smidt ud over mark langs trafikeret landeveje og motorvejsstrækninger?

I 2012 ansøgte en stor grisefarm i Ringsted om at etablere store svinestalde med plads til 29.000 nye grise, men banken spændte ben efter nedturen i 2008. Der var mange problemer foruden lån i banken, idet landmanden også ville etablere egne bønde på sin mark til de stor mængder vand som grisene skulle bruge, rengøring m.m.? Kommunen sagde nej, idet to mindre landsbyer måske ville komme til at mangle vand, men så ansøgte gårdejeren som i forvejen havde rigtig mange grise det nærliggende lille andels vandværk om, at få lov at tilslutte sig. Her fik han et tydeligt nej, fordi vandværket også ville sikre vand til nærliggende landsby i krisetilfælde, hvis vandværket blev forurenet med giftstoffer fra landbruget eller kom til at mangle vand på grund af brud m.m.

2018 blev det største år for statsmenister Lars Lykke Rasmussen, hvor han rejste til Kina og indgik den aftale om, at Dansk Landbrug kunne levere alt det grisekød som kineserne ville have oven på deres grissepest. Mange danske landmænd så nu i øjnene, at de kunne ehverve sig større indtægter og højere priser på svinekød som følge af svinekødeksport til Kina. Nu kunne de virkelig udvide deres produktion, men ikke nok med det blev utrolig mange interesseret i udvidelse endnu engang, etablering af vindmøller på deres svinefarme. Mange af landmændene i de danske kommuner sidder i byrådet og så er det nemt for kommunalbestyrelsen, at få flertal og godkendelser kørt igennem, om opførsel af vindmøller uden at tale med de nærmeste beborer, hvad de syntes? Det hele ligner et demokratisk og komunistisk system lige som i Kina, hvor befolkningen ikke har nogen indflydelse på politik, derfor den megen uro med vindmølleparker i landistrikter?

Bekæmp forureningen, ellers bekæmper den dig?

Sidder Djævlen i loftet?      

De store Landbrug forurener meget mere end forventet og er ved at ødelægge kalkmalerier i landsbykirkerne!!......

Gylle og bilernes udstødningsgasser kan i fællesskab ødelægge landsbykirkernes kalkmalerier.
Kilde: Syddansk Universitet

Svineproduktion er den store Co2 synder?

Gylle og bilos ødelægger landsbykirkernes kulturskatte

Udstødningsgasser og gylle (kvælstof) er en farlig cocktail for kalkmalerierne i de gamle landsbykirker, viser ph.d.-afhandling fra Syddansk Universitet.

Nutiden er hård ved de helgener, djævle, konger og fabeldyr, der breder sig på væggene og lofter i mange af de gamle landsbykirker.

I de seneste 40-50 år er nedbrydningen af kalkmalerierne taget til - og det kan der være adskellige årsager til: Kirkerne har fået centralvarme, restaureringer er måske udført forkert. Luftforureningen er steget. Men hvad siger bibelen om billeddyrkelse?
2.Mos.20,3-5 ; 5.Mos.27,16.

Men selv om der er flere plausible forklaringer på hvorfor de århundrede gamle kulturskatte løsner sig og falder af i flager, kniber det med at finde videnskabelig dokumentation for dem. Den ville kemiker Lillian Skytte fra Syddansk Universitet gerne være med til at skaffe, da hun 2010-11 gik i gang med at søge en mulig forbindelse mellem ødelæggelsen af landsbykirkernes murværk af kalk og kalkmalerierne, inklusiv landbrugets stigning af gylle og gødning.
"Ammoniak nedbryder kalk, og da koncentrationen af ammoniak i luften er steget med 200 procent i de seneste 100 år, er det rimeligt at antage, at den ætsende gasart forvolder skader på kalkmalerierne, "siger Lillian Skytte og nævner, at landbruget alene tegner sig for 90 procent af den totale ammoniak-mængde i atmosfæren.
"Derfor bliver Nationalmuset også spurgt, hver gang en svinefarm søger om tilladelse til at udvide i nærheden af en kirke med kalkmalerier," siger Lillian Skytte.
Men selv om ammoniakken på forhånd var udsat som skadevolder, fik Lillian Skytte sig lidt af en overraskelse, da hun begyndte at måle inde i kirkerne.
"Koncentrationen af ammoniak var tre gange højere end udenfor, og det passede slet ikke med min tese om, at ammoniakken som gas i luften blev transporterede direkte fra landbruget og ind i kirkerne, for så ville koncentrationen være højest udenfor og lidt lavere inde i kirken," fortæller Lillian Skytte.

Kemisk saks

Hun gik derefter på jagt efter en anden forklaring og fandt efter længere tids søgen ud af, at der er kombinationen af bil-os og gylle, der skaber problemerne for de kalkede kulturskatte i kirkerne:
"Det viser sig, at ammoniakgasser fra gyllen går sammen med nitrogenoxider fra bilernes udstødningsgasser og danner ammoniumnitrat-partikler, som føres gennem luften. Når de kommer indenfor - for eksempel i store kirkerum - udsattes de for andre temperaturer og luftfugtighed, som bevirke, at partiklerne går i stykker og gendanner grundkomponenterne ammoniak og salpetersyre, siger Lillian Skøtt Syddansk Universitet.

"Ammoniakken er jo let at spore, fordi den lugter, men salpetersyren er en tavs skygge, som angriber kalkmalerierne direkte. Salpetersyren er faktisk en kemisk saks, som klipper kalkmaleriernes bindinger til underlaget over, så kalkmalerierne falder af," siger hun.

Ud over det direkte syreangreb kan kalkmalerierne også blive udsat for direkte og skadelige påvirkninger, som skyldes ammoniak.

Skånsom test

Lillian Skøttes forskning kan vise sig at blive særdeles brugbar for konservatorer og andre der arbejder med at beskytte og bevare vores kulturarv. Ikke mindst fordi hun undervejs har afprøvet en ny skånsomt metode til at undersøge kalkmalerier - og andre gamle kulturværker - for angreb af syre-, salt- og mikroorganismer.

"Jeg skyller overfladen med destilleret vand, opsamler vandet og måler mængden af ioner i det. Ud fra koncentrationen af ionerne kan jeg aflæse mængden af ammoniak og syre på overfladen. Metoden, der ikke skader kunstværket, kan dels afsløre, hvor hårdt angrebet overfladen er, dels vise, om det er syre eller ammoniak, der er årsag til problemerne," siger Lillian Skytte, som håber at kunne udvikle sin kemiske målinger til en egentlig test.

Kilde: Lillian Skøtts Syddansk Universitet

G.I.N - klimatolog i mikrobiologi syntes godt om denne fantastiske videnskab, der nu også beviser de skadelige positive ioner ammoniak udviser. Ammoniak har været kendt i tusinde vis af år, helt tilbage til 1500 f.Kr. Ammoniak blev dengang fremstillet af lort fra kameler, hvilket står skrevet i bibelen.

Tryk på linket:

Vidste du, at 720 millioner mennesker i Indien er vegetarer og er det største land i verden, som producerer planteføde til befolkningen. Vidste du, at den indiske miljøminister var fortaler for at bekæmpe CO2 forureningen i Bella Centret og opfordrede alle de europæiske miljøministre på mødet i Bella Centret, at vi må stoppe den animalske produktion, hvis vi skal rede verden for CO2 forurening, som er med til at smelte de store isbjerge på Grøndland?

Sundhedssystemet brudt sammen, flere og flere bliver stmittet med multiresistente bakterier!!...

Problemer med resistense MRSA-bakterier vokser: Flere og flere mennesker smittes
Kilde: Ritzau 19. september 2013

Flere og flere danskere smittes med MRSA - antibiotikaresistente stafylokker. Svin bærer en større del af skylden, siger en overlæge på Hvidovre Hospital.

Et stigende antal danskere bliver hvert år smittet med bylder og de genstridige MRSA-bakterier, som ikke lader sig slå ud af antibiotika, der er nødvendig i behandlingen af livstruende infektioner hos mennesker. I 2012 blev 1556 personer i Danmark smittet med de antibiotikaresistente stafylokokker, MRSA som f.eks. bylder

Tryk på linket:
og vend tilbage til denne side!!......
___________________________________________________

Stadig flere danskere smittes med MRSA-bakterier

Stigningen i antallet af danskere smittet med den farlige MRSA-bakterie forsatte i 2012, og det totale antal smittede er næsten fordoblet siden 2009. Langt de fleste bliver smittet udenfor hospitalerne, for eksempel ved familiebesøg i landbruget. Også blandt slagtesvin er antallet af smittede steget, oven i købet markant fra 2011 til 2012. Det viser DANMARP-rapporten fra 2012 fra DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.

Raske personer kan være smittet med MRSA uden at have symptomer eller infektioner med stafylokokker. Men problemet med personer, som bærer MRSA, er, at bakterierne kan spredes på hospitalerne, pizzarier, restauranter, viskestykke, vaskekumme, toiletbesøg, håndklæder, håndtag i busser, tog o.lign.,hvis de ikke bliver opdaget i tide. Derfor bør børn og voksne vaske hænder efter disse besøg.

Bylder og betændelse

Hvad man ved med sikkerhed er, at en MRSA-infektion kan påføre meget alvorlige konsekvenser, hvis man bliver smittet med den. Det mest almindelige symptom på en MRSA-infektion er, at der skaber sig en byld henover det, der før var en skramme eller et sår. MRSA-bakterien kan således sprede sig og give betændelse i knoglemarven, i hjerteklapperne eller mange andre steder i kroppen (lunger, øre o.s.v.), hvis infektionen går i blodet. Og det kan i sidste ende få fatale konsekvenser for patienten.

Som tidligere år blev kun få danskere smittet ved kontakt til sygehuse - 67 i 2012 mod 58 i 2011. Derimod steg antallet af smittede personer, såkaldte samfundserhvervede MRSA fra 596 smittede i 2011 til 726 i 2012. Disse personer er smittede andre steder end på hospitaler, ofte ved familiebesøg i eller udlandet eller ved arbejde i svinelandbrug.
Der findes en række forskellige typer MRSA, men den der giver anledning til størst bekymring, er den såkaldte svine-MRSA - eller CC398, som er det officelle navn. Det seneste år har den såkaldte MRSA-bakterie været meget diskuteret i medierne og i folketingssalen. MRSA kan nemlig smitte fra svin til mennesker, det har man set rigtig mange eksempler, siger en overlæge fra Hvidovre Hospital i Aftenshowet torsdag d.19. september 2013. MRSA-bakterien kan nemlig smitte fra menneske til menneske og op mod en tredjedel af de påviste svine-MRSA-infektioner kan man umidelbart føre tilbage til en svinebesætning.
MRSA står for "Methicilin-resistant Staphyloccus aureus. Det er en art af den gule stafylokok-bakterie, hvis normale form er meget almindelig i Danmark og meget nem at behandle med almindelig antibiotika, som eksempelvis stafylokok-penicili.. Men det specielle ved MRSA-bakterien er, at den har erhvervet et gen, som gør, at stafylokok-penicilin og andre antibiotika, der minder om penicilin, ikke virker på den.
Det vides endnu ikke hvor mange personer, der bliver smittet med MRSA-bakterier ved restaurantbesøg, pizzarier, smørrebrøds forretninger m.m. hvor man dypper sine hænder ned i kød og derefter i grøntsager? På mange store restauranter, bager m.m. er man begyndt at bruge plastikhandsker, hvilket mindsker risikoen for spredning af MRSA-svinebakterier.
Det er, hvad jeg vil kalde et meget varmt emne, men vi har foreløbig intet bevis for, at det finder sted. MRSA-bakterien findes i øjeblikket i godt 10 procent af det kød, der bliver solgt hos slagtere i danske supermarkeder, og det er markant højere end for tidligere år.
I forskerkredse er der en stigende bekymring for, om man kan blive smittet med bakterien ved at spise svinekød fra inficerede grise?
Både Bibelen og Muslimer taler om forbud ved at spise svinekød og enkelte stedet på pizarier og restauranter, har man i år set ramaskrig, idet slagtere har blandet grisekød i oksekød!!...
 
5.Mos.14,3-8 ; 2.Mos.9,8-9

Men om Israel siger Herren Jesus kristus: "Dagen lang rakte jeg hænderne ud mod et ulydigt og genstridigt folk.
"Se her, her er jeg!" til et folk, der ej påkaldte mig, et folk, som uden ophør krænker mig op i mit åsyn (for øje), som slagter ofre i haven, lader offerild lue på teglsten, som tager sæde i grave og om natten er på skjulte steder, som spiser svinekød og har væmmelige ting i deres skåle!!....
 
Rom.10,20-21 ; Esajas 65,1-7 ; 64,1-11 ; 63,14-16.

Vandinformation og e-colie bakterier

Corona, Kolera og MRSA bakterier er blevet den største trusel i nyere tid!!...

Svin har en medfødt trang til at rode i jord, strøelse, gødning og slikke hinanden i røven med deraf følgende risiko for optagelse af sygdomme, infektioner og død. Det er noget profeterne i Det Gamle Testamente har skrevet om i Bibelens sekstusinde år historie? Søren Kirkegaard en af nutidens største filosoffer, kendte allerede til colibakterier i 1850èrne og smittekilder fra grise?

Ved gødningsprøver fra svin f.eks. gylle, har man påvist parasitter, æg fra spoleorm, knudeorm, trådorm, piskeorm, colibakterier fra fluen m.m. En speciel form for overføring gennem luften af mikroorganismer (e-colibakterier) sker ved hjælp af fluer, som lægger sine æg i den mad som f.eks. findes på spisebordet, og er nævnt i bibelen som spyfluen?

Colibakterier findes oprindelig i badevand, søer og drikkevand som er inficeret. De bor i menneskers og svins tyk eller endetarm og kan give blodforgiftning, urinvejsinfektioner og blærebetændelse, hvormed stafylokokker MRSA-bakterien sidder i næsen og ørerne på svin. Lungebetændelse og bylder kan derfor være forårsaget af stafylokokker MRSA-bakterien. Jo mere antibiotika der anvendes, jo mere modstandsdygtige bliver MRSA-bakterierne.
Svinefarme i Polen bruger vækstfremmer og pumper antibiotika til det danske marked bl.a. i form af billigt bacon til supermarkederne.
Forskere fra DMU, Danmarks Miljøundersøgelse har for længst fundet tegn på, at landbrugets forurening gennem de seneste årtier, har medført en belastning af vandmiljøet, der er historisk udsædvanligt høj.

Beboerne i den lille landsby ved Ringsted blev slet ikke advaret og orienteret , hverken gennem pressen om de farlige e-colie bakterier? Utætte kloaksystem i vejen side om side med utætte vandrør var måske årsagen? Beboerne blev ikke informeret om årsagen af kommunen før en borger opdagede dette sammenhæng flere år senere?

Gylle/tank af cement kan være en bakteriebombe efter et regnskyl?

Kilde: G.N. økolog siden 1976

Tryk på linket "Åbn dette i nyt vindue" 

www.ing.dk/artikel/kraftig-regn-sender-gyllebakterier-direkte-i-grundvandet-127660 

Byggeri med udvidelse af svinefarm op til 29.000 girse er midlertidig blevet indstillet af ukendte årsager? Gårdejeren ville have vand fra det lille lokale vandværk, som måske ikke kan rumme millioner af liter vand til 29.000 grise, plus landsby beboernes drikkeforsyning?

En svinefarm med 29.000 slagtesvin og gylleudledning ved Ringsted, truer landsbyidylen med at tage kvælertag på de ældre borger, syge mennesker og børn i vuggestuealderen?

De ubetænksomme landmænd!!.....

Nu vil svinefarmen ikke sprede gylle ud på markerne dagen før et regnskyl, som tidligere planlagt for at undgå lugtgener?  Nu kører de gyllen ud på marken lige efter et kraftigt regnskyl og i 25 graders sommervarme, hvilket skete onsdag d.23. august 2012 og udløste kvælende ildelugtende gener pga. fugtigheden i atmosfæren. Det var den mest hæslig sommerdag i mit liv fortæller en af landsbybeboerne, der vendte hjem fra en operation på Næstved Sygehus. Til daglig har jeg problemer med vejrtrækning, slimhinderne pga. søvnopnø. Til Ørslev Nyt siger han, at vi som bor  tæt på marker ved den lille landsbyen i alt 500 beboer, generes af de store mængder gyllespredning som er blevet en plage lige siden min kone og jeg flyttede til byen. Ofte har der hvert år været mindre gyllespredning på de omliggende marker fra små landbrug, men i dag er de blevet forpagtet ud og opkøbt af de store svinefarme. Men i år 2012 d. 23.august 2012 er det blevet en så voldsomt plage, at man ikke kan  åbne hverken vinduer eller terassedør, uden at det forpester hele huset. Den hede sommervarme som var på sit højeste fra kl.13,30-21,00 forværede stanke. som følge af en meget kraftige vind. Den ildelugtende pest af en gyllestorm trængte ind i vores nyere parcelhus med ellers højisolerede døre og vinduer. Gyllen kom fra en af Ringsteds største svninefarm, der nu af Kommunen har fået lov til at udvide sin produktion med 29.000 grise - heraf med ekstra udkørsel af gylle 4 gange om året i stedet for kun èn gang i marts - april? Det samme år eller året efter, er 13 ældre beboer døde hvilket er det højeste tal i kirkebøgerne nogen sinde er blevet noteret?

Klager til kommunen hjalp ikke?

Uanset hvor meget man klager til Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning, så får man som borger bare den besked: Det er vedtaget af politikerne på Christiansborg. Der er ingen lovhjelm på området ved almindelig "gyllespredning"? Denne metode har man brugt i årtier er kommunens svar til borgerne fra Tekniske Forvaltning. Men mit spørgsmål som "Specialist i ren luft" og som indeklimaekspert i 25 år til kommunen er, at man ikke tidligere i gamle dage udledte millioner af litetter gylle ud på marken samme dag? 

Min afdøde far, som selv har været landmand i 1950èrne kunne dårlig nok udlede mere end to gylletønder bag sin hestevogn, trukket af en hest på samme tid. I dag udleder man hundredetons gylle med store herkules traktorer og algebeholder efter sig. Hvis der sker et uheld og traktoren eller for den sags skyld algebeholderen vælter og der går hul på tanken, så kan den værste katastrofe indtræffe og udløse forgiftning i landsbyen? Mange polakker som er beskæftiget ved dansk landbrug er slet ikke uddannet til at håndtere disse uheld? Det kræver Beredsskabsstyrelsens hjælp i disse områder, som ofte kommer lang vejs fra. Landbrugsmedhjælperne som kører disse store traktorer af udlandsk herkomst er heller ikke uddannet på de danske landbrugsskoler, men bruges ofte som en billig arbejdskraft!!.. De kan ikke på forsvarlig måde håndtere, hverken traktor eller disse yderst farlige maskiner. Jeg har selv været vidne til, at åbne slanger hænger efter sig og drypper efter algebeholder og strør gylle ud på vejbanen med hæslige ildelugt gener i den landsby hvor jeg bor?
Mange polakkerne som er ansat i dansk landbrug, hvor jeg bor kan slet ikke tale dansk, men er blevet hyret af deres egne venner og blevet importeret af gårdejerne, måske uden lovbeskyttelse?

Farlig fordampning af gylle på markerne?

Den ekstrem kraftige lugt som er forbundet med stor svineproduktion og gyllen, hænger i høj gad sammen med produktionen af smådråber og fordampning i sommervarmen. Jo højere temperatur er, jo mere lugtgener, idet lugten skyldes gasmolekyler (ammoniak) strømmer ud gennem overfladen af gyllen. Jo mindre dråbestørrelse, jo større reduktions overflade. En klump som har form som en terning med sidekant 1 cm har en overflade på 6 cm. Deles terningen op i terninger med sidekanter 0,01 cm får vi 1 million terninger med en samlet overflade på 600 cm2. Den totale overflade, for denne samme masse, er blevet 100 gange større!!.... Og lugten tilsvarende stærkere, nærmest ildelugtende (ammoniak)
Jo højere temperaturen er i atmosfæren (tør luft) eller sommervarme, vil få dråber til at fordampe. En dråbe som har mistet vand ved fordampning tar med sig sit indhold af smittestoffer (bakterier) samtidig som fugtigheden aftager.
Kilde: Norsk tidsskrift fundet på Google

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, climatolog og økolog siden 1976

Tryk på dette link og vend tilbage på denne side:

Tro ikke på alt. 

 ________________________________

Mit barndomshjem 1953 i Vendsysel - Lygtved

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158288 og læs Min Dagbog.
                                                
  

Mødding, gylletanke af cement inklusiv das (lokum i gården) med menneskelort og urin, lå ofte i nærheden af vandforsyningen lige som på dette billede (brønden med sort omkreds). Denne landejendom fra 1953 tilhørte min far, men havde den samme stor fare var lige som 20.000 andre landejendomme, idet brønden kun lå som regel kun 20-30 meter fra mødding (gylletank) også af menneskelort (koliebakterier). Titusindevis af små og store landbrugsejendomme med deres egen vandboringer og brønde i nærheden af de gammeldags cement gylletanke er blevet lukket siden 1950èrne?

Gyllestank er lige så kraftig og sundhedsskadelig som cigaretrøg

      Danmark er et lorteland

Kilde: udtryk af Buster Larsen,
skuespiller, grisehandler i Matador

Danmark er i øjeblikket ramt af den værste byldepest i dansk historie og med smittespredning MRS til dele af befolkningen og hospitalerne., Der i er blevet registreret 1656 i år 2012, som havde fået den multiresistente bakterie MRSA på sig og som stammer fra landbruget. Der findes ingen medicin (antibiotika) mod  MRSA - multiresistente bakterier, der kan forårsage koldbrand, amputeret legemsdele m.m. og med dødelig udgang!!......Bylder på hospitalernes brandsårsafdelinger, er derfor blevet et stort problem i Danmark, idet antibiotika ikke altid virker, hvis man som patienter er bærer af MRSA multiresistente bakterier?
 


Rygeforbud mod gyllestank?

Folketinget har indført rygeforbud overalt i Danmark, men man kan som ikke ryger slet ikke dø af at indhalere 100 cigaretter på èn gang. Derimod kan man dø og skade åndedrættet eller lungerne ved at indhalere kraftig gyllestank, som er bærer af de farlige MRSA- multiresistente bakterier fra bylder? Hvis  man måler luftens lugtgener af gyllestank, så indeholder den lige så mange skadelige positive ioner pr. kubikcentimeter som f.eks. 100 cigaretter eller tjærestoffer ved asfalt/vejbelægning.


Svinefarme er den største forureningskilde!!...

Forår og efterårets udbringning af gylle på markerne, er med til at sprede smitten af den farlige multiresistente MRSA på landets institutioner, børnehaver og skoler, hvor snot, feber, opkast og diarrè er hverdagskost. I nogle tilfælde kan landbofamilier, ejer af svinefarme være den direkte årsag til smittespredning, når forældre afleverer deres børn i børnehaven eller skolen. Det er en kendsgerning, at smittespredning af farlige MRSA- bakterier alene kan sidde på børnenes tøj, men også i bihulerne, svælget og ved hoste eller på trynen, nøjagtig som de grise der er bærer af bakterien. Med andre ord avler svinefarme syge børn, der giver smitten videre til institutioner. Man ved fra spildevandsprøver, at slam og gylle indeholder mikroorganismer i form af bakterier, rester af hormoner, medicin o.s.v., så børn er langt mere sårbar end voksne, der endnu ikke har opbygget sit immunforsvar. De svage og syge mennesker i samfundet, bliver således oftere ramt af infektioner, hvilket læger og Statens Serum Institut har vidst i mere end 50 år.
Når travle forældre sender deres syge børn af sted i skolen og børnehaven, har Staten noget af ansvaret, at forebygge disse smittespredninger, der foregår i øjeblikket. Forældre skal derfor ikke finde sig i, at der ikke gøres nogle tiltag i landbruget, og således få stoppet smittespredning af de farlige multiresistente MRSA-bakterier i det industrialiseret landbrug.  Her opbygger landmændene i fællesskab med lån i bankerne, kæmpe store svinefarme med avl af helt op til 29.000 grise om året, der spreder smitten fra gyllen ud over kæmpe landbrugsarealer, der indeholder smittefarlige bakterier?
Lars Lykke Rasmussen Venstre som er landbrugets toppolitikker, har i årevis set blålys i øjnene og givet tilladelse ved udvidelse af kæmpe store svinefarme og mislykket banklån, idet han ikke har tænk på mennesker liv og vel. Vi kan f.eks. tage nogle af Lars Lykke Rasmussens vilde fantasier, at opbygge kæmpe hospitaler og nedlægge de små skadestuer, der ofte ligger langt væk lige som lægevagten? Forældre som nu skal køre op til 50 km med deres syge børn midt om natten, der måske har pådraget sig snot, feber, opkast og diarrè (infektioner) på grund af det i øjeblikket landbrug omtalte MRSA- bakterier fra gylle og smittespredning, der nu på nært hold ligner pandemi? Bibelen har i mere end 3500 år advaret om denne smittespredning af MRSA- bakterien (stafylokokker), der til sidst vil ramme det meste af verden som en pest? I Danmark har vi Miljøstyrelsen med 3000 ansatte på Christianshavn til at passe godt på os mennesker, men det store svineri af forurening som foregår i landbruget, griber de ikke ind sålænge et mindretal af befolkningen lider herunder. Det står endda tydeligt skrevet i Miljøstyrelsens bekendtgørelse, og som kun tager forbehold for, at industrien skal kunne producere eller landmændene kan overleve? Miljøstyrelsens bekendtgørelse er ikke til for et mindretal på 2- 3 personer, selvom de er udsat for at blive smittet og dø?


Bibelen fortæller, at de retfærdige skal arve jorden?
Mattæus 5,3 ff. www.vitanyhed.dk/12158298
 

Hvad har vi politikkerne til?

De er til for at skabe ro og orden, men ikke når det gælder befolkningens sikkerhed med hensyn til sygdom og smittekilde indenfor dansk landbrug. De tænker kun på nationaløkonomi i lange baner med eksport af landbrugsprodukter til de store asiatiske lande bl.a. Kina og Rusland m.m., hvor indtjeningen snart runder de 50 milliarder kroner ved salg af svinekød og oksekød.
I øjeblikket trues Kina, verdens folkerigeste Stat af den værste forurening i Kinas historie, bilos, der hænger som en dyne over Hongkong, Den Gule Flod (Huang He), hvor  giftstoffer, tungmetaller o.s.v. findes og svæver som tyk røg? Derfor flygter de rige kinesere i stor stil fra forureningen til Vesteuropa og slår sig ned bl.a. i Danmark for at få en endnu sundere og bedre levebrød med rene økologiske produkter. De er allerede parat nu til at give 25 kroner for en liter mælk? Siger det os om noget, at forureningen er ved og ramme os selv i nakken, hvor dansk landbrug og svinefarme bliver større og større bl.a. Ringsted, hvor man er igang med at etablere Danmarks største svinefarm på 29.000 grise om året, der samtidig skal forurene vores alle sammens drikkevand og den rene luft vi skal indånde?

Danmark er i stand til at kunne tjene milliarder af kroner på en hel anden måde ved at omstille sin produktion til økologisk landbrug, hvor grisene har deres oprindelige tilholdssted frit ude i naturen og ikke i fængsler med bure lige som høns. Vi behøver ikke pis og lort på markerne, der smitter vores børn og syge mennesker i samfundet og gør næste generation skade på sjæl og legeme. Danmark kan blive virkelig rige ved at fremstille økologiske produkter, fri for sprøjtegifte, tungmetaller, antibiotika i grisekød, kvæg, høns o.s.v..

Danmark er parat til at betale for vores velstand med en ny epidemi (byldepest) som er omtalt i Bibelen i 1-5 Mosebog. Det jødiske folk der levede i ørkenen i 40 år fik kun vegetarisk føde da de forlod Ægypten i eksil efter deres fangeskab.

Kina er Verdens rigeste nation og største trussel for Vesteuropa, hvis vi ikke passer på vores land Danmark. Kina er parat til at købe store dele af dansk industri "landbruget", hvis det bliver muligt for dem og så er vi underlagt deres vilkår lige som DONG. Vi kan bare tage f.eks. Grønland og dens undergrund, hvor de store kinesiske og multinationale firmaer står parat som en slange (Kinesiske Drage) ved at udnytte råstofferne til deres kæmpe industrimarked. Afrika er bare et af eksemplerne, så vores danske politikere har endnu ikke fået øjnene op for denne store fare!!...... Vi ser overalt i Vesteuropa, hvor de store asiatiske firmaer slår sig ned. U.S.A. har længe været bange for Kinas dominerende pengemagt og interesser i Amerika, så det er bare et af få eksemplerne?

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og
økolog siden 1976               

Sålænge vi slagter svin og kvæg, vil der være svinehoveder til.

Byldesvin

😥Kilde: Samvirke maj 2012
af Lillian Andersen

Jeg var engang på besøg hos nogle bekendte, som med mellemrum fik en gris fra landet og fik den skåret op lige til frysning.
Vi skulle så have flæskesteg, og den stod jo der og så indbydende ud (festen). Der blev skåret skiver at stegen ved bordet, og pludselig bredte der sig en uhyggelig mammel stank, og det flød ud med materie (stafylokokker) fra en byld midt i stegen.
Flere af os for op af stolen og åbnede døre og vinduer, og manden strøg lige ud i skraldespanden med stegen, og konen kastede helt vildt det op. Hele middagsbordet blev ryddet, ingen havde appetit overhovedet efter den oplevelse. Det to lang tid, inden den stank var ude af huset.

Det er bevisligt, at et stigende antal mennesker bliver syge som følge af den farlige MRSA-bakterie.. Hvis vi skal knække MRSA-kurven, skal der ske flere test kontrol på slagterierne og forbud mod handel af inficerede svin. På et år har fødevarestyrelsen uddelt 58 gule kort til svineprocecenter som har anvendt formeget antibiotika i produktionen.

Denne overskrift blev skrevet i 1976 på et Københavnsk Dagblad

Fluer (Bremser)

"Men hvis du ikke lader mit folk rejse ud af Ægypten, se. da sender jeg bremser (spyfluer) over dig og dine tjener, dit folk og dine huse, og ægypternes huse skal blive fulde af pest og bylder, ja endog jorden, de bor på!!....
 
2. Mosebog 8,21

HERREN skal udrydde dig med Ægyptens plager, svulster (cancer), med bylder, skab og skurv, der ikke kan læges. HERREN skal slå dig med blindhed, vanvid og vildledelse.
 
5. Mos. 28,27-28.
 
Tryk på linket: Tro ikke på alt.
 

Hvert år når der bliver kørt millioner af tons gylle ud på markerne i Danmark, så det vrimler med spyfluer i de små landsbyhuse, soveværelser m.m.? Sygdomme spredes med fluen!!....

Overskrift fra 1980èrne

 

 

Den sjette plage: Byldepest 2.Mos.9,8-12

Derpå sagde HERREN til Moses og Aron: "Tag begge dine hænder fulde af sod "aske" fra smelteovnen, og Moses kastede det i vejret i Faraos påsyn!
Så skal det blive til en støvsky over hele Ægypten og til betændelse, der bryder ud i bylder (og kræft) på mennesker og kvæg i hele Ægypten.
Da tog de sod fra smelteovnen og trådte frem for Farao, og Moses kastede det i vejret; og det blev til betændelse, der brød ud i bylder på mennesker og kvæg.
Og koglerne kunne ikke holde styr over Moses på grund af betændelseen, thi betændelsen angreb koglerne såvel som alle de andre ægyptere.
2 Mos.9,9 ;
Herren skal slå dig med Ægyptens svulster (kræft), bylder, skab og skurv, der ikke kan læges.
5.Mos.28,27 ; 2.Pet.2,8-9 1.Mos.19,23-28.

Landbruget stresser vores børn med sprøjtegifte, væksthormoner, stråforkorter, gyllelort, penicillin og medicinrester i kødet du spiser?

Bevar vores efterkommer og undgå hormonforstyrrende stoffer, der gør os syge og invaliderene førtidspensionister?

Alvorlig udsat stressfaktorer som f.eks. sprøjtegifte, hormonforstyrrende stoffer kan påvirke mennesker og dyr og give reduktionseffekter som f.eks. nedsat frugtbarhed, cancer i testikler, prostata,  bryst og underlivs sygdomme hos kvinder og andre alvorlige skader. Hos børn har hormonforstyrrende stoffer ændret udvikling af kønsorganer, som f.eks. ikke-nedfaldet testikler, hos dyr deformeret kønsorganer på alligatorer i U.S.A. eller nedsat yngel af sæler i Østersøen og Nordsøen (DDT, Dioxin, impotent hos purpur snegle i kystvandområdet bl.a. i Norge.

Fremtiden overlevelse er økologi, hvis jorden skal bestå!!......

Fremtidig brug af plantevækst, genteknologi GMO, antibiotika og en mulig brug af væksthormoner som en indsatsfaktor i landbruget indebærer risici for vor menneskelig helse og miljø, og opleves af mange økologer som en kilde til utryghed for forbrugerne. Det er derfor blevet efterspørgelse efter vare fra økologiske landbrugsprodukter som det norske landbrug ikke kan klare at kunne dække hos forbrugerne.
Et bæredygtigt landbrug er kredsløbsbaseret, med minimale tab af næringsstoffer og jord, godt tilpasset energiforbrug og brug af indsatsprodukter (naturlig gødskning, planteværns midler m.v.). Desværre ser vi den modsatte effekt i traditionelle landbrug, hvor man overgøder og sprøjter med gift som forurener grundvandet, kildevæld, bække, årer og fjorde m.m. og med deraf følger: hormonforstyrrende stoffer?Hormonforstyrrende stoffer sker ved udslip fra affaldsforbrændingers skorstene (dioxin) og ved brug af produkter både i industrien, landbrug og i husholdningen og kan findes i en lang række forbrugerprodukter, bl.a. tekstiler, malinger, rengøringsmidler, renset tøj, plast, fødevare-embalage, konserveringsmidler, medicin, kosmetik og hudpleje herunder solcreme, hårfarve, fastelavnssminke,  blødgøre i plastik og gummistøvler eller legetøj, benzin alm. oktan 95, tungmetaller, spildevandsslam på marker, tjærestoffer i tobak- og grillrøg, sprøjtegifte som kan findes i mad, frugter og afgrøder fra landbrug, drikkevand og den luft vi indånder. På Miljøstyrelsens liste over 194 kemiske stoffer, hvor der er fundet dokumentation for hormonforstyrende egenskaber i mindst en levende organisme. Værst af alle stoffer er ved ildebrande, hvor matrialer betsår af plastmaterialer (PCB, PVC HCB og TCDD) f.eks. byggematerialer i store eller små bygninger eller ejendomme, hvor der udvikler brand eller ildebrand i biler og køretøjer, herunder farlig udvikling af røgen bl.a. dioxiner m.m.
Europæiske og danske miljøorganisationer har opstillet en liste over 22 stoffer, som mistænkes for at være hormonforstyrrende. Det er dog ikke alle, som er at finde i danske produkter.

Danmark vil gå forrest i EU mod giftstoffer!!....

Tidligere miljøminister Ida Auken (SF) stiller nu virkelig skrappe krav til sundhedsskadelige kemikalier i hverdagsprodukter og udpeger 22 konkrete stoffer, som skal undersøges nærmere. EU skal presses til fælles regler, mener ministeren, som også er klar til danske forbud. Grønne organisationer jubler lige som jeg indehaver af denne min 123.hjemmeside.dk  Kend dig selv.
Kilde: 24timer indland Fredag 28. oktober 2011.

Husk at vende tilbage til denne hjemmeside:
Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158265Forurening af luften, vandet og jorden, vores alle sammen mad?

Når man i årtier bekendt har kæmpet mod en overmagt, ved både i skrift og tale at fremføre sine meninger, bliver man så uendelig glad ved nu at høre og se, hvor mange autoriteter heriblandt læger som politiker der nu har fået øjnene op for forureningen i luften, vandet og jorden, - de tre elementer, der er så livsnødvendige for folkesundheden, ja for hele slægtens forsatte beståen -, og man forstår, at nu må politikerne "tage skeen i den anden hånd", selv om det går på tværs af økonomiske interesser, for nu er det i den ellevte time.
I dag sprøjter gartner, frugtavler og landmændene, sviner vandløb og planterne til med gift. Bagefter  spiser vi frugterne deraf. Er der noget at sige til, at børn og voksne får ondt i maven, eller får kræft eller anden dårligdom? Jeg forstår skam godt, at man i mange årtier for længst er begyndt at demonstrere mod denne forfærdelige ulykkelige udvikling, at unge allerede i 1967 i San Francisco "Flawer Power børn" gik til modstand og angreb mod de farlige gifte man brugte i Vietnam krigen og den øvrige forurening med plastik, der nu i 50 år har fundet sted mod vor Moder Jord i dag. Det var en protestbevægelse, som opstod dengang mod brugen af krigsgift og anvendelsen af farlig plastik, der nu flyder overalt i naturen og på vores middagsbord i form af embalage som vi ingen anelser har, måske afgiver giftstoffer sammen med det vi spiser? Vi må virkelig modsætte os den agrikulturelle voldtægt, der finder sted mod vor Moder Jord i dag. Den både meningsløs, smagløs og usædelig.
Kilde: G.I.N. Naturhelbredelsens Fremme og Bevarelse

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158277 og vend tilbage til denne side!!....... 

Køb dansk frugt og grønt, som indeholde minemale sprøjtegifte eller slet ingen. Det er især økologiske æbler fra udlandet som kan indeholde rester af sprøjtegift kobbersulfat?

Det er nødvendig og beskytte dit drikkevand inden det er for sent?

Sprøjtegifte i drikkevandet lukker 100 vandboringer hvert år.

Regeringens egne eksperter konkludererde i 2003, at der skulle etableres sprøjtegiftfri zoner på helt op til 300 meter for at  undgå giftrester i drikkevandet. Aligevel er zonerne ikke etableret.
Sidste år fandt man rester af den mest brugt ukrudtsgift, Roundop i 4,5 pct, af de danske drikkevandsboringer.
Det koster mellem to og fem millioner kroner at etablerte en ny vandboring. Nu lukker vandværkerne altså 100 boringer om året, fordi der er rester af sprøjtegifte i drikkevandet.
 
Se denne video fra 15. april 2014:

www.tv2oj.dk/arkiv/2014/04/15?video_id=46247&autoplay=1
 
GMO: genmodificeret soja www.vitanyhed.dk/55835459  

Blandt de vingede væsner er bien kun liden, men hvad den frembringer er det bedste af alt sødt.
Siraks Visdom 11,2
Salomos Visdom 7,7-8

Svin forgiftet af kviksølv i 1970èrne

Her er beviserne om forurening og de farlige tungmetaller, som blev beskrevet om for 50 år siden?

Her er et lille udpluk af de tusindvis bøger, som handler om forurening i vores daglig dag!!... Dommedag allerede i morgen? Vi lever i en beskidt og forpestet verden med forurening, krigshelved, terror, henrettelser og folkemord på uskyldige mennesker!!...

Kvælstof, gylle og slam dræber alt liv og spreder MRSA bakterier med sig overalt og ind på hospitalerne, venteværelser m.m.?

Venstres politik med landbruget i spidsen truer fremtiden med forurening, så næste generation ikke har rent drikkevand om 20 år? Hvert år lukker der 100 vandboringer!!...

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk igen og du kan læse teksten

Det store madspild ender som CO2 forurening?

Landbrugets udledning af kvælstof er opbrugt for 2016?

Metro Expres 25. februaf 2015

Når havene oversvømmes af plastik, kemiske stoffer o.m.a., så dør koralhavene

Vi står overfor den største miljøkatastrofe i nyere tid, opvarmning af atmosfæren og det store CO2 udslip?

Den værste forurening i 100 år med CO2 udslip fra gylle og bakterier!!....

Gylle (ammoniak) er den værste bakteriebombe og CO2 forurening af dem alle?

Bjørn Lomborg er en af de danskere, der er bedst kendt internationalt. Med sit forfatterskab, samt efterfølgende debut og foredrag er han en af de mest efterspurgte foredragsholder over hele verden. I 2008 blev han udnævnt som "en af de 50 mennesker", der kunne rede planeten "JORDEN". I 1998 skrev Bjørn Lomborg fine kronikker i Politikken, af de mest publicerede påstande og forudsigelser om global opvarmning var forkerte.

I 1973 blev jeg som er indehaver af denne 123hjemmeside.dk udlært i bekæmpelse og reducering af den globale opvarmning CO2 fra oliefyr som montør, idet mit arbejde bestod i at være med til blandt andre i oliefyrsbranchen, at regulere 100.000 oliefyr der bare stod og blafrede lige ud i den blå luft, forkert justeret og indstillet, så oliebrænderne på små og store ejendomme sendte store mængder CO2 ud i atmosfæren. Det førte mig senere til, at studere klimatologi og klimaforandringer. Nu fulgte en ophedet debat også med i kølvandet efter Bjørn Lomborgs udsagn, idet han skrev mere en 400 artikler i de største danske og udenlandske dagblade, nogle af dem læste jeg.

I 2008 fulgte jeg med i Galthea skibet, en havekspeditionen over 50 år. Oceanernes påvirkning af det globale klima i form af optagelse af CO2. Det største - og måske vigtigste - projekt på Galthea 3 havekspedition, var "kulstoffets kredsløb". Der var himmel til stor forskel, hvor skibet indhentede sine målinger af "kulstoffets kredsløb" CO2, idet ikke alle målinger på havoverfladen var ens? Hvor der var mest plankton og koralrev eller dybde på havoverfladen, viste måleresultaterne stor aktivitet af CO2? Formålet med havekspeditionen var at undersøge, hvor meget CO2 koralrev eller plankton (tang) kan optage eller afgives, herunder også forrådnelse fra verdenshavene. Ifølge undersøgelser tyder alt på, at verdenshavene ikke vil kunne hjælpe med at dæmpe den globale opvarmning, som ellers var hovedformålet med reducering af CO2. Det skyldes sandsynligtvis at havene er fyldt med dumpning af giftigt affald fra 1950-2000, senere de store mængder opløst mikroplastik fra rensningsanlæg, der skyller spildvandet ud i havene. Siden den verdensberømte havforsker Jack Coustay i 1950èrne udforskede verdenshavene, fandt han store områder med råddent plankton som indeholder "metangas" og når det eksploderer under havoverfladen, udløses jordskælv med tsunami til følge (undersøiske eksplosioner). Man har opserveret sådanne undersøiske eksplotioner ved en stor sø i Rusland, men disse eksplotioner i verdenshavene kan også ske ved olielommer efter oppumpning på olieplatforme? Derfor sørger man for, at pumpe vand ned i disse lommer igen. "Der er ingen tegn på, at optaget af CO2 i havet vil øges i takt med, at det bliver varmere i atmosfæren". Tværtimod må vi forvente, at optaget bliver mindre fremover i havene, hvilket nu også skyldes de milliarder af tons mikroplastik som findes i havene omkring Bermuda trekanten år 2015, som bliver ført med Golfstrømmen? Så hvis vi forsætter med at udlede CO2 som i dag, vil mængden af CO2 i atmosfæren stige drastisk, hvis vi stadig i større mængder udleder metangas fra husdyerne i form af kvælstof, gødning eller gylle, som er den største forureningsklide til metangas?

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, climatolo og økolog siden 1976  

100 landmænd dør hvert år af dyernes staldgødning (ammoniakdampe).

Af økolog, klimatolog
og indeklimaekspert,
tidligere ansat i Scandion (ionmåling)


Unge landbrugsmedhjælper sætter deres liv på spil p.g.a. giftige ammoniakdampe (kvælstof) i svinestalde og ved gylleudledning på markerne. For der er ingen statstik på, hvor mange landmænd som bliver syge og dør af lugtgener fra giftgassen ammoniak, men officielle tal viser, at ca. 1300 personer som hvert år er nabo til grisefarme i Danmark dør af kræft, bylder, blodsygdomme og et nedbrudt immunforsvar. Fri ammoniak i blodet er så giftig, at det føres til centralnervesystemet hvor det sker en reduktion, arminering af biosyntesen af livsvigtig glutaminsyre og påvirker aminosyrerne (B-vitaminer).

Den 7. april 2011 blev der i den lille landsby Ørslev ved Ringsted med 500 parcelhuse, udledt tonsvis af store mængder gylle fra tre nærliggende svinefarme, heraf med op til 6-7000 grise i svinebesætningen bl.a. ved Ottestrup - Ringsted. Grisefarmen har nu fået tilladelse til at producere 29.000 grise årligt, men indtil nu ser det ud til at det er gået i hårdknude? Svinefarmen skal tilsluttes det lille vandværk i byen, som skal levere store mængder vand til grissestaldene og det er der flere som er imod? Det drejer som om tusindevis af kubikmeter årligt og her er man bange for forurening? Gårdejeren havde ellers troet, at han kunne udvinde vand fra eget vandværk, men det er der vidst ikke givet tilladelse til af hensyn til naturen i området? 

Fredag den 8. april 2011 blev lugtgenerne i området af gylleudledning fra flere svinefarme så voldsomme, samtidig med at metrologerne havde målt orkanstyrke flere steder i Danmark. I vores parcelhus, der ligger midt i byen op mod hovedgaden fortællere en af landsbybeboer, at gyllestanken nærmest blev suget eller presset ind i boligen gennem vinduer og dørsprækker med thermo vinduer. Som indeklimaekspert gennem ti år hos Scandion, var de positive iontal helt oppe i det røde felt, tal der godt kunne se ud til at være livsfarligt, at opholde sig indendørs i stuen eller køkkenet med så ram en lugt var uliderlig. Så min kone og jeg besluttede os i hast, at forlade vores bolig og flygte i vores by i bil til ophold hos familie i København.

Uheldigvis fik min kone gener med sit ene øje allerede samme dag, hvilket blevet værre og være nærmest somblodsprængt rødt og som jeg mener skyldes den kraftige basiske ammoniakdampe, der blev presset ind i øjet p.g.a. vejret.

Mandag den 11. april kl.11,00 tre dage efter da Ringsted Teknisk Forvaltning åbnede for borgerservice og da gyllestanken var på sit højeste og endnu ikke forsvundet i luften, kontaktede jeg Kommunen. Men som sædvanlig kan man ikke få fat i den medarbejder, som skal behandle den slags sager. Hen på eftermiddagen da lugten endnu var slem, blev jeg ringet op af Ringsted Kommune Miljøafdelingen og forelagde dem sagen, men hvorfor skal borgerne finde sig i denne stank fem dage i træk? Hvorfor skal man netop smide den stank af gylle ud på markerne i vindstyrke "orkan"?

Teknisk Forvaltning havde ingen anden forklaring, at der ikke er nogen lovhjelm på området, så man kan ikke gribe ind i dens slags sager, sagde den ansvarlige i Teknisk Forvaltningen.  Jeg fortalte om den stinkende og giftige gasarten metan, og det dårlige øje som min kone havde pådraget sig?

Ammoniak kendes fra gyllebeholdere hos landmænd, idet den stinkende lugt herfra kan værre temmelig ram og overvældende. Derfor husker min kone og jeg tydelig måneden før, da vi fik besøg af en landmand og hans kone og som kun var på besøg en halv time. En time efter de havde forladt vores hus, stank det stadig af lort og pis i stuen, men meget være var stanken fra landmandens træsko, der blev sat i gangen, hvor lugten forblev i huset op til flere timer!!.....

Ammoniak er en giftig gasart, der består af kvælstofatom sat sammen med tre brintatomer, som har en skrækkelig stinkende lugt. Tidligere tiders redning af et menneske heriblandt børn som er faldet ned i en gylletank som i gamle dage lå under en mødding, har ofte kostet to liv samtidig, fordi redning kræver åndedrætsværn  med lufttilførsel og beskyttelsesdragt, samt iltanlæg til genoplivning.

Ammoniak bruges i større køleanlæg f.eks. i København i nærheden af Dybels Station ved Kødbyen, hvor en 16 tons ammoniak tank står, der tidligere fordelte ammoniak rundt til brugerne af kølemidlet. Anlægget blev bygget i 1930èrne og renoveret i 1990èrne. I dag er der pålagt skrap miljøkontrol af en overbrusnings anordning som sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af udslip. Lagertanken der delvis kun er fyldt, rummer tre tons ammoniak, hvilket vil kunne skabe alvorlige problemer for beboerne på det halve Vesterbro eller jernbanelinjen og de øvrige virksomheder, skoler o.s.v., der ligger i nærheden. Flere steder i verden er der sket togulykker med væltede ammoniaktanke, værst i Indien, hvor 6.000 mennesker omkom.

Vælter sådan en togtankvogn med ammoniak, opstår der en voldsom eksplotion af katastrofale følger og som dræber alt i en omkreds af op til flere kilometer. Ammoniak suger alt ilt til sig, så der er ingen luft tilbage til nærmeste omgivelser, mennesker , dyr og fugle dør. Sådanne kemikalietogstammer kører over hele verden og den værste togkatastrofe skete i Bopal Indien for årtier siden.

Det Nye Testamente tilføjer:

Gå hen og lær andre, hvad de ord betyder: Barmhjertighed vil jeg ej slagtoffer?

Matt.9,13 ; Hos.6,6 ;  Matt.12,7 ; 1.Sam.15,22 ; Mark.12,33 ; Luk.19,10 ; 1.Tim.1.15 ; Hebr.10,5 ; 1.Kor.8,12-13 ; 1.Kor.10,1-4 ; 1.Mos.16,9-15 ; Joh.6,31-36 ; SL.78,23-31 ; 105,40-45. Den søde smag i frugt og grønt bliver ødelagt af sprøjtegifte!!.....

Vores mad, frugt og grønt bliver dårligere og dårligere!!.....

Hvorfor smager grøntsager, frugt og jordbær/kager ikke som i gamle dage?

Fordi de bliver dyrket med kemikalier, høstet før tiden og fordi de bliver fremdrevet ved kunstig vanding med unaturlig gødning, i nogle tilfælde med slamjord af menneskelort (fækalier) og på jord under plastikdrivhuse (telt) f.eks., pudret med kemikalier mod skimmelsvampe o.m.a., der forringer kvaliteten? Vil du undgå disse ting, så køb dansk og økologiske produkter, så er smagen som i gamle dage!!........

Af G.I.N. søn af afdøde -
bagermester & konditor
Mønsterbageriet, Vigerslevvej 276,
2500 Valby.

Forskerne slår alarm:

Pesticid-bomben i udenlandsk frugt og grønt er kritisk for fostre

Den massive brug af pesticider på frugt og grønt bekymrer flere danske og internationale forskere. Studier tyder nemlig på, at pesticid-rester i selv små mængder under det tilladte grænseværdier eksempelvis risikerer at påvirke børns indlæring, kan gøre skade på immunforsvaret samt påvirke udviklingen af forplantningsevnen og hormon systemet.

Kilde: Ekstrabladet d.4. august 2014 af Professor Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. 

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og du kan læse teksten.

Antallet af vegetarer er steget voldsomt over hele Europa de sidste ti år p.g.a. kødskandaler og den største stigning er sket i Tyskland.

Danmark kan ikke brødføde hele verden?

Sulten banker knurrende på Europas  døre. Så nu skal der pløjes mere, sprøjtes mere med gift, gødes og gylles mere, der skal bruges gen-modikation - naturen og miljøet må vige. Men det kommer aldrig de sultne til gode.
Kilde: Information d. 21. maj 2008.

DANSK LANDBRUG STÅR PARAT TIL AT HJÆLPE FØDEVAREKRISEN I VERDEN: MEN DET er helt misvisende at påstå, at Danmark ved at pløje, sprøjte og gøde endnu mere kan afhjælpe fødevarekrisen. Det ved landbruget godt - de vil bare ikke indrømme det, for der er gode penge at tjene på andres liv og vel her i Danmark.
Sandheden er, at vi allerede har verdens højeste produktion af dyr pr. areal enhed. Men hele 85 pct. af vores landbrugsareal bruges til at dyrk foder til svin og kvæg - ikke til mennesker. For hver gris der produceres kan man brødføde 100 afrikaner med korn til brød. En øget landbrugsproduktion kræver masser af vand især til markvanding. Men landbruget vil tabe til landsbyerne i kampen om knappe grundvandsresurser og kan kun øge fødevareproduktionen ved, at bruge lav kvalitetsvand fra åer, søer som overfladevand og forskellige typer spillevand.

En trussel vi må tage alvorligt!!...

Studier viser, at transporten af smitstoffer fra spildevand og gylle i mindre jordsprækker (søjler vist på billede) sker hurtigere og over en lang tidsperiode. Man har undersøgt transport og overlevelses af forskellige smitstoffer gennem 25 cm lange og 15 cm brede jordsøjler, som blev skåret ud af markjord, hvorved jordens struktur blev bevaret.
Smitstofferne kan spredes til miljøet i høje koncentrationer, når forurenet gylle eller spillevand med slam tilføres marker og afgrøder. Transporten af smitstoffer ned gennem jordlagene afhænger af mange faktorer, herunder revner og sprækker. F.eks. Salmonella bakterien kan opfanges og isoleres i drænvand gennem teglrør i meget høje koncentrationer allerede få dage efter den kommer i jorden via gylle. Denne bakterie findes i drænrør helt op til 5 måneder efter den er kommet i miljøet.


                                              _____________________________________

Grøntsager og frugter i en række nordafrikanske lande, men også i stigende omfang sydeuropæiske og særlig et land som Israel, vandes med spildevand. Det var årsagen, at mere end 100 gymnasieelever i Jylland for en årrække siden, fik voldsom forgiftning efter en skolefest, hvor maden med krydderurter fra Israel var inficeret med farlige colliebakterier. Flere elever blev indlagt på hospitalet til observation. Forureningen fra Israelske grønt skyldes, at u renset spildevand fra brusekabine på gartneri (badevand) med colliebakterier løb direkte ud på jorden og vandede krydderurterne. Sulten i Europa banker på døren om kort tid pga. flygtningestrømmen fra Afrika og Asien?

Kildevældet på profeten Elisa`s tid var forurenet

Elisa (9. århundrede f.Kr.) var en sundhedsprofet i Oldtidens Israel. Elisa var først og fremmest kendt som en helbreder og mirakelmager, der til forveksling kunne ligne en skabelon i fortællingen om Jesus. Elisa helbreder en mand ved at bede ham om at bade i Jordanfloden. Det største mirakelforetagende gjorde han i fortællingen i 2. Konge Bog 2,19: Mændene i byen sagde til Elisa "Byen ligger godt nok, som min herre ser, men vandet er dårligt (forurenet) og volder utidige fødsler i egnen.
Så gik Elisa ned til kildevældet og kastede salt deri, idet han sagde: "Så siger HERREN: Jeg gør dette vand sundt, så der ikke mere skal komme død eller utidige fødsler deraf!
Så blev vandet sundt, efter de ord Elisa talte; og der er det den dag i dag.
Elisa gør giftig mad spiselig med noget økologisk mel? 2. Konge Bog 4,38-44.

Den gamle bypumpe i Bogense er en kopi og gave fra Bikubben i anledning af byens 700 års jubilæum i 1988. Pumpen som er en kopi af den offentlige vandpumpe på Torvet fra 1800-tallet, hvor alle byens beboer hentede vand. Træet er 200 år gammelt egetræ, oprindeligt beregnet til fornyelse af den danske flåde efter tabet af denne til England i 1807.

Vidste du, at Pizzarier køber kød hos Halal slagter?

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og nu kan du læse teksten!!....

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og nu kan du læse teksten

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og nu kan læse teksten!!......

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og du kan læse teksten!!...

Hellere rent vand i hanen end kaffefilter og strøm?

Når du åbner vandhanen derhjemme, hvor tror du så, vandet kommer fra? De fleste vil nok tro, at det kommer fra en boring ganske tæt på hjemmet, og sådan var det førhen, men ikke længere.
Mange boringer bliver lukket på grund af pesticider, altså sprøjtegifte, lukket, og så må vandet hentes længere fra. I Esbjerg får man eksempelvis størstedelen af deres drikkevan fra grundvandsboringer omkring 40 kilometer væk fra byen, siger pH.d-studerende ved Institut for Kemi og Bioteknologi ved Aalborg Universitet Esbjerg, Henrik Madsen.
Nogle steder, eksempelvis i hovedstadsområdet, er det ikke muligt at finde nye boringer, og derfor er forurenede boringer stadig i drift, og her bruger man aktiv kulfiltrering til at fjerne pesticider. Det er dog dyrt og ikke effektiv til at fjerne en del af pesticiderne, og derfor har Henrik Tækker Madsen forsket i løsninger. Blandt andet en såkaldt membran, der reelt fungerer som et kaffefilter, og som lader vandet sive igennem og tilbageholder pesticider, og en anden løsning er en såkaldt elektrokemisk oxidation, hvor man populært sagt brænder pesticiderne af med strøm. De to løsninger har hver især både fordele og ulemper. Kombinationen af de to viste sig derimod at være særdeles lovende. - Ved hjælp af membranen kunne vi rense 90 procent af vandet. De sidste 10 procent af vandet indeholdt så de tilbageholdte pesticider, som kunne fjernes ved hjælp af oxidation. Ved at kombinere de to løsninger fandt vi en løsning, der virker lige så godt, som hvis vi oxiderede 100 procent af vandet, men til en markant lavere pris, siger Henrik Tækker Madsen, der glæder sig til at forsvare sin pH.d.-afhandling til november 2014, hvor han foeventer, at flere vandforsyninger vil kigge forbi for at høre nærmere.

Siden 1950èrne er mere end 30.000 kilder, brønde og vandboringer lukket p.g.a. landbrugets forurening med gylle, kunstgødning og sprøjtegifte!!...

Tre års kamp med regeringen: Afgift på sprøjtegifte er udsat igen
___________________________________________________________
22. juni 2011

Regeringens Grøn Vækst-pakke blev syltet væk, istedet fik landbruget 500 millioner i kompensation (nedsat ejendomsskat) for at nedsætte tilførelsen af sprøjtegifte i naturen, men landmændenes forbrug steg med 52 procent over regeringens mål?
Pesticidafgiften vil højst sandsynlig blive udsat endnu en gang, når der bliver udskrevet folketingsvalg og det vil medføre, at dine børn forsat er i fare for at blive forgiftet!!....Ingen læger kan endnu kontrolere, om den sygdom børnene eller de ældre får skyldes pesticider, hormoner, tungmetaller (slamgødet jord) eller antibiotika fra landbruget. Venstre regeringen vil ikke afskaffe pesticider, men istedet lægge yderligere højere afgift på sprøjtegifte, hvilker er skruen uden ende!!.....
 

Tryk på linket:www.vitanyhed.dk/12158298

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk på musen og du kan læse teksten.

Verdens billigste levnedsmiddel trues af sprøjtegifte, kunstgødning, bioaske og gylle!!.....

Uden vand intet liv?

Menneskets mest uundværlige levnedsmiddel er vand, og det står skrevet mere end tohundrede gange i Bibelen, og er symbolet på Johannes Døberen og Jesus dåb!!...
Almindeligt postevand er og bliver grundlaget for vor daglige tilværelse og trivsel. Uden olie og brænde fryser vi. Uden vand dør vi.

Rent vand bliver en af de kostbareste ting i verden, lige så dyrt som olie og benzin?

Derfor har de store miljøforbedringer slået politisk fejl og ikke nået sin tid endnu, selv om man begyndte og tale om vandforurening allerede i 1950èrne. Det er det, der skal ske nu ellers kommer vi til at betale 100% mere for vores madvarer? Vi kan ikke stole mere på politikerne, for de har brugt 50 år til at komme med forslag til at bekæmpe vandforureningen i vores postehaner.

Nu skal der ske noget?

I dag kan folk få at vide, hvor mange kolibakterier der er i deres drikkevand, lige så let som de kan få at vide, hvor mange tilsvarende bakterier der er i badevand. Myndighederne - Kommunerne vidste det også dengang i 1950èrne, men offentligheden var bare ikke særskilt interesseret.
Hvad er der sket med vores drikkevand siden da? Det er blevet yderligere forurenet voldsomt på bare ti år? Næsten halvdelen af Danmarks vandløb er kvalt af forurening fra landbrugets udledning af kvælstofholdig gødning, gylle og sprøjtegifte.
Gennem hele menneskehedens historie er byer og kulturer opstået ved floder, kilder eller brønde - steder hvor vandforsyningen var rigelig. Uden vand. intet fremskridt.
Da antikkens Rom med over en million indbyggere fik sin vandforsyning afbrudt eller kappet over af goterne, sygnede byen hen til en flække med kun 20.000 beboer. Nogle mener at det skete ved, at vandforsyninge blev instaleret med blyrør og således mener man, at indbyggerne blev forgiftet?
I dag er arsenik, gylle, nitrater, cadium fra kunstgødning og sprøjtegifte den største fare for grundvandet overalt i verden? Allerede i 1970èrne var nitrat i grundvandet på Fyn stigende, men nu er de fleste bekymret for sprøjtegifte som Ravndrop, der nu har vist sine første tegn. Miljøstyrelsen gør ikke så meget ud af det, andet end de hæver grænseværdierne i takt med udviklingen. De ved godt det er håbløst, at reducere forurening af giftstofferne, så længe 100 mennesker ikke dør og landmændene frit kan købe giften over landegrænser.
 

Vi lever i den nye kommende syndfold, der vil forgifte hele verden og dens befolkning, dyr og planter

Kristus var den åndelige klippe!!...

1.Kor.10,4

Jesus var symbolet på "det levende vand" og Noas fredsdue, idet Johannes Døberen døbte Jesus i Jordanfloden og og meddelte ham "Helligånden" efter at Han var steget op af vandet!!....

Jesus omtaler selv nødvendigheden af dåb for at komme ind i Guds rige og opnå frelse. Vandet renser ikke kun snavset af vores krop, men renser også i overført betydning og forstand smudset af vores sjæl og er som sådan en vigtig ingrediens i mange renselses ritualer. At blive døbt er ifølge den græsk-ortodokse kirke at blive født ind i et nyt liv i Kristus.

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/55835459

Om vand kan give os evigt liv og visdom, vaske vores synder bort eller hele os, må bero på hver enkelts tro. Faktisk er vand-øsning ikke et oprindeligt kristent ritual. I det førkristne Norden dryppede man også vand på barnet ved navngivning. Ritualet, der var forbundet med Odin-kulten, men blev sammen med opførelsen af kirker i Danmark også brugt til vandforsyning til døbefond ved barnedåb.

De nordiske hellige kilder som f.eks. Odin, Thor`s kilde m.fl. blev fordømt af Martin Luther som afguderi, selvom vand altid har været symbolet på liv, og uden vand intet liv?

Hellige kilder og andre undergørende badesteder var ikke noget specielt dansk eller østrisk fænomen tværtimod. De kendes i det mindste fra hele den vestlige kulturkreds og findes enda omtalt i Johannes evangeliet: Der ligger i Jerusalem ved Fåreporten en dam, som på hebraisk hedder Bestesda. Ved den findes der fem søjlegange, hvor der lå en mængde syge mennesker, blinde , lamme visne, som ventede på at vandet skulle komme i bevægelse (skybrud), thi på visse tidspunkter fo`r en Herrens engel (vandkraft) ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den, som da, efter at vandet var kommet i oprør, først steg ned der (fyldt med bestemte mineraler), blev rask!!...
Tallet fem (søjlegange) i Johannes Døberens historie i Det Nye Testamente peger hen på de fem Mosebøger, der stod som visdommens søjler i den troendes jødiske bevidsthed og indrammede hans liv. I den samme bliver de syge ved dammen til et forbillede på det jødiske folks trældom under loven og udvandringen af Ægypten og med Kristus som den åndelige kilde og frelser?
Joh.5,2-14 ; 2.Mos.17,6 ; 1.Kor.4 ff.; 4.Mos.11-12 ; Es.48,11-21 (Es.42,8) ; Sl.78,15- ff. ; 105,41-45 Halleluja (lovpris Herren Jesus er hans navn) ; Joh.1,32-33 ; 21,25-26 ; 14,2-5 ; 16,14 ; 4,11-16 ; Åb.21,6-8 ; Jer.31,31-36 ; Joh.7,37
Halleluja! Tak HERREN, thi han er god; thi hans miskundhed vare evindeligt: Tak Gudernes Gud (Elohim: Sl.22 og Matt.27,46); thi hans miskundhed varer evindeligt. Sl.136 ff. ; 5.Mos.10,17 ; Ap.G.10,34-43
www.vitanyhed.dk/12158284

Kildevand livsbetingelse:

Nej - vi tror ikke på kilderne mere, Gefion (springvandet), der pløjede igennem Sjælland så der sprang kildevæld op af jorden, ikke på Tyr, Odins kilde, Sankt Mogens i Mogenstrup eller Helene i Tisvilde, ikke engang "Guds kraft" i vandet (de negative ioner)?
Allerede Holberg og Søren Kirkegård Danmarks største filosof havde distancen; men samme Søren Kierkegaard kunne såmænd i Berlinske Tidende 1847 lige før koleraepidemien findes en annonce for vand fra den kongelige kilde i Roskilde, kaldet Hellig Kors kilde. Det udmærkede sig ved sin "krystalklare finhed" fyldt med livsvigtige negative ioner (kraftkilde) blive leveret til en pris af èn skilling pr. flaske til Københavnerne, der var trætte af byens skidne drikkevand, der lå tæt op af kloaksystemet? Minder det os om noget? At mange vandboringer og vandværker i Danmark nu til dags er blevet så forurenet med sprøjtegifte, kolibakterier fra nedsivet menneskelort (slamgødet jord) og gyllestank, der til tider også indeholder rester af medicin, hormoner og bakterier, der med lethed har vist sig, vokse ind i planter eller siver ned i jorden og forurene vores planter og drikkevand? Gylle og slam bliver ikke med det samme kultiveret med jordbrugsredskaber, harver eller gravet ned med en plov. Det ligger omsider om foråret op til flere uger inden landmanden behandler jorden?
kilde: økolog, klimatologi G.I.N. indehaver af denne hjemmeside.

Afrika har renere drikkevand end i Danmark?


En frivillig, fra Dansk Røde Kors Ålborg afdeling, fortalte ved en Støttekoncert i Karmel (kamel med pukkel= vand)  Kirken den 21. november 2010 om de mange vandforsynings projekter, som Røde Kors giver sig af med i Afrika, hvor der åbnes omkring to nye brønde med vand om ugen. I Danmark sker det modsatte, her lukker vi to vandboringer eller vandforsyninger om ugen p.g.a. landbrugets forurening!!......

Hvor længe skal vi mennesker (sognebørn) finde os i landbrugets rovdrift og forurening af vores drikkevand og fødevare?

Det er især produktionen af vores fødevare, slagterier m.m. der bruger meget vand. Landbruget står globalt set for omkring 70 procent af alt vand brugt af mennesker. Industri og energi for 20 procent. Det er altså kun en meget lille del, der går til husholdninger og drikkevand. F.eks. bruges der 2000 liter vand ved fremstilling af 125 gram oksekød og 100 liter ved fremstilling af 20 gram bacon ved forarbejdning helt fra bunden bl.a. høst, foderblanding o.s.v..Spaghetti med kødsovs til èn person er den værste synder med 2188 liter vand. Ved fremstilling af en pizza Margherita med tomat og kun ost bruges 1216 liter vand.
Kilder: den hollandske NGO Water Footprint, DANVA, Danmarks Statistik, UNESCO, Dong Energy og Twente Universitet i Holland.

Politikerne i Venstrepartiet på Christiansborg med Lars Lykke Rasmussen og Anders Fog Rasmussen i spidsen og som oprindeligt står for landbruget (V), har haft mere end 60 år til at gribe ind over for forureningen af vores drikkevand, årer, søer, havbugt o.s.v., men hvad sker der? Ingenting!!.......


Hvorfor griber Gud ikke ind

- overfor dem som stjæler retten til, rent drikkevand uden sprøjtegift, colliforme bakterier eller gylle, slamgødet jord (forurenet fødevarer) som kan ophobe medicinrester, hormoner, giftstoffer o.m.a.

- det gør Gud ikke sålænge befolkningen er dumme nok til at vælge de forkerte politikker, så luk Folkets Ting "Christiansborg" og vælg eller ansæt nye medarbejder. Folket er direktøren ikke politikerne?

Erhvervsmanden Asger Aamund med stor ekspertise og faglig baggrund siger, at der findes ingen politiker på Christiansborg, der har en faglig grundlæggende håndværksmæssig uddannelse og med indblik i hvad der foregår i befolkningen? Politikkerne er akademiker uden baggrund i erhvervslivet siger Asger Aamund, når det gælder arbejdsløshed.

I 1975-76 blev kildevand min hobby, idet jeg (G.I.N:) siden har besøgte mere en 50 af Danmarks mest berømte kilder, taget foto, udarbejdet data o.s.v..I dag har jeg Danmarks største samling af kildedata, herunder forurening af vores drikkevand, kilder som er bukket under p.g.a. landbrugets rovdrift.

Her kan man læse en avisartikel for mange år siden om sløseri med sprøjtegift.

Koleraepidemien i København 1855

6000 kloarksystemer i danske byer er så ødelagte, at de er ved at forurene vores drikkevand år 2014?

Patient forurenet med livstruende
collieforme bakterier
fra vandværk
Kolera i landsbys drikkevand blev ikke advaret i tide!!...

Læserbrev i Ørslev Nyt august 2014:

Vasker håndværkerne ikke deres hænder efter WC besøg, når de foretager reparation på vandværket spørger en læser til Ørslev Nyt, der er blevet ramt af collie bakterier. Koleraforme bakterier er en fællesbetegnelse for tyktarmsbakterier, der lever i pattedyr (grise m.m.) og i menneskers tyktarm og afføring. Ved deres forekomst andre steder tages de ret alvorligt som et udtryk for fækal forurening eller nærmere betegnelse menneskelort. De collieforme bakterier kan give infektioner andre steder i kroppen - f.eks. slimhinderne og denne type bakterier tager en læser fra Ørslev ved Ringsted ret alvorligt. Hver nat sluger han ca. 1/4 liter vand gennem fordampning (opvarmning til max.37 grader C.) og det får han ind i min munden  gennem et livsvigtig søvnapnø apparat + den formering af bakterier ved langsom opvarmning? Jeg har tit døjet med meget tørre slimhinder både om dagen og natten, derfor mit livsvigtige apparat mod alvorlig snorken, hvor jeg ikke kunne få luft og trække vejret. Nu har jeg løst og fundet problemet, idet jeg først koger vandet og køler det ned igen til brug i mit livsvigtige apparat.
M.v.h.?

 

Sæt pilen på billedet og tryk på musen så der kommer en lup frem, tryk igen og du kan læse teksten!!....

Nu skal der ske en handlingsplan "Rent vand bliver en mangelvare"!!....

Kilde af Kiwi, religionsforsker, klimatolog, økolog siden 1976,

Kvælstofudledning eller sprøjtegifte  truer vores natur og drikkevandsforsyning!!.....

De store miljøforbedringer har ikke nået sin tid endnu, selv om man begyndte og tale om vandforurening allerede i 1950èrne. Det skal ske nu ellers er det for sent. Vi kan ikke mere stole på politikerne, for de har brugt mere end 50 år til at komme med forslag efter forslag, uden at bekæmpe så vigtigt et emne: Vandforsyningen der konstant lider herunder med sprøjtegifte m.m., der langsomt siver ud af vores vandhaner overalt i Danmark?

NU må politikerne tage sig sammen!!...

I dag kan folk få at vide, hvor mange coliebakterier der er i deres drikkevand, lige så let som de kan få at vide, hvor mange tilsvarende bakterier der er i badevand om sommeren.
Myndighederne - Kommunerne vidste det også i 1950èrne, men offentligheden var bare ikke særskilt interesseret i skidt, lort og sprøjtegifte fra nedsivning til vores drikkevand på landbrugsejendomme og i nærliggende små byer.
Hvad er der sket med vores drikkevand siden da? Det er bare blevet yderligere voldsomt forurenet på bare 20 år? Næsten halvdelen af Danmarks vandløb er kvalt af forurening fra landbrugets udledning af kvælstofholdige gødning alene fra gylle, kunstgødning og endnu være sprøjtegifte.
Gennem hele menneskehedens historie er byer og kulturer opstået ved floder, kilder eller brønde - steder hvor vandforsyningen var rigeligt. I dag er hver fjerde vandforsyning forurenet og forgiftet med sprøjtegift, lort og delslige fra landbruget.

Uden vand, intet liv!!..

Da antikkens Rom med over èn million indbygger fik sin vandforsyning afbrudt eller kappet over af goeterne, sygnede byen hen til en flække med kun 20.000 indbyger. Senere skete det også ved, at vandforsyningen blev forgiftet, idet vandforsyningen som blev installeret med blyrør.
I dag er arsenik, cadium (slid fra bildæk), gylle, nitrater og brug af sprøjtegifte i Danmark den største fare for grundvandet. Allerede i 1970èrne var nitrat flere steder i Danmark stigende p.g.a. landbrugets anvendelse af kunstgødning og gylle, men nu er de fleste bekymret for sprøjtegifte som brugen af Roundop, der nu har vist sine første tegn i vandforsyningen.
Miljøstyrelsen ser bare til og gør ikke noget ved problemet, for det har de vidst i mange år. I stedet hæver de bare grænseværdierne i takt med udviklingen? De ved godt og kender fænomenet ved faren, men sålænge et hundrede mennesker ikke endnu lider af forgiftning og falder død om, sålænge standser de ikke landbrugets frie køb af medicin og sprøjtegifte over landegrænser.


I foråret 2004 blev den nuværende Vandmiljøplan III vedtaget. I udarbejdelsen af planen havde den nuværende regering nedsat et ekspertplan, der skulle vuderes, hvilke tiltag, der ville være fornuftige at gennemføre. De resultater, eksperterne nåde frem til blev kun i ringe grad medtaget i den endelige plan, hvor to af hovedmålene er at reducere fosfor overskuddet (NPK) med 50% fra kunstgødning og kvælstofudledningen (gylle) med 13%.
Forskningschefen i Danmarks Miljøundersøgelse, Kurt Nielsen, siger i den forbindelse blandt andet til Dagbledet Information i 2004:
".....selvom fosfor overskuddet reduceres med 50%, så fjerner man ikke risikoen for udvaskning, den vil derimod stige i de kommende år? En 13% reduktion af kvælstofudledningen ændrer ikke væsentlig ved mængden af alger, der vokser vildt i Odense fjor.
 

Demokratiet sejler sin egen sø og flere og flere vælger hopper fra.

Skandale som socialdemokrat?

Fyret Mette Gørskov (S) trådte tilbage d.9.august 2013 som fødevaminister.

Kunne ikke få sin vilje igennem som fødevareminister, forkæmper for natur, grøn omstilling, gift i vand og mad. Kom i klammeri og havde samarbejdsvanskeligheder med landbruget? Hvad blev det til med landbrugets randegravning 30 meter fra vandløb, å, søer og 300 meter fra indvindning af drikkevand p.g.a. sprøjtemidler? Spørg den nye fødevareminister Karen Hækkerup?

Mafiatilstande i Danmark d.21. januar 2012?

160 danske landmænd bryder miljølov og har aftaget ulovligt sprøjtegift og kunstgødning fra et illegalt importnetværk styret af to jydske bagmænd.

Den ulovlige import af gødning og yderst farlig kræftfremkaldende sprøjtegift stammer fra Nordtyskland. Eksperter er stærkt bekymrede og vækker uro blandt eksperter.

"Vores søer og vandløb kan  have modtaget en betydelig ekstra stofkoncentration på grund af det her til skade for vandmiljøet, siger Mogens Flindt, lektor i biologi på Sydfynsk Universitet.


Toppen af isbjerget

Via et bestillingssystem har de 160 danske landmænd fra hele landet været i stand til at bestille ulovlige sprøjtegifte og kunstgødning hos to jyske bagmænd, som har organiseret en omfattende ulovlig import over den dansk-tyske grænse.
Ifølge Mogens Flindt kan man frygte, at endnu flere landmænd og importører er involveret i den ulovlige import af gift og gødning hen over den dansk-tyske grænse.
Ifølge en opgørelse fra Miljøstyrelsen omfatter den ulovlige import sprøjtemidler, der er kategoriseret som alvorlig sundhedsskadelige og kræftfremkaldende.
I Danva, sammenslutningen af danske vandværker, vækker afsløringen forargelse "Det er rystende". De her ting risikerer at ende i grundvandet. I sidste ende handler det om vores helbred", siger funktionschef Lars Ficher til Politiken. Der lukkes i gennemsnit to grundvandsboringer om ugen på grund af rester af sprøjtegifte, og ifølge Lars Fischer bliver det stadig sværere at finde rent drikkevand her i Danmark.
Både fødevareminister Mette Gjerskov (S) og miljøminister Ida Auken (SF) fordømmer den ulovlige handel i skarpe vendinger.
"Ulovlig sprøjtegifte og ulovlig gødning (forhøjt cadium indhold m.m.) kan potentielt skade både vores miljø, vores drikkevand og den mad, vi spiser", siger Mette Gjerskov.
Ifølge Niels Bugge fra Østjyllands Politi er stort set samtlige danske politikredse involveret i sagen, undtagen Bornholm, Københavns og Vestegnens Politikreds.


Landbruget hamster sprøjtegift for at spare den nye afgift.

9.juni 2013

Landbruget køber stadig mere sprøjtegift

Anvendelse af sprøjtemidler skal mindskes med 40 procent inden 2015, men alene i 2012 steg landbrugets indkøb af sprøjtegifte med 20 procent. Det er sund fornuft, hvad landmændene gør lige nu, siger Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.
Danmarks Naturfrednings Forening er bekymrende for denne udvikling. Landbruget tegner sig for 90 procent af det samlede forbrug af sprøjtemidler i Danmark. Den nye afgift er diffrenticeret, så de værste sprøjtegifte bliver dyrere, så de mindre farlige får en lavere afgift.
Danmarks Naturfrednings Forening har hele tiden advaret mod at tro, at afgifter alene kan løse problemet. Vi har som det væsentlige påpeget at friholde sprøjtegifte ved de områder, hvor der dannes og indvindes drikkevand, siger Ella Bisschop Larsen Danmarks Naturfrednings Forening.
Kilde: Ritzau

Der er udkæmpet mange krige for retten til det sorte guld "olien", men hvad med vandkrige. Ban Ki Moon, FN`s generalsekretær, har i begyndelsen af 2008 advaret FN`s Generalforsamling mod fremtidens væbnede konflikter over rettighederne til "rent vand"?
En af verdens store vandkonflikter står mellem Indien og Pakistan om retten til Kashmir. Floderne og kilderne som løber ned fra Himalay`s bjergskråninger til bifloder og gennem Kasmir store flod og videre til Indien og Pakistan, er altafgørende for begge lande. Hele den økonomiske udvikling i Indien og Pakistan afhænger lige som i store dele af verden også i Danmark, at få adgang til det rene vand. Vandkrig er ikke et nyt fænomen, men er omtalt i Det Gamle Testamente og går tilbage til 700 f.Kr. 2. kong.18,17.
Ezikias befæstede sin by Jerusalem, idet han ledede vandet midt ind i den; med jern (økser) gennembrød han den stejle klippe og byggede dammen til vandet. Da skælvede deres hjerter og deres hænder, og de skreg om sig som fødende  kvinder og råbte til Herren, den Barmhjertige, med hænderne udstrakt imod ham; men snart bønhørte den Hellige dem fra sin Himmel og udfriede dem ved Esajas dåd.
Han slog nemlig assyrenes hær, idet hans engel (Esajas) tilintetgjorde dem.
Siraks 48,17-25 ; 2.Kong.19,35 ; Es.37,36 og 1.makk.7,41.

På billedet vises Ezekias Tunel, der blev gravet under Davidsbyen ca. 700 f.Kr. under Ezekias regeringstid af Juda.

Denne vand tunellen går gennem det gamle Jerusalem og er bygget flere tusinde år f.Kr. Det fortælles, at tunellen var en flugtvej under de store krige. Her vises Ezekias vandtunel den dag i dag, der blev gravet under Davidsbyen ca. 700 f.Kr. under Ezekias regeringstid af Juda.

Vores drikkevand drukner i giftstoffer?

DR1 tirsdag den 19. oktober 2010 dr/dk. Nyheder

FORURENET VAND BEKYMRER MINISTER

Hvert fjerde glas vand fra de danske vandværker er forurenet med pesticider. Det viser undersøgelser af overvågede drikkevandsboringer. Og det bekymrer miljøminister Karen Ellemann. Og det får en samlet oposition til at kræve handling.
- Der er grund til, at vi tager det meget alvorligt, siger Karen Elleman, og vi vil hele tiden overvåge udviklingen. Blandt andet derfor har vi jo netop nu sat igang flere nye initertiver til at beskytte vores drikkevand, siger hun.
Enhedslisten, Scocialdemokraterne, De Radikale og SF fremlægger et fælles foreslag om etablering af besyttelseszoner rundt om drikkevandsboringer Beskyttelseszonerne kan stræke sig helt op til 300 meter rundt om boringerne, hvor landmanden ikke må sprøjte med pesticider. Dette skal ses i forhold til de 10 meter beskyttelseszonerne der er i dag.
Karen Ellemann henviser også blandt andet til udvidelses af beskyttelseszoner omkring vandboringerne, en ændring af pesticidafgiften, et overvågningsprogram og en restiktiv godkendelseporcedure af pesticider.

Miljøminister Karen Ellemann har svigtet grundvandet!!...

De nye tal fra GEUS (Geologisk Universitet) viser, at katastrofen er lige over os, når det gælder rent vand. Om ganske få år, har hver anden husholdning ikke rent vand i hanerne mere  lige som for 100 år siden, men giftige kemiske stoffer som skal filtreres gennem dyre kostbare filtre?
I øjeblikket er det helt rene vand en mangelvare for over èn million dansker i Københavnsområdet. Meget af det vand de drikker, kommer helt nede fra Gyrstinge Sø 8 km fra Ringsted og transporteres via pumpestationer 60 km til København.
Enhedsliste har sammen med de Radikale og Chr. H. Hansen fra Focus stillet et spørgsmål, der i øjeblikket forbyder alle aktive stoffer, der findes i grundvandet i mængder, der overstiger grænseværdierne samtidig med at vi indfører sprøjtefri zoner rundt omkring vandboringer. 
Flertallet fik ikke indhentet genlyd hos miljøminister Karen Ellemann (V), men beskytter landbrugets anvendelse af sprøjtegifte til fordel for eksport af billig korn til Ægypten? Hun mener at det er en fordel, at vi forsat kan eksportere korn, og undgå landmændenes konkurance fra de Europæiske lande? Rundt omkrig i de danske landsbyer, siver kemiske sprøjtegifte, rester af nitrater fra gylle inklusive medicinrester fra dyerne ned i grundvandet, der senere skal bruges til drikkevandsforsyning. Vi er på randen af det rene selvmord, hvis vi ikke ændrer den stadig forældet vandmiljølov. 

                                        ________________________

Det er van(d)vid udtalelse af politikerne?

Det er som om, at politikerne har jord i hovedet og ikke vand, for 300 meter fra en boring løser ikke problemerne. Vi skal meget længere væk, helt op til flere kilometer. I 35 år har jeg undertegnede af denne 123-hjemmeside www.VitaNyhed.dk fulgt med landbrugets rovdrift på naturen og  studeret kildevand, deres oprindelsessteder og fundet, at mere end 10.000 kildevæld i Danmark er blevet beskadiget af giftige algeudledning, kunstgødning og sprøjtegifte. Desværre er det sådan, at bryggerierne bl.a. Carlsberg har hentet vand fra ubeskyttede områder ved Silkeborg Søerne, og kørt kildevand på store tankvogne til København, hvilket er sket igennem 50 år. Kommer der bare en dråbe sprøjtegift i de store brygbeholder ved ølfremstillingen ødelægges processen? Bare det at bruge almindelig postevand til fremstilling, kan skade øllets kvalitet.

Politikerne har derfor så ringe forståelse for rent vand, at de hele tiden bliver henvist til deres embedsmænd i Miljøstyrelsen for at få oplysninger!!..Vandmiljøplanen ud fra Landbrugsorganisationerne

Ifølge Landbrugsorganisationerne er de risici, der findes på drikkevandsområdet, så at sige, et nødvendigt onde (djævelskab). Hvis vi ønsker at bibeholde det nuværende landbrug og landbrugets fødevareproduktionen, hvilket er landbrugets interesser må vi, helt i tråd med de teknisk- økonomiske risikosyn, aceptere visse risici på drikkevandsområdet. Landbrugsorganisationerne mener derfor ikke (2009), at der ikke er nogen grund til at reagere mod risici, idet naturvidenskaben entydigt har vist, at der er behov for reaktion. Landbruget mener ikke, at der er alvorlig risiko til trods for, at der siden 1960èrne er lukket titusinde af brønde, boringer, kildevæld osv., samtidig med at nitrat, sprøjtegifte og algevækst stiger fra år til år?

25 meter fra dette overfladevand er der deponeret 10 vognlæs giftigt affald direkte på jorden som "bioaske", heaf 3 vognlæs iblandet slagger fra asken 200 m fra Vandværks hovedvandsboring!!...
Kilde: 27. januar 2012

Vi bliver syge af gyllestank som myndighederne fortier?

Fanget midt i Haslev By på Midtsjælland af kraftig blæst og giftig gyllestank.

Kilde: Ringsted d.20.marts 2014

I disse dage spredes gylle ud over markerne som aldrig før, hvilket skyldes de store grisefarme som har op til 29.000 grise i opdræt. Den største gård findes på Midt Sjælland mellem Ringsted og Haslev.
Det er den værste oplevelse jeg nogen sinde har mødt, skriver en læser til www.vitanyhed.dk En tæt tåge af gyllestank og ammoniak på en strækning af 10 kvadratkilometer kunne onsdag 20. marts 2014 lugtes over land og by helt ind på Haslev Torvets Bymidte på Vestsjælland. Stanken af husdyrlort og pis fra en stor grisefarm var så slemt, at den trængte ind i bilens kabinen på en strækningen mellem Ringsted - Haslev og kunne bagefter lugtes på tøj og madvarernes indpakning, selv om der var lukket for frisk lufttilførelse til bilen. Den mandlige føre som kørte bilen fortæller, at konen som sad ved siden af fik kvalme og måtte holde sig for munden i en strækning på 7 km. I følge loven er det forbudt, at sprede gylle ud i kraftig blæst, men det skider bønderne på som ejer de store kæmpe grisefarme. Flere gange har gyllestanken af ammoniak været så slem, at den har trukket lugten ind i en nærliggende Dagli`Brugs lokaler. Her opbevares frugt, grønt og brød fra bageren uindpakket? Ofte er stanken af gyllelort så ildelugtende, at det hænger i vasketøj hvis man ikke når at fjerne det fra tøjsnoren. Langt værre er det, når landmændene smider gylle ud lige op til en påskedag, hvilket skete for nogle år siden. Hvem tør invitere gæster ud på en åben udestue, når bakterierne anfægter alt hvad der står på det store påskebord!!....
Ramt af den værste gyllepest og lungebetændelse
 
Kilde: Kiwi, slægts-, religionforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

Hele fredag eftermiddag til sent ud på aftenen d.11. april 2014, tromlede store tankvogne gennem den lille by Ørslev på Midtsjælland med millioner af liter gylle, der blev spredt ud over et kæmpe markområde i Ringsted. Stanken fra tankvognene var så slemt, at det kunne lugtes op til ti minutter efter de var drønet gennem byen og havde afleveret den første ladning på markerne og kørte tilbage igen for at hente ny forsyning af "gyllepest". Her til morgen er stanken stadig, men begrænset og kan ikke komme væk fra atmosfæren p.g.a. tæt tåge, så bakterieresterne hænger forsat i luften?
Sidste år døde 13 beboer i landsbyen, det højeste nogen sinde i byens historie. En af dem var en ældre mand på 85 år, der hade fået lungekræft og havde svært ved og trække vejret efter en lungebetændelse. Personligt har jeg talt med ham og er overbevist om, at forurening med gylle bærer noget af skylden. Hans kone var meget beundret over min reaktion sidste år på gyllespredning tæt på deres hus?

Sådan så gylletågen ud kl.7,30 lørdag morgen i Ørslev p.g.a. fordampet gylle på markerne og solen havde svært ved at bryde igennem. Beboerne i den ellers idylske landsby Ørslev, er hvert år ved påsketid fanget og omringet af gyllestank.

Tryk på musen og før pilen på billedet, så kan du forstørre teksten og læse bogstaverne.

Tryk på billedet med musen så kommer der en lup frem, der kan forstørre teksten

Stop svineriet inden vi dør af øre, næse, hals og lungebetændelse?

Er lort og menneskegødning på markerne ok?

dr.dk/Region P4 Nordjylland
Menneskegødning er ok
22. maj 2010 0752 Aalborg

Nordjyske landmænd må forsat gerne gøde deres marker med spildevandsgødning "slam" - altså menneskelige efterlandenskaber fra rensningsanlæg. Og det gælder også i områder, hvor der bores efter vand.

Aalborg kommune har nemlig tabt kampen om at beskytte jorden mod den menneskelige gødning (fæces) på markerne.

I 2007 sendte Aalborg Kommune et brev til samtlige kommuner vest for Storebælt og frabad sig leverancer af spildevandsslam til landmænd med jorder nær vandboringer og i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Men den går ikke, fastslår Statsforvaltningen.

Aalborg kommune havde ellers de bedste hensigter, da den i 2007 anlagde et forsigtighedsprincip over spildevandsslam.

-Når vi ikke med sikkerhed ved, om slam udgør en trussel mod drikkevandet, så vil vi for en sikkerheds skyld ikke have det bragt ud i vandværkers indvindingsoplande og i områder med særlig drikkevandsinteresser, skrev Aalborg Kommune.

Kommunen fulgte op ved at forbyde leverancer af 390 tons spildevandsslam fra Skagen Rensningsanlæg til en landmand på Høvejen i Nørresundby.

Hede Danmark klagede på vegne af Frederikshavn Kommune over afslaget og Statsforvaltningen giver Hede Danmark ret.

Hvis slammet overholder gældende grænseværdier, så må det spredes på alle landbrugsjorder - også jorder i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Aalborg kommune har taget afgørelsen til efterretning, men sagen skal nu drøftes af politikerne i byrådets forsyningsudvalg.

Først da vil forsyningsrådmand Tommy Eggers kommentere afgørelsen.

________________________________________

Kommentarer til P4 Nordjylland
af 22-05-2010 12,39

Oprør fra det guddommelige menneske!!.....

Ifølge Bibelen er menneskeskarn "slam" forbudt som gødning!!...Uden ord og uden tale, uden at lyden høres, når himlens røst over jorden, den tale til jorderigs ende: Esajas 63,1 ff. Evangelisten Johannes skriver i Åbenbaringens bog, at Jorden til sidst vil blive så forurenet, at vi alle omkommer i vores eget  skidt og lort (slam, gylle, kemiske stoffer o.s.v.). Så dagenes ende er talt: Læs Esajas 50,2-4.
22-05-2010 13,03 G.I.N

Hvis du vil være sikker på at undgå bakterier, der stammer fra andre menneskers afføring, så sørg for, at dine grøntsager er økologiske. I november måned 2006 var ca 750 elever og lærer samlet til fest på Borup Amtsgymnasium i Ballerup. Det efterfølgende døgn måtte en stor del af festdeltagerne tilbringe på tønden (toilettet), fordi de var blevet smittet med colibakterier, der stammer fra menneskelig afføring.
Myndighederne er næsten helt sikker på, at smittekilden var den basillikum, som var anvendt i en pesto serveret under middagen. Basillikum kom fra Israel, hvor vandressourcerne er små. Derfor genbruger landmænd vandet fra husholdningerne - med undtagelse af vand direkte fra toiletterne (må ikke benyttes ifølge Bibelen Det Gamle Testamente) - til at vande markerne med. Det betyder, at vand fra håndvaske og brusebad bliver hældt direkte over grøntsagerne. Men samtidig må israelske landmænd gerne anvende vand fra vandløb og bække, som der er pumpet spildevand i med menneskelort. Det samme bruger bønderne i bl.a. Vietnam, Kenya og Theiland også. Derfor skal man være ekstra på vagt, hvis man f.eks. køber Thailandske babymajs eller kenyanske sukkerærter og røde bønner. Man skal skylle dem grundigt, fordi det nedbringer antallet af bakterier. Og det er antallet, som afgør, om man bliver syg. Men desværre er det ikke nogen garanti, fordi man aldrig helt kan fjerne bakterierne, og slet ikke hvis ens immunforsvar er svækket p.g.a. sygdom, hos børn og ældre. I år 2009 var det også galt med Hollandske grøntsager, fordi man havde brugt slam til at gøde markerne. Så køb danske økologiske grøntsager og undgå de billige grøntsager fra discaunt butikkerne, der kommer fra Holland, Belgien og i øjeblikket Polen, hvor hygiejne ikke er som i Danmark? Blandt andet kræver man i Danmark toilet og håndvaske, når der plukkes frugt og grønt. I Polen er hygiejnen meget sparsomt, idet man for mange år siden fandt hindbær inficeret med bakterier i maden på et plejehjem!!...
Coop`s butikker Irma, Super-, Dagli Brugsen, Fakta og Kwicklys bliver frugt og grøntsager jævnligt kontrolleret på deres eget laboratorie for bakterier, giftstoffer, pesticider o.m.a. Så det burde være enhver forbrugers interesse, at der bør stå på etiketten, at varen er kontrolleret for pesticider, giftstoffer o.s.v... Køb danske økologiske produkter.
Af klimatolog, tidligere medlem af
økologisk biodynamisk jordbrug 1976
G.I. Nielsen www.VitaNyhed.dk
 

Den voldsomme forurening vil slå hele jordens befolkning ihjel?

Den 1. januar år 2000 trådte forureningsloven i kraft i Danmark, og til forskel omfatter jord forureningsloven fra tidligere lovgivning al jordforurening, uanset hvordan den er fundet sted. Desværre gælder loven ikke jord, der er påvirket af jordbrugsmæssige spredning af slam, gødning og pesticider m.m. (jvf. § 2 stk 2).
Ved afgørelsen af, om jord forureningsloven (kvalitetskriteriet efter afskæringskriteriet) er overskredet inden for et ensartet og afgrænset område, er det gennemsnitskoncentration i jordprøverne, som er afgørende. For stoffer med akut skadevirkning (tungmetaller), er det desuden afgørende, at højest 10% af jordprøverne ligger over kriteriet og ingen overskrider kriteriet med mere end 50 procent. For stoffer med akut skadevirkning, kan blandingsprøver ikke accepteres.
De fleste jordprøver bunder ud i, at man skal undgå at indtage jord. Undgå hudkontakt med jord. Undgå indånding (gælder ikke slam eller gylle) og indtag af støv. Tage forholdsregler ved spisning af afgrøder fra arealet.
Børn op til 4-5 års alderen vil hyppigt putte fingre, legetøj og andet i munden og enkelte børn vil have en tendens til at spise større mængder jord. Desværre er der ingen regler, når det gælder børnehaver som ligger tæt på en grisefarme, der spreder gylle eller lugtgener fra mødding m.m. på marker.
Desværre er der ikke den fulde kontrol, hvor meget hvert enkelt afgrøde suger af tungmetaller på bioaske og slamgødet jord. I 1970èrne opdagede man f.eks., at solsikkekerner tiltrækker det farlige tungmetal fra luften via dens indhold fra slidtage fra bildæk ved jordarealer med stærk trafik? I nogle prøver fandt man et højt indhold af tungmetallet cadium, hvilket også kunne stamme fra affaldsforbrændinger m.m.
De samme målinger gjaldt også hørfrø og i dag anbefaler Fødevarestyrelsen, at man bør undgå disse spiselige produkter i større mængder, fordi de skader nyrerne hos mennesket.
Planter som er dyrket på slamgødet jord eller tilført store mængder gylle, bioaske og kunstgødning, kan således opsuge langt flere skadelige ting? Det noget økologer har vidst i mere end 50 år og som politikerne, Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen nærmest har fortiet?
 

Forurening fra biler, Kraft Varmeværker og Forbrændingsanlæg er de største kilder til cadium i luften.

Landbrugets sprøjtegifte skader naturen og dine efterkommers børn?

I 2010 ville tidligere miljøminister Ida Auken indføre en pesticidafgift, efter at en ny rapport havde vist en markant stigning i skadevirkningerne fra landbrugets sprøjtegifte.

Landmændenes forbrug af sprøjtegifte er på kun tre år blevet 30 procent mere belastende for dyr og planter. Det viste en ny opsigtsvækkende rapport den gang fra Miljøstyrelsen.
Det fik daværende miljøminister Ida Auken (tidligere miljøminister Svend Aukens barnebarn) SF til at foreslå en såkaldt pesticidafgift på sprøjtemidler. Men hvordan kan hun rede os ud af forurening, når tidligere afdøde Svend Auken (S) ikke kunne gøre det?
"Landbrugets sprøjtegifte har været langt mere belastende for miljøet, end mange har troet. Pesticidafgiften skal skæres kraftigt ned på landmændenes forbrug og få dem til at vælge de mindst skadelige midler, "sagde Ida Auken i 2010.
Hun ville forsøge at designe afgiften, så den bliver lavest for de mindst belastende midler, mens det bliver dyrere at bruge de giftigste sprøjtemidler.
Den nye rapport beregner for første gang graden af giftighed for de sprøjtemidler, der er blevet anvendt på markerne. Og resultatet går stik imod landbrugets påstande om, at skadevirkningerne er blevet mindre, fordi sprøjtemidlerne med årerne er blevet mildere.
I perioden fra 2007 til 2010, hvor skadevirkningerne er steget næsten en tredjedel, er den såkaldte behandlingshyppighed kun steget med 11 procent. Den viser, hvor ofte landmændene sprøjter, og har hidtil været den måde, man har opgjort landmændenes belastning af miljøet på.

Frivilighed virker ikke

Den største belastning skyldes formentlig, at landmændene vælger de skrappeste tilladte midler først. Derfor villle Ida Auken gøre op med fortidens frivillighedsprincip over for landmændene.
"De frivillige aftaler fik ikke landbruget til at ændre kurs, så nu må vi tage hårdere fat "erklærer hun".
Brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer er overrasket over rapportens indhold.
"Det er nogle tal, vi tager meget alvorligt, og vi vil have undersøgt til bunds, hvorfor det er tilfældet," siger viceformand Henrik Frandsen".
I Danmarks Naturfredningsforening mener man ikke, at afgiften er nok til at redde dyr og planter.
"En undersøgelse i Miljøstyrelsens regi har fornylig vist, at kun halvdelen af landmændene reagerer på afgifter. Så afgifter kan ikke stå alene," siger foreningens repræsentant, Ella Maria Bisschop-Larsen

Kilde: 24timer.dk 27. januar 2012
 

Noah og Moses så hvad der skulle ske i vor tid (forureningen) og det samme gjorde Jesus og han disciple.

Og som det skete i Noahs dage, således skal det ske ved Menneskesønnens komme:
de spiste, åd og drak, tog til ægte, blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken og syndfloden kom og skyllede dem alle bort.

Eller som det gik til i Lots dage: de spiste, åd og drak, købte og solgte, plantede og byggede, og på den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl (forurening) ned fra himmelen, og dræbte dem alle - på samme måde skal det gå den dag, da Menneskesønnen åbenbares.

Lukas.17,24-30 ; 1.Mos.6,11 ff. ; 19,14 ; Jud.7.


Da sagde HERREN til Noa: Min livsånde skal ikke blive i mennesket for evigt, deres levetid er 120 år. Da fortrød HERREN, at han havde skabt menneskene på jorden: "Mennesket, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr, for jeg fortryder, at jeg skabte dem.

Men Noa fandt nåde for HERRENS øjne. Noa var en retfærdig mand, uladelig (syndfri) og klog mand som vandrede med Gud (i sig selv).

Thi ligesom i Noas dage, således skal det gå ved Menneskesønnens komme.
2.Pet.2,5.


Da Jesus engang blev spurgt af farisæerne (præsterne) om, hvornår Guds rige kommer, svarede han dem og sagde: "Guds rige kommer ikke således, at man udvortes kan iagttage det, men indvortes (i os selv).
Luk.17,2037.

Ej hellere vil man kunne sige: "Se her! eller: Se, der er det! "thi se, Guds rige er inden i jer (selv) eller mellem jer (den som prædiker).
Så fortalte han disciplene: "Der skal komme dage (forurening), da I skal længtes efter at se blot èn af Menneskesønnens dage (Noa), men I skal ikke kunne se den (forblindet tanker).
Og siger man til jer: "Se dèr! "eller: "Se her er Jesus! "så gå ikke derhen (kirke, rigssale, bedehuse), så gå ikke derhen, og løb ikke derefter!
Thi ligesom lynet, når det glimter, skinner fra den ene side af himmelen til den anden (torden, uvejr og katastrofer), sådan skal Menneskesønnen være på sin dag (udslette befolkningen).
Og som det gik i Noas dage, sådan skal det også gå i Menneskesønnens dage: de spiste, åd og drak (beruset), tog til ægte, blev bortgiftet (muslimer) lige til den dag, da Noa gik ind i arken (skibet) og syndfloden kom og ødelagde dem alle.
Eller som det gik til i Lots dage: de spiste, åd og drak, købte og solgte, plantede og byggede, og på den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl (fra vulkanen med forurening) ned fra himmelen og ødelagde dem alle. På samme måde skal det gå den dag, da Menneskesønnen "Jesus Kristus" åbenbares.

Thi Gud skånede ikke de engle (Satan), der synede, men styrtede dem i afgrunden (Dødsriget), opholdssted for de onde ånder som omtales i Johannes Åbenbaring 9,11 - der lod han dem bevogte i mørkets huler indtil dommen
Mar.5,2-17 ; Matt.10,26-28 ; Jud.6 ff. ; Matt.4,1-10.

Ej heller skånede han den gamle verden, men bevarede kun retfærdighedens forkynder Noa, tillige med syv andre, da han lod syndfloden (vandmasserne) komme over de ugudeliges verden.
Og byerne Sodoma og Gomara dømte han til ødelæggelse (forurening) og lagde dem i aske, idet han satte dem til advarende eksempler for ugudelige mennesker i kommende tider gennem Moses!!...
2.Pet.2,4-22 ; 1.Mos.19,24-25 ; Judas Brev 5-19 ; 2.Pet.3,3 ; 1.Tim.4,1 ; 2.Tim 3,1 ; Ap.G.20,29 ; 2.Mos.9,8-16:

Derpå sagde HERREN (Jesus Kristus) til Moses og Aron: Tag begge hænder fulde af sod fra smelteovnen, og Moses skal kaste det i vejret i Faraos påsyn!
Så skal det blive til en støvsky (fint aske) over hele Ægypten og til betændelse, der bryder ud i bylder på mennesker og kvæg.
2.Mos.9,8-16.

Og se, Moses og Elias viste sig for dem og samtalede med ham (Jesus). Og han blev forvandlet for deres øjne, hans åsyn strålede som solen, og hans klæder blev hvide som lyset.
Matt.17,1-5 ; 2.Mos.34,29 ; 2.Kor.3,7.

Da tog Peter til orde og sagde til Jesus: "Herre! det er godt, at vi er her; hvis du synes, vil jeg bygge tre hytter her (på dette bjerg), en til dig og en til Moses og Elias.
Mens de nu gik ned ad bjerget, bød Jesus dem og sagde: "Tal ikke til nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opvakt fra de døde."
Matt.17,9-21 ; Matt.16,20-28.
 

 
Kineserne finder Noahs Ark

Var beretningen om Noah mere end en myte?

Bibelen fortæller, at arken strandede på "Arats bjerge" efter en stor oversvømmelses-katastrofe, hvor jordens oprindelige befolkning og dyr omkom. Men, Noah, familien og nogle dyr overlevede i arken.
I maj 2010 offentliggjorde den kinesisk-tyrkiske NAMI-gruppe, at den havde fundet en stor trækonstruktion under isen i 4200 meters højde - på Maunten Ararat. Fundet blev dokumenteret med foto og video.
På denne dokumentar-dvd fortæller journalisten Henri Nissen (forfatter til flere bøger om Noahs Ark) om det utrolige fund og interviewer de kinesiske bjergbestiger, som har været "inde i arken".
2x30 min dokumentar video om det utrolige kinesiske fund af den stor og meget gammel trækonstruktion på Mauten Arat + interviews med kinesiske bjergbestiger, som har været "inde i arken".

Thi se, dagen kommer, luende som en ovn; og alle de frække og alle, som øver gudløshed, skal blive som strå, og dagen, som kommer, skal lade dem gå op i luer, siger Hærskares HERRE, så der ikke levnes rod eller gren af dem. Malakias 4,1-6 ; Joh.15,1-6.

Når gyllekatastrofen sker?

Danmarks største svinefabrik har fået tilladelse til at udvide sin svineproduktion til 29.000 grise i Ottestrup ved Ringsted ca. 3-4 km fra landsbyen Ørslev!!....

Ringsted Kommune har vedtaget at udvide produktionen i 2012?

Vandforbruget fra egen boring på landbrugsejendommen Ottestrupvej 70, var tidligere sat ved miljøgodkendelse til 8.200 liter, men forventes at blive forhøjet til 20.000 kubikmeter. Det årlige vandforbrug omfatter rent drikkevand, drikkevandsspild, overbrusning, vand til rengøring af stalde, vask af maskiner, husholdnings og sanitetsvand.
Ringsted Kommune vuderer på baggrund af de resursebesparende tiltag, at produktionen lever op til krav af BAT med hensyn til energi af El og vand. Elforbruget skønnes til 270.000 KWh.Fyringsolie til korntørring 4.000 liter.

Kommunens bemærkninger
Spildevand fra rengøring af staldee og lignende ledes til gyllebeholderen, hvilket bliver til 87.000 m3 når en gris aflevere 3 liter urin og lignende til gyllebeholderen, der omdannes til ammoniak. Men spildevand skal bortledes miljømæssigt forsvarligt, vuderer Ringsted Kommune.
Døde dyr m.v. opbevares i overensstemmelse med bekendtgørelsen om opbevaring på over 500 dyr enheder, og at cementunderlaget skal være cementeret og at der skal være hegn omkring pladsen. Døde dyr overdækkes med kadaverkappe eller, fugle og lignende, men ikke rotter som kan gnave igennem pressening?
Der er en normalt en dødelighed på 2-4% i en slagtesvinebesætning, hvilket svarer til 870 dyr om året. Dyr afhentes af DAKA til destruktion ca. 2 gange om ugen eller efter behov. Rester af medicin og kanyler afleveres hos dyrelægen.
Markdriften passses fra anden ejendom, så der sker derfor ingen håndtering (opbevaring) af pesticider på ejendommen (0 kontrol med forbrguet)?
Der skal udarbejdes en beredsskabsplan, som fastlægger håndtering af situationer med pontiel forureningsrisiko. Af beredsskabsplanen skal fremgå, at akut forurening som følge af driftsuheld eller andet straks skal anmeldes til Alarmcentralen, og efterfølgende skal tilsynsmyndighederne Ringsted Kommune kontaktes.
Eksemplar af beredsskabsplanen skal forefindes i de køretøjer, som transporterer gylle.

Katastrofe?
Undertegnede af denne hjemmeside G.I.N. er betænkelig med denne beredsskabsplan hvis uhelsdet er ude når den store gylletank revner får den nærmeste landsby Ørslev ikke en chance for at afværke eller overleve en yderst alvorlig katastrofe!!...Ammoniak dampe er så farlige, at personer ikke når at evakuere, hverken fra svineproducentens ejendom Ottestrupvej 70 eller hvis en gylletank/vogn vælter eller kører galt i nærheden af landsbyen Ørslev. Det sker simpelthen så hurtigt, at der hurtigt opstår en eksplotionsagtig ammoniakdampe fra ulykkestedet. Det foregår så hurtigt, at medhjælperne er dræbt på stedet. I Ørslev By, der ligger 3-4 km fra  bedriften af svineproduktionen bor 500 hustande som ikke får chancen for at flygte. Ammoniak/udslip fra tryktanke ved togulykke i U.S.A. og Indien kostede tusinde mennesker livet. Ammoniak (urin fra dyr) er virkelig farlig for mennesker, så hvis en medhjælper falder i en gylletank/beholder, når han aldrig at komme op med hovedet i live.
Læs længere ned på siden om ammoniak!!....

Husdyrgødning fra produktionen Ottestrupvej 70 Ringsted.
- der hører til ejendommen Ottestrupvej 70 Ringsted ønskes afsat på arealer, der hører til ejendommen samt arealer med gylleaftale uden for kommunen bl.a. Borup, Valore, Ejby, Store Dalby, sidstnævnt der ligger tæt på Regnemark hvor Københavns Vandforsyning får sit vand?
                                   ___________________

I foråret 2010 er der indkommet bemærkninger fra borgere, der anførte spørgsmål vedrørende varsling af gylleudbringning, holdbarhed af selve vejbelægningen på Prøvegårdsvej ved mange transporter. Ingen borgere i landsbyen Ørslev havde nogen bemærkninger med de mange transporter, der tidligere havde foregået med gyllekørsel fra ejendommen, idet ruten til visse marker tilhørende Ottestrupvej 70 er næmere at komme til igennem landsbyen?
Ingen borgere havde nogen indsigelse, men ønskede at blive varslet i forbindelse med gylle udbringning trods det, at gyllen altid bliver kørt ud lige op til weekenden og ligger og lugter op til en hel uge som en tikkende bumbe af lugtgener?
Læs mine henvendelser længere ned på siden til Ringsted kommune i 2010 angående klager fra gylleudbringning fra Ottestrupvej 70.

Klagevejledning
Klageberettige er blevet orinteret ved annonce 2. november 2011 i Lokalbladet Ringsted og Dagbladet Ringsted (købeavis), men spørger man de fleste af de 500 husstande i den lokale landsby Ørslev, der støder op til svinefarmen 3-4 km derfra, har kun en meget lille brøkdel læst  lokalplanen og bekendtgørelsen, idet historien om udvidelsen ikke har været omtalt som almindelig læsestæf i den lokale gratis avis, men kun i Dagbladet Ringsted som er en købe avis? Det er sådan anlagt, at hvis man vil klage over en lokalplan, skal man betale kr. 500,- til miljøgodkendelse/planen, og hvem vil det i et lokalsamfund som enkeltperson?

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening

Naturstyrelsen Storstrøm
Danmarks Sportsfiskerforbund og Lokalafdelingen
Sundhedsstyrelsen
Danmarks Fiskeriforening
Ferskvandsfiskeriforening
Arbejderbevægelsens erhvervaråd
Repræsentant fra Nordbakkeskolen
Forbrugerrådet
Det Økologiske råd
Dansk Ornitologisk forening og lokalgruppe
Friluftsrådet
Sydvestsjællands Museum
Greenpeace
Landsforeningen for Gylleramte
Køge Kommune (hvor 72% af gyllen skal udledes)
+ 13 beboer hvis ejendom støder op til Ottestrupvej  ved svinefarmen eller ligger tæt på arealer til marker.

Kommunens bemærkninger og vudering
Fra den ansøgte produktion på ejendommen A/S Ottestrupvej 70 eksporteres størstedelen af gyllen til tredjemand (aftalearealer) nær Borup, Ørninge, Store Ledager, Valore, Ørsted, Ejby og Store Dalby nær Regnemark med 72% af gylletransport med den samlede 14.510 tons, heraf 72% uden for Ottestrup - Ringsted Kommune til arealer i Køge Kommune, og 28% 4.063 tons udbringes omkring Ottestrupvej 70 på ejendommens tilhørende arealer.

Transport fra svineproduktionen Ottestrupvej 70 A/S

Ansøgers redegørelse

I den nuværende miljøgodkendelse fra 2008-2009 er typen af transporter specificeret og opgjort til i alt 524 stk årligt. Transporten fremover er sat til 984 stk. med et dagligt gennemsnit på 2,7.

Hovedparten af transporter vedrørende gyllekørsler
Der er imidlertid ved opgørelsen ikke taget hensyn til at al gyllekørsel på Ottestrup sker internt på ejendommen samt ved krydsning af Ottestrupvej. Det anslåes at ca 1/5 af gyllekørslen vil primært ske i koncentreret perioder d.v.s konstant kørsel i forårs- og efterårsperioden. Når der indrages tankkapasitet tæt på de nye udspredningsarealer ved Borup, vil der også blive transporteret gylle i vinterhalvåret, og hermed mere jævnt fordelt over året.

Halm transport
Der ønskes mulighed for at transporteres op til 1.000 tons halm årligt til halmvarmeværker under kontrakt med DONG. Der regnes med transporter henholdsvis til Borup Varmeværk, Haslev Varmeværk med kørsel gennem landsbyen Ørslev og ad Slimminge Hovedgade til Motorvejen til Advedøre Varmeværk. Der regnes med 14 tons halm pr. træk. Ved kørsel over 10 km vil der blive benyttet lastbiler, men der er ikke angivet i rapporten, at halmen skal være overdækket med pressening, så man undgår at det overalt i landsbyen Ørslev f.eks. hver sommer efter høst, flyder det med halmstrå på veje, hovedgaden, fortorve og ind til parselhusområdet.

Kørsel med traktor
af G.I.N.

I de 15 år jeg har boet i en af de små landsbyer, har jeg for det meste kun oplevet at transport efter høst næsten altid foregår i weekenden? Ofte sidder der meget unge mennesker bag rettet helt ned til 18-20 års alderen, ja unge med faderens velsignelse af kun 16 år? Nogle drøner over fortove og kantstene for at passere andre store køretøjer som f.eks. busser og lastbiler, hvilket sker hvor der ligge vandrør et par meter nede, her opstår rigtig tit samme sted (sving midt i byen) ledningsbrud på vandforsyningen i Ørslev By midte? Mærkelig nok høstet der næsten altid lige op til weekenden om fredagen til langt ud på aften, måske p.g.a. billig arbejdskraft for at de unge kan tjene hurtige lommepenge. Der er ingen kontrol med arbejdstilsynet i disse sager i weekenden, kun når uheldet er ude og der foreligger en politirapport?

Transport med gylle
For at sikre mindst mulig gene som følge af transport stilles der vilkår om, at transport af gylle maksimalt må ske tre gange om året og hver gang maksimalt må strække sig over fem dage, og udelukkende finde sted mellem kl.7 til 18,00.
Dermed vil der ikke blive transporteret gylle på vejen om lørdage, søndage og helligdage.
Endvidere vuderer Ringsted Kommune. at transport ad Prøvegårdsvej, som angivet af ansøger, at den bedste transportvej, idet der ikke køres gennem landsbyer.
I år har jeg som økolog, klimatolog m.v. oplevet flere kørsler gennem landsbyen med store gylletanke træken sig efter en traktor, så reglerne overholdes ikke?
Ringsted Kommune vuderer således, at med de angivne forudsætninger og stillede vilkår fra producenten af svinefarmen Ottestrupvej 70 A/S, vil transport i forbindelse med produktionen ikke medføre væsentlige gener!!...
 

Giftig bioaske fra Halmfyret Varmeværk deponeret ulovligt 200 meter fra Ørslev Vandværk i Ringsted

Giftbombe fra gyllespredning

Risiko for nedsivning i grundvand

18. marts 2012

ØSTJYLLAND: Gyllespredning på markerne risikerer at sende farlige bakterier direkte i grundvandet, viser et forskningsprojekt udført af forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og forskningscenter Phartos oplyser DR Østjylland.

Risikoen er størst, hvis det regner kraftigt efter at der er spredt gylle, og det er ikke kun almindelige, men også resistente bakterier, der kan finde vej til grundvandet.

Ved ikke hvor stort problemet er
Mette Lægdsmand fra Institut for Agroøkologi, klima og Bioenergi på Aarhus Universitet siger, at forskerne endnu ikke ved, hvor stort omfanget er.

- Vi ved, at bakterierne kan nå ned i grundvandet, men det er svært at komme til at måle bakterierne i grundvandet, og der er tale om enkeltstående tilfælde, siger forskerne til DR Østjylland.

Mette Lægdsmand mener ikke, at vi som borger skal være bange for det her.

- Det er ikke konstateret sygdomstilfælde på grund af det her, siger Mette Lægdmand. Men der bør forskes i problemet, siger hun.

Det er muligt at løse problemet ved at kræve, at gylle bliver opvarmet. Også anvendelse af gyllen til biogas, kan være en løsning.

Ved at omstille eller anvende gyllen mere fornuftig til biogas, kan der opstår et andet og "nyt" problem, der måske først bliver løst om 20 år bl.a. dioxingift i bioaske?


Giftig bioaske fra Ringsted Halmfyret Varmeværk, deponeret på mark 200 meter fra denne vandforsyning i Ringsted ved Ørslev Vandværk. 200 meter fra dette vandværk i Ringsted er der deponeret 50-100 tons giftig bioaske med dioxin direkte ulovligt på landbrugsjord? Hvornår trækker det ned i grundvandet og forurener Vandværket? Faxe Kommune som har tilsyn med jorden har ikke svaret på min henvendelse om forureningen af landbrugsjorden i seks uger? Ringsted kommune som bioasken ligger på, har kastet bolden videre fordi jordbesideren af "landbrugsejendommen" hvis matrikkel ligger i Faxe Kommune.

Vandforsyning trues af giftig bioaske?

Hurtig fjernelse af sidste stak bioaske af 50-100 tons inden Ringsted Kommune næste dag så marken som de mente ikke havde nogen betydning for Ørslev vandforsyning, der lå 200 meter fra marken?

Farlig giftaske deponeret 200 meter fra dette Vandværk?
6 måneder efter deponering af giftig bioaske?

Marken bar tydelige misvisende tegn på planterne (kornstrå), der havde opsuget det giftige bioaske fra jorden f.eks. også bare pletter på marken?

Der er ingen tvivl om, at der er tale om stor skade på marken i dag året efter (2012), idet roeplanter nu også mistrives (se billede) nederst. Drikkevandsforsyningen er således i fare for forgiftning af grundvandet på længere sigt?

Giftig bioaske spredt udover et stort område.

Dansk Landbrug er på vej til at udrydde os alle sammen, mennesker, dyr og planter med sprøjtegift, slam, gylle, bioaske m.m.!!...

Deponering af giftig affald "bioaske" og "slagger", der indeholder dioxin er nu på vej til at sive ned i grundvandet 200 meter fra landsby`s Vandværk i Ringsted området? 

Vintersæden som blev sået her, så ud til at mistrives, idet jorden blev overgødet!!........Når jorden bliver vasket rent af regnvand, vil dioxin fra bioasken sive ned i grundvandt?Alle spor er fjernet af sne to dage efter d. 27. januar 2013, men jorden bar tydelige tegn efter at bioasken med slagger blev kørt ud på marken til gødning d.27. januar 2012.

Denne Roemark hvor planterne mistrives p.g.a. giftforurening af bioaske (markstak) i 2012, der lå i flere måneder med slud, regnskyl og sne.

Her ses et tydeligt billede af overgødet giftig roemarken november 2013

Vejledning fra Miljøstyrelsen vedrørende anvendelse af bioaske til jordbrugsformål

1. Indledning

Udnyttelse af biomasse til energi produktion har høj priotet. Halm- og træflisfyrede kraft/varmeværker er derfor etableret i store dele af Danmark.
Det langsigtede mål i Regeringens energipolitik En Visionær Dansk Energipolitik er, at Danmark skal gøres uafhængig af fossilie brændsler. Energipolitikken sætter i første omgang en målsætning om at fordoble anvendelsen af vedvarende energi til mindst 30% i 2025. Det forudsætter, at der sker en kontinuerlig og gradvis indpasning af de vedvarende energikilder, i takt med de teknologiske og økonomiske muligheder. Udbygningen af den vedvarende energi vil primært ske ved en øget anvendelse af biomassen og vindkraft. Biomassen vil derfor i de kommende årtier bidrage betydeligt til Danmarks energiproduktion.

Biomassen som træer, halm m.v. har et stort indhold af næringsstoffer, som fjernes, når biomassen høstes. Når biomassen forbrændes skal restproduktet - bioasken - håndteres på en miljømæssig forsvarlig måde. Ved forbrænding ender plantenæringsstofferne i asken, specielt kalium og det er derfor ønskeligt at genanvende bioasken. Bioasken bør derfor bringes tilbage til de arealer, hvor biomassen stammer fra.

Imidlertid har bioasken også et realativt stort indhold af tungmetaller, specieolt cadium, som er fremkommet ved optag fra jorden (tidligere kunstgødning) og nedfald fra luften (kulfyrede kraft/varmeværker). Det ønskelige mål er, at der ikke tilbageføres mere cadium til udspredningsarealerne end den mængde, der er fjernet fra arealet med biomassen.

Anvendelse af bioaske til jordbrugsformål er reguleret i Bekendtgørelsen om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (bioaskebekendtgørelsen). Øvrige affaldsprodukter, der er egnede til jordbrugsformål er reguleret efter Bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen). Efter at bioaskebekendtgørelsen trådte i kraft i 2000, er der opstået et behov for at revidere bekendtgørelsen med henblik på at gøre den mere brugervenlig. I 2008 er bekendtgørelsen derfor revideret.
 
Markstakke ikke tilladt

Aske må ikke opbevares i markstakke pga. risiko for afstrømning til søer, vandløb eller dræn, spredning af asken ved kraftig vindforhold, eller forurening af grundvand.
Midlertiidig opbevaring af aske på udspredningsarealet i forbindelse med omladning fra transportvogn til spredningsmateriel er tilladt, når asken ikke giver anledning til grund- eller overfladevandsforurening, og der ikke er risiko for spredning ved vind f.eks. ved overdækning af en presenning. Den midlertidig opbevaring må ikke strække sig over 14 dage.
Bioasken opbevares på et overdækket anlæg, lukket container eller big-bag, bioaske som bruger selv kan anvende inden for det kommende år/planperiode, der opfylder kravene for opbevaring af husdyrgødning jf. bekendtgørelsen § 12, stk. 2
Med overdækning forstås f.eks. kraftig plastfolie, pressening eller kompostdug, der skal være tætte over for nedbør og lægges med et overlæg på 1 m, sådan at stakken på mødding til husdyrgødning f.eks. bioaske ikke optager nedbør.
Bioaske, der tilføres jord, bør håndteres, så udnyttelse af plantenæringsstoffer sker bedst muligt. Bioaske bør derfor kun doseres i mængder, der ikke overstiger afgrødens behov for fosfor, kalium, svovl og mikronæringsstoffer.
  

I 2011 sidst på vinteren i december måned, blev masser af bioaske spredt ud over store landbrugsområder i Ringsted uden omtake. På flere landbrugsjorde lå der store våde knolde af bioaske, som indeholder tungmetaller og dioxin? I en afstand 200 meter fra Ørslev Vandværk var der deponeret 10-15 vognlæs bioaske i stakke som var ulovligt placeret (se billede øverst). Her fjernede man i hast askestakkene, men efterlod tydelige spor af sort aske spredt ud over jorden på et stort område. Det skete d.27. januar 2012. To måneder efter blev der sået korn på markerne, der tydelige bar spor af hvedestrå som så ud til at mistrives? De havde nærmest opsuget masser af tungmetaller og dioxin i selve planterne (hvedegræsstrået)!!...Efter skandalen var der nærmest uenighed mellem Ringsted og Haslev Kommune om deponeringen af den ulovlige bioaske. Bolden blev smidt over til Haslev Kommune, idet landmanden havde matrikel på sin landbrugsjord i Haslev Kommune, men havde hentet biasken på Ringsted Halmfjernvarmeværk der lå i Ringsted Kommune? Anmelderen som var tidligere specialist i forbrændingsteknik på affaldsforbrænding, fik aldrig noget svar tilbage fra Haslev Kommune, selvom han bad om et svar og høring!!.. Store klumper bioaske spredt ud på store områder af landbrugsjord, hvilket indikerer misbrug af anvendelse. Det er bevist at planter kan optage store mængder uønskede stoffer som f.eks. cadium, svovl og tungmetaller i bioasken.

Den nye syndflod på vej lige som i Noahs dage.

Det er bestemt i Bibelen, at HERREN vil holde alle sygdomme fra dig; ingen af Ægyptens onde farsorter (bylder, svulster m.m.), vil han påføre dig, men vil lægge dem på alle dem, der hader dig.
5.Mos.7,26

Derpå sagde HERREN til Moses og Aron: "Tag begge eders hænder fulde af sod fra smelteovnen, og kast det i vejret i Faraos påsyn! Så skal det blive til en støvsky over hele Ægypten og til betændelse (bakterier) der bryder ud i bylder (stafylokokker)på mennesker og kvæg i hele Ægypten.
2.Mos.9,8-16.

Og han sagde: "Hvis du vil høre på HERREN din Guds røst og gøre, hvad der er ret i hans øjne, og lytte til hans bud og holde dig alle hans bestemmelser efterrettelig, så vil jeg ikke bringe nogen af de sygdomme over dig, som jeg bragte over ægypterne, men jeg HERREN (Jesus Kristus) "SKABEREN" er din læge!!.......
2.Mos.15,26

I skal dyrke HERREN (Jesus Kristus) som er din Gud, så vil han velsigne dit brød og vand og holde sygdomme borte fra dig.
2.Mos.25-26.

Utidige fødsler eller ufrugtbarhed skal ikke forekomme i dit land, og dine dages mål vil jeg gøre fuldt endt.

Jeg tager i dag himmelen og jorden til vidne mod eder på, at jeg har forelagt dig livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at dit afkom må leve.
5.Mos.30,19-20.

Se, HERREN`s navn kommer langvejsfra i brændende vrede, med tunge skyer. Da giver han regn til sæden, du sår i jorden; og brødet, som din jord bærer, skal være kraftig og nærende (uden kemi), idet hans læber skummer af vrede, fortærende ild er hans tunge, hans ånde som en rivende strøm, der når til halsen. Folkene ryster han i undergangens sold, lægger vildelsens bidsel i folkets mund.
Es.30,23-30 ; Hebr.12,29 ; 5.Mos.28,1-15.

Men hvis du ikke adlyder HERREN din Guds røst og omhyggeligt handler efter alle hans bud og anordninger, så skal han lade pesten (bylder) hænge ved dig, indtil den helt har udryddet dig. Herren (Jesus Kristus) skal ramme dig med svindsot, feberglød, betændelser og hede, med tørke, kornbrand og rust, og de skal følge dig, indtil du er gået til grunde.
5.Mos.1,15-61 ; Am.4,9-11 ; Hagg.2,17 ; Am.8,11.

Denne side er under opdatering til næste søndag d.13. oktober 2013. Forsæt læsning ved at trykke på dette link: www.vitanyhed.dk/12158273

Total misforståelse blandt nykristne om Moseloven


Jesus udtalelse om Moseloven:
Mattæus-Evangeliet 5,17

Der er blandt kristne i dag sket en stor misforståelse, at Jesus har ophævet Moses lovbog, idet han siger:
Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven og profeterne; jeg er ikke kommen for at nedbryde, men for at opfylde!!.....
Thi sandelig siger jeg eder: før himmelen og jorden forgår (syndfloden), skal end ikke det mindste bogstav eller en tøddel af loven forgå - før det er sket alt sammen.
Loven og profeterne havde deres tid, til Johannes kom; fra den tid forkyndes evangeliet om Guds rige, og alle og enhver søger at storme ind i det.
Men snarere skal himmel og jord forgå end en tøddel af loven falde fra.
Matt.5,17-19 ; Luk.16,17 ; 21,15-22.

Og fra Johannes Døbers dage indtil nu tages Himmeriget med storm, og de, der stormer det, river det til sig.
Thi alle profeterne og loven har profeteret indtil Johannes.
Og - om I vil tage imod det - han er Elias (Johannes), som skulle komme?
Matt.11,12-14 ; Malakias Bog 4,5 ; Matt.17,1-13 ; Luk.1,13-17 ; 4.Mos.6,1-3 ; Matt.11,18 ; 3,4 ; Luk.3,2-6 ; Es.52,11-15 ; Es.48,20 ; Åb.18,4 ; Es.53,1-7 ; Matt.8,17 Matt.26,63-64 ; 27,14 ; Joh 1,29-34 Ap.G.8,32.

En af de yperste skriftlærde præster Elezar, en mand, der allerede var i en fremrykket alder og havde ualmindelige kønne ansigtstræk, skulle med magt tvinges til at lukke munden op og spise svinekød.
2.Makk.6,18 ; 3.Mos.11,7 ; 5.Mos.14,8.

Men da han foretrak en ærefuld død frem for et liv i skændsel, spyttede han først kødet ud og gik derpå frivilligt hen til pinebænken -
Hebr.11,35 ; 1.Kor.8,13.

en optræden, som sømmede sig for mænd, der trods deres store kærlighed til livet havde mod til at afvise, hvad det ikke var tilladt at nyde.
Makk.5,27.

Tryk på linket:www.vitanyhed.dk/55835471


I Bibelens 6000 år historie, har svinet altid været et urent dyr som man ikke måtte spise!!.....
3.Mos.11,7-8 ; 2.Makkabære Bog.6,18 ff.

Verdens farligste gift i drikkevandet forværes fra år til år ved landbrugets anvendelse af bioaske fyldt med dioxin!!...

National Academi of Sciences offentliggjorde den 7. november 2006 en ny rapport om EPA`s undersøgelse af Dioxins sundhedsmæssige virkninger, der er indsamlet af WOLF`s BEMÆRKNING: Dioxin hjemmesiden - http://www.ejnet.org/dioxin

National Academies nye undersøgelse konkluderer Dioxin er giftig (Center for Sundhed, miljø og retfærdighed). Et udkast til rapporten overgået til offentlig kommentar fra 1994 af Us Envirommental al Protection Egency (EPA) beskriver klart dioxin som en alvorlig trussel mod folkesundheden og som blev udvidet i rapporten den 7. november 2006.

Dioxin


Dioxin er en fællesbetegnelse for mere end 200 yderst farlige kemiske forbindelser, hvori bl.a. kulstof, ilt, brint og klor indgår.
En række dioxiner er yderst giftige (hvem husker ikke ulykken i Seveso Italien i 1976), hvor mere end 50.000 mennesker blev evakueret: www.vitanyhed.dk/12158292
www.vitanyhed.dk/12158295

Dioxin i vores mad og den alvorlig forurening af vores drikkevand lurer lige om hjørnet i 2013? 

Tryk på linket - Kemiens Tidsalde: www.vitanyhed.dk/12158298

Slidtage fra vores sko (ftalater, limrester m.m.) på fortove, gader og stræder, havner i vores vandløb og spildevand.
Kilde: G.I.N.  www.vitanyhed.dk/12158289 (farlig gift i sko)

Viden og information om klimaet

Sådan kommer CO2 tilbage til atmosfæren?

Når du trækker vejret, er der CO2 i dit udåndingsluft. Og når kraftværket eller bilen forbrænder olie, kul, naturgas eller benzin, kommer der også store mængder CO2 ud af skorstenen. CO2 er et af slutprodukterne i alle slags forbrændinger, hvor der indgår materialer, som engang har været levende. Det kalder man organisk materiale.

Både din krop og kraftværket forbrænder organisk materiale. Den slags materiale indeholder kulstof. Under forbrændingen skabes der energi i form af varme, og samtidig går ilten i forbindelse med kulstof og danner CO2 (forbrændingslære). Hvis det er kulhydrater, der bliver omsat i din krop - eller et træstykke cellulose, der bliver brændt i brændeovnen - kan processen skrives således: C6H2O6 + 6CO2 + 6H2O + energi.
Hvis det er benzin en bilmotor, ser den kemiske reaktion sådan ud:
C7H16 + 11 O2 - 7 CO2 + 8 H2O + energi

Vores krop fra mennesker og dyr forbrænder mad

Men hvorfor er der CO2 i f.eks. udåndingsluften? Når du spiser, bliver maden forbrændt i dine muskler. Her er forbrændingen bl.a. med til at give dig energi til at gå, løbe eller arbejde og til at holde varmen. Og al mad, du spiser, kommer jo fra noget, der engang var levende, uanset om det er bøffer, havregryn eller tomater. Hvert menneske bidrager altså i princippet også til drivhusgassen. Det sker faktisk også, når du prutter (lige som dyerne). Der er nemlig CH4 i tarmgassen. Både CO2 og CH4 er drivhusgasser, som er med til at øge drivhuseffekten. Mængderne fra menneskekroppe er ikke så kritiske. Til gengæld taler man rent faktisk om, at metan fra f.eks. kokasser og afføring fra får er en seriøs kilde til drivhuseffekten. Men de store syndere er stadig de brændstoffer, vi bruger på kraftværker og i de transportmidler, der kører på benzin og disel. Her kommer CO2 bl.a. fra olie og kul, mens CH4 især kommer fra naturgas (metan).

Kraftværker og motorer forbrænder bl.a. olie, kul, gas, træ og halm
 

Når vi producere varme på kraftværker, fabrikker og bilmotorer, forbrænder vi også "tidligere levende materiale". Her bruges f.eks. stadig mange forsille brændstoffer som kul, olie, naturgas, der er dannet af levende organismer for milioner af år siden. I brændselsovne og på flere kraftværker bruger man også "yngre" biologiske brændselr som træ og halm. Alle disse brændsler også kulstof, som under forbrændingen går i forbindelse med ilten til CO2.

Vi må spare på energien og finde nye energiformer

Jo mere vi forbrænder af forsille eller andre biologiske materialer - jo mere CO2 kommer der også ud i atmosfæren. Det er med til at øge drivhusgassen. Derfor er det så vigtigt at finde alternativer til de energiformer, som vi har brugt i de seneste mange år.
Hvor får I energien fra hjemme hos jer? Sparer I på energien til transport ved f.eks at cykle eller gå i skole og på arbejde? Eller ved at tage toget? Skal vi spise mindre kød, så vi på den måde mindsker udslippet af metan og nedsætter drivhuseffekten?

Kilde: Vidensentret


Topmødet i Bella Centret omkring reducering af CO2 udslippet?

Den indiske miljøminister talte for åben TV-skærm til danskerne lød således: Skal vi reducere CO2 udslippet bør vi gå over til vegetarkost.

I Indien er 720 millioner mennesker vegetarer og det er med til væsentklig og reducere CO2, der bl.a. optaget i planter som kuldioxid og ved hjælp af sollyset opbygger planter.

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, climatolog og økolog siden 1976

Kulturhistorie om gylle og gødning.

Bibelen og Søren Kierkegaard havde ret?

Gylle er flydende staldgødning (amoniak), der stammer fra dyrs urin med et højt indhold af stinkende lugt af kvælstof. Ammoniak er en af de giftige basiske og ætsende gasarter og dræbende for både mennesker, dyr og planter. Det er ætsende på dyr og menneskers slimhinder, nærmest farlig og ildelugtende.
Ammoniak har været kendt i menneskehedens 6000 årrige historie, og har fået navn efter guden ammoniak "Djævlen" som var navnet på en "libysk" guddom. I et af gudens ørkentempler udvandt man salmiak (spiritus) og amoniak af kamelgødning. I min læretid som fabriksskomager, kom jeg daglig i berøring med salmiakspiritus og fik ætsenede hud på fingerne. Ofte var lugten så slem, at jeg nærmest mærkede det som berusende og æterbedøvende middel, fik ofte hovedpine og har måske efter mange års lidelse, fået ødelagte mine slimhinder af alle de giftige kemikalier som jeg arbejde med i skotøjsindustrien.


"Bibelen er den store kemibog"?

Ifølge bibelen betyder Ammon (iak) "Mennesker" på arabisk, også kaldet Ammonitterne og børn af Ammon, der var en gammel nation lige som hetitterne (ionerne), der slog sig ned og blev beboet øst for Jordan-floden, Giled ved det Døde Hav.
I både 1. Kongebog kap. 14,21-23 og 2. Krønikebog kap. 12,13 var Naamak en Ammonit ifølge bibelsk beretning i Genesis (Første Mosebog) kap. 19,37-38 blev Ben-Ammon og Moab født incest mellem forholdet ved deres fader Lot og hans to døtre i kølvandet på ødelæggelsen af Sodoma og Gomora ved et vulkanudbrud og jordskælv. Bibelen refere i dette kapitel til både Ammonitterne og Moabitterne som "børn af Lot", som blev til en stenstøte af aske?  

Det er ikke småting der ryger ud med gylden bl.a. medicinrester, hormoner o.lign. fra det grisen spiser? Fra perioden 1941 - 1990`erne fik millioner af grise hus og køkkenaffald fra restauranter, butikker og fra den almindelig husholdning, heraf blandet med skadelige fenoler. Appelsinskræller, citroner m.m. blev dengang behandlet med giftige klorfenol/forbindelser, der sætter sig i kødet og udvikler dioxin i flæskestegen? De samme klorfenol/forbindelser kommer også fra halm, når grisen spiser strøelse og vælter sig i sin egen pøl af lort, pis m.m.?

Denne side er under opdatering!!...e-coli bakterie kommer fra landbruget!!!

Luftbårne bakterie?

Jeg vil ikke udelukke som klimatolog, at den farlige e-coli bakterie VTEC kan skyldes en luftbårne? I de 25 år jeg har arbejdet med klimatologi og læst hundredevis af rapporter om virus og bakterier, så findes bakterier svævende som luftbårn partikel. Jeg har til tider i den kommune jeg bor, flere gange været i kontakt med myndighederne og oplevet alvorlige gener af gylleudledning i op til 7 dage, så hele landsbyen var plaget af lugtgener. Mange bakterier er nemlig luftbårne og hvis en lastbil med agurker, tomater o.lign kører gennem byen, så kan de være befænget med e-colibakterier. Det er min opfattelse, at det netop er det som er sket med de tyske og spanske grøntsager? Det er ikke alle grøntasager der blive fragtet i kølevogne, men på traktorer og lastbiler med åben lad!!......
Kilde: Klimatolog G.I.Nielsen 

Grisestalde fyldt med e-coli bakterier?

Ammoniak (gylle) årsag til lukning af vandværk?

Ammoniak med nitrat

ODENSE (Politikken) - et privat vandværk, der forsyner ca. 300 hustande ved den nye Lillebæltsbroen i Middelfart i 9170èrne, blev muligvis nedlagt? Drikkevandet fra værket er livsfarligt for børn.

Pumperne blev øjeblikkeligt lukket
- af borgmesteren, stadsingeniør og kredslæge på foranledning af Miljøstyrelsen. Der blev konstateret langt større nitratmængder i drikkevandet end det kan acepteres af sundhedsmyndighederne.
Det formodes, at det er optøningsstoffet urea (urin/ammoniak), der indeholder nitrat og som anvendes på den nye Lillebæltsbroens vejbane, der er skyld i forureningen.
Nitrat-stofferne er formentlig under de seneste dages regnvejr skyllet ned fra broen. Det er nødvendig at anvende det nitratholdige optøningsstof i stedet for almindeligt vejsalt, der tærer på broens jernkonstruktion.

Blødt vand er godt til afkalkning af vandrør og tøjvask, men skadeligt for helbredet?

Det er det rene postevand fra tappehanen og ikke kildevand som bliver solgt på plastflasker i Dansk Supermarked - Bilka, Føtex og Netto og som går under navnet "Buget" drikkevand!!...
På etiketten står der vand tappet på den Jydske hede skabt tilbage til istiden? Vandet er beskyttet (af forurening) og renset af forskellige jordlag, hvilket giver den bløde og afrunde smag?
Uden at vide det fra forbrugerens side er vandet pumpet op fra en brøndboring lige som almindeligt postevand, der kommer fra vandværksvand og render ud af vandhanen!!....
Buget drikkevand har bare den ulempe, at det er blødt vand og ikke hårdt mineralvand som myndighederne anbefaler at drikke? Blødt vand kan give alvorlige bivirkninger i form af hjertesygdomme m.m., hvis man daglig drikker rigeligt af det?
Da jeg i sin tid købte kildevand på karton i 1976, så kunne man læse hvilke mineraler og nitrat vandet indeholdt, men her er der ikke nogen anden varedeklartion end, at vandet indeholder 0 gram protein, kulhydrat og fedt, kostfibre og 0 gram natrium. Altså ikke andet end rent blødt vand?
 
 

NY TID OG VI. Tidsskrift for rigtig ernæring og sund levevis.

Om forurening allerede i 1981 

Fortalt af sognepræst
Flemming Kofod-Svendsen
i Birkerød Avis, 14 juli 1981
og udgivet i NY TID OG VI
årgang.46. Hæfte 5. i
oktober 1981:

Forurening af luft, åer og fjorde - det er blevet et spørgsmål, som optager os. Vi er bekymret for, hvorledes det vil gå. Allerede det vi opfatter med vores sanser, er galt nok: røgskyer over vores industricentre, lugt fra alskens fremmedstoffer, gylle eller fugtig lummer dag, ect. Dertil kommer det, som vi ikke kan se, men som vist nok skal være endnu være: kviksølvet og tungmetaller fra industrien i Mellemeuropa, der siver ned fra vore skyer og blander sig med virkningen fra vore egne sprøjtevæsker på marken, skov og søer. Mange fisk er allerede i fare og dør? Vi må regne med en såkaldt kumulativ virkning: gårdsdagens giftstoffer forsvinder ikke, men blander sig med dagens og morgendagens. Der sker en jævn forøgelse af giftoplageringen i levende organismer, vore egne knogler inklusive.
Der er al mulig grund til bekymring. Når landbruget og erhvervslivet ofte er så lidt villig til at tage hensyn - er det økonomiske motiver, der ligger bag. Vi vil gerne indkassere mest mulig fortjeneste - og effektive forholdsregler mod forurening koster jo så mange penge. Så ofrer vi hellere morgendagen. Efter os kommer noget - som vi ikke vil tænke på. Hvilket bud er det, vi synder imod?  Vi stjæler fra de kommende slægter (arvesynd), vi ødelægger deres natur, vi begrænser deres udfoldelsesmuligheder. Lad os tage os i agt for alle stoffer, som ødelægger, mennesker, dyr og planter i naturen.
Men der findes også en forurening, en tilsvining, som ikke har med kemiske stoffer og fysisk affald at gøre. Vi tager ind i os forurening ikke bare via materie og molekyler. Der opstår også en hjertes forurening. Men hvem er optaget af at advare os mod den?
Det overraskende er, at mange af dem, der råber højest mod naturtilsvining - og ære være dem, at de råber - sjældent ser faren ved den åndelige forurening. Det syntes, som om flere vil sige: Over for sjælelig forgiftning, må man være tolerant. Vi må give lov til at lave den form for kunst, literatur og underholdning, som de har lyst til. Hvis der er nogen, der føler sig generet af den, så kan disse "nogle" jo bare lukke øjnene og ørerne - så generer det ikke.
Sig mig: Kan ikke omtrent den samme frihedssnak bruges på naturforurening. Hvis det passer naboen at smid så og så mange plastikflasker på stranden - hvorfor skulle jeg så tage den frihed fra ham? Hvis jeg ønsker en strand uden plastikaffald, kan jeg bare rejse et andet sted hen. Hvorfor skulle jeg nægte fabrikant X at slippe 10.000 liter tykt kloakvand (eller slam/gylle ud på markerne) i døgnet - jeg kan jo bare se at finde mig et andet sted og bo eller badestrand, hvor jeg ikke kan mærke lugtgenerne?
Vi ved, at sådan snak er nonsens. Griseri og forurening breder sig - ingen slipper for det ved at flygte (den samme nisse kommer igen). Det forfølger en overalt, skjult og åbenlyst. På samme måde er det med åndelig forurening. Det er misforstået frihed at forsvare den frihedens navn. Kun i begrænset omfang er det muligt for den, som ikke ønsker giftstofferne ind i sig, at slippe for dem. Hvis nogen har frihed til at forurene, er ingen helt fri for selv at blive forurenet.
Skal vi leve et sundt og frodigt memnneskeliv, må vi kunne slippe både for naturforureningen og åndelig forurening. Begge dele er en krænkelse af Gud, som har givet os livet og verden at leve i.
Af G.I.N. hentet op fra mit arkiv om forurening.

Der er gift i maden?
Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158271
 


Vandmangel i Spanien og Afrika smitter af på importeret frugt og grønt?
Forårssæsonnen for frugt og grønt står for døren, men hvorfor smager danske jordbær bedst? Det gør de, fordi den værste tørke i 70 år har ramt Spanien og Afrika, så jordbær, appelsiner og ananas bliver kedelige hårde og faste indtørret p.g.a. besparende vandmængder i frugtplantager? Derfor venter vi med at købe økologiske danske jordbær, der bare smager uhm.....


Forurenet frugt og grønt?
Kan du huske sagen om de forurenede hindbær fra Polen, der gjorde mere end 1100 danskere syge med et virus - norovis, der giver roskildesyge med diarrè og opkast.
Nye virus og bakterietyper kommer typisk fra spildevand og fra menneskers afføring. De typiske tilfælde af virus og bakterier kommer fra syge personer, hvor spildevandet på en eller anden måde er løbet over på marken, og har forurenet f.eks, thailandske minimajs, slikærter fra Kenya, basilikum fra Israel, hindbær fra Serbien og Polen, krølsalat fra Frankrig og pinjekærner fra Kina.
Hvert år giver frugt og grønt mange personer både opkast og diarrè hos rigtig mange forbruger, fordi man ikke skyller sine forbrugsvare ordentlig igennem. I den grå oldtid kaldte man virus og bakterier for dæmoner?
megen smitte kan også skyldes dårlig håndhygiejne, hvilket også er beskreve i Det Nye Testamente. I Danmark har man bl.a. for nogle år siden konstateret hos jordbæravler, at udenlandsk arbejdskraft ikke havde ordentlig adgang til toialetforhold, hygiejne af mangel på rengøring,  håndvask m.m. Så man bør være påpasselig med at spise frugt og grønt uden det er skyllet grundigt før man spiser det!!....

Hvorlænge kan jorden, havene og naturen holde til de milliarder af tons af giftigstoffer som mennesket har produceret og fremstillet alene i de sidste 100 år?

               Når gødskning ødelægger naturen!

Mange plantearter i Danmark er sårbare overfor de masive mængder kvælstof der tilføres via gødskning. Når planter giver op følger insekter, sommerfugle og fugle trop. Siden 1850 er 343 arter udryddet og 3142 dyr og planter er, akut truet.
Er sårbare arter først "gødet" væk" fra et tidligere næringsfattig område vil det kræve 50-100 års braklægning af jorden før genindvinding (måske) begynder. Det er derfor nødvendigt at beskytte sådanne områder, der fungerer som naturbanker for dyr og planter
Kilde: NOAH Frends of the Earth Danmark

Hvorfor bidrage med et pengebeløb ved DR`s Afrika indsamlingen til rent vand eller Kirkernes hjælpeorganisatiner Dansk Røde Kors, når vi dansker skal fyldes med beskidt postevand fyldt med gyllelort, slam, sprøjtegifte og dioxiner?
Tryk på linket:
www.beskytvoresdrikkevand.dk

Mit liv ændrede sig totalt i 1976 da jeg fik smag på kildevand og mineralerne fra Østrigs bjergdale!!.... Det var som at blive født påny uden den dårlige smag i munden fra Københavns vandforsyning? I min ungdom kunne jeg altid om sommeren fornemme den klorholdinge lugt fra vandposen og vand er jo ikke bare vand H2`O -  idet der findes mange vandtyper med forskellig indhold af mineraler. Smagen i vand er heller ikke kun indholdet af blødt eller hårdt vand, men indholdet af dens konsistens, karbonater, mineraler, nitrat o.s.v.. Vand er derfor helt forskelligt fra landsdel til landsdel, bjergegn til bjergegn og fra landsby til landsby. Nogle steder har folk fået et jernhelbred og andre steder bliver folk alvorlig syge og dør i utide. Alt for ofte skyldes det vandkvaliteten. Jeg har hørt om en landmand som har måttet tildække sin brønd med jord, fordi forureningen tog overhånd og medførte sygdom og dødsfald. Jeg blev så optaget af historien, at jeg i 1976 fik stor interesse for hydro (vandkraft), saltkraft (ferskvand og saltvand), kildevand, inspiraton hentet fra Bibelen. 

Hvorfor bridrage med rent vand til Afrika, når to vandboringer eller vandforsyninger i Danmark må lukke om ugen?

Dansk landbrug smider millioner af tons giftig bioasken på jorden uden omtanke?
Historien forsætter i de nærmeste dage og er under opdaterig!!... 

Siden 1960èrne er mere end 20.000 små vandværker og vandforsyninger i landsbyer og på landbrugdejendomme, markbrønde, kilder, bække, moser, søer og åer blev forurenet af pesticider og gylle fra gammeldags nedgravet staldtanke. Mange landmænd har således måtte lukke deres egen vandforsyning og brønde efter at familiemedlemmer er blevet alvorlig syge. Det er sket i forbindelse med vandprøver!!....

DR - Nyheder mandag d. 23. juni 2008

Hver dag dør 4.000 af beskidt vand. Inden året er omme, vil 1,6 millioner mennesker været døde på grund af forurenet drikkevand, medmindre regeringerne over hele verden gør en indsats for at rense vandet.
Det advarer WHO om i en ny rapport, der blev offentliggjort den 23. juni 2008 på Johannes Døberens fødselsdag Sankt Hans Aften.
Hver dag dør mere end 4.000 personer af sygdomme, der kommer fra drikkevandet, siger James Bertam, der er kordinator for WHO`s program for vand, kloarksystemer og sundhed. I 2007 var det første gang, at halvdelen af verdens seks milliarder indbygger fik deres vand fra et vandrør. Men det meste af vandet er ikke rent?

Dansk landbrug smider tonsvis af giftig bioaske fyldt med dioxin direkte på landbrugsjorden og har hermed skabt en tikkende miljøbombe?

Miljøeksperter over hele verden taler gerne advarende om Love Canal Niagara Fall, hvor der lå en skole som var bygget oven på en lodseplads fyldt med verdens farligste gift "dioxin", som var trængt ned i grundvandet. Her måtte man i 1978 evarkuere befolkningen, fordi man havde observeret en stigning af astma-anfald og kræfttilfælde, samt misdannede spædbørn som blev født.

Nigaravandfaldet hvor skolen lå

4. oktober 2010

Danmarks største Miljøskandale Collstrupgrunde

Firmaet Collstrup som har arbejdet med fremstilling af træimprægnering mange steder i landet, heriblandt Brabrand i Århus, har efterladt alvorlig forurening i jorden med forskellige stoffer, bl.a. arsenik, kobber, crom og phenol m.m. truer nu vores grundvand og drikkevandsforsyning.
Collstrup-grunden på Edwin Rahrs Vej i Brabrand ved Århus har de seneste dage været omtalt i medierne på grund af kraftig forurening med tungmetaller.
Siden 1963 og frem til 2007 har der på grunden været træimprægneringsvirksomhed. Eksperter mener, at forureningen ikke truer det dybe grundvand, hvorfra der indvindes store mængder drikkevand. Det er Region Midtjylland, vandselskabet Århus Vand og Natur og Miljø`s fagfolk blevet enige om.
Undertegnede indehaver af denne 123-hjemmeside som har arbejdet i den petrokemiske industri, er dybt bekymret for phenoler som er et udgangsprodukt fra petrolium (fenoler), et produkt man i stor stil bruger ved virksomhedsfremstilling af trykimprænering, idet phenoler er lettere end tungmetaller og nemmere kan sive ned i grundvandet?
Eksperter har ved målinger af arsenikindholdet i Stautrup-værkets vand, ikke fundet anledning til hverken forhøjede koncentrationer eller nogen stigning af arsenik m.m. Der er således ikke grund til bekymring for drikkevandskvaliteten, siger miljøteknikker og der er ikke nogen risiko for, at disse metaller transporteres til de nærmeste indvindingsboringer, der kun ligger 2 km væk, og hvor et område er i mediernes søgelys?

Også forurening i Randers Kommune

Men også i Randers Kommune har firmaet Collstrop haft sine aktiviteter af fremstilling af træimprægnering på grunden Jernholmen 3 som firmaet forlod i 2003 efter tre års aktiviteter med træimprægnering, her er der konstateret forurening med terpentin.
Den anden grund i Randers Skovboulevarden 6 i Stevnstrup ved Langå, har man konstateret forurening bl.a. med stoffet arsen. Begge grunde er, af det tidligere Århus Amt, kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. I dag ejes Jernholmen 3 af firmaet AK ejendomsinvest. I lokalplan 540 for området er det således beskrevet, hvordan den mest forurenede del af grunden bebeholdes som erhverv.
For den mindst forurenede del af grunden har Randers Kommune givet ejeren en såkaldt §8 tilladelse efter jordforureningsloven. En tilladelse, der gør det muligt, også at bygge boliger på grunden. Dette forudsætter dog, at der etableres fast belægning, eller at jorden udskiftes, således at beboerne ikke kan komme i kontakt med forurenet jord, forklarer Mick Rasmussen fra Miljø- og teknikforvaltningen i Randers Kommune.
Undertegnede som er uddannet klimatolog, har set masser af skader på ejendomme bl.a. alvorlige stensætninger på et Hotel i Lemvig, hvor man overfor bygningen opførte en ejendom. Den tunge trafik fik nærmest hele hotellet til at slå store revner i fundamentet og mure? Mange ejendomme er så skasdet, at de nærmest er til nedrivning idet radon fra undergrunden truer beboerne. Hvad vil der ske med en ejendom, hvor man bygger et hus oven på en nedlagt træimprægneringsfabrik, hvor phenoler kan sive op i bygningen eller for dens sags skyld olieforurening. Det sidste var et typisk eksempel fra Glostrup, hvor Kommunaldirektøren var bekendt med forureningen af en grund med tidligere olietank og ikke ville genhuse en familie, der næsten var slået i stykker af sygdom, specielt børnene. Skal vi tro på kommunernes miljøtekniker? Nej langtfra som i årtier har haft tilsyn med forurenede grunde, åer og vandløb. Skandaler ruller nu overalt i Danmark og vil i de kommende år blive tydeligere, så kraftige at vi ikke har rent drikkevand? Tusindvis af huse er bygget oven på forurenet grunde i Danmark.

Stor forurening ved Esrum Sø i Nordsjælland

Også Collstrop-grunden, nær Esrum Sø har tit været genstand for debat, og nu efterlyser fagforbundet 3F tidligere ansatte, der kan fortælle om arbejdsforholdene på arbejdspladsen Jepervej i Hillerød øst.
- Der er på grunden fundet gifttromler med det stærkt forurenede stof arsenik. Disse nu tæret tromler er hensynsløst blevet fyldt op i en mose på grunden. I lighed med dokumentation fra grunden i Århus er grunden i Hillerød aldrig blevet ryddet for giftigt affald fra produktionen, siger Michael Liesk fra 3F Frederiksborg.
Han fortæller, at der også er blevet anvendt krom og kobber på fabrikkerne (og phenoler).
- Stoffer, der er meget giftig. Stofferne kan give skader på mennesker som kræft, fosterskader, genetiske skader, nyreskader og nerveskader på centralnervesystemet for blot at nævne nogle af de mange katastrofale følger, der kan være forbundet med at artbjede på fabrikkerne, forsætter Michael Liesk og fortæller, at stofferne er blevet anvendt fra begyndelsen af 1960 og frem til midt i 90èrne.
Nu vil 3F i Fredensborg i kontakt med folk, som har arbejdet på en af fabrikkerne, transporteret affald eller har været med til nedgravning af affald på grunden.
- Vi har en formodning om, at ansatte og andre, der har været i berøring med giftstofferne og som har pådraget sig skader, aldrig har fået anmeldt eller anerkendt skader, siger Michael Liesk fra 3F Fredensborg.
Tidligere medarbejder kan henvende sig til 3F Frederiksborg på telefon 70300808, til Michael Liesk på telefon 60217011 eller via mail: michael.liesk3f.dk.
www.VitaNyhed.dk er også interesseret i medarbejder som har arbejdet med andre kemikalier på fabrikker, og som måske af uvidenhed er afgået ved døden. Efterladte eller blandt pårørende må meget gerne skrive et indlæg på min hjemmeside kontakt gæstebogen. Har du arbejdet for Collstrop-grupen er jeg også interesseret i samme sag.

Store dele af denne grund ved Junkers Fabrikker - Veterantogene - Køge Station er forgiftet!!

Grunden ligger ved Køge Station. 

Veterantoget sidste stop og holdeplads i nærheden af Junkers Fabrikker i Køge.

Hvad der ellers er at fortælle om Ezekias og hans heltegerninger, og hvorledes han anlagde vanddammen og vandledningen og ledede vandet ind i byen Jerusalem, står jo optegnet i Judas Kongers Krønikke.
2.Krøn.32,23-30 Esajas 22,9.
Samme Ezekias tilstoppede Gihons øvre kilde og lede vandet mod vest nedad til Davidsbyen.

Planeten den giftige jord

Allerede for 2000 år siden forudså Johannes Markus Jorden gå under af forurening, idet han skrev hentydninger i Åbenbaringens Bog kap.22,15

Hver fjerde glas vand og hver tredje vandværk er fyldt med sprøjtegifte!!...

Johannes Døberen var symbolet på dåben og "rent vand"!!........

Joh.3,3-5 ; Ezikel 36,25-27 ; Mark.16,16 ; Ef.5,26 ; Tit.3,4-7

Hver dag dør 4.000 mennesker af beskidt vand.

Inden året er omme år 2011, vil 1,6 million mennesker være døde på grund af forurenet drikkevand, medmindre regeringer over hele verden gør en indsats for at rense vandet. Det advarer WHO om i en ny rapport, der er offentliggjort i DR-Nyheder mandag 23. juni - 2006 (Johannes Døberens dag - Sankt Hans Aftens dag. Hver dag dør mere end 4.000 personer af sygdomme, der kommer fra vandet, siger James Bertam, der er kordinator for WHO`s program for vand, kloarksystemer og sundhed. I 2007 var det første gang, at halvdelen af verdens seks mia. indbygger fik deres vand fra et vandrør. Men det meste af vandet er ikke rent, men indeholder kolrabakterier, sprøjtegifte, tungmetaller og andre urenheder.

Det giftige rajgræs på jorden!!..

Jordens kredsløb?

Alt, hvad der er af jord, vender tilbage til jorden, og hvad der er af vand, rinder tilbage til havet?
Siraks Visdoms bog kap.40,11.
Alle bække løber tilbage i havet, men havet bliver ikke fuld; det sted, til hvilket bækkene løber, overalt bliver de ved med at løbe, og støvet vender tilbage til jorden som før og ånden (i mennesket) til Gud, som gav den.
Prædikernes bog 12,7:
Alle mennesker går samme sted hen, alle blev til af muld, og alle vender tilbage til mulden.
Prædikerens bog 3,20
Og Gud HERREN (Jesus) dannede af agerjorden (planter og afgrøder) alle markens dyr og himelens fugle og førte dem hen til Adam for at se, hvad han ville kalde dem; thi hvad Adam kaldte de forskellige levende væsner, det skulle være deres navn.
1. Mos.2,19
Og til Adam sagde han: "Fordi du lyttede til din hustrus tale (ekskone Lillith?) og spiste af træet som jeg sagde, du ikke måtte spise af (p.g.a. dårskab), skal jorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føde af den alle dit livs dage;
1. Mos. 3,17
Gud sagde fremdeles: "Jeg giver eder alle urter på hele jorden, som bærer frø, og alle træer, som bærer frugt med kerne; de skal være eder til føde;
1. Mos.1,29
torn og tidsel (det giftige rajgræs) skal den bære dig, og markens urter skal være din føde.
1. Mos. 3,18-19;
i dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden; thi af den er du taget (opvokset); ja, støv er du, og til støv skal du vende tilbage (efter den anden død), idet mennesket har to liv, og nogle har flere?
Åb.20,6-7.
Derfor er "Alt tilladt", men ikke alt er gavnligt, siger Paulus i brevene til Korianterne: "Alt er tilladt", men ikke alt opbygger.
1. Kor.6,12.
Maden er bestemt for maven og maven for maden; men Gud skal engang lade begge dele forgå.
(1. Kor.6,13):
Derefter forlod han (Jesus) folkeskarerne og gik hjem. Så kom hans disciple til ham og sagde: "Forklar os lignelsen om det giftigerajgræs på marken!
Matt.13,36:
Da svarede han og sagde: "Enhver plante, som min himmelske Fader ikke har plantet (og som bondemanden bruger giftsprøjtning mod), skal rykkes op med rode. Men Peter tog til orde og sagde til ham: "Forklar os den lignelse!"
Matt.15,15-17.
Da sagde Jesus: "Er også I så utænksom? Forstår I ikke, Alt, hvad der kommer ind i munden (gift), går ned i maven og føres ud på det dertil bestem sted?
1. Kor.6,13
Han svarede og sagde: "Den, som sår den gode sæd, er Menneskesønnen:
Matt.13,37;
marken er verden, og den gode sæd er Rigets børn, men rajgræsset er de ondes børn?
Matt.13,38 ; Joh.8,44 ; Ap.G.13,10 ; 1.Joh.3,8.
Og fjenden, som såede det, er de Djævlen; og høsten er verdens`ende; og høstfolkene er engle (økologerne som ikke bruger gift):
Matt.13,40:
Ligesom nu rajgræsset samles fra (nu fjernet ved sprøjtning på marken), men som skulle have være brændt i ilden, således skal det ske ved verdens ende.
Menneskesønnen skal sende sine engle ud, og de skal samle og fjerne fra hans rige alle, der frister andre til fald, og dem, som øver lovløshed.
Matt.13,41 og Matt 24,31.
Lær også en lignelse af figentræet: Når dets grene først er blevet saftfulde og får blade, så skønner I, at sommeren er nær.
Matt.13,33-34.
Således kan I også skønne, når I ser alt dette ske, at han (Jesus) er nær for døren (i naturen).
Jak.5,9 ; Åb.3,20 ; Matt.24,33
Det var jo ham, som gav mig et uviseligt kendskab til tilværelsen, så jeg begreb verdens indretning (jordens skabelse) og de fire elementers virken: jord, ild, vand og luft? Planternes forskellige egenskaber og de helbredende kræfter i rødder og blade (urtemedicin):
Visdommens bog kap.20.
Uden bagtanke lærte jeg af den, og uden forbehold meddeler jeg det videre, dens rigdom søger jeg ikke at holde skjult!!....
Visdommens bog  kap.7,13.
Vi mennesker har alle arvet en naturlig svaghed, der i sit indereste væsen er i krig med Guds Love. Kødets skrøbelighed er jo fjendskab imod Gud, thi det bøjer sig ikke under Guds naturlove, og det kan heller ikke gøre det:
Rom.8,7
Barn, nærmere betegnet voksen, hvad din levemåde angår, da prøv din natur; læg mærke til, hvad der er skadeligt for den, og det må du ikke give den; thi ikke alt er gavnligt for alle, og ikke enhver natur har godt af hvad som helst.
Siraks Visdoms bog kap.37,27-28.
Da Jesus hørte det, sagde han: De raske har ikke brug for læge, men de syge.
Matt.9,12.
Gå han og lær, hvad de ord betyder; "Barmhjertighed" vil jeg, ej slagtoffer, thi jeg er ikke kommen for at kalde retffærdige, men syndere.
Matt.9,13
Retfærdige er de barmhjertige, thi dem skal der vises barmhjertighed (ved omvendelse)!!...
Matt.5,7.
Sandelig, retfærdig siger jeg jer: den, som tror på mig, han skal gøre de gerninger, jeg gør, ja, han skal gøre endnu større gerninger (ved at omvende folket), thi jeg går til Fadere.
Joh.14,12
I den samme stund helbredte Jesus mange for sygdomme og lidelser og onde ånder, og mange blinde skænkede han synet.
Luk.7,21-22:
Og han svarede og sagde til dem: "Gå hen og fortæl Johannes, hvad I har set og hørt: blinde ser, lamme går, spedalske "renses" døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige!!....
Et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting (rajgræsset) frem af sit forråd; thi hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.
Luk.6,45:
Enhver der kommer til mig og hører mine ord (forråd) og handler efter dem - hvem han ligner, det skal jeg vise jer.
Luk.6,47-49 ; Joh.12,47:
Alt i naturen nedbrydes, selv mennesket bliver efter døden til støv ved forbrænding eller ved jordfæstet, og planterne danner husmus. Der findes bare en undtagelse hvor nedbrydningen går meget meget langsomt, og det er ved kemiske stoffers anvendelse i naturen "plantegifte" og "radioaktivt" henkastning af atomaffald. Så de fleste mennesker er i deres hverdag så langt borte fra jorden og fra madvarernes rigtige oprindelse, at de ikke skænker den sammenhæng der er mellem forgiftet fødevarer og sygdomme? I vore dage skal landmanden og gartneren bruge flere og flere giftstoffer for at hjælpe planterne gennem de forøgede angreb af sygdomme og skadedyr, der netop fremkommer gennem væksttiden. Dagligvarerne skal være billige og endnu billigere, ¨å priserne holdes nede til gavn for sprøjtegifte, der nu bliver dyre? Produktiviteten afhænger af prisen, men ikke kvaliteten? Forsætter vi denne udvikling, dræber vi hele jorden til sidst og udrydder planter, mennesker og dyr.

Gammel veterantog og jernbanevogne ved Junkers Savværk i Køge

Lignelsen om sædemanden der såede korn i sin mark.

Blandsæd

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud, den Almægtige, og hele jorden "naturen" er fuld af hans herlighed.
Es.6,3 ; Åb.4,8 ; Sl.72,19 ; Hab.3,3 ff. , Matt.13,13-24:

"Med Himmeriget er det som med en mand, der såede god sæd i sin mark. Og mens folkene sov, kom hans fjende og såede giftig rajgræs (sprøjtegift) iblandt hveden og gik bort. Og da kornet voksede op og satte kerne, kunne også rajgræsset ses. Så kom husbondens tjenere til ham og sagde: "Herre, du såede jo god sæd i din mark, hvorfra er da rajgræsset kommet?"
Han sagde til dem: "Det har et fjendsk menneske gjort. "Så spørger tjenerne ham: "Vil du have, at vi skal gå hen og samle det fra?" Men han siger: "Nej, for at I ikke skal rykke hveden op tillige med det. Lad kun begge dele gro side om side indtil høsten;  og i høstens tid vil jeg da sige til høstfolkene: "Saml først rajgræsset fra og bind det i knipper for at brænde det, men bring hveden hjem i min lade!"

(Gengivet efter Seidelinèrnes oversættelse af Det Ny Testamente i ny udgave)!!..

Jesus fortalte for at illustrere det budskab, han ville bringe (for dem som ikke forstod lignelsen). Her er udlægningen af lignelsen for så vidt let nok, for Jesus egen forklaring :
Bonden = Menneskesønnen
Marken = Verden
Den gode sæd = Rigets børn
Ukrudtet/sprøjtegift = Den Ondes børn
Fjenden = Djævlen
Høsten = Verdens ende
Høstfolkene = Englene

Vi får ingen løsning på selve problemet "det onde"; men vi får at vide, hvor det kommer fra; fra Djævlen. Det er imidlertid heller ikke det, der er lignelsens budskab, det står nemlig klart nok: Rigets børn og Den Ondes børn skal leve sammen i verden, til den forgår. D.v.s., at vi udryder os selv med sprøjtegifte på markerne, der havner på middagsbordet?
Men derudover ligger der en opgave for Rigets børn, nemlig at deltage i kampen mod det onde og dermed Den Onde. Vækst uden kamp er nærmest umulig, når det gælder om at overleve?
Ligesom nu rajgræsset samles fra og brændes i ild, således skal det ske ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engle ud, og de skal samle og fjerne fra hans rige alle, der frister andre til fald (sygdom og død), og den, som øver lovløshed.
Matt.13,36-44 ; 24,33-34.

Gud bruger ofte naturlig svaghed og sygdom til at gøre os opmærksom på vor fuldstændige magtesløshed over for de ting vi bliver udsat for i dagligdagen. Her er der tale om et utal af forskellige insektgifte, ukrudtsmidler og svampemidler i gartneri og landbrug som det almindelige menneske ikke ved tilstrækkelig om. Man ved ikke så meget som det mindste helt til bunds hvad der sker med disse stoffer, efter at de er sprøjtet ud på marken og sivet ned i grundvandet. I mange tilfælde ved man blot, at de forsvinder efter en tid, men man ved bare ikke, hvilke stoffer de omdannes til og kender intet til de stoffers giftvirkning på længere sigt eller kommende generationer.
Virkelig mange videnskabsmænd lige som jeg peger på, hvordan brugen af kemiske stoffer og sprøjtegifte griber ind i naturens økologiske balance. Når vi udrydder insekterne, der har indtaget sprøjtegifte, så har vi også frataget fuglene deres føde eller forgiftet dem, og de uddør. Dermed har insekterne mistet deres naturlige fjender (fuglene), og der bliver hermed brug for endnu større mængder af sprøjtemidler p.g.a. insekt yngel?
En del af giftene går ind i fødekæden: Fra planter til dyr og til mennesker hober giftene sig op. Den farlige plantegift DDT og arsenik viste sig efter en lang årræke, at være en trusel for dyrelivet og til sidst mennesker. Skadedyrsangreb er ikke kun et udtryk for planternes svækkede sundhedstilstand, men også den syge plantes manglende næringsværdi for børn og unge. Kun syge planter angribes af skadedyr- de sunde angribes ikke.
Ligesom mennesker, der nemt bliver ofre for sygdommenes angreb og bliver dårligt ernærede, således er der også en sammenhæng mellem plantesygdomme og planternes lave næringsindhold for os mennesker, når bonden tilfører marken gifte og kunstgødning. Den forrige generation da min far levede som landmand kendte man ikke til alle disse plantesygdomme? Konsulenter fra landbruget kendte heller ikke i praksis dette fænomen!!....
Det er ganske givet, at den stærke forøgelse af kunstgødning NPK fremmer skadedyr og nedsætter planternes egen modstandskraft. Planterne er siden 1950èrne blevet degeneret, mere og mere  og er i virkeligheden mere sundhedsskadelig for mennesker og dyr end nogen sinde. Det er nemlig videnskabelig blevet bevist, at kunstgødning får eller opsuger det giftige grundstof cadium fra luftens forureningskilder som f.eks. affaldsforbrænding og slid fra bildæk m.m. Selv fiskene i bække og åløb indeholder mere og mere cadium i kroppen. Forskere fra Royal Sweedish Academy of Scince siger; at det er nødvendig at kombinere undersøgelser af døde fisk med stadig testforsøg på frisk fisk under påvirkning af giftstoffer som f.eks. cadium, for at skaffe de nødvendige beviser for hvor vigtig det bliver at beskytte vores vand og vor hav - og ikke længere spille hasard på naturen.
180 fisk blev udsat for påvirkning af forskellige cadiummængder i 70 dage, 31 af de 101 fisk som overlevede eksperimentet, viste tydelig degeneration i rygsøjlen. De skadede fisk overlevede kun fordi de levede i et beskyttende akvarium, i "friluft" ville de 31 ha været døde, langt tidligere. Dette viser at det er umuligt at opdage alvorlige skader således som disse fremkaldte af cadium på fisk som lever frit.
I USA og Canada er man blevet ganske klar over kunstgødning og denne skavank på en helt anden måde. For at fremstille virkelige sunde og kraftige planter, der såvel i kvantitet som i kvalitet overgår kunstgødningsplanter, må jorden virkelig tilføres naturgødning, og allerbedst i kompost form. Hvis jorden udelukkende gødes med "døde" mineraler, altså uorganiske stoffer (kunstgødning), sker der en "mineraliseringsproces". Det vil sige på jordens overflade dannes der et fint lag støv, som om foråret og sommeren kan bidrage til støv- og sandstorme. Kunstgødningen vil desuden virke dræbende på jordens mikroorganismer.
Naturgødningen tilfører jorden livgivende egenskaber i form af bakterier og enzymer. Kunstgødning og sprøjtegifte afkræfter jorden i det lange løb og bliver ubekvem og kold. Det er også bevist, at kreakturer, der fodres med økologiske afgrøder fra naturgødet jord, har langt mere modstandskraft over for sygdomsangreb og langt flere vitaminer og mineraler i mælken.

"Hør nu efter"

Se, en sædemand gik ud for at så. Og mens han såede, skete det, at noget faldt på vejen, og fuglene kom og åd det op. Og noget faldt på stengrund, hvor det ikke havde megen jord, og det kom straks op, fordi det ikke havde dyb jord; men da solen steg, blev det svedet, og det visnede, fordi det manglede rod. Og noget faldt iblandt tidsler, og tidslerne skød og og kvalte det, og det bar ingen frugt. Og noget faldt i god jord; det skød op og voksede, og det bar frugt og gav tredive og tresindtyve og hundrede fold". Og han sagde: "Den, som har øren at høre med, han høre!". Mark.4,3-20.
Men da den unge mand hørte det ord Jesus sagde, gik han skuffet bort; thi han havde meget gods. Men Jesus sagde til sine disciple: "Retfærdig siger jeg jer; det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja jeg siger jer: en kamel går lettere gennem et nåleøje, end en rig går ind i Guds rige". Hvad skal jeg sammenligne Guds rige: Luk.13,18 ; Matt.19,16-26? 

Middelalderens kolra er kommet til Europa. Det tyske udbrud af E.Coliebakterie skyldes ikke argurker og tomater, men overforbrug af antibiotika i kødproduktionen.

3. juni 2011 kl.5.15.
Artiklen er fra Naturaal News.

Udbudet af e.coliebakterie i Tyskland hæver alarmen på verdensplan, da videnskabsmænd beskriver denne specifikke streng af e.coli som "ekstrem aggressiv og giftig". Værre er det, at strengen er resistent overfor antibiotika, hvilket gør den til den første verdensomspændende superbakterie der stabler et mærkbart antal døde og gør tusinde syge.

Næsten alle rapporter fra nyhedsmedierne er fejlagtige. Det handler ikke om farlige agurker da "e.coli ikke vokser på agurker"? E.coli er en streng af bakterier som lever i tarmen og kun vokser inde i tarmen på dyr (og mennesker). Derfor er kilden til e.colie et dyr og ikke grøntsager. Men medierne vil ikke indrømme det, da agendaen er at dræbe dine grøntsager og beskytte den grusomme praksis der foregår indenfor kødindustriens fabrikker.

Imens har forskere knækket den genetiske kode for denne specielt dødelige streng af e.coli. Mikrobiologerne fra Hamburg-Eppendorfis universitetsklinik siger nu, at "en forudgående analyse peger på de mulige årsager til denne strengs ekstreme aggressivitet og resistents til antibiotika. Ydermere kan man nu forske i, hvordan denne type e.colie udvikler sig, hvorfor denne streng kan sprede sig så hurtigt og hvorfor den efterfølgende sygdom er så alvorlig.

Komplet mørklægning af den mest åbenlyse kilde til den nye streng.

Nyhedsmedierne lod, ganske forudsigeligt, som om, at de ikke havde nogen som helst ide om, hvor denne nye streng kom fra. De klør sig i hovedet og fokuserer kun på "dræber argurkerne", som selvfølgelig er et lamt stykke disinformation.

Ser du, "fabrikkernes" bondegårde opdrætter kvæg, grise og kyllinger under så forfærdelige og beskidte betingelser, at de er nødt til at pumpe dem fulde af antibiotika, bare for at undgå spredning af infektioner i tarmene på disse dyr.
Disse dyrs afføring indeholder milliarder af e.coliebakterier der samles op og bruges som gødning på markerne. Så afgrøden på markerne vokser i denne afføring der er inficeret med antibiotika resistente superbakterie.
Grøntsagerne der gror i e.coli gødningen sendes til supermarkedet, hvor man køber produkterne og ikke får vasket grøntsagerne ordentlig. Når man så har spist grøntsagerne der ikke er vasket "grundigt" af husmoderen, så går e.coli på arbejdet i deres tarmsystem, der generelt er blottet for venlig tarmflora, da mange mennesker også tager antibiotika. Dette skaber så det perfekte miljø for en fødevare infektion.

Det er her, at folk begynder at dø "også ifølge Bibelen"?
Som du kan se, spiller antibiotika en dobbeltrolle i denne tragedie. Antibiotika er misbrugt i flæng på fabrikkernes gårde, og antibiotika misbruges også af lægerne til behandling af patienterne, fordi de ikke har noget andet våben eller valg. Og aligevel tøver medierne med at oplyse den åbenlyse kendsgerning. E.coli superbakterierne er et antibiotisk problem, ikke et grøntsags-problem".
Kilde: Natural News.

                                    ___________________________

Naturen har altid ret

Den verdensberømte naturlæge Maurice Messiguè skev allerede i begyndelsen af 1970èrne i sin bog "Naturen har altid ret" i kapitlet den kendsgerning om antibiotika, at kalve altid "går hos koen" og får die, men oftes opfodres de på forskellige meljævning af korn, som undertiden tilsættes antibiotika for at beskytte dyrene imod infiktioner. I sådanne tilfælde bliver deres kød ganske vist dårligt og slapt, uden liv og endda farligt, for mennesker, idet antibiotika som er blevet indtaget dagligt af dyrene, neutraliserer disse lægemidlers virkning gennem resistente bakterier, når de foreskrives i akutte tilfælde hos de mennesker, der har spist den slags kød.
Jeg opfordrer på det kraftigste alle læsere af denne hjemmeside, at købe denne fantastiske bog jeg nogen sinde har læst om miljø, idet lægevidenskaben forlængst er kørt af sporet.
Kilde: Naturen har altid ret af Maurice Messiguè 1972

Vort helbred er hvad vi spiser, siger den berømte franske naturlæge Maurice Messèguè som blev borgmester, idety han ved alt om naturens egne kræfter som de virker i giftfri fødemidler. Følg hans fantastiske opskrifter på sund og velsmagende mad - og glæd dig til resultatet!!.....

Jordkloden bliver ramt af flere og flere sandstorme

6. juli 2011

Sandstorm i USA

Phoenix i Arizona i U.S.A. blev ramt af en enorme sandstorm, der gik direkte ind over selve byen, hvilket har medført, at mere end 10.000 amerikaner var uden strøm. Ifølge nyhedsbureauet AP havde sandstormen en hastighed på op imod 130 kilometer i timen.
Al flytrafik blev naturligvis indstillet med det samme, og derudover skabte væltede træer, strømsvigt og kraftige vindstød store problemer for tusindvis af amerikaner.

Sandstormen i byen Phoenix i Arizona ligner til forveksling en mur af et vandfald, muligvis forurening af ubekvem og gold jord forårsaget af kunstgødning?

Vi ødsler mælken og grundvandet bort

Fokus på EU- og dansk landbrugspolitik:

Fællesmarkedets landbrugspolitik vil øge vandspild og sulten i verden!!....

FÆLLESMARKEDET PRÆMIERER DEN MEST SPILDGIVENDE ANIMALSKE PRODUKTION - SVINE- OG OKSEKØDSPRODUKTIONEN?

Fællesmarkedslandet Danmark giver størsteparten af det værdifulde mælkeprotein til husdyerene.

Vi ødsler grundvand og mælken bort

Desværre bruges størsteparten af den danske landbrugsjord til produktion af husdyrfoder. Men ikke nok med dette - største parten af det værdifulde mælkeprotein bruges til opfodring af husdyrene. På nedstående billede kan man se, hvorledes vi udnytter mælken  (figur 1.). Værdierne gjaldt for året 1966. Konsekvensen af at bruge mælk til husdyrfoder er vist på næste (figur 2).


Figur 1. Nederst i pyramiden viser tydeligt mælkeproteinforbruget 70,4% i 1966 i lanndbruget til kalve og svieproduktion. Øverst i pyramiden mælkeproteinforbruget til mennesker 29,6%.

På denne måde får vi af 36,5 kg vegetabilsk (omsat til mælkeprotein) kun et kg animalsk protein f.eks. i svineproduktionen?

Er den animalske produktion nødvendig?

Da der er knaphed på føde og vand i denne verden, må man spørge sig selv om der er nogen som helst fornuftig grund til at forvandle det vegetabilske protein til animalsk protein?
Det er en nødvendighed at kløvergræs og bælgplanter indgår i sædskiftet, da disse er undværlige for at berige jorden med kvælstof og humus. Den mest hensigtsmæssige måde at udnytte disse planter på, er at give dette foder (Es.40,6-8) til malkekvæg. Som vi så mindsker tabet mindst ved mælkeproduktionen.
Men når det drejer sig som afgrøder som f.eks. korn og sojbønner (luk.15,14-17 ; Ordsp. 23,20-21), der udnyttes ligså godt af det menneskelige fordøjelsessystem, som af dyreres, må det være klart at det er absolut unødvendigt at gå den stærkt tilbagegivende vej gennem husdyrproduktionen - ikke mindst når man tager i betragtning at husdyrerne stiller praktisk taget de samme krav til proteiner, vitaminer og mineraler som mennesket.
Det vil sige, at vi med fordel kan ophøre med at holde svin, kødkvæg og fjerkræ, mens vi beholdet malkekvæget.
I denne forbindelse må det dog nævnes, at det ikke er nødvendigt at kvæg får så store mængder korn, roer og proteinrigt kraftfoder (sojaskrå), som det er er tilfældet i dagens Danmark. De kan faktisk næsten udelukkende leve af græs, kløver og andre bælgplanter. Sl.103,14-15 ; Sl.90,1-12 ; 1.Pet.1-24-25.


Og som nyfødte børn skal i hige (stræbe) efter ordets uforfalsket mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse (1.Pet.2,2).

Oksekødproduktionen - den mest spildgivende animalske produktion (EU-`s kødpukkel)

Dette vises i den følgende figur 3.

Hvilken konsekvenser vil denne omlægning af den animalske fødevarereduktion få for verdens fødevareforsyning?
Som det fremgår af figur 3., skal der bruges 21,4 kg vegetabils protein for at producere 1 kg oksekødprotein, mens 4,4 kg vegetabilsk protein er tilstrækkelig for at producere 1 kg mælkeprotein.

NB! Ikke nok med det, så skal der bruges 2000 liter vand for at produceres 125 g oksekød og 100 liter vand ved forarbejdning af 20 g bacon!!...
Kilde: den hollandske NGO Water Footprint, DANVA, Danmarks Statstik, Dong Energi og Twente Universitet i Holland.

Der er store nationale forskelle på, hvor meget vand et produkt kræver af producere. Tallene er internationale gennemsnit for kødproduktion fra landbrug til forbruger.

Fødevarekrise i den 3. verden

Forskellen i figur 3 er faktisk endnu større end disse tal (kødproduktionen) giver udtryk for, da mælkeprotein har en højere biologisk værdi end øksekødsprotein. Det er derfor ganske klart, at med den politik, som fællesmarkedet vil føre, biliver der mindre føde til rådighed for verdens befolkning.

Præmiering af oksekødsproduktionen.

I foråret 1973 havde man i fællesmarkedet besluttet at præmiere oksekødsproduktionen, således at der betales en særlig præmie til landmænd, der vil ophøre med at levere mælk, og i stedet vil gå over til kødproduktion. Præmien er sat til 58 øre pr. kg leveret mælk i de forudgående 12 måneder. Det er en betingelse, at landmanden ikke leverer mælk i de næste 4 år, og at han opretholder den samme kvægbestand, og at mindst 80% af hundyrene består af kødkvæg eller krydsninger deraf. Endvidere bliver det nok en betingelse, at besætningen omfatter mindst 15 malkekøer.
Hvert år siden 1950èrne har landbruget fået stytte og megen af produktionen er nogle gange gået tabt bl.a. kødpukel ved EU`s - overskudslager!!...I stedet for at producere okse- og svinekød, er det langt bedre at producere vegetabilske proteiner til den 3. verden som lider af sult? Således kan vi reducere den voldsomme forurening af sprøjtegifte og gylleudledning som forurener vores brønde, vandløb, bække, årer, søer og fjorde!!..
DR 1 mandag d. 9. maj 2011 kl..21,12

Om tre dage har du ingen drikkevand?

Så hurtigt går det, at 100 vandboringer lukker hvert år eller en Kommune tilsammen som Hvidovre eller Køge må koge sit drikkevand p.g.a. forurening fra gylle, slam, dyr- og menneskelort? Tænk ikke at kunne få rent vand ud af hanerne til at skylle sine bønnespire eller grøntsager, uden de bliver forurenet med lort fra en svinestald? Hvert år opdrættes 10-15.000 grise på hver bondegårdsfabrik og landbruget forsætter stadigvæk med at smide flere og flere sprøjtegifte, nitrat, kunstgødning og gylle ud på markerne fyldt med e-coliebakterier? Hvert år bliver 100 millioner kubikmeter gyllle uden nogen kontrol, kørt ud på markerne fyldt med e-coliebakterier, der finder vej til vores drikkevandsboringer og vandforsyninger!!...Det skete for os femhundrede husstande i en lille landsby uden for Ringsted i 2005, men ingen hustande fik at vide eller bleve informeret (slået alarm), at drikkevandet var fyldt med e-colibakterier, nærmere betegnet på lægesprog "kolera" som det hed i gamle dage!!.....
Overalt i danske byer ligger millionvis af gamle rustne vandrør af jern begravet, og der har de ligget i jorden i mere end 50 år klods op af bondegårde, gyldetanke eller et kloarksystem? I morgen er det måske din tur til ikke at få "rent drikkevand", måske p.g.a. lækase; fækalier, sprøjtegifte, nitrat, e-coliebakterier fra svinestalde eller menneskelort fra slam kørt ud på markerne? Derfor appelerer jeg til den danske folkekirke og dens sognebørn, præster, biskopper, embedslæger, tekniker i de kommunale forvaltninger, at de har svigtet alle os der vil have "rent vand". Det hjælper nemlig ikke, at den danske folkekirke render os på døren ved indsamling til støtte for ulandsbistand med "rent vand" i Afrika, uden at tænke på os selv i Danmark og den seneste store EU-skandale i Tyskland med forurenet bønnespire, som man i første omgang troede var agurker, tomater og salat fra Spanien? Nej det var bønnespire fremstillet på en økologisk bondegår, hvis vandforsyning ikke var i orden? Måske var de forurenet med gylle- eller meneskelort, uden at de i første omgang var krontrolleret ved salg til restauranter eller butikker. Derfor er Coop den eneste indkøbscentral i Danmark, der kontrolerer deres vare til supermarkederne: Irma, Kwickly, Super Brugsen, Dalì Brugsen og Fakta!!..
Så derfor må og skal have en strategi og handlingsplan her og nu på borgernes vegne omkring "rent vand" og "sunde økologiske vare" uden moms inden folketingsvalget, hvis det kommer til efteråret!!...Vi skal ikke have billige usunde vare i butikkerne, ej heller fra landbruget lige så vel som beskidt vand?
Vi må nemlig ikke glemme, at det kristne budskab udelukkende handler om "rent vand" som handler om ingen liv på jorden uden vand, hvilket var det Johannes Døberen og Jesus proklamerede inden han blev korstfæstet, død og begravet? Titusinde af danske kirker er uden at deres sognebørn rigtig ved det, bygget oven på kildevæld og i flere tilfælde spiringer kilden ud af døbefonden? Men det har præster og biskopper fortiet i to årtusinde over for deres sognebørn!!.....De er i mange tilfælde de eneste i Danmark, som har det reneste rene "kildevand" eller drikkevandssforsyning" i deres præstebolig!!.. Derfor ligger nogle af kirkerne langt fra de forurenede kirkegårde?
Derfor må de ansvarlige embedsmænd og politikere i kommunerne drages til ansvar og ikke lukke vandboringer, men bondegårde og kirkegårde som forurener vores, så vigtig vandforsyning af helligt "rent vand"? På Læsø hvor min far blev uddannet som bager, har man for ca. 10 år siden lukket en kirke og indrettet et Wellnes Center, hvor man kan bade i "rent kildevand". Måske bør vi lukke og omlægge flere tomme kirker i Danmark til drikkevandsforsyninger, hvilket gælder kirker langt fra bonde og kirkegårde, idet din børns fremtid ikke kun gælder om at blive døbt, men at vi får helliget "rent vand" så de ikke dør i Jesu Kristi navn, men bliver bevaret uden sygdom og gyllepest og får et langt og godt liv!!......
Derfor skal du ikke lægge din stemme til næste valg hos politikerne, men bevare den hos www.VitaNyhed.dk som sammen med Danmarks Naturfredningsforening www.beskytvoresdrikkevand.dk  vil samle underskrifter og tvinge politikerne, præster, biskopper, læger, embedsmænd og den Kommunnale Tekniske Forvaltninger hvor du bor til at standse den rovdrift som finder sted i den danske natur og i det danske landbrug ved at smide gift, gylle og slam ud på markern, der forurener vores drikkevandsforsyning!!...Venstre som er det danske landbrugsparti og som har styret rovdriften på naturen i mere end 50 år, skal ikke længere styre Danmark og det danske folk med kolera, sprøjtegifte og slam. Vi vil have et kristen folkestyre, der bestemmer hvilken fødevare som skal produceres til gavn for næste generation? Vi vil have et økologisk bæredygtigt landbrug uden grissebesætninger som i årtusinde har lagt millioner i graven, uden at befolkningen virkelig vidste, hvor smittekilden kom fra. I dag har vi redskaber og instrumenter, som de ikke havde i gamle dage til at kontrolere "dæmonerne"; e-coliebakterierne, "Den Sorte Pest" o.s.v., men det har vi i dag!!....Lad os stå sammen, og styrke det danske folk med "rent vand" i enhver vandpost, ja inden det er for sent!!.. Du kender nemlig ikke dagen i morgen, måske er dit vand blevet forgiftet?
Skriv din mening i www.VitaNyhed.dk Danmarks nye medienyheder og vi lægger dit indlæg ind på hjemmesiden, men husk at ikke alle kommer i betragtning kun hvis det er udformet til andres liv og vel. I dette tilfælde gælder det om "rent vand" til støtte for den næste generation. Vi mangler nemlig din underskriftindsamling, derfor det vigtigste budskab i år 2011: "Rent vand" til alle uanset om du bor på Skagen, Sønderjylland, Fyn, Sjælland, Bornholm eller på Danmarks mange smukke ører.
Skriv din mening til www.VitaNyhed.dk og læg dit indlæg i postkassen - tak!!...
Kildemateriale: De hellige kilder i Danmark - lysbilledeforedrag af G.I. N. i Ringsted - Køge og Fyn eller Jylland.  

Gårdpumper beskytter forurening fra luften.

Kolera  (e-coliebakterie) er en fra vand- og fødevare infektion som forårsages af en sygdomsfremkaldende tarmbakterie der stammer fra dyr (gylle) og menneskers afføring (WC- og kloark). De fleste inficerede har ingen symptomer p.g.a. immunitet, men 5-10 pct. af de smittede udvikler typisk kolera, som hurtigt kan medføre en livstruende dehydrering. Kolera er en smitsom mave/tarmsygdom med voldsom diarre, hvorved man kan miste op mod 24 liter væske i døgnet. Sygdommen findes permanent i Asien, Afrika, og har siden 1990 spredt sig over hele Sydamerika og kaldes en typisk fattigmandssygdom, og ses først og fremmest hvor der ikke findes ordentlig drikkevandsforsyning eller kloakering. På verdensplan rammes årligt 200-500 millioner mennesker med kolera, hvoraf mange dør i Afrika. Smittekilden sker gennem forurenet mad og drikke. Sygdommen var kendt allerede i antikkens tidsalder, at Kejser Marcus skrev til sin elev i 181 e.Kr., at han først mistede stemmen, og at jeg begyndte at gipse efter og kunne ikke træke vejret. Til sidst svigtede også mine blodårer, og uden puls kunne jeg knapt holde mig ved bevidstheden!!....Ikke før om aften fik jeg nogle krummer, dykket i vin, i mig. Min stemme genvandt jeg først efter tre dage!!...Nu er jeg, ved de hjælpende guder, rask og frisk
I 1853 kostede kolera 5.000 mennesker i København som følge af dårlige hygiejniske forhold bl.a. manglende kloarkering.

Køb denne smukke dekorative: www.gårdpumper.dk  

Økologiske bønnespire var årsag til smittekilden: e-colibakterien

Europa kan ånde lettet op.

Smittekilden til e-coliebakterie er fundet i Tyske økologiske bønnespire, der har dræbt 29 europærer og gjort tusinde syge.

Præsident Robert Kock for Institut i Hamburg siger, at det bønnespire e-coliebakterien som er fundet. Der er en direkte forbindelse mellem bakteriestammen og de økologiske forurenet bønnespire.

Tidligere i dag ophæver de tyske myndigheder VTEC-advarslen at spise rå tomater, agurker og bladsalat fra Tyskland, men advarslen mod bønnespire opretholdes. 

Spiselige spire med et højt indhold af vitaminer og mineraler.

I Asien, specielt Kina, har spirede frø fra bælgplanter o.lign. i årtusinder været brugt både som urtemedicin, men især til madlavning i kinesiske retter som forårsruller. Navnet er ikke til at tage fejl af, idet man virkelig blev optanket med helt ny energi af de friske spire ved forårsjævndøgn. Derfor blev bønnespire i 1500-1600 tallet i stor stil udbredt i Europa gennem den engelske flåde til forebyggelse af skørbug under sørejser på langfart.
Bønnespire og linser er nemlig rig på c-vitamin, der er virksomt over for skørbug og mange andre sygdomme. Spiselige spire er nævnt som et af de sundeste måltider i Kina. De indeholder ofte langt flere vitaminer og mineraler end almindelige grøntsager og bliver i stor stil anvendt som en kombination i grøntsagsretter bl.a. forårsruller. Derfor overgår hjemmelavede forårsruller de fabriksfremstillede, der næsten er ødelagt og tappet for energi af vitaminer og mineraler. Det skyldes først og fremmest den måde de bliver fremstillet og tilberedt på ved fritùrestegning, og derefter igen stegt på en alt for varmt pande, når husmoderen varmer dem op igen!!...Rå spire er levende føde og ikke halvdøde grøntsager, indeholder langt flere vitaminer og mineraler end blanceret spire, som ofte bliver stegt alt for kraftig under tilberedning af varme. Det er her at vitaminer og mineraler forsvinder ud i den blå luft og er værdiløst?
For 60 år siden bejsede man korn og bælgfrugter med kviksølv for at undgå de meget farlige skimmelsvampe "alfatoksiner", der opstår ved fugtige temperaturer. Derfor skal man være yderst forsigtig ved dyrkning og fremstilling af spire af enhver slags. Efter dyrkning skal man kigge nøje efter spirerne og frasortere, hvis nogle skulle være brune ved frøskallen. Dyrkningen sker ved jævnlig skylning af frøene, der helst ikke må stå et sted i huset hvor der i forevejen er råd, skimmel og svamp f.eks. bryggers? Luftens fugtighed og støv kan være afgørende, om der kommer bare det mindste af skimmelsvampe under dyrkning, selv hvis man skyller spirerne jævnligt. Før spisning skal man skylle dem grundigt og ikke opbevare dem i plastikposer, men spise dem hurtigst muligt lige efter fremstilling. Bønnespire og lign. tåler ikke opbevaring i længere tid. Derfor er "Guldnøglen" til helbredelse og et langt liv vitaminer og mineraler fra spire, nærmere betegnet "Østens Visdom", der også er beskrevet i Daniels Bog hvor Nebukadnezar spiser lucerne spire på marken (og åd græs), så hans hår blev langt som ørnefjer og hans negle som fugleklør, idet spiregræs (lucerne) indeholder masser af B-vitaminer, som er godt for håret og negle? Jesus bespiste også 5000 mennesker af to bygbrød og tre fisk, idet han henviste til græsset (lucernespire), hvor den store skare satte sig Joh.6,5-13.!!.......
Lucerne er let at spire, selv på vat, hvorved de bliver grønne og kan dyrkes som karse. Kun i form af spire kan vækster dyrkes overalt på jorden, hvor der er rent vand uden lort fra mennesker og dyr, idet de er færdige på 5-7 dage.
Når spire nævnes, må den verdensberømte Ann Wigmore også nævnes, idet hun er den som har eksperimenteret mest med spire, ikke bare som tilskud, men som basis kost for alvorligt syge mennesker med kræft. Siden 1970èrne har hun hjulpet i titusinde af patienrer i Boston USA, hvor hun driver et hospital med alskellige dygtige læger og har indrettet et stort gartneri. Her dyrker hun masser af lucernespire, der indeholder op til tusinde gange flere vitaminer og ligeledes sunde mineraler. Undertegnede kan kun anbefale at læse hendes fantastiske bog: "Levende føde". Her fortæller hun, hvordan hendes bedstemor under 1. Verdenskrig hjalp mange sårede soldater med lucernespire, som hun hentede på marken efter mørkets frembrud, så sårede soldaterne overlevede ved forplejning, spisning af lucernespire (græs) m.m.!!....En af de bedste bøger jeg nogen sinde har læst er Ann Wigmore og som kan findes på internettet.
Lad os derfor ikke blive opskræmt af myndighederne, at spire kan være fyldt med e-coli bakterier, men at det muligvis er menneskelort som kommer fra dem selv, der ikke har vasket hænder eller måske mistanken om, at det er drikkevandet som er fyldt med e-coli bakterier fra landbrugets udledning af gylle på markerne, der kan forårsage e-coli bakterier i vores vandsforsyninger, ja overalt i Danmark, Tyskland og Spanien? Dette budskab er kun en hypotese, men det kan nemt ske i disse tider selv med megen miljøkontrol. E-coli bakterier (kolra) vokser ikke på agurker, tomater, grøntsager eller bønnespirer o.lign., men er en udefra kommende forurening!!..........
Kilde: Klimatolog og tidliger medlem af Biodynamisk Forening 1976.

Lad os stå sammen!!....

Er du døbt og et kristent menneske?

Så er det vigtigt, at vi her og nu tvinger politikerne til at indskærpe landbrugets rovdrift på naturen!!...Vi vil have "rent vand" uden svinelort "gylle", tis og slam fra menneskers afføring!!! Lad os derfor holde samme som et kristent menneske og tvinge politikerne til at stoppe forureningen inden det er for sent, måske er det dig næste gang, der bliver ramt af kolera og smit i graven?
Dette er nemlig et opråb fra de "dødes opstandelse" som disciplene proklamerede for 2000 år siden ved at ophæve ritualslagtning af dyr inden for murerne  i Jerusalem? Byen blev efter al sandsynlighed omringet og belejret af romerne og af en oprørsbevægelse kaldet zeoloterne (Jesus disciple), hvoraf mere end 100.000 mennesker omkom og døde under belejringen. Historien er hentet fra Kristendommens Verdenshistorie og Josefus - en kendt historieskriver i oldtiden, samt fra Bibelen Det Nye og Gamle Testamente. Jesus død, korsfæstelse og opstandelse var udelukkende et politisk oprør mod jødernes ritualslagtning, der spredte coliebakterier, sygdom og pest overalt i Israel!!.....
Johannes Markus som har skrevet Åbenbaringen fortæller, at der hvert tusinde år skal ske en opstandelse, hvoraf de fleste af os skal dø på grund af vore synder mod naturen? 
Kilde: Kristendommens Verdenshistorie og den jødiske historieskriver i oldtiden Jesefus, idet "Frelsen kommer fra jøderne" jvf. Joh.4,22-23 ff. : Es.2,1-4 : Ap.G.17,23-24. : Rom.3,1-2 ; 9,4-5 : Matt.1,1 : Joh.1,1 : Fil.2,5-11 : Kol.2,8-12.

Vi lever ikke i Spanien: Stoppe grisefesten nu inden det er forsent!

1 colibakterie for hver 100 ml vand

Endelig kontrol af drikkevandet i 2005 i Danmark, men hvad med Tyskland og Spanien? I Danmark får hver tredje dansker kontroleret drikkevandet få gange om året. Mens fødevarevirksomheder har pligt til daglig at kontrollere deres fødevare, bliver bakterieniveau og kemiske forureninger sjældent kontroleret på en del af landets vandforsyninger og slet ikke hvis de har egen brønd. Der findes ingen statestikker over vandkvaliteten eller undersøgelser af sygdomskonsekvensen før vi bliver indlagt med alvorlig e-coliebakterie i kroppen? Det bliver ganske enkelt ikke undersøgt skrev Ingeniøren i artikel 77223.
Hvert år bliver op til 20 drikkevandsboringer rundt om i landet forurenet med colibakterier, der kan stamme fra mennesker og dyrs afføring. Med Teknologisk Instituts nye måleudstyr bestemmes bakteriernes DNA-sammensætning. Hurtigt kan man udpege, hvor bakterierne stammer fra, enten dyr, gødning eller menneskers fækalier (afføring) og tarm.

E-coliebakterier i Spanske og Tyske grøntsager.

26-28 maj 2011 kl.23,55:

E-coliebakterier fra mistænkte spanske argurker, tysk salat og tomater var måske eksporteret fra dansk grosist, og leveret med lort på grøntsagerne. Måske kan det tænkes, at avlerne ved plukning af grønt glemmer at vaske hænder efter toialetbesøg? I dag har levnedsmiddelkontrolen så fine instrumenter, at de kan spore bakterier uden først, at skal have dem undersøgt på et laboratorie m.m. 
Det er derfor i forbrugernes interesse, at levnedsmiddelkontrollen er blev skærpet med disse nye tiltag af helt utrolige fantastiske instrumenter? Stikprøver indenfor levnedsmiddelindustrien, vil fremover afsløre det store svineri som i mere end hundrede år er foregået i mindre virksomheder; slagter, fiskehandler, bagerier, grønthandler, restauranter, pizzarier, cantiner, o.m.a., hvor varerne konstant kommer i berøring med menneskehænder?

Bibelen har ret med de vaskede hænder?

Da undrede Farisæerne sig, da han så, at Jesus ikke vaskede sig før måltidet? Hvorfor overtræder også dine disciple de gamles overlevering? "De vasker jo heller ikke deres hænder, når de skal spise." Her kommer Jesus til undsætning (retorik): I Farisæere renser nu det udvendige af Bægeret og Fadet? Men giv det, som er indeni på fadet (urenheder, bakterier og menneskelort o.s.v.) til Almisse; se så er alle Ting eder rene for jer!!...
Matt.15,2 ; Luk.11,38 ; Mark.7,1 ff. : Rom 11,8 jvf. Es.29,10 ; Matt.13,14 ff ; Luk.10,23-24 ; Matt.16,17 ; Matt.11,27 ; Joh.6,45-51. 


E-coliebakterier findes blandt andet i tarmkanalen hos mennesker og varmblodede dyr. Alvorlig forurening af coliebakterier fandt sted i Køge Kommunes vandforsyning fra Vandværket Lyngen i 2007 ved en fejltagelse koblet sammen med bakterieholdigt spildevand fra et rensningsanlæg tilhørende Køge Kommune. Det betød, at mere end 7.000 borgeres drikkevand blev alvorligt forurenet med afføring. Mens nogle blev syge af at drikke vandet, blev nogle indlagt med alvorlig maveinfektioner og en række mindre erhvervsdrivende måtte lukke deres virksomhed i månedsvis bl.a. en bager.
I 2009 var den galt igen med Lille Skensved Vandværk i samme Køge Kommune, hvor der blev sendt et brev ud om kogepåbud til 850 husstande, der modtager vand fra værket. Derfor betyder fundet af sådanne bakterier ofte, at afføring har fundet vej til drikkevandet, hvilket muligvis kan tyde på brud på ledningsnettet evt. fra slamgødet jord. I mange små landsbyer er ledningsnettet tæret op af rust som er mere end 50 år gammel. Nogle rørledninger fra vandforsyningen ligger så tæt op af et ødelagt kloarksystem, rensningsanlæg eller landbrug!!......
Mange steder i udlandet bruger man ofte affaldsvand fra køkkenvasken eller brusebad til at vande marker og gartnerier?

Cadium er et farligt tungmetal der ophobes i nyrerne

I følge miljøstyrelsen er indholdet af tungmetallet cadium i udeluften i Danmark lavt, ofte under 1,2 nannogram pr. kubikmeter. Da det skadelige cadium findes overalt i miljøet og i fødevare, kan man ikke helt undgå udsættelse for fødevarerne, der stammer fra jord forurenet med cadium.


Cadium i miljøet den største fare!!..


Cadium i luften stammer især fra forbrændingsanlæg og fra slidtage af bildæk. Så derfor er det ikke hensigtsmæssigt og spise for mange afgrøder i nærheden af motorveje og tæt træfikeret områder som f.eks. hvor de dyrkes i koloni/haver?
Cadium i luften indåndes af mennesker og findes overalt i kosten, nogle produkter i større koncentrationer end andre. Økologer mener, at kunstgødning og slam i landbruget er den værste spredning af cadium, idet planter hurtigere opsuger det farlige tungmetal end som økologisk dyrket afgrøder. Cadium gror ind i planten p.g.a. de hastige dyrkningsmetoder med bl.a. kunstgødning og overgødskning med gylle eller slam? Cadium er derfor ikke et nyt alvorligt miljøproblem for biodynamiker, idet Rodolf Steiner allerede i 1950èrne påviste, at kunstgødning vil få katastrofale følger for afgrøder i fremtiden. Ved hjælp af analysemetoder kunne han se, at giftstoffer gro ind i planternes krystaller, når man hurtiggødder med kunstgødning.

Undgå cadium som er hormonforstyrende?

Cadium findes overalt i kosten. Nogle planter, f.eks. tobaks-, hørfrø- og solsikkeplanter, ophober store mængder cadium, og som findes i høje koncentrationer i frøene.
I f.eks. hørfrø (økologiske) er indholdet i gennemsnit af cadium på 0,2 mg/kg.
Miljø og Fødevarestyrelsen har skabt angst hos mange forbruger ved at advare mod at bruge knust hørfrø på grund af frøenes indhold af cadium, men skjuler oplysninger om alle de gode sundhedsegenskaber, knust hørfrø også har f.eks. det største indhold af noget andet produkt Omega 3 fedtsyre?
Begrundelsen for, at mange alternative helbredere anbefaler helse-kuren med knust hørfrø, er det store indhold af de livsvigtige fedtsyre Omega 3 og den gunstige virkning på fordøjelsystemet.
Hvis man spiser 2 kg hørfrø om dagen - hvad Fødevarestyrelsen og Arne Astrup for Human ernæring tror, folk kan finde på - ja så dør vi af cadium-forgiftning og blåsyreforgiftning. I stedet mener Fødevarestyrelsen, at det er bedre at æde sig en blodprop til i fisk, margarine og olie?
Ifølge Miljøstyrelsen indtager et menneske gennemsnit 17 mikrogram cadium daglig fra fødevare. Herfra optages ca. 5 procent i mave-tarm-kanalen, men Fødevarestyrelsen glemmer helt at de livsvigtige Omega 3 fedsyre i kosten hos de Grønlandske Eskimoer fjerner dioxin og måske også andre giftstoffer i blodet ud af kroppen?
Vores egen afdøde naturlæge Axel O. Hansen anbefalede hørfrø i store mængder, og kunne ved hjælp af øjendiagnose se, at gift og affaldsstoffer forlader kroppen ved hjælp af denne kur!!...så der er noget, der ikke stemmer overens med Fødevarestyrelsen tiltag på området omkring hørfrø. I gamle munkeskrifter, anbefales hørfrø mod en hvilken som helst sygdom, hvilket skyldes de gavnlige Omega n3 fedtsyrer. Hørfrø har altid været brugt som det bedste middel ved en udrensningskur?

Fødevarestyrelsens glemte fakta

Cadium findes i meget høje koncentrationer i nyre og lever fra pattedyr og i nogle arter af rejer, muslinger og østers.
I tabellen fra EU`s grænseværdier for cadium, og som det kan ses, er cadium svært at undgå:
I kød af kvæg, får, svin og fjerkræ som defineret i artikel 2, litra a indeholder hestekød 0,2 mg/kg d.v.s. det samme som hørfrø? I tabel 2a indeholder laver af kvæg, får, svin og fjerkræ 0,5 mg/kg, altså det dobbelte af cadium i forhold til hørfrø!!...
Vi går således videre, og følger nyrer af kvæg, får, svin og fjerkræ med 1,0 mg/kg, hvilket svarer til 5 gange så meget cadium i forhold til hørfrø? Altså er kød langt farligere at indtage i forhold til hørfrø, der indeholder langt mere livsvigtige fedtsyre Omega ng3 end hvad landmanden putter i svinene f.eks. fra forurenet fiskemel, der i 2003 indholdt dioxin i store mængder!!....
http://www.natur-drogeriet.dk/frame.cfm?id=4925&sprog=1&grp=6&menu=1


http://www.altomkost.dk/Service/Nyhedsrum/Nyheder/2008/Foedevarestyrelsen_fra...Forurenet fisk fyldt med giftstoffer fanget i Lillebælt i 1970èrne.

Tidligere regering i 1973 VKR skyld i den dårlige vandkvalitet

Selv om den nuværende regering har valgt sine yderst dygtige eksperter, får eksperterne ikke lov at spille en afgørende rolle i risikohåndteringen og miljøreguleringen af vandmiljøplanloven. Regeringen eller Venstre som er et landbrugsparti, har i stedet valgt at priotere (landbrugssektorens) økonomi og økonomisk vækst højere end anbefalingerne fra de naturvidenskablige eksperter, rådgiver o.s.v., hvilket kan tages som udtryk for en politisering af miljøområdet.
Denne politisering finder i stigende grad sted, og vi kan se mange af de samme tendenser på miljøområdet som vi også ser på det sundhedspolitiske område i 1970èrne og 80èrne.
I 1973 fremlagde den daværende VKR-regering den såkaldte Perspektivplan II der advarede væksten i den offentlige sektor. Det blev klart, at statsmagten (VKR) måtte begrænse sine udgifter til bl.a. sundhedsvæsnet, hvilke skabte debat som den også gør den dag i dag, hvor man vil fjerne 40.000 offentlige ansatte til fordel for landbrugets rovdrift på naturen og profit i disse lommer.

Gylle ødelægger naturen - alle menneskers ret til at leve!!....

Mange plantearter og fisk i årer, bække og fjorde i Danmark er sårbare overfor de massive mængder kvælstof, der tilføres via landbrugets gødskning. Når planter giver op følger insekter, sommerfugle og fugle trop.
Siden 1850 er 343 arter udryddet og 3142 dyr og planter er, akut truet. Er sårbare arter først "gødet væk" fra et tidligere næringsfattig område, vil det kræve 50-100 års braklægning af jorden før genindvinding (måske) begynder. Det er derfo nødvendig at beskytte sådanne områder, der fungerer som naturbamker for dyr og planter

Kilde: NOAH Frends of the Earth Denmark


DR1 mandag d. 28. marts 2011

Forureningen fra biler og kraftvarmeværker samt amoniak fra landbruget (staldgødning) koster hvert år 600.000 memnnesker i Europa livet, skriver Jyllandsposten.
Det viser en analyse fra Center for Energi, Miljø og Sundhed.
I Danmark dør 3400 mennesker om året tidligere, end de ellers ville have gjort, på grund af luftforureningen. Det drejer sig især om ældre, samt yngre med hjertekar- og lungesygdomme, skriver Jyllands-Posten.
Rapporten udpeger landbruget som den største synder med omkring 40 procent af de følgeudgifter, der stammer fra ammoniak fra gylle på marker.

www.gylleramt.dk

Biogas langt bedre som gødning end gyllespredning på landbrugsmarker

Biogasanlæg (metan) på landbrugsejendomme kan være den ønskede tilnærmelse til en konsensus-løsning, der mindsker nedsivning af nitrat fra markerne, uden at det går mod landbrugets ønsker. Biogasanlægene afgasser gyllen til metangas, samtidig med, at der produceres elektricitet og varme.
Den afgassede gylle kan stadig bruges som gødning på markerne, men udvaskes ikke i lige så høj grad, som den oprindelige gylle, til grundvand og vores drikkevbandsforsyning.
Biogas opstår ved nedbrydning i naturen til metan fra planter, husgødning, og i moser, hvor den fremstillede metangas betegnes som sumpgas. På et biogasanlæg modtager man biomassen i form af husgødning fra landbruget og organiske produkter fra slagterier, mejerier, husholdninger m.fl.
Biomassen omdannes i en kæmpe tank, hvor bakterierne får optimale vækstbetingelser ved omkring 35 C, reguleret surhedsgrad, anaerobe forhold. Biomassen fra landbrugets husgødning, har den fordel og en langt bedre gødningseffekt end gullespredning på markerne som kan øges yderligere, hvis man seperat afgasser biomassen i en tør del som pulver og i en vandig opløsning. I den tørre del vil hovedparten af fosfor som er vigtigt til gødning og som findes tilsvarende i kunstgødning NPK være lige så gavnlig, mens kvælstofindholdet primært findes i vædskedelen ved biomassen. Især den bedre udnyttelse af kvælstofindholdet ved biomassen indebærer en betydelig energibesparelse, da der derved kan spares i forbruget af handelsgødning (NPK), der skal fremstilles ved forbrug af el-forbrug og kul ved forsille brændstoffer.
Metangas (kulbrinteforbindelser) dannes ved nedbrydning af organisk materiale, hvor gassen omdannes til biogas eller sumpgas.
I miljøet kommer 80 pct. af metangassen (CO2) fra menneskelige aktiviteter, primært fra landbruget. Metan er en såkaldt drivhusgas CO2, som medvirker til at "fange" mere solvarme i atmosfæren, heriblandt skadelige "positive ioner".
I løbet af de sidste 100 år er atmosfærens metanindhold mere end fordoblet fra 0,8 til 1,7 ppm. Denne gasart er 22 gange mere effektiv "bidragyder" end anden og mere velkendt drivhusgas CO2 fra forsille brændstoffer i atmosfæren.
Den seneste globale temperaturstigning i atmosfæren har betydet en begyndende optøning af den sibiriske tundra, hvor permafrost ellers har bundet enorme mængder af metangas i de frosne moser og søer.
I Californien er et udslp ved området ud for boreplatformen  Santa Barbara af metan på 40 ton pr. dag. Store udslip truer også fra såkaldte "dødens søer" i Afrika, specielt Kivusøen, der skønnes at indholde 65 km3 metan og 256 km3 kuldioxid. 

Diagram over kulstofkredsløbet i atmosfæren.

Kivusøen i Afrika truet med eksplotion af metangas

I år 2002 sendte vulkanen Nyirogongo kæmpe skyer og floder af lava ud i Afrikas største sø Kivusøen springfyldt med farlige gasser. Nogle frygtede, at lavaens varme kunne skabe så meget uro i søen, at dens indhold af gasserne ville blive frigivet. Søen på størrelse med Lolland indeholder 50 milliarder kubikmeter metangas og langt mere kuldioxid CO2. Kivusåen der ligger i Centralafrika er rolig på overfladen og lader sig ikke forstyre af markerne, skovene, dyrene og mennesker omkring den. Slipper gasserne fri bl.a. metan og eksploderer, kan masser af mennesker dø lige som en anden sø i Afrika, der kostede 6000 mennesker livet.
Under overfladen i Kivusøen, nede i dybet, bobler kæmpe metan mængder over den vrede, at der hele tiden havner træer, buske, blade og andre organiske materialer af affald på samme måde som giftstoffer gjorde for 40-50 år siden i Østersøen, hvor det bliver omdannet på bunden til farlig metangas og kuldioxid. Derfor vokser og vokser Kivusøen i Afrika lige som i Østersøen (affald fra Polen og Rusland) af farlig kemi, og på et eller andet tidspunkt vil Kivusøen være så proppet af dødt liv og af metangas eller kuldioxid, at dens øverste vandlag ikke længere kan holde på den kæmpe bobel?
Vi kan sammenligne trykket når bobel i maven (sodavand) som bøvs eller en rystet champagneflaske springer og bryder proppen. Således vil Kivusøen øverste vandlag fare op til overfladen, og som champagneflasken sprøjtes ud af flasken, vil mange kvadratmeter høje søjler af vand fyldt med metan og kuldioxid rejse sig fra søens overflade og eksplodere.
Efterfølgende vil kuldioxid CO2 fra metangassen brede sig som et liglagen over og omkring søen lige som den stinkende gyllelugt fra landbruget i Danmark, men ti gange være lugt ved Kivusøen som således vil fortrænge ilt og dermed kvæle folk og fæ inden for flere kilometers radius. Alene i storbyen Goma er der en halv million indbygger.
I jordens atmosfære er kulstof kemisk bundet til gassen kuldioxid (CO2). En lille beskeden del af atmosfæren (ca. 0,03%) spiller det en vigtig rolle for livet på jorden.
Andre gasser i atmosfæren, der indeholder kulstof er metan og CFC-gasser (den sidstnævnte er kunstig)
kilde: Wikimedia Creative Commons og
klimatolog Kiwi