THE WORD "Ordet" fra begyndelsen 1. Mose bog. 1,1

I begyndelsen var Ordet (bogstavet), og Ordet var hus Gud, og Ordet var Gud. Alt er blevet til ved det (kommunikation), og uden det blev intet til af det, som er (verden fra begyndelsen) - lyset!!... Johannes Evangeliet 1, 1-18.

Rul med hjulet og læs teksten neden under!!.....

Bibelen Det Nye Testamente blev forkastet og forfalsket af biskop Irenus 180 e. Kr.

Den mest magtfulde biskop Irenus fra Lyon i Frankrig år 180 e.Kr. er i færd med at gøre det kristne budskab mere tydeligt, ved at forkaste og slette de fleste af de 30 evangelier der er i omløb om Jesus Kristus Guds Søn.. Den oprindelige kristne religion fra år 33 - 66. e.Kr "Gnosisme" blev forbudt og de troende måtte bøde med livet eller korsfæstelse. Heraf henrettede romerne de kristne, der nægtede at ofre til de romerske guder. Således var der i Irenæus hjemby år 180 e.Kr. optøjer rettet mod de gnostiske kristne. Mange blev pågrebet og anklaget for kættere, selvom de troede på Kristus. Mange måtte tilstå, at de var kristne (kættere). De blev ført til arenaen af romerne uden "rettergang" og dræbt som underholdning for folket. Torturen og drabene på hundredevis af kristne i Lyon - må have gjort et voldsomt indtryk på den katolske biskop Irenæus og sagt ham, at skulle folk dø for troen, måtte de vide, hvad den bestod af.

Hvad er evangelierne så for noget? Hvad er så den hellige tro, vi dør af? For at afgrænse den hellige tro, udvalgte biskop Irenæus fire af de over 30 evangelier der fandtes som fragtmenter. Forskerne er ikke enige om, hvordan Irenæus foretog valget. Den jævne kristne sagde: "Jeg vil høre Markus eller Mattæus "Evangelie", som betyder det glædelige budskab! "Få sagde, at de ville høre Thomas, Peter, Maria Magdelene og Judas Evangeliet, som var gnostiker. Det var det, der fik bægeret med Jesu blod til at flyde over?

Efter de store stridigheder på kirkerådet i Nikæa 325 e.Kr. blev det oprindelige tidlig Judas Evangelium af den katolske biskop Irenus allerede i 180 e.Kr. slettet på opfordring af Konstatin den Store, hvoraf kom det ikke med i de fire evangelier i Ny Testamente?

Irenæus bekæmpede gnostikerne med skriftet "Mod kæterne" og betonede, til forskel fra dem, at Gud skabte, og at den materielle verden ikke var ond? Men kirkefaderen Origenes som var teolog og filosof fra det græsktalende Alexandria (f. 185-254 e.Kr.) anfægtede biskop Irenus påstand og var en omstridt person og måtte i år 231 e.Kr. flygte til Cæsara Palæstina efter anklager for kætteri. De synspunkter, der mødte Origenes modstand, var især hans tro på treenigheden og hans stærkt græsk plantoniske holdning og lære, som han fik af Clemes fra den Alexandriske skole, hvor han blev undervist og at universaler eksisterer uafhængigt af bevidstheden og materien. Han var af den overbevisning lige som Clemens, at Gud ikke eksisterer uden for os selv i materien og universet, men at det er dèr ondskaben eksisterer og som vi også oplever den dag i dag med ondsindet terror.  Origenes var en græsk lærd, kristen filosof, som udviste en modig tro, og som levede ydmygt og et asketisk liv som vegetar. Han regnes for en af den kristne kirkes mest betydningsfulde teolog og kirkefædre nogen sinde.

Den alexandriske teologiske skole, som Clemes opretede og var forestander af betonede en mere billedlig fortolkning af Bibelen. Man forsøgte at forbinde kristendommen med nyplatonisme, der - som en efterfølger af Platons filosofi - blandt andet havde fokus på guddommelighed og på menneskets rationelle evne til erkendelse af den højeste sandhed, nøjagtig lige som Søren Kierkegaard.

Jesus Kristus humane, "vegetarisk" levevis og pacifistiske doktriner "gnosis" som betyder viden i vid udstrækning blev elimineret og  slettet af biskop Irenæus, så Bibelen blev erstattet af falske overnaturlighed.

I løbet af det 19 århundrede e.Kr. er hundredevis af bibelfragtmenter og brudstykker af gnostiske evangelier kommet frem i søgelyset!!...... Nogle er fundet i gamle biblioteker, klostre og andre ud fra udgravninger og som Dan Brawn udtrykker det i hans bog Da Vinci Mysteriet. Disse oprindelige originale fragtmenter kaldes Logins og Agrahas. Disse bibeltekster er langt ældre end de mere originale kanoniserede evangelier, som Matthæus, Markus og Lukas som Irenæus efter hans død (202 e.Kr.) fik med på rådet ved forelæsning i Nikæa i 325 e.Kr. Det mærkelige ved de ældste fragtmenter "Gnosis" som egentlig betyder visdom er fuldstændige enige, ord for ord, med flere af de fundne evangelier helt tilbage til kristendommens begyndelse år 33. e.Kr. Jesus korsfæstelse bl.a. det ægte Judas Evangeliet?

"Se Jomfruen skal blive fugtsommelig og føde en søn,og man skal give ham navnet Immanuel!" (det betyder: Gud med os).

Polykap, discipel af Johannes Evangelist.

Sankt Irenæus (f. 130-202), stammede fra Lilleasien Tyrkiet, men flyttede til det sydlige Frankrig. Her blev han biskop i Lyon. Han hørte til en gruppe af teologer, som bekæmpede de fortolkninger af kristendommen, som fandt sted i den såkaldte gnosticisme før og efter Jesus korstfæstelse, idet teologer i dag ikke mener den fandt sted, men er et påhit af romerne til advarsel og skræk for folket?. På baggrund af denne overbevisning, led Irenus til sidst martyrdøden og som en katolsk biskop, et tidligst vidnesbyrd og anerkendelse af de fire kanoniske skrifter af de fire evangelier i Det ny Testamente. Han regnes for at være kristendommens første teolog, idet han påviste, at sand kristendom helt og holdent hviler på Bibelen. Og Bibelen begynder nemlig med at forklare om skabelsen som noget positivt, modsat for Gnostikerne, som mente at Gud ikke havde skabt den synlige og stoflige verden.
Irenæus skrev, at den eneste måde for kristne var at beholde og aceptere den doktrinære myndighed dvs. kun biskoppernes råd gjaldt. Gnostikerne sagde, at de havde en hemmelig mundtlig overlevering fra Jesus, men Irenæus fastholdt, at biskopperne i forskellige byer var kendt så langt tilbage som til apostlene - og ingen af dem (disciplene) var gnostikerne? - og at biskopperne forudsat var eneste sikre og fejlbare guide til fortolkning af Skriften, der er ufejlbar?

Men fundet af verdens ældste bibelfragtmenter i 1947 "Dødehavsrullerne" afslører nu i dag, at mindst seks af apostlene i det første århundrede tilhørte essæerne, en yderligegående sekt på 4.000 mand heriblandt Johannes Døberen som var gnostiker!!..Så der gik nærmest "koks" i Irenæus skrifter og afhandling, hans betydningsfulde bog "Against Heresis", der betyder afsløring og fjernelse af de såkaldte Gnosis (Visdom), et fem-bind værk skrevet af Sankt Irenæus stiller i dag spørgsmålsteg på kristendommen ægthed ud fra biskop Irenus skrifter?

I de første to århundrede efter Jesus død, var der faktisk snesevis af forskellige, og somme tider endda modstridende versioner af Jesus liv og budskab i omløb, at han ikke blev korsfæstet. En af disse versioner var Judasevangeliet. Denne tekst og andre,  der for  blev fundet ved Nag-Hammadi biblioteket fra det 3-4 århundrede e.Kr. - giver os et strålende indblik i en type kristendom, vi aldrig før har set før? De fleste kristne tror, at de fire eneste evangelier er dem, der står i Det nye Testamente. Men der var faktisk snevis og mange flere. Der var ikke kun èn urkristendom, men mange under udarbejdelse. Nogle af de tidligste kristne apostle; Thomas, Filip, Judas, Valentinus, Peter og Maria Magdalene som var gnostiker, d.v.s. mennesker der ved fyldt med Sofia - Visdom og Helligånd. De var mystiker og folk der følte, at de havde en slags direkte forbindelse med Gud. Ja de var selv guddommelige!!...Ordet "gnostiker" kommer af det græske ord "gnosis" - som betyder "viden", men denne viden er ikke tilgængelig dagligdags for de fleste, men en viden om forskellige trossytemer, som er en kombination af forskellige belæringer, taget fra Pagani afgørende religioner, hovedsagelig fra Asien, Babylon, Ægypten, Grækenland og Syrien, men også fra astrologi, jødedom og kristendom. Reinkarnation Doctrine tilhørte gnosticismen. Men omkring år 553 e.Kr. blev denne læresætning forvist (slettet), idet deres bøger blev brændt på bålet. I dag har gnosticismen fået en renæsance efter Dan Browns bog "Da Vinci Mysteriet". Flere og flere tror mere og mere på denne trosretning, og afviser folkekirkens budskab om "Treenigheden", at Jesus var en personlig Gud som havde trådt sine barnsben her på jorden? 

Valentinius, Arius & Irenæus

Formålet med Irenæus "Against Heresis" d.v.s. afsløring og fjernelse af de såkakldte Gnosis var at tilbagevise læren om de forskellige gnostiske grupper, der havde fået rodfæste hos købmænd som lavede kampagner og priste uøvelse af "gnosis" i Irenæus bispedømme.

Arius (græsk) levede ca. 250-336 e.Kr. og var en oldkirkens presbytter og teolog i Alexandria, af herkomst. Han blev fordømt af koncilet i Nikæa 325 e.Kr., men vendte tilbage til Alexandria omkring 334. Arius har lagt navn til arianismen, idet han hævdede, at Sønen var skabt af Faderen, og derfor ikke lige med Faderen, ikke evig, og ikke guddommelig af væsen.  

En anden gruppe gnostiker var kendt som vegetarer og Valentinius tilhænger, der forblev en del af den tidligste kristne kirke, der deltog regelmæssigt i kirkelige festligheder på trods af deres radikale forskel. Der er blevet sagt, at gnostikerne ville holde hemmelige forsamlinger og mødes uden for kirkens regelmæssige aktivitet, hvor de vil diskutere deres "hemmelige viden" og skriftsted, der realitere til det. Biskop Irenæus følte sig forpligtet til, at holde et vågent øje med Valentinius og til at beskytte kirken fra dem. For at opfylde denne forpligtelse, uddanede han sig og blev godt imformeret om gnostiske doktriner og traditioner, hvilket førte til udarbejdelse af sine handlinger i bogen "Aganist Heresis". Han forsøgte og føre kontrol med de kristne gnostiker i Asien og Frygien, fordi de ikke ville have så mange biskopper over sig som krontrollanter.
Valentin levede i det første og andet århundrede e.Kr., samtidig med Irenæus og ifølge Valentins skrifter dukker bemærkninger frem af skattekistens bund bl.a. hans tilhørs forhold til gnocismen. Valentin henvender sig som teolog til de troende kristne, der er vegetarer i det første århundrede og siger, at de hører hjemme i en anden verden. Begæringer efter at spise kød, plager mennesket og har dermed magt over sjælen som ellers er udødelig. Hans overbevisning ligner til forveksling Basilios, der også mener, at bakterier (virus) florerer i menneskets krop, fremkalder sygdom?
Kernen i Valentins anskuelser er modsætninger mellem lys og mørke (dualistisk); sjælen er en del af den virkelige tilværelse, hvor den føler sig fremmede i den jordike verden. Valentin taler direkte om æoner, det evige liv. Fra begyndelsen fortæller han, er mennesket udødelig og børn af det evige liv. Det er kun p.g.a. synd, at mennesket dør?
Ifølge Valentinus læresætning dør vi: I mennesket er der et guddmmelig sædekorn nedlagt; onde magter og dæmoner m.m.

Ifølge tradition bliver Valentin fejret som helgen den 14 februar på kærlighedens dag (kinesisk nytår), hvor man gennem annonyme kort, små gaver og blomster bringer opmærksomhed til sin kærste.
Valentin er et latinsk helgennavn, som egentlig betyder den raske og sunde. Ifølge tradition havde regenten Claudius problemer med at rekuttere soldater til sin hær, hvorfor han forbød indgåelse af forlovelser og ægteskab i Rom. Præsten Valentin viede i hemmelighed de par, der ønskede det. Claidius lod Valentin arrestere og henrettet d. 14. februar, og straffen var, at han skulle bankes ihjel med køller og - som om, det ikke var nok - fik han hovedet kappet af. Mens Valentin ventede på sin henrettelse, blev han gode venner med fangevogterens datter, som var vegetar. Inden han blev halshugget, sendte han et brev til hende. Ifølge traditionen underskrevet "din Valentin". Kilden til historien opfattes som en legende.


Læs også bogen Thomas og Maria Magdalene Evangeliet som kan lånes på biblioteket

Køb bogen "Gnostikerne" for den er pengene værd og vil ændre dit liv til det bedre oven på Covid-19? Gnostikerne var alle vegetarer og helbredte de syge med grøntsager, vilde biers honning, læge urter af enhver slags. De anlagde klosterhaver op gennem middelalderen m.m..

Verdens største bibelbedrag fandt sted år 180 e.Kr.

 🤔Judas - Evangeliet.
Bibelforsker siger, at der er enestående ligheder mellem fundet i 1978 af Judas-evangelit og Nag Hammadi-teksternes gnocisme, som man fandt i 1945 og som opbevares i  Nag- Hammadi Biblioteket i Ægypten (Thomas, Filip, Peter, Maria Magdalene - evangelierne m.fl.), som er det grundlæggende verdensbillede om begyndelsen til kristendommen i disse tekter. Uden dem kan vi ikke komme så tæt på begivenhederne, hvad der egenlig skete og hvorfor Judas - Evangeliet blev forkastet og kaseret.

🤭Omkring år 180 e.Kr. skrev biskop Irenæus en af oldkirkens førende personer et skarpt angreb på en udbredt bog, den hed JUDAS-EVANGELIET. Dette evangelium handlede om forholdet mellem Judas og Jesus - og gav udtyk for, at Judas faktisk forrådte Jesus - men opfyldte Jesus ønske? Judas kendte sandhden, sådan som Jesu ønskede den forkyndt!!....Men den version af historien om Judas blev fordømt af katolske biskop Irenus og andre af oldkirkens ledere. Ved at stemple evangeliet "budskabet" som kætteri, slettede de den så effektiv af den føste oldkirkens historie, at den aldrig mere ville dukke op. - eller gjorde den? Den gamle kodex blev senere i år 1978 fundet af en hyrdedreng i nærheden af Nielens bredder på skattejagt, idet han træder ind i en hule. Han er på udkig efter guld eller andet værdifuldt ædelstene.

Forholdet mellem Jesus og Judas?

Lektor i kirkehistore ved Århus Universtet Nils Arne Pedersen, mener ikke at Judasevangeliet ændrer den kristne opfattelse af hverken forholdet mellem Jesus og Judas?
"Teksten kan måske hjælpe os til at sige noget om gnostcismens oprindelse, siger Nils Arne Pedersen til TV2 Nyhederne d.12.04. 2006 (efter Judasevangeliet bliver offentliggjort) som en pressemeddelse.
"Det her er måske et af de tidligste forsøg på at skabe gnostisk mytologi", siger han. Gnostikerne mente at finde det hellige i mennesket selv, slutter Nils Arne Pedersen.

Gud fortjener ikke at blive tilbedt?

Gnostikerne (Thomas, Peter, Judas, Filip og Maria Magdalene m.fl.) mente ikke, at den Gud der havde skabt jorden (JHWH) eller jødernes Jehova fortjente at blive tilbedt. Kun den sande Gud, en væsentlig hensides vores fatteevne var hellig, nemlig mennesket selv? Jesus ler af noget han anser for falsk fromhed. Med det begriber de 11 apostle ikke (undtaget Judas) og bliver vred på ham. Hvorfor bliver I vrede, siger Jesus i Judasevangeliet til disciplene. Lad en af jer, der er stærk nok, stå op og afsløre den sande, åndelige person i sig selv. Ingen vågede at stå foran ham i ånden, untagen Judas Iskariot, der var guddommelig inkarneret? Jeg ved, hvem du er, og hvor du kom fra, siger Jesus. Jeg er ikke værdig, at sige navnet på ham, der har sendt dig (Faderen).
Judas søn, Benjamin, beretter om alt hvad han så og hørte, først på aramæisk - et sprog, Jesus talte - og siden græsk, som min fader undeviste mig i fra barnsben, den græske bibel Septuaginta: 

Jesus giver disciplene en udfordring, idet han siger: "Lad den fuldkomne person inde i jer komme frem til mig". Den indre fuldkomne person er den åndelige, som har virkelig viden, visdom og livskraft - sjælelivets højere trin: En viden om sig selv. At vide at du har en gudomelig gnist i dig og erkende, at den hinsidige Gud er den samme - som den guddommelige gnist inde i dig, som vågner op når man bliver inkarneret af Jesus, Kristus, Guds, Søn, Frelseren, der var asketikker og som levede af vegetarisk føde. I dag ved man, at over halvdelen af apostlene var gnostiker og at alle levede af plantekost!....

Gnosticisme kommer af det græske gnòsis som betyder "viden og erkendelse", og stammer eller går helt tilbage til hetitternes tid i det femte og tredie århundrede f.Kr. i Attika Gækenland og som Moses beretter i Det Gamle Testamente, om "Ionerne" der kaldes hetiterne: Hetitterne vandring? De slog sig ned i Ioniens Kulturcentrum og bredte sig derfra til Palæstina omkring det 2. århundrede f.Kr.. Her I det andet århunrede e.Kr. opstod der kirkehistoriske stridigheder om, hvordan det kristne budskab skulle fotolkes.

Afsløringen og fjernelse af de såkalte Gnosis også kaldet "Aganist Heresis" var et fem-binds værk skrevet af biskop Irenus i det andet århundrede. De tidlige kirkefædre foruden Irenus og pastriakerne bekæmpede gnotikerne, fordi de ikke selv kunne overholde spillereglerne om, hvem der var Gud, Jesus og Helligånden (Treenigheden). Gnostikerne forkyndte, at legemet var/er et fængsel for den guddommelige indre gnist "ånden", gengivet som det menneskelige sjæleliv (reinkarnation). For gnostikere var Jesus død, men ikke korsfæstelse en god ting og Judas var en helt, fordi han hade hjulpet tilmed at sætte Jesu ånd (inkarnation) i frihed gennem gnocismen, men den slags idèer var for stærke for biskopperne og patriakerne af oldkirken. Judasevangeliet og omking 30 andre gnostiske tekster og bøger, blev udelukket fra Det nye Testamente? Mange mennesker og teologer havde forskellige syn på dette søgsmål og Paulus udtrykker det tidligst, måske som Antikrist? Vi må ikke glemme, at Paulus var på to hold, først som farisær og senere blev omvendt til kristen menneske. Han udtrykker det tydeligt på Areopagus ved at stå op på talestolen, at den levende Gud ikke er lang fra os. Han tager afstand fra grækernes ukendte Gud "uden for os selv" og peger på bygningen over indgangen til Apollon Templet hvor der står skrevet med store bogstaver "Kend dig selv" som er et gnostisk udtryk?

Fundet af en helt ny Judas bibel fortæller SANDHEDEN

Ifølge Judas-Evangeliet blev Jesus hverken født den 25. december, korsfæstet, død og begravet eller gift og fik børn med den "Hellige Gral" - Maria Magdalene, som Dan Brown hævder i sin roman Da Vinci Mysteriet og rejste til Frankrig?

Jesus var af Davids slægt og fik sit ønske opfyldt ifølge Judas-Evangeliet og Daniels bog kap. 9,2 (profeti): Læs den fantastiske beretning om det helt rigtige "Jule Evangelie" som er hentet fra verdens ældste bibel "Judas Evangeliet" gemt i et kloster.

Dan. 9,2-27 ; Matt.24,15 1.Mak.1,54-57 ; Mark.13,14 ; Dan.12,11. 
                                         _____________________________________

Juleevangeliet begynder således:

MTTÆUS-EVANGELIET 1,18:

 Med Jesu Kristi fødsel gik det således til ifølge juleevangeliet: Hans moder Maria var trolovet med Josef, (søn af Jakob 1700 f.v.t. rgening); men førend de var kommet sammen, viste det sig, at hun var frugtsommelig ved Helligånden: Lukas 1.26 f.f.

Nu var Josef, hendes mand, retsindig og ville ikke bringe skam over hende; derfor havde han i sinde at skille sig fra hende i stilhed.

Mens han tænkte på dette, se, da viste en "Herrens engel" (Gabriel) for ham i en drøm, mens han sov og sagde: "Josef, Davids søn! frygt ikke for at hjemføre Maria som din hustru; thi det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden.

Evangelisten Mattæus fortæller: Hun skal føde en søn, og ham skal du give navnet Jesus; thi han skal frelse sit folk fra dets synder.

Sl.130, 8 Luk1,31 ; 2,21 ; Ap.G.4,12:

Denne Jesus er stenen, som blev agtet for intet` af jer bygmestre (på Davids tid), men som er blevet hovedhjørnestenen. Og der er ingen frelse i nogen anden; thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn (Jesus Kristus Guds Søn), hvorved vi kan frelses.

Sl.118,22 ; Matt.21,42 ; 1.Pet.2,6-10:

Thi det hedder et sted i skriften (Es.28,16): "Se, jeg lægger i Zion (Jerusalem) en hovedhjørnesten, udvalgt og kostelig, og den, som tror på ham (Jesus), skal ingenlunde blive til skamme."

Rom.9,29-33 ; Es.8,13--16 ; Es.28,16:

På hin dag bliver Hærskares HERRE en smuk krans og en herlig krone for sit folks rest (på 400 mand) og en rettens ånd for dem, der driver fjenderne ud af byen (Jerusalem). Også disse judæerne raver af vin, er svimle af drik (beruset), præst og profet, de raver af drik, fra samling af vin og svimle af drik; de raver under syner, vakler, når de dømmer.

Thi alle borde er fulde af spy (fluen), af offerkød, uhumskheder flyder på hver en plet af (lort). "Hvem vil han belære, hvem tyder han syner - mon afvante børn, nys tagne fra brystet.

Ve, Efraims (Josefs søn) berusede stolte krans og dets herlige smykkes visnede blomster tindingen ad de druknes fede dal! Med føderne trampedes de ned, Efraim var Josefs søn, som syndede mod HERREN Gud (1700 før vores tidsrening)?

Esajas 28,1-16

Efter Salomos død ca. 930 f.Kr. stod eframitten Jeroboam i spidsen for oprøret, der førte til, at den nordlige del af Israel skilte sig fra Juda, Davids Hus. Selv om Efraim i det Gamle Testamentes profetiske litteratur (Habakkuk komentaren) undertiden benyttes som synonym for Israel, tyder de historiske oplysninger i Gamle Testamente dog på, at stammen Eframin mistede betydning, idet Israel Rigets hovedstræder på skift blev placeret i Manasses stamområde. Manasses var Josefs ældste søn af samme navn; stamfaderen havde imidlertid mistet sin førstefødselsret, idet Jakob foretrak Manasses yngre bror Efraim. Jesus blev altså ikke født e. Kr. for 2.000 år siden? Historien starter altså med David, ifølge Mattæus-Evangeliet kap.1,1-18:

Jesu Kristi, Davids søns stamtavle. Abraham blev fader til Isak, Isak til Jakob (Josefs far)? til Juda og hans brødre!!....

1.Mos.21,2 f. 25,26 ; 29,35.

1. Mos., kap.48 f.f.

På hin dag skal Israels rest og det, som undslipper af Jakobs hus (Jerusalem), ikke mere støtte sig til den, der slår det (ødelægger templet), men til HERREN, Israels Hellige, i sandhed.

En rest skal omvende sig, Jakobs rest, til den vældige Gud. Thi var end dit folk som sandet ved havet, Israel, kun en rest deraf skal omvende sig (Qumran - Essæerne). Ødelæggelse er fastslået, og med retfærdighed vælter frem; thi ødelæggelse og fastslået råd fuldbyrder Herren, Hærskarers HERRE, over al jorden.

Esajas 10,20-34 ; Rom.9,27-33 ; 1.Mos.22,15-18.

Men der skyder en kvist af Isajs stub, et skud gror frem af hans rod; og HERRENS Ånd skal hvile over hans visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, HERRENS kundskabs og frygts Ånd.

Profeten Esajas 11,1-2 ; Mattæus 1,6.

 

Judas store hemmelighed?

Blev Judas inkarneret af Jesus - Guds Søns hemmeligheder?

Judas siger: Mester......I et syn så jeg mig selv? Disciplene stenede mig til døde. Jesus siger: Du vil blive apostlen, der fordømmes af alle de andre. Det er muligt for dig at nå himmeriget, men du vil lide stor sorg. Hvilken nytte har jeg af det? Din stjernes glans vil fordunkle alle de andres. Du vil blive større end dem alle. Juas, du vil ofre den mand, der "iklæder" mig (dvs. han hentyder her i det ord til inkarnation)? Judas, Stjernen, der viser vej, er din stjerne (julestjeren i Betlehem)? Judas fik et syn, som bekræfter hans valg. Men han forstod ikke synet, for Jesus forklarede det for ham. Så forstod Judas sin mission og fik styrke og mod til at uføre den. Hans mision var at forråde Jesus (afsløre Jesus Ånd). Men det er ikke en ond handling. Det er fakiktisk et offer. Det er en form for tilbedelse. Det er en from handling. I modsætning til de fire evangelier i Det nye Testaente, indhoder Judasevangeliet ikke korsfæstelsen. Det slutter brat med Judas forræderi. Ved at udelade korsfæstelsen, bidrog Judasevangeliet til spændinger mellem den Ortodakse kirkes (biskop Irenæus), der var ved at forme sig og gnostikerne. I Det ny Testamentes evangelier betyder Jesus død og opstandelse vores frelse. Hans legeme dør, og Gud vækker hans legeme op fra de døde. Gnostikerne tror ikke på Hans legeme, men på Ånden (reinkarnation). Legemets opstandelse er afgørende betydning i Det ny Testamente, og i Mattæus, Lukas, - og Johannes evangeliet viser Jesus sig for sine tilhænger, så de ser, han er i live, hvilket oprindeligt er Hans Ånd (reinkarnation dvs. sjælevandring). Det ny Testamente stemmer slet ikke overens med det, der sker i Judasevangeliet. Her fortælles der ikke om hans død, for den betyder ingenting. Og specielt opstandelsen er ikke nævnt. Det betydningsfulde ved historiens (retorik) er, at kroppen dør, men ånden lever videre - reinkarnation., lige som Ægypternes farao tror på, idet Judas har hentet inspiration derfra? Fra et gnostisk synspunkt, måtte Jesus dø i "Judas krop"  ved hængning for at gøre sig fri af sit legemes fængsel (pga. synd), men set med den Ortodokse kirkes øjne og biskoppen Irenus, stemplede de denne fortolkning, for altid gnostikerne (Judas, Simon Peter Baryona; Filip, Jakob, Zebedæus, Valentin og Maria Magdalene m.fl.) eller gjorde de det?

For mange troende, er Judas evangeliet stadig kætterisk, blot en fodnote i historien. Men for andre indeholder det et budskab, man kan glæde sig over ved siden af evangelierne i Det ny Testamente. For første gang i næstn 2000 år kan vi nu læse Judas evangeliet med spænding. Udvalgte passager afslører et fantastisk evangelium, der virker både velkendt og fremmed.
Dette er den hemmelige beretning om den Åbenbaring Jesus fortalte Judas tre dage før han fejrede påske. Da Jesus færdes på jorden (åndeligt), udførte han mirakler (hvilket var desciplene) og undergerninger til menneskenes frelse (ved at omvende sig) fra sine synder!...Og efter som nogen vandrede af retfærdighedns sti (disciplene og de troende), mens andre vandrede på syndens vej, blev tolv disciple udvalg ud af 72? Tit viste han sig ikke for sine disciple som sig selv, men fædes som et barn mellem dem (åndeligt Ap.G.9,3-4).
Det sker ofte i disse tekster. Når der står, at Jesus var et barn (12 år) skal det ikke tages bogstaveligt. For i begyndelsen lærte han dem kun det, de kunne fatte (lige som os), og det de kunne forstå på det laveste niveau i hans visdomslære, (modsat som en avatar), men for andre som en voksen, fordi de ikke forstod ham på et dybere åndeligt plan.
Judas evangeiet benytter velkendte optrin til at formulere fremmedartet tanker, sådan som her: En dag. Da han var sammen med sine disciple i Judea, fandt han dem forsamlet en nat omkring bordet (nadveren). Da han nærmede sig sine disiple som fremsagde takkebøn over brødet lo han;
ha, ha. ha!!...
Han ler, fordi de tro, de tilbeder den sande gud, men de tager fejl. De tilbeder den gud lige som de farisæriske jøder (Jehova) eller ismael (muslimer) som de mener skabte verden, som ikke er den sande gud. Den eneste, som forstår dette, er Judas. Alle nytestamentlige evangelier nævner, at Jesus i forvejen kendte forræderen, og i to af dem udpeger han åbenlyst Judas; dette kan i sig selv have væet en kraftig tiskyndelse til at fuldbyrde gerningen, idet han hænger sig selv. Judas blev som de øvrige disciple udvalgt af Jesus selv og var aktiv deltager i missionsgerningerne (Ap.G.1,17-25).

Sankt Basilios f.330 - 379

To sande gnostiker

Da kristus bliver sendt ned til jorden som mennesket Jesus i menneskeskikkelse (ånden), er formålet at give menneskeheden gnocis "visdom", så de kan gøre sig fri af den ufuldkommende fysiske verden og vende tilbage til Pleroma. Der er med andre ord tre typer mennesker; hykler, der er bundet til ond materie, og som ikke frelses, psykiske, der delvis kan frelses, da de er en sjæl, og pneumatiker, som kan vende tilbage til Pleroma, hvis de opnår gnosis.
To af de berømte gnostiker var Basildes og Valentin, som begge tiltrak en stor tilhængerskare i det andet århundrede e.Kr.. Basildes fra Alexandria i Ægypten var virksom fra 120 - 145. Han skrev Exegetica og hævdede, at han var i besiddelse af en hemmelig tradition (de syv energi center i mennesket), som var gået i arv fra Sankt Peter (Simon) og evangelisten Mattæus. Vallentinus var uddannet i Alexandria og blev undervist i Rom 135. Han menes at være forfatter til det gnostiske Sandhedens Evangelium, en af Nag Hammadi-teksterne lige som evangelierne skrevet af Judas, Thomas, Peter og Maria Magdalene m.fl.
Også den hellige Basilios var gnostiker født før 330 i centrum af den administrative provins Kappadokia i Lille Asien (Tyrkiet) og han skrev: Da jeg som barn blev ramt af en alvorlig sygdom, lovede forældrene ham, at han nok skulle blive gift i en kirke, hvis han blev sund og rask. Han tilbragte de første år af hans liv på hans forældres ejendom ved floden Iris. Efter faderen døde, da Basilios var omkring ti år gammel blev han anbragt i pleje hos sin farmor, der underviste ham i eksempelvis, i en vigtig faktor for hans udvikling og sygdom med kristen tilbedelse, bøn og faste m.m.. Farmoren var blevet en discipel af den hellige biskop, senere blev hun udråbt til Helgen efter at have helbredt sit barnebarn fuldstændig.

Basilios første skoleår var han under opsyn af sin far, og fik den bedste uddannelse, der var til rådighed, idet han lyttede til fremragende filosofiske taler bl.a. Aritotles. Han studerede under den berømte hedenske retorik og lære i Libanius i Antiock. I Athen var Basilios nær ven af den hellige Gregor af Nazianz (329-390) som også var gnostiker, da de mødtes første gang. Gregor skriver, at Basilios havde en strålende intelligens, dygtig og flittig og meget vellykket i retorik, gramatik, filosofi, astronomi, geometri og naturmedicin. Basilios (bakterie) er opkaldt efter ham.

Greorg af Nyssa (ca. 335-395) hvis skrifter er resultatet af møde mellem kristendom og den antikke filosofi Platon, Sokrates og Phytogras m.fl. Præget af en religiøs opdragelse bruger han bl.a. søsterens liv som et eksempel på et fromt tros liv, der er værd at stræbe efter. I sine skrifter kredser Greorg af Nyssa om den sande kristendom, vejen til et liv i dyd og askese og menneskes forening med Gud. Dette kan ikke ske uden gnosis (viden). Det enkelte menneske kan erkende og få del i det gode ved at se sig selv som et lille ubetydeligt led i verdensordnen og ved at befri sig for sine lidenskaber og laster gennem erkendelse af tomhed i det, man begærer. Denne lære. hvis mål er "stoisk" ro, har haft stor indflydelse på hele kristendommen, hvilket tydeligt kan ses gennem Jesus måde at udtrykke sig på overfor Farisæerne.

Basilios den Store studerede retsvæsen i Konstatilnobel, Athen og Kæsaræa, hvor han blev bekendt med Greorgs skrifter. Han skev om kosten: "Den krop, som bebyrdes med føde af kød, vil blive hjemsøgt af sygdomme. En mådeholden livsførelse styrker legemet og gør det sundt. Den rykker det onde (ånder) op med rødderne, hvorimod sjælens lys formørkes gennem dunster af kød. Man kan fylde sin mave med hvilken slags kød man vil, der vil altid opstå urene vibrationer, som hæmmer sjælens liv. Et sådan menneske taber herredømmet over sit legeme og hus (templet) og mister til sidst tænkeevnen. Slagtekniven vil ligge urørt. Men bordet vil bugne under alle de frugter, naturen giver os, og sådan føde kan tilfredsstille ethvert behov. Bacille er opkaldt efter Basilios, der findes i kød og madvarer!!...
Alt det onde siger gnosisterne, ses i snavs, gift, blod, sygdom og død samt i moralsk urenhed såsom sex og spise kød og lyve. Mennesket og dens naturlige skabelse er grundlæggende god, men skal holdes rene eller bringes tilbage til den oprindelige renhed og orden. Overholdelse af lovene for renhed i liv og død, at undgå at forurene ilden (solarplexus), der symboliserer "Jesus" i mennesket, at bede foran den klart brændende ild (tornebusk, symboliserer den guddommelige energi "IONERNE" eller KRISTUSENERGI som er livskraft; dette har karaktiseret helt fra skabelsens begyndelse og indtil Kristendommens udbredelse som "vegetarisme" og fundet af Dødehavsrullerne og fundet af Massada borgen i Juda - ørkenen.

Den sande historie om Gnosticisme og kristendommen

 
I året 150 e.Kr. blev den apostolske trosbekendelse skrevet og anvendt, og i år 160 e.Kr. formulerede Clemens af Alexandria behovet for en gennemgribende fremstilling af kristendommen på græske filosofiske primisser. Clement var græsk teolog sandsynligvis født i Athen, men underviste i Alexandria, Ægypten. Navnet Clemens kommer af det latinske, der betyder; rolig, blid, mild, sagtmodig, overbærende og nådig.. En af hans elever var teologen Orgiens. Han var en af de tidlige kristne doktriner, som hentede guddommelige gaver til mennesket. Den kristne skole i Alexandria, som også er omtalt i Ny Testamente, blev stærkt påvirket af gnostcismen og fik hovedsæde her. Man opponerede mod det gamle testamente og allegroiserde Bibelen. Det var her i denne skole, at vi hører de første antydninger af, at soldagen, søndag (sonedag) skal være hellig og hviledag. Tre mænd spiller her en væsentlæig rolle, nemlig Justin Martyr, Clement fra Alexandria og Barnabas, omtalt af Paulus under sin vandring  i Ikonium og Lystra (Ap.G.14,14,12), og som var de første, der omtalte den første dag i ugen som "HERRENS dag". De første udtalelser om søndagen som gudtjeneste har vi fra disse tre mænd, som alle kom fra de græske filosofiske skoler og som tog en hel del af den platoniske filosofi med sig over i kristendommen og fra det Gamle Testamente Septuaginta? Alle tre blev de fremragende lærer i den kristne skole i Alexandria. Clement er den første, der anvender hele den græske kultur og de kætteriske spekulationer i sin udlæggelse af de originale kristne sandheder.
 
Clement fra Alexandria, så Kristus som kilden til al menneskelig grund såvel som inkarnation (logoet) af ordet "Word", hvilket også står skrevet i Johannes Evangeliet første kapitel. I alle sine skrifter går den kristne Clement fra Alexandria, opvokset i  Ægypten til angreb og kamp mod umådehold og kødspisning. - Han skriver:
 
"Mange mennesker lever for at spise ligesom de umælende dyr, hvis bug er deres liv. Men vor Mester lærer os, at vi kun skal spise for at opretholde livet. Thi at spise er ikke vor opgave her i livet, og nydelse er ikke vort mål. Derfor må vi vælge vor ernæring med omtanke, og den må være enkel, sund og letfordøjelig, passende for ufordærvede børnemaver. Den må tjene til at opbygge og bevare livet og ikke være et middel til nydelse og udsvævelser. De rige har endnu ikke indset, at Gud ikke gav os føden for fornøjelsens skyld, men udelukkende til livets opretholdelse, og at legemet derfor ikke har nytte af overmål af mad og drikke. Tværtimod, de, som lever mådeholden, er de ældste, friskeste og stærkeste til overlevelse af epedimier, bakterier og virus ligesom tjenestefolk gerne er friskere end deres herskab, og landarbejderne er sundrere til sjæl og legeme end godsejere og de rige. For de har ikke begravet deres sjæle undet et overmål af føde (synd)? Det er unaturligt og uværdigt for et menneske at fede sig som kvæg og grise, der skal ende sit liv på slagterbænken. Det syntes, som om Jesus har stillet sige os dette, da han velsignede brødene og efterretten opsom (frugt og bær), hvormed han bespiste sine desciple, og samtidig gav os et eksempel på en enkelt kostsammensætning for hver en sygdom.
 
Vi må vogte os for de næringsmidler, der pirrer vor appetit og forleder os til at spise udover det, som er godt. Thi findes der ikke indenfor det enkelte mådeholds rammer en mangfoldighed af sunde næringsmidler; grøntsager (økologiske), rodfrugter, oliven, urter, mælk, ost, honning og tørrede frugter?
 
I året 180 e.Kr. kom den første gennemgribende fremstilling af den kristne tro, og i året 325 kom det store gennembrud ved kirkemødet, det første økumeniske koncil i Nikæa. Senere da Bibelen kom i de forkerte hænder i det 6. århundrede e.Kr. af Muhammed, blev Jesus fremstillet som en profet og ikke Guds Søn. Læs Koranen og Paulus brev til Hebræerne 1,1-4

Da Jesus var i guddomsskikkelse, holdt han det ej for et røvet bytte at være Gud lig, men gav afkald og tog tjenerskikkelse på og blev mennesker lig (inkarnation). Og da han i fremtræden fandtes som et menneske, ydmygede han sig selv og blev lydig til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i Himmel og på jord og under jorden, og hver tunge skal bekende til Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre!
 
Er du ikke fra fordums tid HERREN, min hellige Gud? Vi skal ej dø - Herre, har du sat ham til dommer, givet ham (Jesus Kristus) fuldmagt til straf?
HABAKKUKS BOG 1,12 ; 2,18-20 ; 1.Kor.12,1-11 ;

Thi Gud er den, som virker i jer både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske. Thi alle søger deres eget (ego), ikke det, som hører Kristus til.
 
Fillip 2,21 ; 1.Kor.10,24.
 
Søndagens adventstekster er slet ikke som de fleste kristne tror nået frem til julen, fordi de ikke alene handler om glæde, fryd og englelyd, men også voldsomme beretninger om konflikter, mord, menneskelig og naturkatastrofer - det er Jesus andet kommet - ikke så meget om Jesusbarnet i stalden, men varsler om, at der skal ske store tegn i sol og måneformørkelser, således at stjerner skal falde ned fra himmelen, og på jorden skal folkene gribes af angst, hvilket bl.a. er sket siden Kristi fødsel indtil 2020 med naturkatastrofer, oversvømmelser i Tyskland, borgerkrige, trusler om terror, rovdrift på naturen, ja selv klimaforandringer og pandemier Covi-19 (SARS) lige som det der sker den dag i dag. Menneskeheden er ved at ødelægge guds natur, alt det vi skal leve af?

Gud åbenbarer sig i Sønnen

Efter at Gud for længst mange gange og på mange måder havde talt til profeterne, uden at jøderne gad høre på Moses, også om spisevaner hvad man måtte spise af dyr, opstod Jesus fra de døde? Her er der tale om den oprigtige opstandelse, men den rigtige sætning var et oprør til fordel for vegetarisme?
Joh.1,1-13 ; 1.Mos.1,1 ff. ; Luk.1,75-80.

Han er hans herligheds afglans (tidsånd) og hans væsen udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord. Og han tog sæde ved Majestætens "himmelens trone" Gud`s højre hånd i det høje, efter at han havde fuldbragt renselse for vore synder.
Joh. Åb.1,1-8 ; Hebr.8,1-2 : Visdommen 7,24-30-8,1:

Og han er blevet så meget mere ophøjet end englene, som det navn, han har arvet, er over deres. Thi til hvem af englene har Gud nogensinde sagt: "Du er min Søn, jeg har født dig i dag  (juleaften)? og et andet sted: "Jeg vil være ham en Fader, og han skal være min Søn? Så, er de ikke alle "ånder" i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for deres skyld, der skal arve frelse?
Hebræerne 1,14.

Selv Paulus var vidne:

Også jeg er vel et dødeligt menneske som alle andre og nedstammer fra ham, som først blev dannet af jordens støv; i løbet af ti måneder fik jeg legemlig skikkelse i moders liv. I hans hånd er jo både vi selv og vore ord, al klogskab og vor arbejdsduelighed.
Det var jo ham, som gav mig et usvigeligt kendskab til tilværelsen, så jeg begreb verdens indretning og element ånderernes virken (luften, vandets engle m.m.), tidernes begyndelse og ende og midte, solhvervets skiften og årstidernes vekslen, årenes kredsløb og stjernernes stilling, dyrenes natur og rovdyrenes vildskab, åndernes voldsomme magt (Djævlen) og menneskernes tanker, planternes forskellige egenskaber og de helbredende kræfter i rødder, herunder naturhelbredelse!!...
 
Alt, hvad der er skjult eller åbenbart, fik jeg kendskab til; thi visdommen, som er ophav til det hele, lærte mig; i den bor der nemlig en "tidsånd", som er fornuftig, hellig, enestående i sin art, mangfoldige, ulegemlig, letbevægelig, gennemtrængende, ubesmittelig, klar, ukrænkelig, elskende det gode, skarp, fritvirkende, godgørende, menneskekærlig, urokkelig, sikker, ubekymret, almægtig, alt overskuende; den gennemtrænger alle andre ånder (Djævlen), de fornuftige, rene og fuldstændige ulegemlige.
Matt.12,42 ; 1.Kong.10,1 ; Luk.11,31-36.

Visdommen er jo det mest bevægelige af alt bevægelige, og på grund af sin renhed går den ind i og gennemtrænger alt (forstanden)? Den er jo en udånding af Guds kraft og en dagklar udstrømning af den Almægtiges herlighed; derfor kan den intet besmittet komme den nær, thi den er en afglans af det evige lys, et pletfrit spejl, som afspejler Guds virken, og et afbillede af hans godhed.
Hebræerne 1,3 ; Visdom 7,1-30
 
Visdommen er Guds Ord?
 
Visdommen har jeg haft kær og søgt efter lige fra min ungdom af lige siden jeg blev gift, og jeg har søgt at hjemføre den som min brud?
 
SALOMONS VISDOM - HØJSANGEN 1,1
 
Tryk på linket: Qumran
   

Dommedag år 7 f.v.t. ifølge Bibelen Ny Testamente

Eskatologisk forventning!!..

Al tale om, hvad der skal ske i "de sidste tider" kaldes med et fremmedord eskatologi og betegnes i flere religioner livsanskuelser som indræffer ved verdens ende? Nogle operere med en individuel umidelbart dommedag efter, at en person kommer til eller dør, og det skete f.eks. ved Jesus korsfæstelse. Den esktologiske foventning har øjenynlig præget store dele af det jødiske folk ned imod vor tidsregnings begyndelse omkring år 4-7 f.Kr. fødsel.
I Bibelen møder vi denne forventning, dels i de yngste dele af Det gamle Testamente (især i Danielsbogen, affattet ca. 165 f.Kr. f.), dels i så godt som alle Det nye Testamentes skrifter, og her stærkest i de ældste af skrifterne Tessalonikerbrevene, Korienterbrevene, store dele af de (3 første evangelier ect.).
Fattelsen af, at de gammeltestamentlige profetier nu endelige er ved at gå i opfyldelse (år 457 f.Kr. til 27 e.Kr.), finder vi her i Dødehavsrullerne - profeten Habakkukkommentarens forfatter da også i udstrakt grad fælles med både Danielsbogen, Jesus og Paulus ord. Her er Paulus ord om Det gamle Testamente i 1. Korianter 10,11 rigtigt: "Det blev skrevet til påmindelse for os, til hvem de sidste tider er kommet, altså ikke den tid vi lever i nu 2021 eller derefter, som Jehovas Vidner, Mormonerne og andre sekter  hævder? Derfor skal den, der mener at stå, tage sig i agt, at han ikke falder (fra troen)! Ordene dækker udmærket den opfatelse, der manifesterer sig i Dødehavsrullerne specielt i Habakkukkomentareren.
Det se ud til, at den mand, der har "grundlagt dødehavssekten", eller i hvertfald har været dens mest betydende medlem "retfærdighedens lære", i særlig grad har virket for at fremme dene opffattelse af Det gamle Testamente. I Dødhavsrullerne Habakkukkomentaren, kap. 11,8 f., er han skildret som en, "i hvis hjerte Gud lagde indsigt til at tyde alle Hans tjenere pofeternes ord, hvorigennem Gud havde kundgjort alt det, som skule komme over Hans folk. Alt tyder på, at han må have været "Johannes Døberen"?

Når vi læser Habakkukommetaren 11,8 fremgår, det ganske tydeligt, hvad den sidste slægt er? Det er ikke den generation som de fleste religiøse sekter fortolker som dommedag bl.a. hos Adveniterne, Jehovas Vidner, Mormoner, Power Kirken, den protestantiske og ortodokse danske folkekirke m.fl. idet disse menigheder tror, at menneskeheden lever foran den store dag, hvor Gud skal dømme de ugudelige og frelse de fromme i en større flok ("en større dommedag" som skal redde disse sekter)?. Her mener Jehovas Vidner at de på dommens dag, skal sejle væk i en større Noas Ark? Men hvad siger Bibelen Det ny Testamente:

Thi ligesom lynet, når det glimter, skinner fra den ene side af himmelen til den anden, sådan skal Menneskesønnens være på dommens dag. Her er der virkelig tale om naturkatastrofer, som f.eks "SYNDFLODEN", oversvømmelser, vulkanudbrud, "FORURENING" jordskælv eller Covid-19 sygdomme m.m. Men først skal han lide meget og vrages af denne slægt, fortæller evangelisterne og som det gik til i Noas dage, sådan skal det også gå i Menneskesønnens dage: de spiste, drak, tog til ægte, blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken og syndfloden kom og ødelagde dem alle. Eller som det gik til i Lots dage: de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, og på den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl (forurening) ned fra himmelen efter et større vulkanudbrud (Vesuv - Pompeji, Herculaneum og Stabia) og ødelagde dem alle - på samme måde skal det gå den dag, da Menneskesønnen åbenbares. Her gælder fortællingen også om den synd vi begår hver dag? Selv oversvømmelserne i Tyskland, Beligien og Holland juli 2021 gælder? Den, der på hin dag er på taget (oversvømmelse) og har sine ting nede i huset, skal ikke stige ned for at hente dem; ej heller skal den, som er på marken, vende tilbage igen. Tænk på Lots hustru! Den, som søger at bjerge sit liv, skal miste det; og den, som mister det, skal beholde det (ved omvendelse). Jeg siger jer: To kvinder skal male på samme kværn; den ene skal tages med i dødsriget, og den anden lades tilbage (omvendelse). Og da disciplene tog til orde og spurgte Jesus: "Hvor, Herre?" svarede han dem: "Hvor ådslerne er, der vil gribbene flokkes.

Lukas.17,20-37 ; 1-6.

Den sidste slægt f.Kr.fødsel var Dødehavssekten "Qumran-menigheden", der var modstander af det jødiske præstestyre i Jerusalem med al deres vederstykkeligheder og syndige slagtemetoder i templet  og  afgrødeoffer jv.f. Es.1,11. Hos profeten Hoses.8,13 siger han, at disse slagtemetoder ikke kan bottage deres synd ved at frembære slagtedyr ind i Jerusalems templet "Hebr.10,4-10": 

Jesus var det sidste slagtoffer "påskelammet" indtil Jerusalems fald og ødelæggelse år 70 e.Kr.

    
Ejas.28,6-9 ; Esajas.10,21 ; Rom.9,27-24. (Essæerne Qumran ved det Døde Hav - Dødehavsrulerne som blev fundet i 1948) af en beduinerdreng. Disse fund af Dødehavsrullerne er indtil videre et af de vigtigste led i forståelsen af "Det Ny Testamente" og påsken eller hvad der foregik på dette tidspunkt.

Johannes som har skrevet Åbenbaringens bog kap. 22,10 siger også: "Retfærdig er den, som holder fast ved de profetiske ord i denne bog!"

Åbenbaring 1,3: Salige er den, som oplæser, og de som hører profetiens ord og holder fast ved det, der er skrevet i den; thi tiden er nær! Her er tale om dem som vidner om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd - alt, hvad han selv har set.

Åbenbaring 1,2-3 ; 3,11-13 ; 19,10 f.f. 
 

Er påskens oprindelige budskab blevet forfalsket af den katolske kirke gennem snart 2000 år?

Det påstod eksbeatlen John Lennon da han levede og blev stillet spørgsmål af amerikanske TV-journalister i 1967? 

Få svaret på dette link: Mit store idol læs teksten under billedet ved at rulle med musetasten!!........

 

Da nu soldaterne havde korsfæstet Jesus langfredag, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, èn del for hver soldat. De sagde til hverandre: "Lad os ikke skære dem i stykker, men kaste lod om, hvem den skal tilhøre" for at dette skriftsted skal gå i opfyldelse (Det Gamle Testament). De delte mine klæder mellem sig og kastede lod om mit "klædebon". Sådan gjorde soldaterne. Salm. 22,16 ; Joh. 19,36 ; 4. Mose Bog 9,10-13. Johannes skriver: Med disse ord sigtede han til den død, hvormed han skulle herliggøre Gud i ham selv, nemlig korsdøden - langfredag. Og da han havde sagt det til Simon, Johannes søn, siger Jesus til ham: "Følg mig!" Joh.21,19 ; 13,36: Simon Peter spørger ham: "Herre! hvor går du hen?" Jesus svarede ham: "Hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu, men siden skal du følge mig? 2. Pet.1,14.

Historien alle bør læse

Hvorfor fejer vi Påske?

 

Det gør vi fordi påsken stammer fra den jødiske ældgamle tradition, kaldet Peach. Under den jødiske påske, indbydes jøderne i fællesskab, hvor de sammen mindes om hvordan de engang blev befriet fra slaveriet af Moses i Egypten. Påsken er også kristendommens vigtigste højtid og budskab der fejres om Jesu korstfæstelse, død og opstandelse, som var et oprør af en yderliggående kristen sekt Essæerne også kaldet Zeolotterne ved bjerget Qumran, oprøret som fandt tredje dag om søndagen. Påsken er derfor en af de vigtigste højtider i kristendommens historie, som oprindelig starter en af jødernes, farisæernes og sadukæernes største fester og som varer 7 dage. I disse syv dage må man ikke spise "chametz", som oversat betyder alt hvad der kan gære og som Jesus også overholdt.Det vil sige alt ris, kiks og stort set alt hvad der kan gære f.eks. vin og eddikeholdige vare (syre/base balancen).

Fundet af Jesu broders ældste bibel hos Essæerne bibelen "Fredens Evangelium", her fjerner man også farisæernes og sadukæernes slagtning af dyr og spisning af kød. Således var de første kristne gnostiker oprindelig vegetarer. I dag er der kristne, som selv lader sig korstfæste ritualt, for igennem imitation at nærme sig Jesus:

De mener, at HERREN Jesus Kristus Guds Søn - Frelseren var en tidsånd og ikke Mesias med langt skæg og hår? Der er ingen tvivl om, at den bibelske Jesus har fjernet sig mere og mere fra den oprindelige Jesus, som han så ud fra 2.000 år side. Han opstod fra Det Gamle Testamentes "hellige skrifter" i hvem Jesus Kristus den salvede, blev indsat som arving til alle ting, og ved hvem han også har skabt verden ved "Ordet". Moderne teologer er ved at hæve det slør, som samtidig med grundlæggelsen af kristendommen blev lagt over den historiske virkelighed og sandhed, et slør som omfatter fjernelse eller tilintegørelse af alle dokumenter fra de første århundrede år. e.K. fødsel - oprøret? Således gik den oprindelige første historien om Jesus helt i glemmebogen op gennem middelalderen af den katolske og protestantiske kirke, idet Bibelen flere gange blev omskrevet gang på gang af hirkens, troede man hellige mænd, munke, teologer og præster?

Den Jesus, vi kender fra Bibelen, blev først farvet og ændret af Paulus, der nok er den, der skal have æren for at have skrevet kristendommens oprigtighed og udbredt historien gennem Lille Asien, Tyrkiet og de græske jødiske kolonier i adspredelsen. De fire evangelier som f.eks. Mattæus, Markus, Lukas og Johannes blev skrevet lang tid efter Jeu død, og det er begrænset, hvor meget af evangelierne, der stemmer overens med Jesu egen mund??

Stort set alle moderne teologer og i den antikke græske verden er enige om, at Jesus eksisterende historie og lære blev oprindelig bevaret ved mundtlig transmission. Han blev ofte omtalt som "rabiner", d.v.s. åndelig leder eller religiøs lære i jødedommen. Man blev rabin ved at blive ordineret af en anden rabiner, efter et forudgående studieforløb af jødiske tekster som Talmud Det Gamle Testamente og særlig de apokryfiske tekster, som Martin Luther fjernede fra Bibelen da han overtog magten og blev indsat ved den protestantiske kirke.

Professor Burton L Mack fra U.S.A., der er teolog og professor i det Nye Testamente mener, at Jesu livshistorie, som den bliver præsenteret i det Ny Testamente er blevet omskrevet af teologiske grunde. Han mener, at Jesus var en stor lærer og leder, der satte sig op mod tidens jødiske kultur farisæerne og sadukæerne og siden blev mytologiseret til at blive Kristus i det Ny Testamente.

Undervejs blev man efterhånden enige om, hvilket skrifter Bibelsen skulle bestå af, og meget tyder på, at man har bygget evangelierne på ældgamle myter og tilpasset dem til den nye kristendom i år 150 - 325 e.Kr.. Med tiden er teksterne blevet tilpasset den teologiske politik, især under påvirkning af den katolske gejstlige Paven i Rom. En del af dem befandt sig i Vatikanet og fundet frem igen af mulmets mørke gennem i 1929. Mange af teksterne kaldes apokryffe skrifter eller evangelier som er blevet fravalgt, på trods af, at de forelå, før de fire evangelier blev skrevet heriblandt det mest betydningsfulde fund af "Fredens Evangelie", som også er omtalt kun et sted i Ny Testamente hos Paulus til Efeserne kap. 6,15. Evangelium er et græsk ord, der betyder "godt" (glædeligt) budskab og som nævnes også jvf. Esajas 61,1-6.

1.Peter 2,5 f.f. 

Har de kristne i dag mistet troen på den sidste nadver?

Den sidste nadver!!....

Hele det fundamentale i historien om Jeus liv og død i Det ny Testamnte, er nadveren og opstandelsen. Uden den er historien i sig selv død.
Paulus siger i Korienterbrevet 10,15: Jeg taler til jer som til forstandige; døm selv om det jeg siger. Paulus taler direkte til forsamlingen om den sidste nadver og dens betydning for os.
"Velsignelsens kalk, som vi velsigner, er den ikke fællesskab og har vi ikke delagtighed i den ved Kristi blod? Det brød, som vi bryder, er det ikke fællesskab om Kristilegeme?
Fordi det er èt brød, er vi èt legeme, skønt vi er mange; thi alle har vi del i det ene brød , som er kornet på marken ( 1 Kor.10,15-17) og 21. vers: I kan ikke både drikke Herrens kalk (druesaft) og onde ånders kalk (vinen); I kan ikke både have del i Herrens bord (vegetar) og onde ånders bord (kødoffer). Hvad fællessab er der mellem lys og mørke (2.Kor.6,14). Ved I ikke, at en smule surdej (gær rugbrød) syrer hele dejen (kroppen)? Rens den gamle surdej ud (syre/basebalanceb), for at I kan være en ny dej (legemet), da I jo er usyrede; thi også vort påskelam er slagtet, nemlig Kristus. Lad os derfor holde højtid, ikke med gammel surej (gær rugbrød), ej heler med slethed og ondskabens surdej (kødspisning), men med renheds og sandheds usyrede brød
(den sidste nadver).

1.Korinter 11,18-30:
For det første hører jeg nemlig, at der ved jeres menighedssammenkomter er splitelser ilandt jer; og til dels tror jeg det.
Der må jo være partier bladt jer, for at det kan blive åbenbart, hvem blandt jer der er ægte.
Når I så kommer sammen, er det umuligt at spise Herrens nadver.
Thi når I spiser, tager enhver straks sin egen mad, og den ene sidder og er sulten, mens den anden bliver
beruset.
                                                                   Læs Judit Bog 12.
Har I da ikke hjem, hvor I kan spise og dikke? Ellers foragter i Guds menighed og gør dem skamfulde, der intet har? Hvad sal jeg dog sige til jer? Skal jeg rose jer? Nej, for dette roser jeg ikke.
Thi fra Herren har jeg modtaget, hvad jeg også har overleveret jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, to brød, takede, brød det og sagde: "Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukomelse af mig!"
Ligeså tog han også kalken efter aftenmåltit og sagde: "Denne kalk er den nye pagt (overenskomst) ved mit blod; gør dette, så ofte som I drikker den, til ihukommelse af mig (fortærende ild).
Thi så ofte som I spiser dette bød og drikker kalken, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.
Den, der spiser brødet eller drikker Herrens kalk på uværdig vis, pådrager sig altså skyld over for Herrens legeme og blod.
Enhver må prøve sig selv og så spise af brødet og drikke af kalken.
Thi den, som spiser og drikker uden at ænse, at det er Herrens legeme, spiser og drikker sig selv en dom til. Derfor er der mange svage og syge iblandt jer, og adskellige sover hen (dør).
Jer selv skal I ransage, om I er i troen; jer selv skal I prøve! Mærker I ikke på jer selv, at Jesus Kristus er i jer? ellers står I ikke prøve!                                      
2.Kor.13,5

Den, som er skrøbelig i troen, skal I tage jer af uden at sætte jer til doms over hans geringer.
En er i troen overbevist om, at han kan spise hvad som helst, men den skrøbeige og syge spiser kun grøtsager.
                                                                      
Rom.14,1-2
Det er rigtigt at afholde sig fra at spie kød, drikke vin, og hvad andet din broder tager anstød af.
Men den, som har betænkeligheder, når han spiser, han er domsfældt, fordi han ikke hadler ud fra tro; alt det, som ikke udspringer af tro, er synd (Rom.14,21-23; Rom.15,1).
 

Urent kød?

Ezikels bog 4,9: Tag dig hvede, byg, bønner, linser, hirse og hvedespelt, kom det i et og samme kar og lav dig brød deraf; alle de dage du ligger på siden 190 dag, skal det være din mad;
og maden, du får, skal være efter vægt, tyve sekel (327 g) daglig, du skal spise den èn gang daglig.
Og vand skal du drikke efter mål, en sjettedel hine (1 liter); du skal drikke en gang daglig.
Og som bygkager skal du spise det og bage det ved menneskeskarn i deres påsyn.
Og du skal sige: Så siger Herren: Således skal israelitterne have urent brød til føde (kødkost) blandt de folk, jeg bortstøder dem til. Hos.9,3 : Zak.11,16 : Ez.34,34,1-12 : Ez.36,25-30 : Ez.34,23-30 : 1. Pet.5,2-4.
Men jeg sagde: Ak, Herre, Herre (Jesus) jeg har endnu aldrig været urent, noget selvdødt eller sønderrevet har jeg fra barnsben aldrig spist, og urent kød kom aldrig i min mund!
Ezikel 4,14 : Ap.G.10,14 : Luk.15,4-7 : 1. Pet.2,25 : Sl.119,175-176 : Mika. 3,1-5 : Es.1,15-16 : Joh.9,31 : Sl.66,16-20 (og vers 10) : Am. 5,14-22 : Sl.34,8-17 : Es.1,16 : Joel 2,12-14. Am. 5,11 :

Vingårde skal du plante og dyrke, men vin skal du ikke komme til at drikke eller oplagre!!....Zefanias 1,13 : Mika. 6,15 : Hoses 8,1-13.

Valentinus blev født og gift med Saint Sabina i Phrebonis i Nil-deltaet og uddanet i Alexandria i Ægyten, der var en meget vigtig storby for de tidlige kristen og centrum for læreantalt. Valentinus blev som kristen meget optaget af filsofen Basilides, der var fotrolig med hellenistiske tankegang og foretrukne filosoffer f.eks. som Pythagoras, Platon og stoikerne, sidstnævt der tror på et Fluidum (negative ioner), af ganke usædvanlig finhed, som gennemtrænger ethvert legeme og vitaliserer hele organismen. Dette er Verdens store Sjæl: De store græske filosoffer og Jesus 72 disciple var alle tilhænger af vegetarisme og økologi!!...

Valentinus tilhænger i Alexandria fortæller, at han var en stor tilhæger af Theudas og at Theudas igen fulgte trop i læren af apostlen Paulus i Tarsus. Theudas påvirkning førte til, at Valentinus fik en hemmelig visdom, og at Paulus have lært privat i hans inderkreds, som Paul offentlig havde nævnt i forbindelse med hans visioner på mødet med Kristus, der talte fra himmelen til ham Ap.G.9,3 ff. Rom.16,25; 1. Kor.2,7-12; 2.Kor.12,2.

Den sidste nadver betyder, fjernelse af gærbrød og kød fra dit måltid

 

Kommuion

- betyder den sidste nadver. På billedet for neden ses et hoved af et lam på fadet, hvilket skal symbolisere Jesus sidste offermåltid, hvilket sker i det øjeblik han bryder hvedebrødet og drikker druesaften (ikke vin), som mange kristne tror. Jesus og hans disciple drak aldrig vin til påskemaden, men druesaft hvilket er en forkert oversættelse fra aramæisk, latin og fortolkning udført af den tyske reformator Martin Luther?

Da Jesus sendte sine disciple ud, var det med ordene: "De tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger og de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Mark.16,17.

Og det skete, at Jesus tilsagde syndernes forladelse og lod manden humpe videre på sine krykker. "Dine synder forlade dig" følges op med ordene: "stå op og gå". Mark. 2,1 ff.

Legemets helbredelse med "Din tro har frelst dig" Luk.17,11-20.
Oldkirkens sakramentepraktis, som præsterne har forladt i dag bestod af vegetarisme; faste, bøn og dåb og det understregede stærkt disciplenes helhedssyn på mennesket. Ap.G.13,2-4. 

Dåben skete ved neddykning i flodens vand som symbol på Helligånden. Joh.1,29-33.

Efter dåben salvedes hele legemet som tegn på modtagelse og indsigt "Helligånden". 1. Joh.2,20.27 : Ap.g.4,27 : 10,37-43.

I Middelalderens første teologers - skrifter finder vi mange vidnesbyrd på faste, bøn, dåb som helbredelse. Origens (185-253) giver mange eksempler på helbredelse ved modtagelse af sakramenterne; faste, bøn og salvning med olie og urteplanter.

Helbredelse gennem disciplenes tjeneste gjorde ikke urtemedicinen overflødig. Basilius (329-379 e.Kr.) skriver: "Som Herren sommetider helbredte ved blot at sige et ord, og sommetider gennem fysisk berøring, sådan helbreder han os i det skjulte og uden synlige midler, når han bedømmer denne handling til at være til velsignelse for vore sjæl, men han vil også, at vi skal bruge materielle hjælpemidler mod vore sygdomme". 


Kommunion betyder den sidste nadver. På bordet ser man et hoved af et lam på fadet, hvilket skal symbolisere Jesus som det sidste offermåltid. Jesus er lammet der føres til pinebænken og symbol på den sidste nadver og det sidste slagtoffer (dyrerne). Jesus har lige tvætet disciplenes fødder før de satte sig til bords. Læg mærke til, at halvdelen har en dolk eller liggende på bordet, muligvis tilhører de zeloterne j.f. Ap.G.21,38; Luk.6,15; Ap.G.1,13; Mark.3,18; Mat.10,4-15.

Hvorfor sidder der kun 12 til bords og ikke 13 ved den sidste nadver?

I Apostlernes gerninger har Jesus pålagt sine deciple, at prædike ved påske for folket og vidne, at han er den, som af Gud er bestemt til dommer over levende og døde. Ham opvagte Gud på den tredje dag og lod ham blive åbenbaret, ikke for hele folket, men for os (apostle), der forud af Gud var udvalgt til vidner, og som spiste og drak sammen med ham, efter at han var opstået fra de døde.

Ap.G. 10,40-42.

Den sidste nadver er måske verdenshistoriens mest berømte måltid, som finder sted ved påske. Mens de nu spiste, tog Jesus et brød, velsignede, brød det og gav sine disciple det og sagde: "Tag dette og spis det: dette er mit legeme til syndernes forladelse?

Matthæus 26,26.

Selvom Jesus profetisk peger på et stykke brød, er det ikke ligegyldigt, hvad menùen består af, kun det ene brød? Der er derfor delte meninger om, hvad der faktisk blev serveret ved den sidste nadver. Til et jødisk måltid vil der have været lammekøl på bordet, men en oplagt læsning og fortolkning af evangelierne er at betragte Jesus som begivenhedernes offerlam.

Menneskesønnen går bort, sådan som der står skrevet om ham; men ve det menneske, ved hvem Menneskesønnen bliver forrådt. Man ved at det var Judas i første omgang, som gik hen til farisæerne og forrådte Jesus og fik en sum penge? Men den, der forarges en af disse små, som tror på mig, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, så han aldrig blev født. Jesus siger også, at den der taler et ord imod ham gælder det samme.

Matt. 18,7 ; 26,24.

Når I så kommer sammen, er det umuligt at spise Herrens nadver. Har I da ikke hjem, hvor I kan spise og drikke! Ellers foragter I Guds menighed og gør dem skamfulde, der intet har? Hvad skal jeg dog sige til jer? Skal jeg rose jer? Nej, for dette roser jeg jer ikke for.

1. Korianter 11,20-21 ; Jak. 2,1-6

Thi når I spiser, tager enhver straks sin egen mad frem, og den ene sidder og er sulten, mens den anden er beruset.

Men Judas som forrådte Jesus ved bordet, tog til orde og spurgte: Det er dog vel ikke mig rabbi? Jesus siger til ham: "Du har selv sagt det".

Matt.26,1 ff.

Thi fra Herren har jeg modtaget siger Paulus, og hvad jeg har overleveret jer, at Herren Jesus i den nat, dan han blev forrådt, tog brød, takkede, brød det og sagde. dette er mit legeme, som jeg giver jer; gør dette til ihukommelse af mig.

Thi den, der spiser og drikker uden at opdage, at det er Herrens legeme, spiser og drikker en dom til. Derfor er der mange svage og syge iblandt jer og adskillige sover hen (døden).

1. Kor.11,29

Jeg taler til jer siger Paulus som til mennesker med forstand. Velsignelsens kalk (rød druesaft) gebion på græsk, som vi velsigner, er den ikke fællesskab og delagtig om Kristi blod? Det brød, som vi bryder, er det ikke fællesskab om Kristi legeme?

1. Kor. 10,15-21.

I kan ikke både drikke Herrens kalk (druesaft) og onde ånders kalk (beruselses af vinen); I kan ikke både have del i Herrens bord (brødet) og onde ånders bord (kød)?

Derfor, min elskede broder, fly afgudsdyrkelsen!

1. Kor. 10,14.

Thi hvis nogen ser dig, der "har kundskab (visdom), sidde til bords" i et afgudshus, vil så ikke hans samvittighed, hvis han er skrøbelig, få den "opbyggelse" deraf, at også han kan spise afgudsofferkød.

1 Kor. 8,10.

En er i troen overbevist om, at han kan spise hvad som helst, men den syge og skrøbelige spiser kun grøntsager.

Rom. 14,12.

Så går jo ved din kristen "kundskab" den skrøbelighed til grunde, en broder, for hvis skyld Kristus er død!

1.Kor. 8,11.

Thi voldes der din broder sorg ved din mad, da vandrer han ikke mere i kærlighed. Bliv ikke ved det, du spiser, til fordærv for den, som Kristus led døden for.

Men når I således synder imod brødrene og  sårer deres skrøbelige samvittighed, så er det Kristus selv, I synder imod.

Derfor, hvis mad kan bringe min broder til fald, vil jeg aldrig i evighed spise kød, for at jeg ikke skal bringe min broder til fald.

1. Kor. 8,13.

Det er rigtigt at afholde sig fra at spise kød, drikke vin, og hvad andet din broder tager anstød af.

Thi Guds rige består i retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.

Rom. 14,17-21 ff.

Thi de dyr, hvis blod yperstepræsterne bærer ind i helligdommen for at sone synden, deres kroppe "opbrændes uden for lejeren".

Derfor led også Jesus uden for byporten, for at han kunne hellige folket ved sit blod (til syndernes forladelse). Thi her har vi ikke en blivende stad, men søger den kommende (det nye Jerusalem), som er oppe i himmelen?

Hebr. 13,11-15 ; 11,10.16.

Lad os da ved ham altid bringe Gud lovprisnings-offer, det er: frugt af læber, som bekender hans navn: Elohim er Fader Gud og Jesus Kristus!!... Jvf;

Lukas 11,9 ;  Matt.6,9

Derfor skal I bede således: "Vor Fader, helligt vorde dit navn; komme dit rige, altså må vi ikke udtale Guds navn, men Jesu Kristus?

Salme 22,2 ; Mattæus 27,46 Hebr.5,7-14 ; 1.Kor. 14,21 ; Matt.11,25-27.

 

Helligånden

Thi Helligånden og vi har besluttet ingen yderlige byrder at lægge på jer ud over dette nødvendige, at I afholder afgudsofferkød og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Når I afholder jer derfra, handler I ret. Lev vel

Ap.G. 15,29

Ham har Gud (JHWH), altså Elohim med sin højre hånd ophøjet til fører Jesus Kristus og frelser for at give Israel omvendelse og syndernes forladelse.

Ap.G. 5,31 ff. jvf. Matt.9,13 ; Hos.6,6 ; Matt.12,7 ; 1. Sam.15,22 ; Mark.12,33 ; Luk,19,10 ; 1. Tim. 1,15 ; Hebr.10,5-18 

 

Hvad skal jeg med alle deres slagtoffer som opbrændes uden for Jerusalems byporten?

 

Thi de dyr, hvis blod yperstepræsterne bærer ind i helligdommen for at sone synden, deres kroppe "opbrændes udenfor lejren". På hin dag skal menneskene se hen til deres skaber og de skal ikke mere hen til alterne, deres hænders værk (Es.17,7-10). Mon jeg æder tyres blod eller drikker bukkes blod? (Sl.. 50,13). Hvad skal jeg med alle deres slagtoffer? siger Herren; jeg er mæt af vædderbrændoffer af fedekalves fedt, har ej lyst til blod af okser, lam og bukke (Es. 1,11) Lovsang skal du ofre til Gud "Halleluja" (Sl.50,14). Den, der ofre taksigelse på vejen, lader jeg se Guds frelse (Sl.50,16 ; Sl.91,16 ; Luk. 2,30).

Dødehavsrullerne som de så ud år 4 f.Kr.

Dødehavsrullerne fundet ved Qumran i 1947 og ved hjælp af kulstof 14 metoden, har man kunne læse indholdet, der fortæller om de sidste tider ved begyndelsen til kristendommen.

Opstandelse eller oprør fra de døde?

En røst fra "Dødehavsrullerne" fortæller?

En irsk præst, pastor G.J. Ouseley hævder, at han i 1881 kom i besiddelse af en transskription, et ikke omskrevet kristen evangelium "De Tollv Hellige", et fragtment fundet i et buddhistisk kloster i Tibet, som stammer fra det 4. årh. e. Kr. Denne uforfalsket tekst har i århundrede efter århundrede ligget gemt, siden den dag en disciple fra det jødiske trossamfund Essæer Qumran besøgte klostret i Himmeleay bjergene i Tibet og prædikede omvendelse i Jesu Kristi navn. Det menes at han tilhørte den sekt, som omtales i Dødehavsrullerne.

I dette dokumentet som Rev. Ouseley kom i besidelse af, udlægges Kristi lærdomme lige som i Dødehavsrullerne, som blev fundet i 1947-48 ved hulerne nær det Døde Hav, som blev efterladt i krukker for godt 2000 år siden. Dokumentet fortæller om forsyningspligt og medfølelse, vegetarisme og venlighed til dyr og total afskaffelse af "slagtoffer", som fandt sted i Judariget på Efriams tid. Heraf læren om den babariske praksis som fandt sted af animalske offer på alterne og som tidligere blev anbefalet og praktiseret indtil Moses befandt sig i ørkenen med jøderne i 40 år og udelukkende levede af vegetarkost? Her fremhæver Moses igen og truer sine modstander med at "slagtoffer", som tidligere blev acepteret som en hellig og guddommeligt inspireret handling af både jøder, men blev 3.500 år senere afskaffet og afvist af New kristne kirke, så det aldrig mere skulle spille en del i kristendommen som den gjorde i originale jødedom. Jesus var det sidste "slagtoffer" lammet, der symboliserer hans korsfæstele, død og opstandelse? Vegetarismen var i fremmarch år 4 f.Kr., men blev forsøgt slået tilbage af romerne og farisæerne og sadukærerne? Ingen af dem ville anerkende "vegetarismen", kun de troende, som havde deres håb til Jesus Kristus Guds Søn!!.....

Tryk på linket: ER GUD GRØN?

Har de kristne nogensinde forstået julen og påskens budskab?

Jesus korsfæstelse skærtorsdag var ikke en opstandelse som sådan, men et politisk oprør mod Romerne, Farisæerne og Sadukærenes ofringer, og deres spisevaner, vaske hænder m.m.!!… Esæerne var en ukendt religiøs bevægelse på 400 mand, som man først kendte til ved fundet og opdagelsen af Dødehavsrullerne i 1947, hvor en beduiner dreng finder lerkrukker fuld af hellige skrifter.

Er Bibelen Det Nye Testamente blevet forfalsket?

Døde Jesus slet ikke på korset?

Kilde: G.N., religionsforsker i græsk og jødisk kulturhistorie, kristendom, klimatolog og økolog siden 1976

Hos Markus står der, at Jesus blev korsfæstet i tredje time (eftermiddag), men hos Mattæus den sjette time til den niende time (Matt.27,45 ff.). Hos lukas er der ikke anført noget tidsrum, hvornår Jesus korsfæstelse fandt sted? Der opstår her et tidsinterval med hensyn til hans fødsel på 9 år, og korsfæstelse på mellem 3-6 timer, så hvis vi ikke havde haft adgang til Dødehavsrullerne eller disse optegnelser, ville det være helt umuligt at forstå, hvorfor der er så åbenlys uoverensstemmelse omkring dette spørgsmål!!... Mindst fire af verdens ældste Bibel viser derfor, at verden er blevet bedraget i 2000 år bl.a. gennem læsning af Dødehavsrullerne, Judas Evangeliet, De Tolv Helliges Evangelie og Fredens Evangelie, sidstnævnt som blev fundet i begyndelsen af det 19. årh. i Monte Casino klostret og som kommer tættest på Jesus frelselære?

Sankt Markus (fra græsk Markos) levede i det 1. århundrede e.v.t., og var ifølge de kirkelige overleveringer identik med den Johannes Markus der bl.a. omtales i Apotlernes Gerning. NB! Han skrev ikke Markus Eangeliet som de fleste kristne tro i dag, men det va Papias, som var biskop i Hierapolis i Lilleasien - Tyrkiet i det andet århundrede e.v.t (tidligere Ioniens kulturcentrum 500 år f.Kr.)? Papias tillægges forfatterskabet til Markus Evangeliet med ordene: Markus, der var Peters tolk (1. pave), nedskrev omhyggeligt alt hvad han huskede, imidlertid ikke i den orden, hvori det var sagt eller gjort af Herren" Jesus Kristus? Johannes Markus fik sin åbenbaring om de sidste tider før Kristus og dommedag på den græske øen Patmos. Også Papias den samme biskop, tillægges forfatterskab til Mattæus Evangeliet med ordene: Matthæus sammenstillede ordene på herbraisk og enhver oversatte dem, som han kunne på græsk lige som de 72 disciple. Altå har vi to evangelister som ikke er identisk med forfatterskabet?
I Paulus breve, der er de ældste og dateret til år 50 e.v.t. og som blev skrevet til de aller første kristne, observere Paulus kun den himmelske Jesus på vejen til Damaskus som et blændende lys? Da Markus skriver i sit evangelium, står man ved overgangen til den anden geneation af kristne, at interessen for den jordiske Jesu opstår. Derfor er det forfatteren til Markusevangeliet som et udpræget, har skabt opfatelsen til evangelierne. Han begynder sit evangelium med, at Jesus bliver døbt af Johannes Døberen, hele barndom og ungdommen er udeladt i fortællingen?
 
  

Daniels profeti går i opfyldelse og ser Jerusalems fald år 70 e.Kr.

Befalingen af Artaxerxes d. første år 457, at genopbygge Jerusalem (Ezra 7,11.). Oprøret (opstandelsen) fra de døde var fuldt ud planlagt af Essene ved Qumran, den kristne gruppe!!..

"Sandheden over Sandheden"

 🤪 År 30-70 e.Kr.
Jerusalem år 70: Byen er under romersk herredømme, men den syder og gærer af religiøsitet, jødedom, romersk gudedykelse og kristne grupper konkurrerer om de troende, men en trosretning er ved og skille sig ud af resten - kristendommen nærmere betegnet "gnocismen" som tilhørte bestemte personer: Thomas-, Judas-, Fillip-, Peter- og Marie Magdelene Evangeliet? Ur-kristendommens periode var slet ikke sådan, som de fleste religiøse kirker og trossamfund forestiller sig i dag. Der fandtes ingen kristen bibel dengang kun "Septuaginta" oversættelse af Det gamle Testamente fra aræmæisk til græsk, men forskellige versioner af Jesus historie var i omløb blandt de kristne. Efterhånen blev dise historier senere nedfældet i evangelierne, og det skete først 30-60 år efter Jesus død og opstandelse. Der er en overraskende krølle på histoien om den kristne tro i de først århundrede. Der fandtes nemlig ikke kun fire evngelier, men over tredive, rigtig man gnostiske skrifter som blev soteret fra efterhånden? Oprindelig betyder evangelium "glædeligt budskab" lige som glædelig jul? Spørgsmålet er bare: Hvem er Jesus, og hvad er det glædelige budskab om ham, når vi fejrer jul med flæskesteg, rødkål eller påskemad i lange baner som gør os syge!!......

JESUS KRISTUS GUDS SØN

Kilden til kristendommens livsdrøm gennem verden er Jesus Krisus GUDS SØN. Lad mig sitere med de samme, en af de mest berømte histoieskribenter som levede straks efter Jesus. Han blev født år 37 e.v.t. - altså kun 6½ år efter korsfæstelsn, der fandt sted år 30 og han hed Josefus Flavinus - en meget kendt og agte person i Oldtiden, som i sin tid var betikket som statsholder i Judæa. Han skev et sort værk om "Jødernes historie" som findes den dag i dag. I dette dokument forekommer en udtallelse, som er gengivet i alle Josefus manuskrifter, og er holdt nøjagtig i den jødehistoriske stil (18. bog, kap 3 tredje afsnt):
"Ved de samme tider (omkring år 4030) = 30 e.v.t. levede Jesus, en meget vis mand  om man kan kalde ham et "menneske"? - for han gjorde mange forunderlige gerninger, var en lære for dem som gerne ville tage imod sandheden (visdom), idet han havde mange efterfølger af såvel jøder som af græker, der  læste "Septuaginta" den græske oversættelse fra hebraisk af Det Gamle Testamente til græsk/latin: HAN VAR KRISTUS!!.....
I Det nye Testamente vidnede Johannes om Ham og sagde: Jeg har set Ånden "Guds ord Logos" dale ned fra Himmelen som en due (fredsdue), og den blev over ham.
                                                       Joh.1,32-33 Matt.3,16-17
Og jeg kente ham ikke siger Johannes, men den, som sendte mig for at døbe med vand, han havde sagt til mig: Den, du ser Ånden dale ned over (kristen menneske), han er den, der bliver  døbt med Helligånd.

I nytestamentlig tid blev den salvede betegnelsen for Messias "Jødernes Konge", og det hedder i Ap.G.4,27 ; 10,38, at Gud (ved dåben) salvede Jesus og således meddelte ham Helligånden.
                                          1. Joh.2,20.27-29. Luk.2,25-52.

Jesus er den græske udtalelse af det gmmeltestmentlige navn Josua i den jødiske græske bibel "Septuaginta", der betyder Herren er frelse som også nævnt i 2. Mos.13,22; Matt.1,21 Ap.G.4,11-12. 1.Kor.1,1-4. 2. Mos.17,6-7 (Jesus var nemlig til før vores tidsregning)?: Thi hvis I troede Moses, ville I tro mig; thi om mig har han skrevet: Joh.5,47; 5. Mos. 18,18; Joh.1,45; 1. Mos. 22,18; Ap.G.3,25-26; Gal.3,8.16. Mika 5,1; Es. 9,6; Matt.2,6-7: Joh.7,42; Matt.22,42-46; Luk.2,4; 4.12-14; Luk.19,38; Sl.118,25-29; Luk.13,35; Rom.12,1 ff.

I har en salvelse "Kristus" fra den Hellige og alle har indsigt: I kender det budskab, som har lydt over hele Jødeland, og som begyndte fra Galilæa efter den dåb, Johannes prædikede; det om Jesus fra Nazaret, hvordan Gud salvede ham med Helligånd og kraft "Logos", ham, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle dem, der var overvældet af Djævlen, thi Gud var med ham; og vi er vidner om alt, hvad han har gjort både i Jødeland og i Jerusalem, han, som de slog ihjel ved at hænge ham op på et træ. Ham opvakte Gud på den tredje dag og lod ham blive åbenbaret, ikke for hele folket, men kun for os (disciplene), der forud af Gud var udvalgt til vidner, og som spiste og drak sammen med ham.
1. joh. 2,20; Ap.G.10,38; Luk.4,18:

Kristus betyder oprindeligt "den salvede" og er den græske oversættelse i "Septuaginta" af det aramæiske ord Messias; den salvede. Det er en betegnelse for Jesus gerning, men gik i praksis i stedet over til at blive hans navn. Jesus er således betegnelsen for Herren (Jhwh) i hans jordiske åndsskikkelse?. Jesus var helt igennem et personnavn, men betyder oprindeligt "Herren er frelse". Jehovas Vidner undlader, at bruge ordet Jesus i stedet for "Herren er frelse" og udtaler at "Jehova er frelse"? Navnet Jesus kommer af det græske ord Ièsous, der igen er afledt af det herbraiske navn Josua "den levende Gud"? Da sagde Josua til israelliterne: "Kom her og hør HERREN din Guds ord!"
Og Josua sagde: "Derpå skal I kende, at der er en levende Gud (Jhwh) iblandt jer, og at han vil drive kanaànæerne, hetitterne osv. bort foran dem: se HERREN`s, al jordens HERRE (Josua), skal gå foran dem gennem Jordan.
Kilde: JOSUABOGEN 3,7-11:
Derfor ændrede Moses Josua hans navn, som betyder "HERREN giver sejr". Josua var således et forbillede på Jesus (græsk/latin Ièsous), som skulle komme og føre Guds folk til den endelige sejr i verden.  Og evangelisterne skriver også: Og ham skal du give navnet Ièsous (Jesus); thi han skal frelse sit folk fra deres synder.
Matt.1,21 ; Sl.130,8 ; Luk.1,31. 2,21 ; Ap.G.4,12.

Derfor har Gud ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Guds (Jhwh) Faders ære.
Fil.2,9-11 ; Es.45,22-23 ; Fil.2,5-8.

Historiske bibeltekster fundet i sandet

Det Gamle Testamentes oprindelige tekst er opkaldt efter den masoretiske skrift fra hebraisk Masòr, der betyder overlevering eller "tradition". Masoreterne var de jødiske skriftkloge, der udgjorde arbejdet med tekstrullerne af skind og som flygtede ud af  Jerusalems underjordiske tuneller "vandforsyningen" ved oprøret i 70 e.Kr.
Hebr.10,7

Det er netop her vi hører Jesus sige i bjergprædiken: "Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og farisæerne, kommer I ikke ind i Himmeriget.
Matt.5,20.

I den senere jødedom indtil år 700 til1000 e.Kr. mente man, at Guds navn ikke måtte udtales. Man lod ordet stå med de konsonanttegn, der hørte til "JHWH" lige som fundet i 1948 af dødehavsrullerne, hvor man ikkee udtalte Guds navn JHWH, men i stedet sagde "HERREN" (herbraisk Adonai), og således er det gengivet i vore bibeloversættelse. Jesus er Herren (1 Kor.12,3), derfor er hele Jesus selvvidnesbyrd beroede på visheden om Gud som vor Fader, og tilsvarende er Paulus`tro på Gud som vor Fader (Rom.8,15 f.), fordi han er vor Herres, Jesu Kristi Fader. Både for Jesus og Paulus betyder kristendom forløsningen fra syndens magt og skyld, som alle er underlagt.
Indtil det sjete århundrede e.Kr. havde de hellige hebraiske skrifter kun været nedskrevet som konsonanttegn, vokalerne blev overleveret mundtligt. Da jødiske lærde (masoreter) ikke kristne fra  det 7. til 10. århundrede e.Kr. indarbejdede et vokalsystem til det hebraiske system, føjede man så til konsonanterne fra Jahve (JHWH) vokalerne fra Adonja, herved fremkom formen af det misbrugte Guds navn "Jehova" (Matt.6,9).
I tidens løb gik den rette udtale "Jehova" i glemmebogen af de farisæiske jøder, og da kristne lærde omsider begyndte at studere hebraisk og ikke Septuaginta den græske bibel
Det Gamle Testamente, vidste de ikke besked med den rette udtalelse, men misbrugte den betegnelse, de forefandt, Jehova. I den nuværende oversættelse af Septuaginta den græske bibel Det Gamle testamente som Paulus brugte i hele det græske rige (IONIEN), er ordet JHWH (Gud) gengivet med store bogstaver, HERREN.
Matt.11,25-29 ; 1. Kor.2,14 ; 1. Kor.12,3 ; Luk.10,21 ; 1.Kor.1,21. 

Tryk på linket her: Side 7

Husk og vend tilbage til denne side ved at trykke på pilen oppe i venstre hjørne!!.....


Jehovas vidner holder derfor stejlt fast på tetragrammet (Jehova er frelse") som står skrevet på Rundetårn i København, hvis bygmester var Christian d.4 ? Jehovas Vidner går stik imod bibelen og misbruger Guds hellige navn. I Ny Testamente finder vi ordet i bønnen Fadervor "vorde dit navn", men det dækker også udtrykket håb, og samtidig at "blive" dit navn helligt!!........Du vor Fader, som er i Himlene. Lad dit navn blive helligt.
Matt.6,9 f.f.

Jehavas Vidner ligner derfor til forveksling Mormonerne "De Sidste Dages Hellige", der tror på tidens afslutning eller de sidste tider som står beskrevet i Ny Testamente? Mormoner tror og forkynder, at Mormons Bog er oversat af Joseph Schmidt fra en  samling guldplader begravet og fundet i øvre New York. De troende mormoner opfatter det som Guds ord og en sandfærdig skildring af Jesù arbejde i fortidens Amerika? Bogen blev første gang offentliggjort i 1830 og er nu oversat til 130 sprog. Mormonerne tror på, at Paradisets Have lå i USA. De tror også på, de har levet med den "himmelske fader" også kendt som Gud/Jesus, før de blev født i deres nuværende liv. Dette liv foregik på en anden planet eller et andet sted i universet.
I Mormons bog står der, at Jesus blev født i Jerusalem. I Ny Testamente skriver Johannes Døberen, at han blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af´mands vilje, men af Gud: Kristi Ordfødsel.
Joh.1,13 ; 3,3 ; 1.Pet.1,23 ; Jak.1,18.

Mormonerne kalder sig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, men hvad fortæller Bibelen om hvad der foregik de sidste dages hellige?
Hvordan skal man kunne tilgive, når Jehovas Vidner og Mormonerne ikke tror på, at det var Jesus Kristus der ophævede ritualslagtning og indførte vegetarismen?
Matt.9,13 ; Hos.6,6 ; Matt.12,7 ; 1.Sam.15,22 ; Mark.12,33 ; Luk.19,10 ; 1.Tim.1,15 ; Hebr.10,5,

Salvning (med olie) står for indvielse af hellige genstande (1.Mos. 28,18,-2) Ved indvielse af konger (Herrens Salvede,): 2. Sam.19,21; 1. Sam.10: 1. Kong.19,16, hvor der også er en salvning af en profet; ellers kun præster, særlige yperstepræsten. Se også 61,1. salvning af huden, som let brister i den tørre luft, særlig ærefuld: salvning for fødderne Luk.7,46; Joh.12,3. Også som lægemiddel Mark.6,13; Jak. 5,14 (salvning af lig) Mark. 16,1; Joh.12,7; Matt.26,12 var næppe med olie. Se også Ap.G. 10,38; 1.Joh.2,20 - Messias (Kristus) = den salvede.

Da sabbaten (lørdag) var omme, købte Maria Magdelene og Maria, Jakobs Moder og Salome velduftende salver for at gå hen og salve Jesus.                                        Mark.16,1.

Så vendte de sig tilbage og tilberedte velduftende salver og olier; men sabbaten over holdt de sig efter lovens bud.
                                                  Luk.23,56; 2.Mos.30,22-25:

HERREN JOSVA (ikke Jehova) , talte til Moses og sagde: Du skal tage dig vellugtende stoffer af den bedste slags, myrra, kanelbark og kalmus, kassia og den bedste olivenolie. Deraf skal du tilberede en hellig salveolie, en krydret blanding, som salveblanderne laver den; en hellig salveolie skal det være. Han tilberedte også den hellige salveolie og den rene, vellugtende røgelse, som salveblandern laver den.
                                                                                 2. Mos.37,29

Mens Jesus var i Betania, i Simon den Spedalskes hus, og sad til bords, kom der en kvinde, som havde en allabastkrukke med ægte, meget kostbar nardussalve; hun brød krukken i stykker og hældte salven ud over hans hoved.             
Derudover harmedes nogle disciple og sagde til hverandre: "Hvad skal det til at ødsle sådan med salven? Den salve kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og være givet til de fattige. "Og de overfusede hende".                                                                   Mark.14,3-10.

Men Jesus sagde: "Lad hende være", hvorfor volder I hende bryderi? En god gerning har hun gjort imod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre vel imod dem men mig har I ikke altid. Hun gjorde, hvad hun kunne; hun har forud salvet mit legme til min jordefærd (begravelse). Refærdig siger jeg jer; hvor som helst i hele verden evngeliet prædikes, skal også det, som hun har gjort, fortælles til mine om hende".
Og Judas Iskariot, en af de tolv, gik hen til ypperstepræsterner for at forråde ham til dem.


Jesus vidnesbyrd er profetiens ånd?

I en af verdens ældste bibelske byer Harmagedon, der nu er Tel Megiddo som ligger ved sletten?

Et meget tidligt symbol på en kristen menighed (Ichthys)= Jesus Kristus Guds Søn Frelseren. Kirken blev bygget ovenpå et fængsel år 313 e.kr., nøjagtig hvor profeten Josias stillede sig imod ægypterhæren ved Megiddo ved indslusningen til Jizre sletten år 608 f. Kr.

Så lad os kende, jage efter den oprigtige Gud?

I en af verdens ældste bibelske byer Harmagedon, som nu hedder Tel Megiddo, har israelske arkæooger fra Tel-Aviv Universitet i 2005 opdaget og fundet resterne af en kristen oldtidskirke. Den er fra 313, hvor de kristne var forfulgt af Romerriget, indtil den romerske kejser Konstantin den første gjorde kristendommen lovlig.

Resterne af kirken (se billede øverst) lå inde i et topsiket fængsel, og det var en palæstientisk indsat, der afdækkede et ca. 54 kvardratmeter stort mosaikgulv, som var skjult under jord og asfalt, på gulvet fandt man en græsk påskrift om, at kirken var indviet til "Gud, Jesus Kristus". En renovering af fængslet gjorde, at mosaikgulvet dukkede frem. Resterne af den forsvundne kirke er forsynet med sjældne inskriptioner, hvoraf en nævner "Guden Jesus Kristus", noget de nulevende ikke har kendt til før. Desuden prydes mosaikgulvet af et billed af to fisk (Ichthys); der betyder fisk, iet de fleste apostle af Johnnes Døbers venner var fisker. I Johannes-Evangeliet.21,11; realiterer historien til, at disciplene fisker hele natten, men fanger ikke noget. Jesus siger til dem, at de skal placere fiskenettet på den anden side af båden, og de fangede 15 fisk i nettet.

I Mattæus 13,47 samligner Jesus besluting om, hvem der vil komme i himmelen eller helvede (den gloende ovn), idet han siger: Fremdeles er det med Himmeriget ligesom et vod (fiskenet), der blev kastet i havet og indfangede fisk af alle slags. Da det blev fuldt, trak man det op på strandbreden og satte sig og samlede de gode sammen i kar, men kastede de ubruglige ud. Således skal det ske ved verdens ende. Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ildovnen; der skal der være gråd og tænderskæen.

Ifølge Bibelen Johannes Åbenbaring 16,16, er Tel Megiddo det sted for Harmagedon eller kampen mellem Antikrist som Palus fortæller, hvor de kommer op fra Afrika og konger af East. Det vil være kulminationen på den store prøvelse, og den sidste store konflikt i verden (Kristi fødsel og kristendommens begyndelse år 33 e.Kr.). Jesus vil "efter skriften" vende tilbage for at stoppe menneskets store kamp, ellers vil der ikke være nogen tilbage, alt efter de af bogen Johannes Åbenbring som den fortæller, af St. Johannes den guddommelige på øen Patmos, hvor han skrev fortællingen.

Ordet Armagedon (græsk) stå skrevet haro-Magedon, og kom fra herbraisk (Har-Megiddo), hvor stedet er den sidste kamp (eller kampen) mellem Gud og Satan (hvis navn betyder fjende). Armagedon er efterfulgt af oprettelsen af Guds Rige over jorden - den periode, der almindeligvis omtales som "Kristi tusindårsrige", når Satan er bundet i tusind år" (se Åb.20,1-2). Ezikel kap.38 profeterer, at Gog, konge Magog vil samle en hær ved at få dem til at falde mod en andens sværd og han vil slå dem med pest (svin), hungersnød (sult), oversvømmelser (flodbølge, jordskælv, tusnami), hagl (ødelægger afgrøder), ild og svovl (forurening), idet han siger til slut: Jeg viser mig stor og hellig og giver mig til kende for mange folks øjne; og de skal kende, at "jeg er den jeg er" Herren den Almægtige (Jesus - Kistus - Guds - Søn - Frelseren). Vi kristne i dag må ikke glemme, at Jesus overalt i Det gamle og Ny Testamente Åbenbarer sig synligt for de troende i "NATUREN" bl.a. Matt.24,30-36; Åb.3.

Habakukkomentarerne fra Dødehavsrullerne!!...

 

"Hvem var profeten Habakkuk"?

Det hidtil vigtigste og største fund til forståelsen af Bibelen Det ny Testamente er teksten til den såkaldte profet Habakkuk-komentaren, som blev fundet i hule 1 ved Qumran ved det Døde Hav i 1947. Værket som er en ægte lædderrulle omfatter 13 koloner, fordelt på 6½ sider. Skriften står på den hårde glatte narv side af lædderrullen og vidner om Verdens hidtil største bibelfund til dato om kristendommens begyndelse og hvad der faktisk foregik i Israels historie. Håndskriften er klar, stor og regelmæssig, større en de fleste af rullerne fra hule 1, men knap så smuk som Krigsrullen og Takkesalmerne.

Habakkuk, profeten i Gamle Testamente, er knyttet til den ottende af Gl. Testamente 12 små profetbøger, hvis datering til kort før Jerusalems fald på Daniels tid (587-586 f.Kr.) og bygger på, at hovedfjenden, kaldæerne, tolkes som babylonerne på profeten Daniel og kong Nebukanesers tid.. I den græsk-romerske verden kom kaldæerne til at betyde astrologi, idet astrologien blev annset for tidligere, at være af babylonisk oprindelse og er nævnt i Gamle Testamente 1. Mosebog kap. 11,1-9: Se, de er et folk med samme sprog (astrologi). Lad os stige ned og forvire deres sprog, så de ikke forstår hinanden. Det fik arbejdet med "Babeltårnet" til at gå i stå, og mennesker spredte sig til fjerne egne på jordkloden.

Hele julehistorien om Jesus og de vise mænd (Astrologerne), hænger sammen i den røde tråd?

 Fundne skriftsteder i Habakkukommentarerne fra Dødehavsrullerne fortæller om Guds folk Makkabæerne, som rev sig løs i midten af det 2. århundrede 137-143 f.Kr og en anden gruppe "Kittæerne" også kaldt romerne og som findes med støtte i Dan.11,30-45 der fastholder, at "Kittæerne" har måtte være Romerne. Afgørelsen af dette stridsspørgsmål er meget betydningsfuld, idet det får konsekvenser for dateringen af de historiske begivenheder, der førte til dannelsen af dødehavssekten - Qumran. 

 

Åbenbaringen i Jesu Kristi navn

Kilde: Kiwi religionsforsker i kulturhistorie

Den politiske historie i Israel, hvor landet bliver romersk og ved Makkabæertiden afslutning, kan man læse i første Makkabærebogen 1,10-54 således:

Da Antiokus (137 f.Kr.) nu så sit herredømme befæstet, kom han på den tanke at ville være konge også i Ægypten for således at blive konger over to riger (Juda). En frygtelig vredesdom hvilede tungt over Israel.

Det var på den tid der fra Israel fandtes ugudelige folk, som vildførte mange ved at sige: "Lad os gå hen og slutte forbund med hedningerne rundt omkring os; thi lige siden vi afsondrede os fra dem, har mange ulykker ramt os.

Denne tale vandt bifald; nogle af jødiske folk var straks rede til at henvende sig til kongen (Antiokus), og han gav dem lov til at indføre hedenske ordninger.

Antiokus rykkede derfor ind i Ægypten med en vældig hær, med stridsvogne, med elefanter, med rytteri og med stor flåde og de befæstede byer i Ægypten blev indtaget og landet udplyndret.

Efter at have overvundet Ægypten vendte Antiokus i året 143 f. Kr. tilbage, drog op mod Israel og kom til Jerusalem med en vældig hær. Frækt gik han ind i helligdommen, tog det gyldne røgelsesalter, de 7 armede lyssestage tillige med alt tilbehør, skuebrødsbordet, offerkanderne, skålene, de gyldne røgelsekar, forhænget til tabanaklet, kransene og den gyldne udsmykning på templets forside og skrællede alt guldet af.

Han tog sølvet og guldet og de kostbare kar, samt hvad han fandt af skjulte skatte, og drog med det alt sammen tilbage til sit land, efter at han først havde foranstaltet et blodbad og talt meget overmodige ord.

Da kom der stor sorg over Israel i hver egn af landet; høvdinger og ældste sukkede, jomfruer og unge mænd sygned hen, kvindernes skønhed falmede; hver brudgom istemte klagesang, og hu, som sad i brudekammeret, var i sorg; landet skælvede forbeboernes skyld, hele Jakobs hus blev dækket af skam. 

1. Makkabærer 1,

Profeten Habakkuk angiver ikke noget tidspunkt for sit virke i Dødehavsrullerne, men vi ved at han levede og eksisterede på kong Nebukanesers tid (ca. 165 f. Kr.f) da Daniel blev smidt i løvekulen og blev redet af ham.

Tilføjelser til Danielsbogen:

I Judæa levede dengang profeten Habbakuk; han havde kogt suppe på urter i en skål og brækket brød deri og var just på vej ud på marken for at bringe det til høstfolkene.

Men en Herrens engel sagde til Habakkuk: "Bring den mad, du har der, til Babylon til Daniel, som blev smidt i løvekulen."

Tilføjelser til Danielsbogen Kap. III vers 34-42, som ikke findes i den protestantiske kirkes bibel, men den Katolske Nye Testamente?

Israels forhistorie

Israel blev efter kong Salomo, som levede i midten af 900-tallet f.Kr. delt i to riger ca. 400 år efter hans død, Nordriget (Israel) og Sydriget (Juda). Situationen på profeten Habakkuks tid var, at Nordriget var gået til grunde ca. 120 år tidligere. Men sydriget (Juda) eksisterede forsat. Det havde godt 30 år haft en god konge, nemlig den unge Josijas som blev fader til Jekonja og hans brødre på den tid, da bortførelsen til Babylon fandt sted.

Mattæus 1,11 f.f.

Den præstelige reformation 

Året 621 f.Kr. blev skelsættende i Israels historie gennem kong Josias reformation, som tog fat på at restaurere templet i Jerusalem. Under dette arbejde fandt man 5. Mosebog, som kaldes lovbogen, som heri var et tilbageblik på ørkenvandringen: Herrens påbud til folket om at erobre Kanàans land, udnævelse af dommere til at afgøre mindre vigtige sager, udsendelsen af spejdere (forkyndere). Her mødte Josias kravet om, at templet alene kun skulle være et religiøst offersted.  Hvad reformen gik ud på var rent umiddelbart to ting. Tempeltjenestens renselse for alt hedensk uvæsen (afgudsbilleder) og "offerhøjenes" afskaffelse i Juda riget med dens slagtemetoder af dyr, som judæerne spiste. Den første kannonisering af et helligt skrift var i virkeligheden, hvad der skete, da lovbogen blev offentligt antaget som folkets forfatning. Det betydningsfulde var, at nu hører kultus og moral sammen, medens de i tidens løb for den almindelige bevidsthed havde tabt forbindelsen med hinande som jøde, de havde haft fra Moses tid. Dette etiske skulle til sin tid blive bindeled mellem det profetiske og det kultiske. Ifølge Det gamle Testamente, blev reformen kun kortvarig betydning, selvom Josias imidlertid var den første israelitiske konge siden David, der levede op til kravene om den rette gudsdyrkelse. 

Ifølge 2. konge bog kap.22-23 og Mattæus Evangeliet 1,10-11, var Josijas søn af Amon, og han konge over Juda ca. 642-640 f.Kr.. Han var søn af Manasses efterfølger (2.Kong.21). Amon blev offer for en sammensværgelse og efterfulgt af Josija (Josias). Reformen medførte en centralisering af gudsdyrkelsens vederstyggeligheder i Josijas rige, således at den for fremtiden kun måtte foregå i templet i Jerusalem.

Da 13 år var gået efter reformationens begyndelse, kom katastrofen, denne gang fra Ægypten. Josias stillede sig imod ægypterhæren ved Megiddo (608) ved indslusningen til Jizre`sletten. NB! læs længere nede på siden om Megiddo sletten!!... Men Herren havde ikke budt sit folk at blande sig i stormagternes kampe. Og ullykken fuldbyrdes. Judas hær blev slået og den endnu unge konge dræbt.

Undergangstiden (597-586 - for reformpartiet var dette nederlag nærmest ødelæggende. I Jerusalem vendte stemningen sig så brat og så voldsomt, som om Josias reform aldrig havde eksisteret. Den nye konge blev nogle måneder senere afløst af Josias søn Jekonia og hans brødre på den tid, da bortførelsen til Babylon fand sted.

2. Kong.23,34 ; 24,6 ; 1. Krøn. 3,15 ; Mattæus 1,12 

Den deuteronomiske betragtning (lov af 5. Mosebog) gjorde Josias historie, at bekæmpe af "offerhøjene" til prøvestenen for sand gudsfrygt i Jerusalem og retfærdighed til prøvestenen, og han så i ulykken og lykken Guds umiddelbare svar på menneskets henholdsvis frafald og gudsfrygt. For den præstelige betragtning var de af Gud givne ordninger det faste punkt i Israels religionen.

Domsprofeter og kultus

Vi møder i Bibelen stærke udfald mod ofringer og fester hos profeterne, så stærke, at det undertiden kunde se ud, som om de overhovedet ikke ville vedkende af nogen kultus bl.a. fortæller profeten Amos i sin bog kap. 5,20 følgende: Jeg hader, forårs formår eders fester, er led ved eders festlige samlinger, om også I bringer mig brændoffer, Eders afgrødeoffer behager mig ej, eders fedekvægs-takoffer ser jeg ej til, Spar mig dog fra eders larmende sang, eders harpeklang hører jeg ikke. Nej, ret skal vælde frem som vand (omvendelses dåb) og retfærd som svulmende bæk. Bragte I mig slagtoffer og afgrødeoffer de fyrretyve ørkenår, Israels hus, det omvrandrende tabanakkel?

Hoseas bog 6,4: Hvem kan hjælpe dig, Efraim, hvor kan jeg hjælpe dig Juda? Eders kærlighed er morgentåge, dug, som årle svinder! Thi hugged jeg løs ved profeter, dræbte med ord af min mund, min ret stråler frem som lys. Jeg vil ej slagtoffer - kærlighed vil jeg, ej brændoffer - men kendskab til Gud (Visdom)!

Da Eframin mærkede sin sygdom og Juda mærkede sin byld, gik Efraim hen til Assur, storkongen og sendte ham bud. Men han kan ej give helse, han læger ej deres byld.

Hoseas 5,13-14.

Efter Salomos død ca. 930 f Kr. stod efraimitten i spidsen for oprøret, der førte til, at den nordlige del af Israel skilte sig fra Juda, Davids hus. Efraim var den yngste af Josef (Jesus papfars) sønner, der blev født i Ægypten og på sin ældre bror Manasses bekostning modtog farfaderen Jacobs velsignelse, men det gik ikke Efraim noget godt? Efraim er som en due, tankeløs, dum; han kalder Ægypten til hjælp og vandrer til Assur.

Hoseas bog 8,11-13:

Thi så mange altre har Efraim bygget, de er blevet ham altre til synd; jeg skriver ham mange love, han regner den ikke for noget. Slagtoffer elsker de - slagter, elsker kød - og svælger i offermåltider. HERREN Gud behager de ej. Han mindes nu deres skyld og straffer deres synd. de skal tilbage til Ægypten. Ej skal de blive i HERRENS land; til Ægypten skal Efraim tilbage, og spise uren føde i Asur.  Sin Guds hus lurer Efraim på profeten; der er snarer på alle hans veje, man gør faldgruben dyb.

 

Men Samuel sagde; "Mon HERREN har lige så meget behag i brændofre og slagtofre som i lydighed mog HERRENS røst? Nej, at adlyde er mere værd end slagtoffer, og at være lydhør er mere værd end vædderfedt;

1. samuel 15,22.

 

Allerede på Danielsbogens tilblivelse (ca.165 f.Kr. f.) var der dem, der ventede Syrernes, Rommernes og alle andre fjentlige folkeslags totale nederlag og Gudsrigets komme. De forskellige tidsangivelser i sidste del af Danielsbogen viser os, hvordan man er blevet ved med at udskyde terminen indtil "Messias" komme.

I Det nye Testamente bruges ordet "hemmelighed" om hans komme og hos Paulus 1. Kor.2,7 kan vi læse om de beslutninger, Gud har truffet for evigheder siden og holdt det skjult, idet Messias netop nu, for sine udvalgte i den sidste slægt, har åbenbaret sig for dem, jvf. foruden Matt.13,11 med paralell, Rom.11,25 og 16,25, 1.Kor.15,51, Kol.1,26, hvilket også står skrevet i Dødehavssektens Habbakukkomentaren kol.VII linje 7-9: Det betyder, at den sidste tid trækker i langdrag (så angår tydning deraf retfærdighedens lære, hvem Gud kundggjorde kol VII 4-5 Habk) og som skulle komme over den sidste slægt, af præst i hvis hjerte Gud havde lagt indsigt til at tyde alle Hans tjenere "profeternes ord", hvor igennem Gud havde forkyndt alt det, som over Hans land (Habbakukkommentar kol. II 8-11) Gud havde lagt indsigt i hans hjerte, netop til at tyde profeternes ord. Samlign Dan.9,22: og da englen Gabriel var kommet, talede han således til mig og sagde: "Daniel, jeg er nu kommet for at give dig indsigt:

Straks du begyndte at bede, udgik et ord, og jeg er kommet for at kundgøre dig det; thi du er højt elskede; så mærk dig ordet og agt på åbenbaringen! ("Jerusalems fald år 70 e.Kr.")! Halvfjerdsindstyve åruger (490 år) er fastsat over dit folk og din hellige by (Jerusalem), indtil overtrædelsen er fuldendt, syndens mål fuldt, misgerningen sonet, evig retfærdighed hidført, syn og profet beseglet og en højhellig heligdom salvet (Kristus).
Og du skal vide og forstå: fra den tid ordet kom til profeten Jeremias, om Jerusalems genrejsning og opbyggelse udgik, indtil en salvet, en fyrste, kommer, er der syv uger; og i toogtressindstyve uger skal det genrejse og opbygges med torve og gader under tidernes trængsel.

Men efter de togogtredsindstyve uger skal den salvet bortryddes uden dom (Jesus), og byen og helligdommen skal ødelægges (Jerusalems fald år 70 e.Kr.) tillige med en fyrste (Herodes). Og enden kommer med oversvømmelse (vandforsyningen ødelægges), og indtil enden skal der være krig, den fastsatte ødelæggelse.

Og pagten (Matt.12,6-9) skal ophæves for de mange i èn uge, og i ugens sidste halvdel skal slagtoffer og afgrødeoffer ophøre (og totalt udrydes), ødelæggelsens vederstyggelighed skal sættes på det hellige sted, indtil den fastsatte undergang udøser sig over ødelæggeren, altså Jerusalems fald?

Dan.9,22-27 ; 1.Makkebæres Bog 1,56-64 ; Matt.24,15 ; 12,6-9 ; Mark.13,13-19 ; ; Matt.9,12-13 ; Hos.6,6 ; 8,13-14 ; Es.1,11 ; 28,7 ; Am.5,22.

Selv profeten Ezikels nævner Jerusalems undergang i hans syner og bog kap.8,3 fortæller han i vers 14: Så førte han mig hen til indgangen til HERRENS hus (Templet i Jerusalem), nordport, og se der sad kvinder og græd over Tamuz vederstyggeligheder, Babylonisk afgud eller grækernes Adonis. Og han sagde til mig: "Ser du det, menneskesøn? Men du skal få endnu større vederstykkeligheder at se". "Så førte han mig hen til HERRENS indre hus" indre forgår, og se ved indgangen til HERRENS helligdom mellem forhallen og altret var der omtrent femogtyve mænd; med ryggen mod HERRENS helligdom og ansigtet mod øst og som tilbad solen. Og han sagde til mig: "ser du det, menneskesøn? Har Judas hus ikke nok i at øve de vederstyggeligheder her, siden de fylder landet med vold og krænker mig endnu mere? Se, hvor de sender stank op i næsen på mig (med deres slagtoffer), som er vederstyggelig? Men derfor vil også jeg Gud handle med dem i vrede; jeg viser dem ingen medynk eller skånsel (sygdom), og selv om de højlydt råber om hjælp ind i øret, vil jeg ikke høre dem, siger Gud.

Jvf. Es.1,15-16 ; 59, 2 siger profeten Esajas også?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hvem var Lukas og de 72 disciple?

Lukas (fra romersk Lukas) var læge og Paulus` medarbejder og rejseledsager. I 1. Timotheusbrev nævnes han som den, der er hos Paulus blev ledsaget til det sidste. Han tillægges forfatterskabet til Lukasevangeliet og Apostlernes Gerninger. Det afvises dog alment, i det billede man får af Paulus i Ap.G., næppe kan komme fra en, der har kendt ham personligt. Vi er nu oppe på rigtig mange "tilslørrede" billeder fra Det nye Testamente, idet nogle henviser til opdigtede personer fra Det gamle Testamente?
I et forsøg på at gøre Lukas til øjnvidne til Jesus, blev han blandt nogle kirkefædre sat i forbindelse med de 70 discple, Jesus udsendte som beskrevet i Lukas 10. kapitel: Derefter udpegede Herren også de halvfjerdsindtyve andre og sendte dem i forvejen, to og to, til hver by og hvert sted, hvorhen han selv ville komme, idet han sagde: Høsten er stor, men arbejderne er få; bed derfor høstens Herre om at sende arbejderne ud til sin høst (evangeliet) for at Herrens ord må få frit løb:

Den græske oversættelse af Det gamle Testamnte til "Septuaginta", blev allerede påbegyndt i det 3. årh. f.Kr. og fuldført efterhånden som "skrifterne" blev anerkendt af bl.a. rigtig mange gnostikker?

Navnet Septuaginta betyder halvfjerds - skrives LXX - og stammer fra legenden om de 72 alexandriske, heriblandt gnostiske jøder, som hver for sig i 72 dage oversatte Det gamle Testamente til (græsk/latin). Den blev til, fordi hebraisk var blevet et dødt sprog for den meget store græsktalende koloni af jøder i Alexandria, deraf de som spredetes til de talrige jødekolonier i "adspredelsen" udenfor Palæstina. Det var med "Septuaginta" den græske bibel af "Det Gamle Testamente" i hånden, at apotlen Paulus rejste ud og forkyndte Jesus, selvom han ikke havde set en skygge af ham, men kun var blændet af et lys?
I den delvis græsktalende romerske (latinske) verden og Ægyptens Alexsandria, blev Jeus forkyndt "uden Mattæus, Markus og Lukasevangeliets" medvirken!!.... Således blev Septuaginta et særligt bindeled mellem den gamle pagt tid og den nye pagts tid til "Det nye Testamentes" tilblivelse, hvilket skete først flere hundrede år e.Kr. Det gamle Testamnte var stadig brugbar kanon (rettesnor), indtil evangelierne blev samlet af "biskop Irenus" år 180 e.v.t.

Hvad fortæller Bibelen om det oprindelige juleevangelie og Jesus fødsel?

Bibliotek?

Vidste du, at ordet bibliotek stammer fra Bibelen Det gamle Testamente og betyder samling af bøger, fragtmenter og tidsskrifter, som udgør et bibliotek græsk/latin, heraf  biblion/tek!!....

Jesus havde ikke kun 12 disciple, men ialt 72?

Mange af Jesus disciple var filosoffer, eneboer og blev uddannet teologer i græsk filosofi og kultur? Septuatinta er det græsk/latinske ord for halfjerds, og oversættelsen har fået sit navn, fordi det iføllge legenden (Ptolemaios d. 2) var 72 jødiske lærde i den græske og ægyptiske verden, som stod over for oversættelsen af den hebraiske bibel Det Gamle Testamente til den nye græske bibel "Septuaginta". Den indeholdt revideret ord fra Det Gamle Testamente og de gamle apokryfiske skrifter, som fik stor betydning for tilblivelsen af Det Nye Testamente.

Oversættelsen af den hebraiske Bibel til "Septuaginta" den græske bibel Det Gamle Testamente, blev flittig brugt af apostlen Paulus på hans missionsrejser da han omvendte jøder i byer som Korint, Grækenland og Tyrkiet.

Oversættelsen af den hebraiske Bibel til den græske "Septuaginta" blev gjort af 72 af de jødiske lærde; 6 fra hver af de tolv jødiske stammer: Semion, Levi, Juda, Issakar, Josef, Benjamin, Ruben, Gad, Asher, Zebulon, Dan og Naftali. Initativet til oversættelsen tilslrives Ptlemaios 2 og menes at være udført allerede 250-130 f.Kr. af diasporajøder i Ægypten og kaldes derfor også den Alexandriske Bibeloversættelser. Den første kristne menighed brugte Septuaginta som deres første hellige skrift og tilføjede udtalelsen Gud som HERREN?

Åbenbaring 8,5-15 ff.

Bibliotek

Alexandria Biblioteket i Ægypten, regnes derfor det første og største i den antikken verden og udgjorde det førende læredomcenter. Biblioteket formodes at være grundlagt omkring 280 f.Kr. af Ptolenaios d. 2. af Ægypten og arenaen var i stand til at kunne rumme og undervise 5.000 lærestuderende. Mellem 400.000 og 700.000 skriftruller fortrinsvis græsk literatur. gik tabt i 47 f.Kr. af en storbrand, som hærgede Alexandria biblioteket, heriblandt vigtige bibelfragtmenter. Siden tidernes morgen er alt videnskab blevet samlet på biblioteket her, og denne samling blev senere spredt ud over det meste af verden gennem lærde biskoper, kirker, præster, kloster og læreanstalter. I dag bliver det vigtigste opbevaret på computer eller internettet, som bliver fremtidens database for et bibliotek?

I oldtidens Ægypten, Alexandria var det strafbart og med døden til følge, ikke at afleverede et eksemplar eller kopi af sit værk og  manuskript (fragtment) til biblioteket, som man havde skrevet. Således blev mange kunstværker, bibelske fragtmenter, filosoffiske literatur og bøger opbevaret på biblioteker, hvilket var en kongelig anmodning Koden: OCRUXAVES PES

Det 21. århundrets analfabeter vil være dem, der ikke kan læse og skrive, men dem, der kan lære, at omstille sig og læse nyt på sin computer (i forhold til det, de lærte i den gammeldags skole)? Skribenten af denne hjemmeside var selv analfabeter, døv på det ene øre og gik sjældent i skole og hans største interesse var senere i 1980, da han fik sin første computer og lagde alle sine egne og faderens vigtigste oplysninger om billedkunst, græsk filosofi m.m. ind på sin Commodore+4 ?

 

"Se Jomfruen skal blive fugtsommelig og føde en søn,og man skal give ham navnet Immanuel!" (det betyder: Gud med os).

Efterlysning
Duør gives!

Hvem var Jesus Krisus?
Også kladet: Messia, Gus Søn, Kongerns Konge
Herrerns Herre, Fredsfyrste m.m.

Efterlyst for følgende anklager:
- Lægevirksomhed, vinfremstilling og brødudeling uden bevilling.
- forstyrlse af odensmagten, idet han havde forbindelse med farlige kriminelle personer og radikaliter, nedbrydende elmenter og prostierede folk på gaden. Påstand om besiddelse af autoritet og tilladelse til at gøre folk til Guds børn.

Signalement:
- Typisk hippie med langt hår, skæg, løsthængende hvid klædning, går med sandaler og færdes i slumkvarterer og har, få rige vener. Sniger sig gerne ud  i ørkenen, gemmer sig pludselig midt i en flok af vener, også når de fædes på torve eller blandt farisæerne og i synagogen.


Word (Ordet)
fra begyndelsen?

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud (Jesus). I det var liv, og livets var menneskenes lys. Der fremstod et menneske, udsendt fra Gud; hans navn var Johannes (ikke Jesus)?

Joh. 1,1-18 ; 1.Mos. 1,1 ; Joh.8,58 ; 10,30 ; 17,5 ; 1. Joh.1,1 ;

Åb.19,13 ; 2. Mos.33,46 ; Matt.11,27 ; Joh. 6,46 ; 1. Tim 6,16 ; 1. Joh.4,12.

Da kaldte Moses alle Israels ældste sammen og sagde til dem: "Gå ud og hent eders småkvæg til eders familier og slagt påskeofferet, men ved kristendommens begyndelse blev påskeofferet (lammet) afskaffet, men symbolet på Jesus Kristus?
2.Mos.12,1-15 ; 1.Kor.11,23-24 og 2.Mos.12,21
Hebr.11,28 ; 1.Kor.10,10.

______________
 

I Herren Jesu navn skal vi forsamles i påsken, I og min ånd, med vor Herre Jesu kraft!!...
Matt.26,64-65
Matt.16,19 ; 18,18-19 ; Ap.G.15,28-29 ; 5,29-32 ; Joh.15,25-27.

og blive overgivet til Satan, så hans kød (legeme) kan gå til grunde, for at ånden kan frelse jer på Herrens dag, sonedag (1. Påskedag - søndag). Jesus var det sidste slagtoffer (lammet) i Jerusalem, fordi Han har "opfyldt loven".....hvad dette betyder og angår, siger Jesus selv: Barmhjertighed (hjælpe de syge) det ønsker jeg,
ikke slagtoffer efter jødisk skikkelse mere, men hjælpe de syge med at opfordre dem til at spise: 
"VEGETARKOST"?

____________________________

  Som der står i Daniels Bog, at ved endens tid

skal kundskaben blive stor?
Dan.12,4-13.

Under fangenskabet i Babel (Babylon) opdrages Daniel og hans venner til at træde i Nebukadnezars tjeneste (Dan.1,7). Tro mod Guds lov og i tillid til hans hjælp (Dan.1,12), hvor han fastholder de midt i hedenskabet "ikke at spise urent" d.v.s. kød, men kun grøntsager, og Gud lader det på underfuld måde lykkedes (Dan.1,6-8). Til løn for deres troskab her, skænker Gud dem i kongens tjeneste visdom og evnen til at tyde drømme langt ud over, hvad de hedenske drømmetyder formår:
 (Dan.1,17-20, Ap.G.10,9-15, Rom.14,1-2.11, Tit.1,15, Tess.4,7,).
Herom har vi meget at sige, og det er svært at forklare, da I er blevet sløve til at høre:
Hebr.5,8-14 ; 1.Kor.14,21 ff. 1.Kor.10,1-6.
1.Kor.11,17-24, 12,1-9.


Hvilken holdepunkt har du og din familie med livet i behold?

I Johannesevangeliet kapitel 15,1 ff. finder du svaret: Her taler Jesus et billedsprog, som de fleste kristne ikke kender og forstår: Han taler om det sande vin træ og om sine disciple som træets grene, der også kan symbolisere os mennesker.

"Bliv i mig, og jeg bliver i jer (inkarnation). "Den, som bliver i mig og jeg i ham, han bærer megen frugt (visdom). Uden mig kan I slet intet gøre. Som Faderen (Gud) har elsket mig, har også jeg elsket jer - bliv i min kærlighed (og tro på livet). Derved er min Fader (ABBA) herliggjort, at I bærer megen frugt (visdom) og bliver mine disciple. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min Faders bud (Moses) og bliver i hans kærlighed. Derfor elsk din næste som dig selv og som du vil have de skal gøre mod dig!!...

Joh.15,1 ff.

Og nu, Fader (Gud)! Jesus, herliggør du mig hos dig selv med den herlighed (moralsk renhed, som hører med til Guds væsen), som jeg havde hos dig, før verden blev til.

Joh.15,5.

Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad, som varer til evigt liv; thi ham har Faderen, Gud (Jesus) selv, sat sit segl på.  

Joh.6,27-35.

Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der er skrevet hos profeterne: "Brød fra Himmelen gav han dem at spise", men jøderne elskede kød og det blev deres synd?

4. Mos. 11,4 ; Joh.6,31 ; 2.Mos.16,4 ff. ; Sl.78,24

Den bibelske historie om Valentinos

Hvornår blev Jesus født?

Hvad Jesu fødsel angår, får vi at vide, at den fandt sted år 4 f.Kr. ifølge Mattæus og i år 6 e.v.t. hos Lukas, må vi sætte et spørgsmålstegn? I Mattæus 2,3 tidfæstes Jesus fødsel til Kong Herodes regeringstid i Judæa. Evangelisten nævner Arkelaus som kongesøn (Mat.2,22), og deraf ved vi, at den omtalte konge, må have været Herodes den første, som var en jødisk konge der reagerede det nuværende Palæstina fra 37 f.Kr. da han var 25 år til hans død år 4. f.Kr. I løbet af sin regeringstid fik han bl.a. udryddet flere af de sidste Makkabærer, som var i familie med Jesus brødre. Evangelierne referere til Herodes Den Store og Herodes Arkelos, som er de ganske enkelt var en og samme person "Herodes". Efterfølgende Herodes Antipas Galila, Agrippa I i Judæa, Argippa II og Kalkis alle sammen Herodes.

Sandheden fra Dødehavsrullerne

Når døde mænd står op og råber fra gravene!!......

Var der tale om et oprør fra den døde Jesus Kristus i graven, Davids søns, Abrahams søns stamtavle?

Mattæus 1,1 fortæller, at Abraham blev fader til Isak, Isak til Jakob og Jakob til Josef, Marias mand. Af hende fødtes Jesus, som var papfar til Josef og som blev kaldt Jesus Kristus!!...Blev Jesus virkelig født for tidlig på Davids tid?

Mattæus - Evangeliet 1,1-17

Den, der taler et ord imod Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet.

Matthæus 12,32

Historien om Aleksanders den Store

Den græske tid, 333-141 f.Kr.

Efter at makedonernes Aleksander den Store, Filips søn, var draget ud fra Kyperns land og havde overvundet persernes og medernes konge Darius (Dan.9,1), blev han konge i hans sted; tidligere havde han kun hersket over Grækenland.
                                       1. Makkabærebog 1,1-7.


Da Aleksander den Store af Makedonien (336-323) i løbet af en halv snes år erobrede alt land fra Indiens grænse til vest for Ægypten, grundlagde han ikke blot det største verdensrige, der endnu var set, men en helt ny kultur, hellenismen, denne ejendommelige sammenblanding af græsk og orintalsk kultur. Efter at have overvundet perserne kom han i 333 til Judæa, som han fik uden kamp, og jøderne var nu gennem næsten 200 år under græsk herredømme. Efter Aleksanders død deltes riget og hans embedsmænd overtog magten, hver på sit sted. De lod sig alle krone til konger, og øvede meget ondt på jorden.

På den femtende dag i måneden kislev i året 168 f.Kr. opførte de "ødelæggelsens vederstykkelighed" på brændofferaltret rundt omkring i byerne i Judæa opførte de afgudsaltre.
                                 1. Makk. 1,54 ; Matt. 24,15 ; Mark.13,14.

Fra dem skød et syndigt rodskud op, idet den store krise kom, da Antiokus Epifanes ( kong Antiokus søn) blev konge i Syrien (175-164) og derpå også i Palæstina, som på den tid stod under syrisk herredømme.  Denne grusomme mand kom - særligt gennem Danielsbogen kap.11 og 12) - for alle tider til at stå som typen på verdensmagten i dens oprør mod Gud.

Ikke længe før kong Antifanes død, sendte han en gammel atheninser (græker) afsted, der skulle tvinge jøderne til at falde fra deres love og ikke mere tilbede Guds lov (Jahve); han skulle også vanhellige templet i Jerusalem og indvide det til den olympiske Zeus, og på samme måde templet på Garizim til Zeus, efter som beboerne der på stedet var meget gæstfri. Der var en stignng i ondskaben, som selv for menigmand var trykkende og uuholdig.
        2. Makkabærebog 6,1-2 ; 1. Makk.1,44-54 ; Dan. 9,27 ; 11,31.


Da Antiokus Epifanes "blev konge i året (175-164) opførte han efter hedensk skik på Jerusalem bjergskråninger Zion en bygning (Stadion) til legemsøvelser; diskoskastere og og springere, idet han svigtede den hellige pagt. Jøderne skaffede sig atter forhud på penis og gik sammen i trop med hedningerne
og solgte sig selv til at gøre det onde. Efter at Jason straks havde indført græske sædvaner hos sine landsmænd (græker), var beklædningen i overensstemmelse med det olympiske forbillede optrådte idrætsmændene fuldstændig nøgne. Legemet måtte kun være "dækket" af et tyndt lag olivenolie. Alene denne nøgenhed måtte de stærkt troende i Juda anse for en udfordring. De havde fra ungdommen af fået indprentet troen på menneskenaturens fordærvelse og legemets syndighed i modsætning til grækernes overalt nøgne statuer ved Zeus og Apollon - templerne i Grækenland. Ifølge overleveringer fra den jødiske historieskriver Flavius Josephus, lod yperstepræsten Jason et Stadion anlægge midt i Jerusalem ved randen af tempelbjerget, i dalen.
Det varede ikke længe, før jødiske idrætsmænd gjorde sig skyldig i en alvorlig overtrædelse af loven, idet de ikke overholdt omskærelsen længere ("de skaffede sig atter forhud", 1.Makk.1,15-16), som senere blev afskaffet ved kristendommens begyndelse: 
          (Rom.2,29; Fill.3,3; Ap.G.14,11-15; 1.Kor.7,18-19; 2.Kor.6,14).

Da Antiokus nu så sit herredømme befæstet, kom han på den tanke, at ville være konge også i Ægypten for således at blive konge over to riger, idet han angreb ægypterkongen Ptolemus. De befæstede byer i Ægypten blev indtaget og landelt udplyndret. Efter at have overvundet Ægypen vendte Antiokus i året 143 f. Kr. tilbage, drog op imod Israel og kom til Jerusalem med en vældig hær.
                                                     1. Makkebærebog 1,15-24.

Frækt gik han ind i helligdommen, tog det gyldne røgelsealter, lysestagen tillige med alt dens tilbehør m.m. med sig. Derpå udplyndrede han byen, stak ild på den og nedbrød dens huse og murene omkring den; kvinder og børn blev bortført som fanger, kvæget taget. Dens helligdom blev øde som en ørken, dens højtider vendtes til sorg, dens sabbater til spot, den ære til foragt.
Kongen sendte da til Jerusalem og byerne i Judæa sendebud med forskrifter om, at man skulle følge skikke, som var fremmede i landet.
                                                          1. Makkabærebog 1,44
                                                                        2. Makkabærebog 6,1

Man skulle afskaffe brændoffer, slagtoffer og drikoffer i helligdommen, vanhellige sabbater og højtider (påsken m.m.), besmitte helligdom og hellige, opføre hedensk altre, offer helligdome og afgudshuse, ofre "svinekød og urene dyr", lade drengebørnne være uomskårne og besmitte sig selv med alskens urent og vanhelligt, så man glemte loven og kom bort fra alle dens bestemmelser.; og enhver, som ikke handlede efter kongens befaling, skulle miste livet. Alle disse bestemmelser stod i den skrivelse, som han lod udgå til hele sit rige. Tillige indsatte han tilsynsmænd over hele det jødiske folk og påbød, at byerne i Judæa skulle ofre by for by. Da sluttede mange af folket sig til dem, enhver nemlig, som ville forlade loven (Moses); og de for hårdt frem i landet og nødte israelitterne til at søge skjul, hvor som helst de kunne finde et tilflugtssted.
På den femte dag i december måned 168 f.Kr. opførte Antiokus Epfanes ødelæggelsens vederstykkelighed(ifølge Dan.9,27; 11,31; 12,11; Mark.13,14) på brændofferaltret rundt omkring i byerne for de frem mod Israel i Judæa og opførte afgudsaltre (Matt.24,15).Mattatias og hans sønner sørger over Jerusalems fald.

Mattatias (Luk.3,25-26)?

 På den tid trådte Makkabæren, Mattatias frem; han var søn af Johanness, simons søn, og præst af Jojaribs slægt fra Jerusalem, men boede i Modien. Han havde fem sønner: Johannes med tilnavn Gaddis, Simon kaldet Tassi, Judas kaldet Makkabæer, lezar kaldet Auaan og Jonatan kalet Apfus.

                                                       1. Makkabærebog 2,1-5.

Derpå udråbte Mattathias med høj røst i byen: "Enver, som er nidkær for loven, og som vil holde pagten og loven, skal følge med mig og drage bort herfra!"

Mattathias betragtes som initativtager til jødernes tortur aktive modstand mod selvstyret og den hellenistiske besættelsesmagt. Mattathias havde som sagt fem sønner, heriblandt Judas Makkabæren, hvis syriske ord maqqaba betyder hammer, der gav ham navnet for sin anderkendelse og hårdhed på slagmarken. Han rekrutterede soldater til at gøre oprør, men desværre var de så få, at de ikke kunne starte krigen, men istedet førte det til guerillakrig. Mettathias og hans sønner flygtede ud i bjergene og lod alt, hvad de ejde, blive tilbage i byen.

Da samlede der sig om dem en skare hasidærer (essæer), tapre kriger i Israel som alle var villige til at ofre sig for loven; det var de jøder som havde Juda Makkabæren til fører, og som holdt krigen stadig gående, idet de fremkalder oprør og tillader ikke riget at falde til ro. Hasidæerne vender sig bort i afsky, idet de brød med Jerualems præsteskab og afholdt sig fra at deltge i gudsdyrkelen og ofringerne i templet. De bryder både med embedet, med templets præster og dermed med staten. De er formendtlig identisk med essæerne, som udvandrede fra Jerusalem og senere indrettede deres klosterlignende center Qumran Massada ved Det døde hav. Hasidæerne (essæerne) var allerede forud, da de sluttede sig til  Mattathis aktive oprørsgruppe mod Menelaos syriske regime, før Makkabæreropstanden tog sin begyndelse. Allerede på Daniels tid (ca.165 f.Kr.) var der dem, der ventede Syrernes fjendtlige folkeslags totale nederlag og Gudsrigets komme. Essæerne (hasidæerne) var iøvrit lovtro lige som farisæerne, hvem de lignede i mangt og meget, lå under for hellenistisk (græsk) påvirkning og antog læren om sjælens udødelighed. 

Tryk på linket: Qumran                      

25 december 167 f.Kr. "Lysets dag"

Året efter i 167 f.Kr. nedhuggede den gamle præst  Mattatias i byen Modein, nordvest for Jerusalem, en jødisk afgudsdyrker, og dermed begyndte opstanden for alvor. Slægtens navn var "hasmonæerne", men oftes kaldes de makkabæern (rimeligt afledt af ordet "hammeren"). Mattatias og hans venner drog omkring og nedbrød afgudsaltrene, ja de forfulgte de frække fjener, og således havde foretagendet god fremgang under deres ledelse; de værnede om Moses love over hedningernes angreb og over for kongens angreb, og de tillod ikke synderne at være store på det. Men da tiden nærmede sig, at Mattatias skulle dø, sagde han til sine sønner: "Nu hersker frækhed og hjemsøgelse, ødelæggelstid og heftig vrede. Så vær da nidkær for loven, børn, og sæt livet ind for vore fædres pagt; husk på vore fædres bedrifter, så skal også I få stor berømmelse og eig navnkundighed.
                                                      1.Makkabærebog 2,52 - 70.

Da Mattatias døde året efter i 166 f.Kr., overtog hans søn Judas Makkabærus ledelsen og søgte sammen med en halv snes andre ud i ørkenen, hvor han med sine ledsagere fristede livet på samme måde som de vilde dyr mellem bjergene; de levede hele tiden af planteføde for ikke at pådrage sig besmittelse som de andre.
                                    1.Makk.2,4; 3,1; 2,27 og Hebr.11,32-37:

Hvorfor sige mere? Tiden vil jo ikke slå til, hvis jeg skal fortælle om profeterne, som i kraft af deres tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik forjættelser opfyldt, stoppede løvers gab, slukkede ilds magt, undflyvede sværds od, fik styrke efter svaghed, blev helte i krig, slog fjenden på fugt. (Hebræerne 11,32-34): Kvinder fik ved deres opstandelse deres døde igen. Andre blev lagt på pinebænk og tog ikke imod befrielse, for således at opnå en bedre opstandelse.
En af de ypperste skriftlærde ved navn Eleazar, hvis betydning på hebraisk "Gud har hjulpet", en mand, der allerede var i en fremrykket alder og havde ualmindelig kønne ansigtstræk, skule med magt tvinges til at lukke munden op og spise svinekød.
2.Makk.6,18-19; 3.Mos.11,7; Ap.G.1o,14 Hebr.10,3-18; Rom.14,14-21; 1.Kor.8,7-13; Tim.4,3-5; Tit.1,15-16. 

Men da han foretrak en ærefuld død fremfor et liv i skændsel, spyttede han først kødet ud og gik derpå frivilligt hen til pinebænken. I lovtavlen ove den gamle fromme Eleazar, der lider martyrdøden under Antiokus Epifanes, samlignes Eleazar med Isak. Han var præst, der ledsgede Ezra fra Bablon (Ezr.8,3), og søn af Mattathias og bror til Judas Makkabæreren kap.2,5 og 6,4.

Nidkær for sit folk og sit folks Gud og udrustet med militær genialitet nåede Judas Makkabæere gennem en række eventyrlige sejre at genopbygge Jerusalem. I hans sted trådte Mattatias søn Judas kaldet Makkabærer frem. Ganske uventet kom han over byer og landsbyer og stak dem i brand; og ved at sætte sig fast i gunstige stillinger lykkedes det ham at slå ikke få af fjenderne på flugt, indtil han belejrede Jeusalem 163 f.Kr.
                                                           2.Makk.8,6; Heb.11,34 

Fra alle landsbyer rundt okring i Judæa kom der nu folk til, som angreb fjnden fra ale sider, så de vendte sig imod hverandre; og alle falt for sværd, udn at en eneste af dem blev tilbage; man udplyndrede dem og fratog dem deres bytte; Nikanos hoved afhuggede man tillige med hans højre hånd, som han i sin frækhed havde udstrakt, bragt begge dele til Jerusalem og hængte dem op der. Såleds fik Juda land ro en kort tid.
                                                                
1.Makk.7,46-50

Efter Judas` død rejste de lovløse hovedet overalt inden for Israels område, og alle, som øved uret, havde fremgang; samtidig indtrådte der en meget stor hungersnød, idet jorden var troløs lige så vel som dens beboer.
Således herskede der i Israel stor trængsel, så stor som der ikke havde været siden den dag, da en profet for sidte gang viste sig iblandt dem.
Da samledes alle Judas venner og sagde til Jonatan: "Efter at din broder er død, findes der ikke mere nogen mand, der som han kan drage ud mod fjenderne, mod Bakkides og imod dem, der nærer fjendskab mod vort folk. Dog vælger vi nu dig til i hans sted at være anfører og leder til at føre vor kamp. Såleds fik Jonatan på dettte tispunkt ledelsen, og han trådte i sin broders Judas sted. 
                                                            1.Makkabærebog 9,27-31.

Nogen tid efter denne tildragelse var det så blevet medelt til Jontan og han broder Simon, at ambritterne fejede et stort bryllup, og at de nu var ved at føre bruden, en datter af en af de fornemste kana`næriske stormæd, hjem fra Nadabat med stort følge.
Da mindedes de deres broder Johannes og drog hen og lagde sig på lur i bjergene. Da de nu opløftede deres øne og så sig omking, kom der til syne en larmende skare med stor oppakning; det var brudgommen, som med sine venner og slægtninge drog ud for at møde budefølget med pauker og andre musikintrumenter og mange våben.
                           1. Makk.9,37-42 ; Mat.9,15 : 25,1 ff. Dom.14,11

Da kastede de sig over dem fra bagholdet og dræbte dem; mange flydt med dødelige sår, og resten flygtede til bjergene; og de plyndrede dem for alt, hvad de havde. Da blev brudefærden forvandlet til sorg og musikkens toner til klagesang. Således tog Judæerne hævn for deres broders blod og vendte derpå tilbage til sumpene ved Jordan og krigene forsatte mod judæerne.

Da Simon, Jonatans bror hørte, at Thyfon havde samlet en stor hær på 40.00 mand for at drage ind i Judæa land og til Jerusalem og lægge det øde, råbte de med høj røst: "Du Simon skal være vor fører i Judas og di boders sted, efter han er blevet myrde. Du skal føre kamp, og alt, hvad du siger, vil vi gøre. Han samlede derpå i hast Jerusalms mure og gjorde dem færdige og befæstede byen til alle sider.
                                                          1. Makkabærebg 13,1-10.

Det var i 141 f.Kr. at Simon blev valgt til ypperstepræst, hærfører og hersker efter hans bror Jonatans død. Dermed var landet uafhængigt, sel om det ganske vst til støtte hvde en farlig fobundsfæller i romerne, som Judas havde sluttet forbun med. Roms princip og var nemlig at søtte den svageste part - indtil det øjeblik kom, da man opslugte dem med kigsmagt (63 f.Kr.). Makkabærertiden endte med krige, ikke blot mod ydre fjender, men mellem makkabæiske brødre, og de stridende brødre sendte bud om hjælp til den romerske feltherre Pompejus, som dengang var i nærheden.  Romerne var mere end villig til at hjælpe, men ganske vist på den måde, at makkabæerherredømmet var forbi, genopstod de i en mere modrat skikkelse som saddukæerne  "de fromme" og da Pompejus i 63 f. Kr. erobrede Jerusalem, var Israels rige forbi som selvstændig stat for bestandig  eller indtil 1948!

Det ydre religiøse synspunkt - dobbeltheden for judæerne var templet i Jerusalem og synagoerne  (gudstjenester). Tempeltjeneten blev det altoverskyggende i kulturlivet: Derpå kaldte Jakob (ifølge G.T.) sin sønner til sig og sagde: Saml eder, så vil jeg forkynde eder, hvad der skal hændes i de sidste dage, lyt til eders fader Israel:
                                                1.Mos.49,1-2 ; 8-10:

Juda, dig skal dine brødre prise, din hånd skal gribe dine fjender i nakken, din faders sønner skal bøje sig for dig. En løveunge er Juda. Fra rov stiger du op, min søn! Han ligger og strækker sig som en løve, ja, som en løvinde, hvem tør vække ham! Ikke viger kongespir fra Juda, ej herskerstav fra hans fødder, til ham skal folken lyde.
                                                                1.Mos.49,8-10

I landflygtighed, hvor tempeltjnester i Jerusalem og ofringer var udlukket, havde folket lært at samle sig på friere måde, og dette blev en nødvendighed både i den egentlige dispora - adspredelsen (Joh.7,35.) og i de landsdele, der ikke lå i templets umidelbare nærhed. Templet betød det særlige midtpunkt, de store fester som f.eks. påske og nationale samling. Synagoen blev det daglige midtpunkt, og fra tjenesten dèr nedstammer fra den kristne gudstjeneste. Templet med sine frie former havde muligheder for en pofetisk fokyndelse  - jfr. at Jesus talte i synagoerne (Luk.4,16 ff.; Joh.6,59, og Palus begyndte overalt med at tale i dem. 
    
                                                

Det nye Jerusalem kom ned fra Himmelen.

Opholdt Johannes Døberen sig i ørkenen forklædt som Jesus i hvid kjortel med læderbælte?

Da kom Guds ord til Johannes, Zakarias søn, i ørkenen. Og han gik ud i hele egnen omkring Jordan og prædikede omvendelse til syndernes om-forladelse, som der står skrevet i bogen med profeten Esaja´ taler: "Der er en røst af en, som råber i ørkenen: "Ban Herrens vej, gør hans stier jævne; hver dal skal fyldes og hvert bjerg og høj sænkes, og det krogede skal rettes ud og de knurende veje jævnes; og alt kød (mennesket) skal se Guds frelse.

Lukas 3,2-7 : Luk.2,29-38.

I Mattæus Evangeliet kap.3,1 fremtår Johannes Døber og prædiker i Judæas ørken og siger: "Der er en røst af èn, som råber i ørkenen: "Ban Herrns vej, gør hans stier jævne!"

 

Profeten Esajas

Johannes havde klæder af kamelhår og læderbælte om livet; hans føde var græshopper og vilde biers honning (lynghonning). En stor oversættelsesfejl af reformator Martin Luther, som skrev græshopper i stedet for grønt (vegetar)?

Overalt i Bibelen finder vi Jesus Kristus som Menneskesøn, idet han var søn af Davids, Abrahams søns stamtavle. Josef kendte ikke jomfru Maria, førend hun havde født en søn; ham gav han (Josef) navnet Jesus (Immanuel). Hør hele historien om stjernen på himmelen i "jomfruens tegn", der fødte en søn, og hvordan krigene slog sig løs fra Juda: assyerkongen!" Esajs.7,14-17. Es.9,6; Es.11,1-2; Es. 1,1; 1.Kong.12,16; 2.Kong.8,12;  2.Kog.15,29; 16,9.

Pilgrimsrejse!!......
I katolsk tologi og protestantisk digtning fremstilles jordelivet som en piglrimsfærd mod det himmelske Jerusalem (jf.Hebr.11 kap. og Matt.13. ff):
Thi hans uynlige væsen, både Hans evige kraft og guddommelighed (Jesus), har man kunne skue fra verdens skabelse af, idet det forstås af Hans gerninger, så at de have ingen udskyldninger. Jeg og Faderen, vi er et!!......

Joh.10,30; Jo.14,9-18; Joh.17,9-10:

Din ret skal folkene skue og alle konger din ære. Et nyt navn giver man dig, som Herrns mund skal nævne (Jesus,Kristus, Guds, Søn, Frelseren).

Esajas 65,15-17; Åb.21,1; 2. Pet.3,13; Esajas 66,22.  

Dette er Johannes vidnesbyrd?

JOHANNES EVANGELIET

Her er Johannes Døberens vidnesforklaring dengang jøderne sendte præster og levitterne ud til ham fra Jerusalem i ørkenen, for at de skulle spørge ham: "Hvem er du?"
Joh.1,19.

Alle levitterne i den hellige by Jerusalem udgjorde nemlig 284. Af dørvogterne: Akkub, Talmon og deres brødre, der holdt vagt ved portene, 172. Resten af israelliterne "lægfolket", præsterne og levitterne boede i alle de andre byer i Juda, hver på sin ejendom.
NEHIMS BOG 11,18-20 f.f.

Da sagde Johannes rent ud til Levitterne og nægtede ikke, han sagde oprigtigt: "Jeg er ikke Kristus": Jeg døber kun med vand; midt iblandt jer står en som I ikke kender, han som er kommet efter mig (Jesus), og hvis skorem jeg ikke er værdig at løse." Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes opholdt sig og døbte. Det sande lys (Jesus), som oplyser hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden er blevet til ved ham (THE WORD) ved hjælp af "Ordfødsel", men verden kendte ham ikke?  Han kom til sit eget (Logos), skriver Johannes Døberen, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, som tog imod ham (Ordet), gav han magt til at blive Guds børn, dem som tror på hans navn "JESUS KRISTUS GUD SØN" Frelseren!!.....

Fillip finder Natanael og siger til ham: "Ham, som Moses i loven og ligeså profeterne har skrevet om, ham har vi fundet,  Josef søn, fra Nazaret.

Og han siger til ham: "Sandelig (retfærdig), sandelig siger jeg jer: I skal se Himmelen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.

Johannes Evangeliet 1,46-51 ; 1.Mos.28,12 ; Matt.4,11 ; Luk.22,43 ; 1.Mos.22,18 ; Es.7,14 ; 53,1 ff. ; Jer.23,5 Ez 34,23 ; Mikka 5,1. 

Tidsangivelsen på Jesus fødsel er forkert!!..

Når vi forsøger og få klarlagt Jesu fødsel er det vigtigt, at få orden på evangeliernes kronologi, så man kan se og forstå, hvilken Herodes, der referes til på et givet tidspunkt? Et godt ekempel på, hvordan evangelierne afviger fra hinanden i deres beretning, møder man helt fra begyndelsen i fødselstællingen, som to af evangelierne har fælles. Markus referer ikke til disse begiveheder, og i modsætning til Mattæusevangeliet og Lukas Evangeliet rummer Markus slet ikke nogen historie til Jesu fødsel og Johannes hentyder kun til fødselstælling i forbigående og ganske kort. Emnet dækkes kun fyldestgørende hos Mattæus og Lukas, men deres tidsskemaer er også her helt forskelligt. Ifølge Matthæus kap. 2. var det Herods der stod bag barnemordet i Rama og Bethlehem i forsøget på at udrydde Jesus, da han havde hørt rygter om en ny konge "den udvalgte" fødsel. Herodes var en grusom tyran, der angiveligt lod sin kone Mariane henrette og siden tre af sin sønner på grund af mistanke om sammensværgelse. Foruden hans kongepalads i Jeriko, anlagde han den store dybvands havneby Caesaren Maritima i det nordlige Judæa, foruden Massada ca. år 37 f.Kr. ved Dødehavet i nærheden af Qumran.

Herodes den Store (37-4 f.Kr.) og hans slægt var en fremragende hersker, men tillige et fuldkomment samvittighedsløst menneske, som imidletid havde en sjældent evne til at vinde dem, han ville vinde i krig. Han befæstede sin magt ved at dræbe de sidste mandlige makkabærer (Jesu tilhænger) og 45 medlemmer af det jødiske råd og domstol. Halvjøde som denne mær var, søttede han jøderne i adspredelsen (dispora) f.eks. Alexandria og Attika i Lilleasien og Grækenland, hvor den senere oprindelige kristendom kom fra. Han genopbyggede Jerusalems Tempel, så det blev fraregnet den romerske ørn, som var sat over indgangen.

 

Verdens største bibelfund ved det Døde Hav

Historien om Israel og kristendommens begyndelse og Biblioteket i Alexandria?

Der findes et hav af henvisninger til Det gamle Testamente, til senjødiske historie gennem Qumran sekten håndskriftfund i 1947 af den ældste bog Dødehavsrullerne med henvisninger til bl.a. Makkabærerbøgerne, Esajas, Daniels Bog og Jesus historie, som danner grundlag for forståelse af hvad der egentllig skete lige før Jesus blev korsfæstet død og begravet? Man taler om opstandelse fra de døde, men hentydningen drejer sig mere om oprøret fra de døde, som fandt sted ved Qumran, Masada klippen i Juda ørkenen o.m.a.

Følg historien ved at dreje med hjulet på musen og læs Dødehavsrullerne længere nede på siden

Fundet af Dødehavsrullerne forsæller om et politisk oprør af de kristne mod jøderne!!...

Habbakukkommentarerne i Dødehavsteksterne adskiller sig i ordlyd fra Habbakukkomentarerne i den hebraiske jødiske bibel Det Gamle Testamente fra vores tidsregning og som blev fundet som fragtment i 1948 ved Qumran?
Tryk på linket: Qumran

Habakuk var en profet på Daniels tid, der reddede Daniel fra løvekulen og kom med vegetarmad til ham.
Tilføjelser til Daniels Bog kap. III 31-40. Apokryfisk skrift (skjulte), der ikke står skrevet i de gamle bibeler. 

Farisæerne har rettet i den hebraiske bibel Habakuk`s bog, idet de ikke kunne tyde Daniels drømme, og at Jerusalem skulle gå sin undergang i møde år. 70 e.Kr.? Krigsoptegnelserne er ikke med i den hebraisk jødiske bibel, som er skrevet før 1950èrne herhjemme!!....
 

Juleaften prædikes teksten fra Lukas 2,14:

"Ære være Gud i det højeste, Jesus Kristus! og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag og god vilje! "Velsignet være Kongen, han, som kommer, i Herrens navn! Fred i Himmelen, og ære i det højeste".

Lukas. 19,38 

Efter at Gud fordum mange gange og på mange måder havde talt til fædrerne ved profeterne, har han nu ved dagens ende (solnedgang) talt til os ved sin Søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er hans afglans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord (Logos). Majestætens højre hånd i det høje, efter at han havde fuldbragt renselse for vore synder. Og han er blevet så meget mere ophøjet end engelene, som det navn, han har arvet, er over deres.

Thi til hvem af englene har Gud nogensinde sagt: "Du er min Søn, jeg har født dig i dag?" og et andet sted "Jeg vil være ham en Fader, og han skal være mig en Søn?

Hebræerne 1,1-5. ; Davids Salme 2,7 ; 89,27-30 ; Ap.G. 13,32-39 ; Sl.16,10 ; Ap.G. 2,25-36 ; Joh.4,19-24 ; Matt.5,3.

Søndag i advent, lysets dag skal bane vej til forståelsen af kristendommen, som er gået i glemmebogen?

 
Advent søndag?

Som de fleste kristne sikkert ved, betyder ordet advent (fra latin: adventus Domini) "HERREN" Jesu Kristi ankomst - Frelseren vor tidsånd, fire søndage før jul. Mere præcist søndagen op til 25. december, hvor lyset skal bryde igennem som Bibelen har forudsagt.
1. Mose Bog 1,1-4 ; 2.Kor.4,6-7 ; Joh.1,5-6.

Adventstiden er en forberedelsestid til Jesus fødsel (julen), hvilket også afspejler sig i Davids salme 23 om Guds løfte til mennesker om en frelser, der markerer forventningen om Jesu genkomst?
 
Davids salme 23,1:
 
Herren Jesus Kristus er min hyrde (Gud), jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det krystalklare kildevand. Her giver han mig kraft på ny i min sjæl, han fører mig ad rette veje for sit navns skyld.
Selv om jeg vandrer i mørkets dal, frygter jeg ej ondt; thi du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig af sund mad for øjn

Allevegne afspejles Jesus Kristus frelserværk i levende og døde ting!!...

Bogen om Dyrernes Visdom fortæller om Løven, at når den går i bjergene eller skoven og der får fært af jægeren, som er på jagt efter den, da udsletter den sporerne efter sig, idet den fejer dem bort med sin hale, som var den en kost. På samme måde udslettede Kristus sporerne af sin guddommelighed, da han fra sin faders side ABBA nedsteg til jorden og blev menneske som i en lille barns skikkelse.. Og når løven sover, har den øjnene åbne, som Kristus hang død på korset, men hans guddom vågede ved faderens højre hånd (hvorfra han skal komme og dømme levende og døde). Jesus er som løvinden føder sine unger døde, men på den tredje dag efter deres fødsel kommer hanløven og ånder på dem og vækker dem derved til live. Således vækker også Guds åndepust os til livet. Hele den Jødiske historie og Jesus korstfæstelse død og opvågning (oprørsgruppe), starter med Dødehavsrullerne og fundet i 1947 ved Qumran ved Dødehavet!!..... 

Det er svært og forstå, at vi kan få adgang til Gud og det evige liv ved at tro på Jesus Kristus? Pauls som skrev mange breve i Bibelen, siger om tro sådan: "Tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke kan se. 
                                                            Hebræerbrevet 1,13.
Det mest tydelige eksempel på tro, får vi gennem Naderen. Det centrale i den aller tidligste kristendoms begyndelse var ikke bibellæsning, men troen på eukaristi - betegnelsen for den hellige nadvers sakramente. Eukaristi kommer fra græsk/latin og betyder "taksigelse". Udtrykket har sin oprindelse i Jesus takkebøn, da han aften før sin død indstiftede nadveren det vegetariske "aftenmåltidet", som er en handling baseret på Jesu Kristi sidste måltid med disciplene før korsfæstelsen.
De ord af Jesus der danner grundlaget for nadveren, findes i Det nye Testamente - Mattæusevangeliet, Markus og Lukasevangeliet, samt i Paulus første brev til korienterne. Det er kun Lukas og Paulus der nævner nadveren, at det er til minde om Jesus.....Gør dette til ihukommelse af mig.....Og det er kun Mattæus, der kæder det sammen med syndernes forladelse......thi dette er mit blod, pagtsblodet, som udgydes for mange til syndernes forladelse?    Matt.26,28 

Thi synder vi med vilje efter at have lært sandheden at kende, gives der ikke mere noget offer for vore synder, men en frygtelig forventning og dom og en nidkærheds brand, som skal fortære de genstridige.      Hebr.10,26-27.

Luk.24,30:
Og det skete, da han havde sat sig til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnede deres øjne, (v. 45: Da åbnede han deres sind, så de forstod skrifterne) og de kendte ham; men så blev Jesus "usynlig" for dem (v. 31). Og de sagde til hinanden. "Brændte ikke vort hjerte i os, mens han talte til os på vejen og lukkede skrifterne op for os?" (vers32). Luk.24,27: Og idet han gik ud fra Moes og alle profeterne Det gamle Testamente), udlagde han for dem, hvad der i alle skrifterne handlede om Jesus. "Herren er virkelig
opstanden og set af Simon!...(vers 34). 1. Kor.15,3-5:
Jeg overgav jer nemlig som noget af det føste, hvad jeg selv modtog: at Kristus døde for vores synder, efter skrifterne (Det gamle Testamente),
og at han blev begravet; og at han er opstået på den tredje dag (påskesøndag), efter skrifterne!....
Salme 15,10: Thi Dødsriget giver du ikke min sjæl, lader ikke din hellige skue graven (forrådnelse). jvf. Ap.G.13,35-37: Derfor siger han også i en anden salme: Du skal ikke lade din Hellige se forrådnelse. David sov jo hen, efter at han i sit slægtled havde tjent Guds frelseplan, og han blev lagt hos sine fædre og så forrådnelse; men den, som Gud har opvagt (Jesus), så ikke forrådnelse.
                                                                                     Ap.G.13,32-39.

Da han var opstanden tidlig om morgenen på den først dag i ugen (påskesøndag), viste han sig først for Maria Magdalene, af hvem han havde uddervet syv onde ånder. Da hun gik hen og fortalte det til dem, der havde været med ham, og som nu sørgede og græd. Men da de hørte, at han levede og var set af hende, mødte de det med vantro. Derefter viste han sig i en "anden skikkelse" for to af dem undervejs, mens de gik ud på landet. Siden viste han sig for "de elleve" selv, mens de sad til bods, og han bebrejde dem deres "vantro og hårdhjertethed", fordi de ikke havde troet dem, som havde set ham optanden!!....
Jesus er Ånd og ikke et menneske!!.....
       
Lukas 24,14-16; 1.Kor.15,3-8. Joh.20,19 ff. Joh.21,
Helligånden er livets ånd!!....... Rom.8,2-14.

Helligånden skaber liv!!.........1. Tim.1,6-7.

Og han sagde til dem: Gå ud i al verden og forkynd
  evangeliet for al skabningen!!.......Mark. 16,9-15 ; Ap.G. 1,8.16-17 og Matt.27,3-6:

Thomas Evangeliet

Opøv dine sanser til at skelne mellem godt og ondt?

Paulus brev til Hebræerne 5,14-26 ; 12,4-13 ; Ordsp. 4,26

 

Dette er de hemmelige ord, som den levende Gud (Jesus udtalte), og som tvillingen Judas  og Thomas skrev ned:

1. Og han sagde: Den, der finder forklaringen på disse ord, vil ikke smage døden.

2. Jesus sagde: Lad den, der søger, blive ved at søge, indtil han finder, og når han finder, vil han blive forviret, og når han er blevet forviret, vil han undre sig, og han vil herske over alt.

3. Jesus sagde: Hvis de, der leder jer, siger til jer: "Se, riget er i himmelen", så vil himlens fugle komme før jer. Hvis de siger til jer "Det er i havet", så vil fiskene komme før jer. Men riget er inden i jer, og det er ikke uden for jer. Hvis I kender jer selv, da vil I blive kendt, og I vil vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, dvæler I i fattigdom, og I er fatigdom, fordi I ikke tror!!...
13. Jesus sagde til sine disciple: Samlign mig med et eller andet, og fortæl mig, hvad jeg ligner? Simon også kaldet Peter siger til ham: Du ligner en retfædig engel. Mattæus sagde til ham: Du ligner en vis filosof og Thomas sagde til ham: Mester, min mund er ganske ude af stand til at sige, hvem du ligner. Jesus siger videre, jeg er ikke din mester. Fordi du har drukket, er du blevet beruset af den boblende kilde (vin).
Johannes Evangeliet 20,26: Otte dage efter var hans disciple atter derinde, og Thomas sammen med dem. Da kommer Jesus, mens dørene var lukket; og han stod midt iblandt dem og sagde: "Fred være med eder!"
Derefter siger han til Thomas: "Ræk din finger frem, se, her er mine hænder; og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende!".
Thomas svarede og sagde til ham: "Min Herre og min Gud!"
Jesus siger til ham: "Fordi du har set mig, tror du; retfærdige er de, som ikke har set og dog tror."
Endnu mange andre tegn, som ikke er nedskrevet i denne bog (Bibelen), gjorde Jesus for øjnene af sine disciple. Men disse er nedskrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, når I tror, skal have livet i hans navn (og ikke Jehova), som er jødernes Gud?
Thomas Evangeliet login 77 indeholder en freddelt hymnisk, hvor Jesus beskriver sig selv som lyset, der er over alle, som altet, hvorfra alt er udgået og kommet tilbage og som allestedsnærværende:
Jesus sagde: "Jeg er lyset, som er over alle. Jeg er alt (også i dig). Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet; jeg er der; løft stenen op, og I skal finde mig dèr".
For den, der finder mig (visdom), finder livet og opnår Herrens velbehag. Men den, der begår fejl, af mig, skader sig selv, alle, der hadder mig "naturen", elsker døden (Ordsp.8,35-36).
Udsagnet tredje led: "Kløv træet; jeg er dèr; løft stenen op, og I skal finde mig der", ligger tæt op ad forestillingen om visdommen (livets træ), der som en ren og bevægelig ånd er over alt (Visdommens Bog kap.7,22 ff.): En uudtømmelig skat er visdommen for mennesker som finder den, og hvis de udnytter den, erhverver de sig venskab med Gud, vel anskrevne, som de er, ved de gaver, lærdommen skænker (Visdommens Bog kap. 7,16).
Nag Hammadi skrifterne 52 skriftruller blev i 1945 fundet i det øvre Ægypten. Her er blandt det berømte Thomas og Maria Evangelium.
Jesus sagde: "Guds rige er i dig og omkring dig.. ikke i bygninger af træ og sten (kirker) - kløv et træ eller løft en sten og jeg vil være der". Dette er de glemte ord, som Jesus udtalte for 2000 år siden.
Vatikanet har nægtet at anerkende Dødehavsrullerne og beskriver dem som sagn. Den katolske kirke føler sig uden tvivl truet, fordi den mener, at frelsen kun kan ske gennem kirken og præsterne. NB! Læs mine eksempler på hele min hjemmeside. Jeg har aldrig gået i kirke siden jeg blev konfirmeret? Det var dengang jeg ikke forstod et kuk af det hele, men med en undtagelse forstod jeg salmedigtern B.S. Ingemann som min far og jeg er opkaldt efter.
Den katolske kirke i Rom brændte tusindvis af naturlæger, jordmødre, kloge koner og mænd på bålet, som bekendte sig til den gamle religion "gnosicmen". Katharerne i det sydlige Frankrig der bestod af virkelig kristne mennesker ca. 3,5 millioner, blev overalt næsten totalt udrydet pga. deres tro på Johannes Evangeliet og den måde han leve på som vegetarer, heraf udspringer navnet katharerne!!...De mente, at Mattæus, Markus og Lukas Evangelierne var falske og ikke skrevet af forfatteren? Illuminati

 

Mennesket ved godt hvad der skidt og kanel, men vi tør ikke gøre oprør eller når livet truer vores eksistens, som Søren Kierkegaard fortæller? 

Kilde: Kiwi, religionsforsker i græsk- jødisk kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

I Johannesevangeliet begynder Jesus historie med Logos som en hymne (jomfrufødsel) og med The Word (Ordet) som er guddommelig og forsætter som en første henvisning i Lukasevangeliet.
Joh.1,1-18 ; Luk.1,2

Derfor bør en af de mænd skriver Lukas i Ap.G.1,21-22, som fulgte med os i hele den tid, da Herren Jesus gik ind og ud, lige fra Johannes dåb indtil den dag, da han blev optaget fra os (inkarnation) - en af dem bør sammen med os være vidne om hans opstandelse.
Hebr.2,2 ; Ap.G.2,32-36 ; Ap.G.3,13-15 ; Ap.G.4,33 ; Ap.G.5,29-32.

Augustin af Heppo fandt således vers i den græske bibel Septuaginta (Det Gamle Testamentes) tekster med både Logoer og pneuma (livsånde), tro og visdom f.eks. Davids Salme 33,6 som relaterer direkte med The Word (Ordet) helt fra begyndelsen  af skabelsen og til os menneske, ordet Adam som betyder menneske?
1.Mos.1,1-3 ; 2,1-10 ; 1.Joh.1,1-5 ; Joh,1,1-14.18 ; Job.33,4 ;

Daniels bøn!!...

I Darius, Ahasverus`s søns, første regeringsår, han, som var af medisk byrd og var blevet konge over kaldæernes (stjernetydernes) rige, i hans første regeringsår lagde jeg, Daniel, i skrifterne mærke til det år mål (457 f.Kr. - 27 e.Kr.), i hvilket Jerusalem efter Herrens ord til profeten Jeremias (Jer.25,11 ; 29,10) skulle ligge i grus, halvfjerdsindstyve år (Dan.9,1-27): og pagten skal ophæves for de mange i èn uge, og i ugens sidste halvdel skal slagtoffer og afgrødeoffer ophøre, og ødelæggelsens vederstyggelighed skal sættes på det hellige sted, indtil den fastsatte undergang udløser sig over ødelæggeren.

1. Makkabærebog 1,57 Matt.24,1-15.

Daniel som blev smidt i løvekulen af kongen, men blev befriet på mystisk vis levede af grøntsager (vegetarmad)?

Tilføjelse til Daniels bog kap. 1,1 ff. findes kun som apokryffer?

Daniel var en af de største og mest ansete profeter i Det Gamle Testamente!!........

 

 

Arbejd ikke for den mad, som er forfængeligt (usundt og pyntet), men for den mad, som varer til evigt liv, den, som Menneskesønnen vil give jer; thi ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl (vidnesbyrd) på." Joh.6,27-58
Da sagde de til ham: "hvad skal vi gøre for at udføre Guds gerninger?"
Jesus svarede og sagde til dem: "Dette er Guds gerninger, at I tror på den, han har sendt." (Altså må det være Johannes Døberen).
Joh.1,19-32 : Joh.4,1-2. Joh.3.22-27. Joh.1,12-16. 1.Joh. brev 3,23-24.

Johannes havde klæder af kamelhår og et læderbølte om livet; hans føde var ikke græshopper, men "hvedegræs", hvilket er en oversættelses fejl, som er begået af den tyske munk og reformator Martin Luther!!...Johannes levede også af vilde "biers honning" hentet fra lyng og kendte til himmelbrød (manna, hvedegræs m.m.)?

Matt.3,1-17 ; Jvf. Dan.4,31-37 ; Luk.1,51 ; 1.Pet.5,5 f.

Da sagde de til ham: "Hvilke tegn gør du så, for at vi kan se det og tro dig? "Hvilke gerninger gør du?

Matt.12,38 : Joh.6,30: Altså kun tre dage fra fredag til søndag, hvor han opstod fra de døde? Matt.16,1-4. Joh.2,18-21. 1. Kor.22-24.

"Efter endnu en gang at have sagt, at han var "livets brød" forsatte Jesus og sagde: "Jeg er det levende brød som er kommet ned fra Himmelen; om nogen spiser af det brød (manna), han skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød (vegetarisk), til liv for verden."

Joh.3,10-13 ff. Joh.6,61-63 ff.

Jesus var altså den sande, livgivende manna fra himmelen. Dette symbolske og livgivende brød (vegetarkost), sagde han, var kans kød (naturen) som vi skal leve af for at få et forlænget liv, og ikke kødkost som forrådner legemet til død!!..Hermed mente Jesus og hentydede til de jøder der på Moses tid udelukkende spiste manna i ørkenen, var et forbillede på menneskeverdenen i Kristi og hans herliggjorte menigheds nu totusindeårsrige, der skal komme?
"Paulus svarer også i 1. Korianterbrev 10,1-3: Jeg vil nemlig ikke, brødre, at I skal være uvidende om, at vore forfædre alle var under skyen og alle gik gennem havet?
2.Mos.16,15 ; Salm.78,24 ; 105,40 ; 2.Mos.14,21 ; 2.Mos.10,12-15 ; Joel.1,1-5 ; Sl.78,46 ; 105,34-35

Thi "alt kød" (jeres legeme) er som græs, og al dets herlighed som græsset blomster; græsset visner (jeres legeme), og blomsterne falder;
men Herren Jesus ord bliver evindelig." Og dette er det ord, der er blevet forkyndt jer  i evangeliet.

1.Pet.1,22-25.  Matt.24,35 f.f. ; Rom.10,8-11 (Es.28,16) ; Es.29,4-9; 1.Pet. 2,1 f.f. ; 1.Pet.1,3-10 ; Es.29,10-16 ; Es.44,24-25 ; Es.45,5-6 ; Es.65,1-9 ; Es.28,5-16 ; Salm.118,19-29 ; Matt.7,13-15 ; Matt.24,42 ; Ap.G.4,11-12 ;

Vi ser også i dag, hvordan vegetarismen og økologi florer som en steppebrand over hele europa, som førhen var et kødædende folk?

Tryk på linket Kødspiser får kræft 

Gå ind ad den snæver port; thi vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelse, og mange er de, der går ind ad den;
og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de der finder den.
Matt.7,13-13.

Da Jesus havde forladt helligdommen og gik bort, kom hans disciple hen til ham pegede på helligdommens bygninger i Jerusalem. Og han tog til orde og sagde til dem: "Ser I ikke alt dette? Sandelig (retfærdig) siger jeg jer: her skal ikke lades sten på sten tilbage, alt skal nedbrydes.
Matt.24,1-42,

Men når I hører krigslarm og krigsrygter, så lad jer ikke skramme, thi det må komme således. Dog, det er endnu ikke enden.
Mark.13,1 ff.

Men når I ser Jerusalem omringet af krigshære (Herodes), så skal I vide, at dens ødelæggelse er nær.
Luk.21,20:
Da skal de, der er i Judaørkenen (ved Qumran Det Døde Hav), flygte op i bjergene (Masada); og de, der er inde i byen, skal drage ud af dens (belejring); og de, der er på landet, skal ikke ty (liste) ind i den. Thi der er straffens dage (farisæerne), da alt det, som står skrevet, skal gå i opfyldelse.
Men nogle farisæere, som var med i folkeskaren, sagde til ham: Mester! Sæt dog dine disciple til rette!" Da svarede han og sagde til dem: "Jeg siger jer: hvis disse tier (zeloterne), skal stenene råbe."


Faste en trossag?

Faste er lige så gammelt som mennesket selv. Det er en renselse af krop og ånd, der giver den enkelte mulighed for at gå på en personlig indre rejse.
Jesus henviser til fasten som et asketisk (afholdenhed) som et middel i kampen mod dæmonerne:
Så fastede de og bad og lagde hænderne på dem og lod dem drage af sted. Ap.G.13,3 :

Find derfor, brødre iblandt jer syv mænd, som har godt lovindsigt og er fuld af Ånd og visdom; dem vil vi så indsætte til denne gerning. Ap.G.6,3.
De valgte Stefanus, en mand med fuld af tro og Helligånd, han bad og lagde hænderne på dem. Ap.G.6,6.
De udvalgte derpå igen "ældste" for dem i hver enkelt menighed og overgav dem under bøn og faste til den Herren, som de var kommet til tro på. Ap.G.14,23. : Luk.2,37. : Mark.2,18. : Matt.9,14. : Ap.G.10,30-31. 2. Kor.11,27 (2. Kor.6,1-7). 

I senjødedommen opfattedes dæmonerne urenheder og som levende, usynlige, men personlige åndevæsner, der fremkaldte sygdom og ulykke.
I Ny Testamente (Matt.12) tænkes de under Djævlen (Satan) anførsel at udgør en hel hær, der bekriger Kristus og hans rige, men nævnes sædvanligvis kun for at fremhæve Kristi sejr over Djævlen bl.a. Matt.4,1-11.

Med faste i bogstavelig forstand, dog ikke ensbetydende med sult, blev foreskrevet allerede i Det Gamle testamente, i 2. Mosebog i forbindelse med den store forsoningsdag. "Den tiende dag i den syvende måned skal i faste og afholde eder fra al slags arbejde, både den indfødte og den fremmede, der bor iblandt jer. Thi den dag skaffes der eder soning til eders renselse, fra alle eders  synder renses I for Herrens åsyn. Det skal være eder en fuldkommen hviledag, og I skal faste, det skal være en evig gyldig anordning. 

En sund sjæl i et sundt legeme (latin): Mens sana in corpore sano. Dette var kendt hos romerne. Også hos os findes sådanne talemåder, som f.eks.: "Mennesket er, hvad det spiser. derfor er sygdom urenheds - det onde - syndens - frugt, d.v.s. følgen af synd imod den af Gud i mennesket nedlagte livslov, hvilket gælder næsten alle religioner.
Urenhed og sygdom kommer altså ikke fra Gud, men er tværtimod ugræsset, hvorom der tales, og som livets fjende (Djævlen - Satan) har sået i vore ager (mennesket). Det virkelige kristen religiøse menneske er opfyldt af stræben efter renhed (faste), i tanke, såvel som i følelseslivet - sjæl og legeme.

I gamle dage var karneval- og fastelavnstradition optakt til fasten. I dag er det religiøse islæt helt væk, og fastelavn er nu mest en lejlighed til at klæde sig ud og slå sig løs bag en maske.

Hvorfor lade masken falde?

Vi bryder os ikke om, at andre skal kende den fulde sandhed om os, derfor tager vi masken på, ja, vi taler endda om at holde masken. Sådan er det over for mennesker, sådan er det også over for Gud. Maskerne er forskellige:

Der er en, der heddder undskyldninger. Den tages på, når kaldet lyder til afgørelse og omvendelse. Jeg har ikke tid, jeg ville gerne, men i øjeblikket er det mig umuligt:

En anden maske er uskyldighed. Når Guds ord fælder dom, stempler synden, lyder det: Vi forstår ikke den tale til os. Jeg har ikke stjålet, jeg har ikke været min kone utro. Det har måske knebet lidt med det andet bud, men stort set er det i orden med mig.

Ligegyldighed er en tredje maske. Hvad kommer det mig ved, at kirkeklokkerne ringer "FASTEN" ind søndag, at der indbydes her til møde. Jeg er ligeglad med Gud, men er vi det!!... Hvorfor ikke kende sig selv?

Der er også en maske der hedder fromhed, måske den uhyggeligste af dem alle, som kristne munke brugte. Det ydre er i orden, fromme ord, stærke ord, rigtige ord, men aligevel et spil for galleriet, et tomt liv med en falsk etikette.

Til hele denne maskerade siger vor bibel: Der kommer en midnatstime, hvor livets karneval og karusel er forbi og alle masker falder. Da skal det kendes: hvad der var bag masken. Og det, der åbenbares, er det vi dømmes efter af den hellige Gud, der kender alt i os selv.

Derfor beder vi hver dag: "Forlad os vor skyld, som vi også forlader vores skyldnere". Matt.6,12.

Vi ved fra beretningen om Adam og Eva, at syndefaldet også betød, at nu begyndte mennesker at undskylde deres synder over for Gud og kastede skylden på hinanden og anklagede hinanden. men når et menneske kommer til tro på Jesus (som en ånd) og får Helligånden i sit hjerte, da bliver det anderledes. Guds Ånd overbeviser os nemnlig hver dag om vores synd, så vi kun har èn ting at sige, når vi træder frem for Gud: "Giv os i dag vor daglige brød og forlad os vor skyld!".

Eleusis Mysteri-kult
Det fortælles, at Maria Magdalne er den mest femtrædende skikkelse i gnostisk literatur. Hun var Jesus ledsager og den dicipel der både var til stede ved Jesus korstfæstelse og begravelse og vidner til den tomme grav. Hun var samtidig den første Jesus åbenbarede sig for efter sin død, med det budskab om evigt liv.
Navnet Maria kommer muligis af ægyptisk M`ry den elskede, idet hun var smuk og løsagtige kvinde, som en heks og en skøge. Hun beskyldes for at  angre og føres til Kristus, som uddriver syv onde ånder. Hun var apostlenes apostel, en mester i sig selv. Hun vaskede Jesus fødder og salvede hans hoved med en kosbar olier. Maria var ifølge bibelen søster til Lazau og Martha, og nogle mener, at hun  var den same som Maria Magdalene. Hun var tilhænger af de gnostiske eleusinske mysterier. Maria Magdalene kan samenlignes med grækernes Demeter for (korn og frugtbarhedens-gudinde); og som sådan blev hun æret overalt i Grækenland. Men hun havde samtidig et tempel i Eleusis "Samothrake for visdom" ca. 20 km. nodvest for Athen, hvor hendes kult fik helt andre dimensioner. Det var en kult, som var streng hemmelig, en såkaldt mysterie-kult; idet man skulle indvis i den. De, der fik adgang (ikke alle), fik loving på et rigere liv, og på at det skulle gå dem bedre efter døden - hvad det så ellers indebar.?  denne form for visdom, beskrives menesket som et halvt himmelsk og halvt djævelsk menneske, således havde mordere ikke adgang til indvielse, idet der udkæpes en kontant kamp mellem dets indre uranus - elementerne (det himmelske) og Titan - elementerne (de djævelske). "Legemet (soma) er sjælens grav (sema). Det indikerer, at det fysiske legemes krav og ønsker er en hindring for et højere åndeligt liv. Gnostiske sekter viede en stor del af dere opærksomhed til fortolkninger af de græske digtere og musiker, især Homer. Blandt deres fortrukne filosoffer var Pythagoas, Platon og stoikerne, som tror på et flydene "Flidium", af ganse usædvanlig Finhed, der gennemtrænger ethvert legeme og vitaliserer hele den menneskelige organisme "chakra". Det er Verdens store sjæl.
Det var Maria Magdalene der kom til middag i Simeon (Peters) hus med en alabast krukke, hvor af hun salvede hoved og fødder på Jesus - Kristu (Mark.14,3 Jo.11,2; 12,8). Det var den mest kostbareste parfume, fremstillet af den rene nardus. I Thomas Evngeliet supleres teksten og handlingen med, at Maria Magdalne "hjalp" med til at forberede Jesus Kritus til sin jodefærd (begravelse)", hvilket var en praksis i Ægyten, især mysteriets center af Iunu, der var en oldtids by (solens tilbedele). På græsk hed den Heliopolis, hera navnet Helios. Det var her solens hovedtempel Iunu lå. De første pyramider "Keops" ligger alle på steder med god udsigt til Iunu. Det var her en videnskab opstod af "ritual" med særlige salver og olie (balsamering af de døde), det der hjalp ånderne af sande konger til at passere gennem de syv slør i underverden ved deres begravelse. Disse syv er medtaget to gange syv i bibelen. Vi ser Maria Mgdalene i den efterlevende historie, èn gang  i Simons hus, hvor hun også bærer en krukke med salvelse om mogenen til graven efter Jesu Kriti opstandelsen.
Hvorfor har de fleste kristne ignoreret det faktum, at ordet "Kristus" oprindlig betyder "den salvede", og har således skubbet den kvindelige førstedame Maria Magdalene i dette ritual helt ud i mørket?

Vi hører om mange helbredelser i Det ny Testamente, ja af skare af syge og trængende, der modtog Jesus mirakelkur, idet Han helbredte Maria Magdalene for syv onde ånder (dæmoner) i Markus Evangeliet 16,9; Luk.8,2. Kun hos Maria Magdalene, hører vi at syv dæmoner bliver bortvist fra en person. Normale mennesker i Bibelen har kun en dæmon der skal fjernes? Antallet syv giver et fingerpeg om et anderledes synspunkt. Siden den græske oldtid opstod som åndelig videnskab, har mennesket forstået at vi har syv energi - center gennem kroppen. Disse "hjul af energi" kaldes på herbraisk "Kabbalah" for chakra. Man kan spore denne forståelse fra de tidligste lære i Indien fra sanskrit gennem veda skrifterne i Indien, til kulturbyen Babylon og Syrien, derefter ind i kulturen i Ægypten. Derfra kom den gennem traditioner til hebræerne, hvor man kan se mange henvisninger til syv gange syv strukturer i den åndelige verdner fra hebraisk skrifter og hvor de samles op fra deres captivites i Babylon og Ægypten. Maria Magdalene besad denne forståelse, idet hun bar rundt med alabastkrukken hvor hun havde salve og helbredende urteplanter til de syv chakra: "Maria Magdalene"

Jesus bjergprædiken

Da han så folkeskarerne, gik han op i bjergene; der satte han sig, og hans disciple kom hen til ham. Så tog han til ordet, lærte dem og sagde:

"Retfærdige er de fattige i ånden (som mangler visdom og forståelse), thi Himmeriget er deres. Salige (retfærdige) er de, som søger, thi de skal trøstes. De, som sår med gråd, skal høste med frydesang; de går deres gang med gråd, når de udstrør sæden, med frydesang kommer de hjem, bærende med neg.
(Herrens velsignelse kommer i rigt mål over hans venner) Sl.126 og Matt.5,4.

Retfærdig er de sagtmodige, de fryder sig ved megen fred, der elsker din lov, og intet bliver til anstød for andre. De skal arve jorden. 
Matt. 5,4 : Sl.37,11 : Sl.119,165.

Retfærdige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed, thi de skal mættes.
Matt. 5,6 : Es.55,1 : Luk.1,53 : Joh.6,35

Retfærdige er de barmhjertige, thi dem skal der vises barmhjertighed.
Matt. 5,7 : Jak. 2,13.

Salige er de rene af hjertet, thi de skal se Gud.
Matt. 5,8 : Sl.11,7; 24,4; 51,12; 73,1 Ordsp.22,11 : 1. Joh.3,2-3

Retfærdige er de, som stifter fred, thi de skal kaldes Guds børn:
Ef.6.14-16 ff. Jak.3,17-18 : Hebr.12,14.

www.vitanyhed.dk betyder livetsnyhed  

Jesus var det livgivende brød (kød) for verden!!......

En af Danmarks mest berømte naturlæger fra 1950-76 har engang udtalt følgende, at efter år 2000 vil slagtedyr være så forgiftet af medicinrester, sprøjtegifte, og dybfrost blive til rådent kød o.s.v., at selv en kanibalist ikke ønsker at fortære det? For i løbet af vores udvikling har mennesket mistet evnen til at fordøje kødernæringen rigtigt. I 1960èrne fortalte han allerede, at kød huserer et utal af medicinrester, hormoner, kemiske stoffer, ja selv snylter gæster kødet bl.a. orme og bakterier. Vores mavesafter er heller ikke stærke nok til, at opløse kødets væv d.v.s. kødets ufordøjelige væv bliver liggende så længe i mavesækken og tarmene, til det går i forrådnelse og forsager derved et utal af sygdomme heriblandt kræft.
De fleste kristne mennesker har altid haft den forkerte opfattelse, at "kød giver kød"! Dyrekroppe kan overhovedet ikke danne "æggehvidestoffer", men får dem direkte eller indirekte fra planteriget gennem ernæringen, hvilket også gælder for rovdyr som spiser planteædende kadaver eller deres offer. Alt død og alt, hvad der har begyndt at opløse sig, er urent og besmittet og egner sig ikke til menneskeføde. Kødet af dræbte dyr begynder straks at opløse sig, hvorved der udvikles gifte som kreatin og læukemi (kvælstofholdige forbindelser), det er derfor altid urent og skadeligt for vor sundhed.
Kreatin er et stof som findes i muskler og som er meget omdiskuteret blandt læger og naturhelbreder som kosttilskud, idet nogle mennesker kan få en vægtforøgelse på 1-7 kg over anvendelsesperioden. Kreatin lagres i skeletmuskulaturen hos dyr og mennesker, hvor det bidrager til en mere effektiv anarob energiomsætning. Ordet betyder "ikke iltkrævende" og som lever i miljøer hos mennesket, hvor der mangler ilt (negative ioner)? Anarob respiration er en ufuldstændig forbrænding i organismen som kan være en medvirkende årsag til sygdommen (læukemi) blodkræft p.g.a. manglende knoglemarv?
Hermed er spørgsmålet om kødernæringen principelt allerede afgjort, fordi man har set rigtig mange syge patienter blive raske af vegetarkost. Udelukkende planter som f.eks. soya, bønner, kikærter, hirse, linser, fuldkorns ris, fuldkornprodukter m.m. er i stand til at danne æggehvidestoffer (proteiner). Æggehvidestoffer hos dyerne er altså ikke oprindelige, men tjener kun til forbrug sålænge dyret lever, er altså ved dyrets død forbrugt. De indeholder derfor ingen oprindelig opadgående og opgyggende livsstoffer.........
Tager man ganske nøgtern på spørgsmålet og stryger alle spekulationer, vil den rent positive viden, vi allerede i øjeblikket sidder inde med, lære os, at den daglige kost ikke behøver at blive i nogen måde mindre nærende eller kraftig, fordi kødet fuldstændig udelades, i særdeleshed hvis man vedbliver med brugen af sådanne dyriske produkter som mælk, smør og æg.


Et menneske, der ønsker at udvikle sig i fremadskridende retning også ved sygdom, skal helt undgå at spise kød og fisk. Et rent åndsliv kan kun herske  i et rent legeme, og høje og ædle følelser og tanker hidrører ikke fra slagtehuse. Ethvert menneske, der iøvrigt endnu tror på Bibelen og det er meget få, har den skønneste lovsang til frugtspisning og råkosternæring, samt urteafkog på Bibelens første blad samt i Daniels Bog.
Dan.1,1-10 ; Åbenbaring 22,14 ; 7,14.
Selv Paulus skriver til Romerne, at det er rigtigt at afholde sig fra at spise kød.......
Derfor, hvis mad kan bringe min broder til fald (sygdom), vil jeg aldrig i evighed spise kød, for at jeg ikke skal bringe min broder til fald.
1.Kor.8,13 ; Rom.14,14 ; 1.Tim.14,20 ; 1.Tim.4,4 ; Tit.1,15 ; Luk.11,41 ; Luk.1212,32 (Se 9. Trinitatis)= 2.Tim.1,6-14.

NY FORSKNING SPIS MINDRE KØD

En ny undersøgelse sår tvivl ved antagelsen om, at proteiner slanker mere end kulhydrater, oplyser Kræftens Bekæmpelse.
- Vi er godt klr over, at det kan virke forvirende. Men selv om vi har fået kostråd om, at vi skal spise flere proteiner, så er det slet ikke afklaret, at det er godt for os (helbredet).
Undersøgelser omfatter 373.803 personer. Forskerne har undersøgt sammenhæng mellem deltagernes kostvaner og vægt over fem år.
Resultatet er, at personer, som fik mest energi fra proteiner, tog mest på i vægt.

Hvis vi skal undgå alle de bivirkninger dyriske proteiner har, skal vi helt undlade kød og i stedet spise vegetariske proteiner f.eks. soya og avokado, der helbreder slidegigt:
Veldokumenteret forskning viser, at Avosol som findes i soya og avokado har vist sig og lindre ledproblemer, som er forårsaget af slidgigt. Ekstrakterne af avokado og soya, som Avosol indgår i produkter i f.eks. Frankrig, hvor det har været brugt mod slidgigt i mere end 25 år.
Veldokumenteret klinisk forskning af ASU har vist sig at stimulere opbygningen af ny brusk og mindsker samtidig nedbrydningen af eksisterende brusk. De aktive stoffer har endog vist sig at kunne bremse udviklingen af yderligere brusknedbrydning også ved svær slidgigt. Det gælder både kollagnet, som er ansvarlig for "skelettet" og de store proteoglykan molekyler, som giver brusken sin stødabsorberende friktionsfrie egenskaber.
I 1976 skippede jeg kød og begyndte at spise soya p.g.a. mine hofter og ryg (ledkapsler) begyndte at skrige af smerter. Min kiropraktor anbefalede mig, at se på mine kostvaner og i stedet for at svælge mig i kød tog jeg konsekvensen og undgik alt kød fra dyr. Efter 3 måneder var jeg smertefri og har været det i 37 år. Alt det kød jeg før havde spist, var ophobet som syre i kroppen, hvilket åd mine knogler og ledkapsler.
Kilde: Indehaver af denne hjemmeside

720 millioner vegetarer

Vidste du, at i Indien lever 720 millioner mensker som vegetarer? De hævder, at kød forværer det åndelige og har indvirkning på karma (årsag og virkning) på et højere stadie. Man når til erkendelse på et højere stadie ved renhed!!....
Derfor levede 4 af The Beatle efter indisk religion som vegetarer allerede i 1967 og jorde det indtil John Lennon og George Harrison døde.
Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158277

Vi dansker har verdnsrekord i kødspisning og usunde spisevaner. I gennemsnit spiser vi 400 g kød om dagen. Kræftens Bekæmpelse anbefaler kun ca. 400 g kød om ugen? Spis mindre kød - det vil glæde pengepungen, sundheden og CO2 regnskaberne.Kødbranchen er blevet råddent!!...

EU`s hestekødsskandale har bredt sig som en steppebrand i hele Europa og her opfordrer jeg de kristne  til at blive vegetarer,hvis de skal undgå folkesygdommen som kræft.
Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158287  

I marts 2006 afslører DR`s forbrugermagasin Kontant omfattende salg af fordærvet kød fra firmaet Thulin Kød Engros i Roskilde. Firmaet har solgt tonsvis af rådent ligifte kød til spisesteder, cafeterier, restauranter, pizzarier og fusket med datomærkningen. Ejeren lukker firmaet og melder sig selv til myndighederne efter afsløringen.

                                    ------------------------------------------

Også firmaet Ekko Fisk kommer i søgelyset, efter Kontant afslører, at firmaet har solgt alt for gamle rejer, som desuden indeholdt plastikstykker og ledningsrester. Ekko Fisk får en bøde på kun 15.000 kroner?

                                     ------------------------------------------

I september 2009 afslører DR`s Kontant omfattende snyd med datomærkningen i en række supermarkeder. Ved en stikprøvekontrol i 20 supermarkeder med eget slagteri (udskæring af kød) var der fusk med halvdelen af datomærkningerne. I Kwickly fandt Kontant fisk og kamsteg der havde fået ny dato, mens der var ommærket kød i otte ud af 12 Superbest butikker. Ledelsen i Superbest tog konsekvensen af snyderiet og fyrede efterfølgende syv af deres slagtermester. Måneden efter følger historien om, at slagter i Superbest og Magasins Mad & Vin afdeling har solgt hakket lammekød iblandet med svinekød i.

                                    -------------------------------------------

I oktober 2010 afslører BT, og DR`s Kontant, at Vakka Kød i Slagelse systematisk snyder med kødets oprindelse. Danske forbruger foretrækker dansk kød, og derfor ompakker firmaet kød fra udlandet og sælger det som dansk kød. Sagen ender med en politianmeldelse fra Fødevarekontrollen.

                                 ----------------------------------------------

Senest har en omfattende skandale om svindel med mærkning af kød i 2013 ramt de europæiske frysediske. Der er fundet hestekød i dybfrossent oksekødsprodukter i Storbritanien, Irland, Frankrig, Sverige og Danmark. Der er sølgt frossen lasagne med hestekød i danske  supermarkeds butikker. Kødet stammer angiveligt fra Rumænien.

                                 ----------------------------------------------

Seneste nyt: En dansk slagtermester har i årevis solgt hestekød til pizzariaer - en blanding af okse-  og hestekød uden at gøre ejere opmærksom med snyderiet. Slagteren udtaler, at han har gjort opmærksom på blandingens indhold, mens pizzarierne har opfattet det som rent oksekød uden varedeklartion.

                                 ----------------------------------------------

Mattæus-Evangeliet 4,1:

Derefter blev Jesus af Ånden ført op i ørkenen (ved Qumran) for at fristes af Djævlen.
                                                                  
1. søndag i fasten

Og da han havde fastet i fyrretyve dage og fyrretyve nætter "til minde om jødernes udvandring af Ægypten i 40 år", led han til sidst sult.
                                    
2. Mos.34,28. 5. Mos.9,18 og 1. Kong.19,8
Som der står skrevet: Vore fædre spiste manna i ørkenen: "Brød fra himlen gav han dem at spise.! Jesus sagde så til dem: " Sandelig, retfærdig siger jeg jer: Moses gav dem ikke brød fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen og giver liv til verden. "De sagde til ham. "Herre giv os altid det brød". Jesus siger til dem: "Jeg er livets brød". Den der tror og kommer til mig, skal ikke sulte, og tørste.

Så kom Fristeren til ham og sagde: "Hvis du er Guds Søn, så sig, at stenene dèr skal blive til brød."

Men han svarede og sagde: "Der står skrevet: "Mennesket skal ikke leve af brød alene, men hvert ord, som udgår af Guds mund.
                                                           (jvf. 5. Mos.8,3 ff. og Visd.16,26)

Det er ikke høstafgrøder, som giver et menneske føden, men at det er dit ord, som opholder dem, der tror på Herren Jesus Kristus.
                                                                             Visdommen 16,25-26.

Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig så manna at spise (i ørkenen), en føde, som hverken du eller dine fædre før kendte til, for at lade dig vide, at menneskene ikke lever af brød alene; men ved alt, hvad der udgår af Herren Jesus Kristus mund, lever mennesket af.
                                  
5. Mos.8,3 : 2.Mos.16,14.35. : Jos.5,10-12.

Men rygtet om Jesus bredte sig mere og mere, og store skarer kom sammen for at høre og for at blive helbredt for deres sygdomme
                                                               Luk. 1,15.

"Tiden er inde, og Guds rige er kommet jer nær: omvend jer og tro på "Fredsens Evangelium"
                                                                                           Mark.1,15
Og han helbredte mange, som led af forskellige sygdomme, og uddrev mange onde ånder, og han tillod ikke de onde ånder at røbe, at de kendte ham (Jesus).
Men farisæerne sagde: "Det er ved de onde ånders fyrste, han uddriver de onde ånder ud!
                                                                        Matt.9,34

Men når den urene ånd er faret ud af mennesket, vandrer den gennem vandløse steder og søger hvile, men finder den ikke.
                                                   Matt.12,43-45 : 2. Pet.20-22.

Djævlen bekriger mennesket

Og det var ved en flods leje, at mange syge fastede og bad med Guds engle i syv dage og syv nætter . Og stor var deres belønning, fordi de fulgte Jesu ord. Og da den syvende dag var gået, forlod alle deres smerter dem. Og da solen steg op over jordens rand ved bjerget, så de Jesus komme imod dem fra bjerget med stråleglansen fra den opgående sol om sit hoved, idet han siger:
"Fred være med Jer."
 Og de sagde ikke et ord, men kastede sig blot ned for ham og berørte sømmen af hans klædning som tegn på deres helbredelse.
 "Tak ikke mig, men Jer jordiske Moder, som sendte Jer sin helbredende engle (sol, vand, jorddiske frugter, grønt og luft). Gå, og synd ikke mere, at I aldrig skal kende til sygdom igen. Og lad de helbredende engle (sol, jord, vand og luft) være Jeres vogtere."
Men de svarede ham: "Hvor skulle vi gå hen, Herren, thi hos dig er det evige livs ord? Sig, hvad det er for synder, vi skal søge at undgå, så vi aldrig mere skal kende til sygdom?
Jesus svarede: "Det skal blive, som I tror," og han satte sig ned iblandt dem, idet han sagde:
"Det blev sagt til dem, der levede i gamle dage: "Ær Din Fader "himmelske" og Din Moder "jordiske", og gør, hvad de befaler, at Dine dage kan blive lange på jorden.
Og dernæst blev dette bud givet: "Du skal (må) ikke slå ihjel," thi livet er givet til alle af Gud, og det som Gud har givet, må intet menneske borttage. Tjhi, sandelig (retfærdig), siger jeg jer: Fra een Moder udgår alt, hvad der lever på jorden. Den, som dræber, han dræber derfor sin broder. Og den jordiske Moder vil vende sig bort fra ham og vil rive sine kvægende bryster fra ham. Og han vil blive skyet af hendes engle, og Satan tager bolig i han legeme. Og de slagtede dyrs kød i hans legeme vil blive hans egen grav. Thi, retfærdig, siiger jeg Jer: "Den, som dræber, han dræber sig selv, og hvem som jhelst der spiser kødet af ihjelslåede dyr, han spiser dødens legeme. Thi i hans blod bliver hver dråbe af deres blod til gift, i hans ånde bliver deres ånde til stank, i hans kød bliver deres kød til bylder, i hans knogler bliver deres knogler til kalk, i hans indvolde bliver deres indvolde til forrådnelse, i hans øjne bliver deres øjne til skæl, i hans øren bliver deres øren til voksagtig udflåd (mellemørebetændelse). Og deres død vil blive hans død. Thi kun i Jer himmelske Faders tjeneste bliver Jeres gæld for syv år eftergivet Jer på syv dage (fastekur med smoties). Men husk, Satan eftergiver Jer intet, og I må betale ham for alt. "Øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod, brænden for brænden (smerter), sår for så, liv for liv, død for død. "Thi syndens løn er døden. Dræb ikke, spis heller ikke kødet fra Jert uskyldige bytte, at i ikke skal blive Satans slaver. Thi det er lidelsernes sti, og den fører til døden. Men gør Guds vilje, at hans engle (sol, vand, jord af frugter eller grønt og luft) kan tjene Jer på livets vej. Adlyd derfor Guds ord: "Se, jeg har givet Jer hver plante, der bærer frø på hele jordens overflade, og hvert træ, der bærer frugt (1. Mos.1,29 : 3,17-18 : 9,3). 
Og til hvert dyr på jorden og hver fugl i luften og til alt, som kryber på jorden, hvori der er livs ånde, giver jeg hver grøn plante som føde. Også mælken fra hvert væsen, som rører sig og lever på jorden, skal være føde for Jer: ligesom jeg har givet den grønne plante (græs) til dem, således giver jeg deres mælk til Jer. Men kødet og blodet, som frembringer den, skal I ikke spise. Og viselig vil jeg kræve Jert rindende blod, Jert blod, hvori Jer sjæl findes; jeg vil kræve alle dræbte dyr og alle dræbte menneskers sjæle. Thi jeg, Herren Din Gud, er en stærk og nidkær Gud, der hjemsøger fædrenes synder (arvesynd) på børnene indtil det tredje og fjerde led af dem, der hader mig, og viser nåde mod tusinder af dem, som elsker mig og overholder mine bud (2. Mosebog, 20. kapitel, vers 5 og 6). Elsk Herren Din Gud med hele Dit hjerte og hele Din sjæl og med al Din styrke." Dette er det første og største bud. Og det andet er det ligt: "Elsk Din næste som Dig selv" Der er intet bud, som er større end disse to.
Og efter disse ord forblev de alle tavse undtagen een, som råbte: "Hvad skal jeg gøre, Herre, hvis jeg ser et vildt dyr sønderrive min broder i skoven? Skal jeg lade min broder omkomme eller dræbe det vilde dyr? Skal jeg ikke i det tilfælde overskride loven?
Og Jesus svarede: "Det blev sagt til mennesker i gammel tid: "Alle dyr, der rører sig på jorden, alle havets fisk og alle luftens fugle er givet i Din magt." Retfærdig. siger jeg Dig: Blandt alle skabninger på jorde skabte Gud alene mennesket i sit eget billede (Kend dig selv). Derfor er dyrerne for mennesket og mennesket ikke for dyrerne. Du overskrider derfor ikke loven, hvis Du dræber det vilde dyr for at frelse Din broders liv. Thi, sandelig, siger jeg Dig: Mennesket er mere end dyret. Men, den som dræber et dyr uden grund, uden at dyret angriber ham, af lyst til at slagte eller for at få dets kød eller dets skind eller dets stødtænder, han gør en ond gerning, thi han er selv blevet et vildt dyr. Derfor bliver hans endeligt også ligesom de vilde dyrs endeligt."
Derpå sagde en anden: "Moses, den største i Israel, tillod vore forfædre at spise kødet af rene dyr og forbød kun kødet af urene dyr. Hvorfor vil Du da forbyde os kødet af alle dyr? Hvilken lov kommer fra Gud? Moses` lov eller Din?
Og Jesus svarede: "Gud gav gennem Moses ti bud til Jeres forfædre. "Disse bud er hårde, "sagde Jeres forfædre, og de kunne ikke holde dem (4. Mosebog kap.11 ff). Da Moses så dette, fik han melidenhed med sit folk og ville ikke, at de skulle gå til grunde i ørkenen. Og han gav dem da ti gange ti dud, der var mindre strenge, så at de kunne følge dem. Sandelig, siger jeg jer: Hvis Jeres fædre havde været i stand til at holde Guds ti bud, da ville Moses aldrig have behøvet sine ti gange ti bud. Thi den, hvis fødder er stærke som Zions bjer, trænger ikke til krykker; men den, hvis lemmer skælver, kommer længere med krykker end uden. Og Moses sagde til Herren: "Mit hjerte er fuldt af sorg, thi mit folk vil gå til grunde. Thi de er uden indsigt og kan ikke forstå Dine bud. De er som små børn, der endnu ikke kan forstå deres faders ord (1. Pet.2,1-3). Om de end ikke er med Dig, Herre, så lad dem dog ikke være imod Dig, at de kan holde sig oppe. Og når tiden er kommen, og de er modne til Dine ord, da åbenbar dem Dine love. "Af den grund sønderbrød Moses de to stentavler, hvorpå de ti bud var nedskrevet, og han gav dem ti gange ti bud i deres sted. Og af disse ti gange ti bud har de skriftkloge og Farisærerne skabt hundrede gange ti bud. Og de har lagt (også politikerne) uudholdige byrder på folkets skuldre, som de selv ikke kan bære. Thi jo nærmere budene er ved Gud, des færre behøver vi; og jo fjernere de er fra Gud, des flere behøver vi. Derfor er Farisærerne og de skriftkloges love utallige; men menneskesønnens love er syv, englenes tre (jord, luft og vand), og Guds lov er kun een.
Derfor lærer jeg Jer kun de love, som i kan forstå, at I kan blive mænd og følge menneskesønnens syv love. Da vil englene også åbenbare deres love for Jer, så at Guds hellige ånd kan dale ned over Jer og lede Jer til hans lov.
Og alle var forbavset over hans visdom og spurgte ham: "Vedbliv, Mester, og lær os alle de love, som vi kan tage imod."
Og Jesus forsatte: "Gud befalede Jeres forfædre: "Du må ikke slå ihjel.". Men deres hjerte var forhærdet og de dræbte. Da forlangte Moses, at de i det mindste ikke skulle dræbe mennesker, og han tillod dem at dræbe dyr. Og de forhærdedes Jeres forfædres hjerter endnu mere, og de dræbte mennesker og dyr i flæng. Men jeg siger Jer: "Dræb hverken mennesker eller dyr eller den føde, som kommer i Jeres mund. Thi hvis I spiser levende føde, da vilm den vederkvæge Jer, men hvis I dræber Jeres føde, da vil den døde føde dræbe Jer også. Thi liv kommer altid fra liv, og fra død kommer altid død. Thi alt, hvad der dræber Jeres føde, dræber også Jeres legemer. Og alt, hvad der dræber Jeres legemer, dræber også Jeres sjæle. Og Jeres legeme får, hvad Jeres føde er, ligesom Jeres ånd får, hvad Jeres tanker er. Spis derfor ikke noget, som ild eller frost eller vand har ødelagt (fordærvet mad). Thi brændt, frossen (kød) og rådden føde vil også brænde og fryse Jeres legeme og få det til at rådne. Vær ikke som den tåbelige vingårdsmand, der såede kogt og frossen og rådden sæd i sin jord. Og efteråret kom, og hans marker bar ingenting. Og stor var hans fortvivelse. Men vær som den vingårdsmand, der såede levende sæd på sin mark, og hvis mark bar levende hvedearks, der gav hundredefold for den sæd, han såede. Thi, sandelig (retfærdig), siger jeg Jer: Lev kun af livets ild, og tilbered ikke Jer føde med dødens ild, som dræber Jer føde, Jeres legemer og Jeres sjæle tillige."
Mester, hvor er livets ild?" spurgte nogle af dem. "I Jer, i Jert blod og I Jeres legemer." "Og dødens ild? spurgte andre. "Det er den ild, som blusser uden for Jert legeme og er hedere end Jert blod. Med denne dødens ild koger I Jer føde i Jeres hjem (over et komfur eller bageovn) og på Jeres marker. Sandelig (retfærdig), siger jeg Jer: Det er den samme ild (positive ioner/tabt energi), der ødelægger Jeres føde og Jeres legemer, ligesom ondskabens ild, der hærger Jeres tanker, hærger Jer Ånd. Thi Jert legeme er det, som I spiser, og Jer ånd er det, som I tænker. Spis derfor ikke noget, som en stærkere ild end livets ild har dræbt (positive ioner/tabt energi) end livets ild har dræbt. Tilbered og spis derfor alle frugter på træerne og alle græsserne på markerne og al mælk fra dyr, som egner sig til føde. Thi alle disse næres og modnes ved livets ild; de er alle gaven "negative ioner" "antioxidanter" fra vor jordiske Moders engle. Men spis intet, som kun dødens ild giver smag, thi sådant hører Satan til.
Spis derfor altid af Guds bord: Træernes frugter, markens korn og græsser (hvedespire), dyrernes mælk og biernes honning. Thi alt ud over disse (kunstige ting) er af Satan og fører ad synderens og sygdommes vej til døden. Men den føde, som I spiser af Guds overdådige bord, giver styrke og ungdom til Jert legeme, og I vil aldrig kendes til sygdom. Thi Guds bord gav føde til Methusalem i gammel tid (der blev verdens ældste person), og Jeg "Jesus" siger Jer i sandhed: Hvis I lever ligesom han levede, da vil det levendes Gud også give Jer et langt liv på jorden, som hans var det. 

Tidligere var fastelavn en barsk og blodig begivenhed - for mennesker og dyr.

Og en spedalsk kommer til Jesus og beder ham om hjælp, falder på knæ for ham og siger til ham. "Hvis du vil, kan du rense mig". Matthæus Evangeliet 8,1-4.

Og han ynkedes (græd) inderligt og rakte sin hånd frem, rørte ved ham og siger til ham: "Jeg vil; bliv ren!" Markus Evangeliet 1,40 og Lukas 5,13.

Men rygtet om ham bredte sig mere og mere og store skarer kom sammen for at høre og for at blive helbredt for deres sygdomme. Luk.5,15.

"Tiden er inde, og Guds rige er kommet nær til jer; omvend jer og tro på evangeliet. Mark.1,15.

Og han helbredte mange, som led af forskellige sygdomme, og uddrev mange onde ånder (dæmoner), og han tillod ikke de onde ånder (Djævlen) at røbe, at de kendte ham.
Han uddrev en ond ånd (Satan), og den var stum; og da den onde ånd var faret ud af mennesket, skete det, at den stumme talte (drengen), og skarerne undrede sig.
Luk.11,14 : Mark.9,17-20.
Så førte de ham hen til ham, og da de fik øje på Jesus, sled ånden straks i drengen, og han faldt om på jorden og væltede sig i frådede (epilepsi ). Sl. 121,1-6 : Mark.9,20 : Mark. 1,26.
Herre! forbarm dig over min søn; thi han er månesyg og lider meget (epilepsi); ofte falder han i ild og ofte i vand:
Matthæus Evangeliet 17,14-21.
Siden da de var ene, gik disciplene til Jesus og sagde: "Hvorfor kunne vi ikke uddrive denne onde ånd? Matthæus Evangeliet 17,19.
Han svarede dem: "Fordi I har så lidt tro; thi retfærdig siger jeg jer; hvis I har tro som et sennepsfrø kan i sige til dette bjerg: "Flyt dig herfra og derhen, så skal det flytte sig: og intet er umuligt for jer. Matt.17,20 : Luk.17,6 : Matt.21,21-22.
Hvorfor kunne vi ikke uddrive den? Den slags farer kun ud ved bøn og faste!!.. Mark.9,29 og Matt.17,21.
Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal belønne dig. Matthæus Evangeliet 6,17-18 og Mark.2,19.
Bekend derfor jeres synder for hverandre, og bed for hverandre, for at I må blive helbredt; en retfærdigs bøn har mægtig virkende kraft. Jakob. 5,16.
Herren er gudløse fjernt, men hører retfærdiges bøn. Ordsp.15,29 : Joh.9,31:
Vi ved, at syndere bønhører Gud ikke; men hvis nogen er gudsfrygtig og handler og gør hans vilje, så hører han ham. Job.27,9 : 35,13 : Sl.66,18 : Ordsp.15,29 : Es.1,15.
Jesus siger: Jeg er døren; om nogen går ind gennem mig (inkarnation), han skal blive frelst; og han skal gå ind og gå ud og finde føde (til helbredelse). Joh.10,9.

"Det levende brød"

"Mit ord, som udgår af min mund, skal ikke vende tomt tilbage, men som regnen falder på jorden og gør den frugtbar, så ledes skal mit ord gå ud og udrette alt det, hvortil jeg udsender det! Derved skabes der rette kristne, som virkelig kender og smager Kristus. Esajas 55,10.
Gud skal opsluge dem og de skal ikke snuble på fastedagen, deres hviles sabbat eller søndag. Så mennesket skal ikke lave af brød alene, men hvert ord, som udgår af Guds mund. Matt.4,4 : Visdommens Bog 16,26.
"Timen er kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres". Mens de nu spiste tog Jesus et brød, velsignede, brød det og gav sine disciple det og sagde: Tag dette og spis det; dette er mit legeme". Matt.26,26.
Nadverhandlingen er det middel, hvorved kristus giver sig selv (når vi spiser vort måltid), sin tilgivelse og sit liv. Hvor dette ord ikke høres, gøres og tros, er handlingen tom og eftergivelse tilentegjort. Matt.6,6-13.
Det er ikke munden man skal bede med, men med et rent hjerte i tanker. Det er ordenes indhold og mening, hjertet skal løftes op til Gud - "Når I beder, skal I ikke bruge mange ord, sådan som hedningerne og præsterne gør i kirken. Lukas 18,10-14.
Jo færre ord, dersto bedre bøn; jo flere ord, desto dårligere bøn; idet få ord med mening er kristeligt, d.v.s. bede uden ord ( Matt.6,6). "Giv plads for sådanne tanker og i stilhed høre efter og for alt i verden ikke hindre dem som prædiker oprigtigt af hjertet om Helligånden. Matt.6,7.
De fromme, de er vise; de forstår godt, hvortil Guds vilje d.v.s. alskens ulykker, tjener og de ved også godt, hvorledes de skal gøre den og forholde sig derunder.
Guds ord, vort daglige brød, styrke os, som han siger ved Esajas (50,4) "Gud har givet mig en viss tunge, så jeg kan styrke alle, som er trætte! Matt.11 (28): Kom til mig, alle, som er ængstelige og bevægede, jeg vil give jer hvile. Derfor skal vi ikke bede om det almindelige brød, men om det himmelske, åndeligt brød "vort brød".
Matt.6,11.
Giv os i dag vort "daglige brød": Ordet "daglig" hedder efter det hebraiske sprog for et brød til dage i morgen, et "morgenbrød", ikke hvad vi kalder for et morgen - aftenbrød, men et brød, der er tilberedt for den næste dag, på latin crastinum.
Kristus siger (Joh.6,51 og 58): Den, der spiser dette brød, skal leve evigt". Fader, giv os det overnaturlige, uddødelige evige brød".
Visdommens Bog siger; at vort himmelske brød er så langt herligere og finere og sødere og langt rigere på dyd og nåde end det naturlige brød. Det "udvalgte brød" der alene er givet til Guds børn og kun til dem. Visdommens Bog 16,20. Ordet "udvalgte brød", betyder nemlig også egreigus, peculiaris, proprius som apostlen siger til hebræerne (13,10). "Vi har et særligt alter, hvorfra ingen kan spise uden vi alene, "og altså har vi også vort særlige brød. 1. Kor.9,13-14.

Overalt i kirker og katedraler finder vi Djævlen - Satan med horn i panden. Men hvad symboliserer han?

Bibelen gav mig livet tilbage.

Da jeg blev alvorlig syg i 1976, ringede jeg til min far der boede på Lolland og bad ham låne den Bibel han aldrig fik åbnet og læst. Det var på opfordring af naturlæge Axel O. Hansen`s bog jeg havde læst "Og Satan ler"? Bibelen den mest solgte og fantastiske bog i verden med trykte guldbogstaver Bibelen på forsiden, gav mig livet tilbage. Den var indbundet i læderskind med min fars logo som han fik i 50 års fødselsdagsgave af min farmor. Hun var et kristen menneske fra Babtistmenighed i Sæby - Vendsyssel, der altid hver morgen sad foran radioen og lyttede til DR-1 morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København.

Bibelen blev et og alt mit største eje, til tider lagt under føresædet på mit arbejde som taxachauffør, når jeg kørte rundt med kunder i Københavns gader. Ingen vidste, at bibelen blev min store interesse som teolog og var min skytsengel i flere år, idet den lærte mig psykologi og forstå livet med dens indhold, så den redede mig over for de værste kunder som havde en stiv brændert på, ofte med trusler under kørsel som taxachauffør!!...
Hver gang jeg holdt stille på en Taxa-holdeplads, blev den flittigt læst, og til sidst slidt i stykker, så jeg ikke kunne vende bogens sider mere og læse hvad der stod?
I min fritid kom mange forskellige trossamfund og bankede på min hoveddør for at prædikede, men de kunne ikke overbevise mig om min Gud "Kend dig selv" og Jesus, der åbenbaret sig i naturen? 
Fra perioden 1986-96 var jeg ansat på et Storkøbenhavnsk bibliotek uden, at nogen vidste om min fanatiske religiøsitet. I min fritid studerede jeg nemlig religion, græsk, hieroglyffer, filosofi og mytologi, og søgte alle former for religiøsitet, men blev til sidst overbevist om, at kristendommen og Jesus Kristus var den sande religion for mig. På min vej i junglen af religiøsitet og kultur, finder jeg mange forskellige kasketter og trossamfund, præster af vidt forskellig art ? Så det var svært at skelne hvad der er sandt, men fandt til sidst den levende Gud som Paulus prædiker foran Akropolis i Athen for grækerne "Kend dig selv"!!...

I bjergprædiken taler Matthæus om, at finde Jesus Guds Søn og her er historien jeg flittig har læst mange gange i tidsskriftet Natur medicin fra 1977? Det handler om Bibelen og vores forhold til svinekød - syndigt eller usundt, som til sidst ændrede mit liv da jeg var meget alvorlig syg i 1976?

Efter 26 års kamp med kronisk mellemørebetændelse, langvarrig sygdom med alvorlige ryglidelse, total afkalkning af knogler i rygsøjlen, Hotsons hovedpiner og altid halsbetændelser o.m.a., ja skæbnen har sin pris, så forsvandt mine værste lidelser til sidst da det går op for mig, at mit liv bestod af forkerte spisevaner og manglende tro på kristendommen og livet. Desværre er det ikke lykkedes mig at helbrede og få bugt med min alvorlig dioxinforgiftning og de "bivirkninger" det har påførte mig sygdom fra 1962-66, idet jeg stod i lære som fabriksskomager. Hver dag indåndede jeg store mængder giftgasser,  stoffer og kemikalier, der langsomt ætsede og ødelagde min brusk næsebor og i rygsøjlen. Skævheden i næsen og indsnævert næsebor, skyldes efter min opfattelse kemikalier der ødelagde optagelsen af vitaminer og "silicium" et vigtig grundstof i kroppen, der er med til at opbygge bruskskiverne diskusprolaps og brusk i næsen og ryghvivlerne? I dag er skævheden i mine næse (luftpasage) blevet til "søvnopnø" der har stået på i rigtig mange år. Til tider er lidelsen så voldsom, at jeg får tørre slimhinder i mund, hals og svælget, når jeg vågner om morgenen.
For mig betød min alvorlige søvnopnø, at jeg på en nat ikke trak vejret op til 560 gange og med intervaller på 15 sekunder op til et minut. Lægerne mener min indsnævring i næsebor skyldes medfødt, men den hopper jeg ikke på? Afdøde naturlæge Axel O.Hansen siger, at hvirvelsøjlen i ryggen påvirkes af fremmede stoffer i blodbanen og kan opstå ved fejlernæring, kemiske stoffer der hindrer optagelse af grundstoffer som danner bruskskiverne. Min kiropraktor i 1976 har fortalte mig, at bruskskiverne var på vej ud af rygsøjlen, hvilket også blev bekræftet af speciallæge da han gennemså røntgenbilleder. Det er min overbevisning som klimatolog og nu videnskabsmand i biokemi bl.a. "grundstoffers stråling", at mange kemikalier i vores miljø og på arbejdspladser luft, kost o.s.v... griber ind i vores stofskifte og ødelægger vores celler, brusk og knoglernes opbygning?
Kilde: Læs og tryk på linket: Farlig gift i sko

Giftstoffer i miljøet truer alt liv

Nogle vil sikkert spørge, hvorfor griber Gud ikke ind overfor disse kemikalier som flyder overalt i vores miljø og skjult i vores dagligdags fødevare? Det sker kun, hvis vi selv fjerner dem ved ikke at arbejde med disse eller købe produkterne, og det har nogle allerede gjort f.eks. hos damefrisøerne? Mange er nemlig begyndt og indset og gjort deres tiltag som Cut "GRØN FRISØR". Mange har lige som jeg, fået ødelagt deres helbred, beskadiget slimhinderne i næse og hals med alverden frisør kemikalier, så derfor historierne på denne 123 hjemmeside, der udelukkende handler om menneskets værste fjende "Og Satan ler", truselen om de giftige kemikalier i vores dagligdag!!......

                              ********************


Svinekød - syndigt eller usundt?

Tyskland har en betydelig, populærvidenskab og informationsstrøm til befolkningen, hvad spørgsmål om sund levevis angår. På internettet kan man læse og gå historien efter, men det kunne man ikke den gang i 1977, hvor jeg fandt artiklen i tidskriftet Natur Meduicin.
Artiklen handler om en bog af den østriske dr. Breuss`metoder, der fik stor tilslutning fra læger i forskellige lande, men desværre ikke i Danmark.
Bogen går ud på, at helbrede kræft ved at sætte patienterne på en ekstremt proteinfattig kost eller diæt af grøntsager og frugt, idet cancer-celler har et overskud af - og lever af - proteiner. Erfaringsmateriale fra hospitaler har vist forbløffende resultater langt før 1977. Det skulle nu være en udbredt antagelse, også blandt danske læger, at for mange dyriske kødprodukter kan fremme sygdomme. Da alvorlige, kroniske sygdomme er i tiltagen, og RB for nogen tid siden (1977) kunne meddele en stor stigning i kødforbruget, især svinekød (en fordobling siden 1970) altså på 7 år, burde det interessere en del læsere, hvad den tyske dr. med. Hans - Heinrich Reckeweg har nedfældet angående sine undersøgelser i skriftet "Svinekød og Sundhed", udgivet på tysk fra Aurelia-Verlag i Baden-Baden 1977.
Sine første opdagelser gjorde han i sultårerne efter 2. Verdenskrig. Kun de færreste tyskere kunne spise sig mætte, og svinekød fandtes praktisk taget ikke. Samtidig observerede han, at rheumatiske lidelser (gigt) og hjerteinfakt med forkalkning og højt blodtryk var næsten ukendte begreber.
Efter 1948, da økonomien blev bedre i Tyskland, kom der atter svinekød på markedet, og dermed så han, at billedet ændrede sig totalt: Blindtarmsbetændelser, galdeblæresygdomme og akutte bylder i huden hørte til dagens orden. De var fremkaldt af de giftstoffer, der var i svinekødet, og da man bekæmpede lidelserne med penicilin og "kemiske" midler, kunne man senere se andre, alvorlige bivirkninger. Giftstoffer ophobes i svinenyrer m.m..
Særligt foruroligende var imidlertid det stigende antal tilfælde af kræftsygdomme. Talrige patienter i alderen 60-70 år, der tidligere havde levet problemfrit, døde af mavebesvær, hvis årsag var kræft i spiserør, mave og tarm.
Dr. Reckeweg skriver i bogen, at disse tilfælde var så instruktive og biologisk betydningsfuldt årsagsbegrundende, at han deri fandt vægtige hentydninger til oprindelsen af alle sygdomme som giftbetinget. Han skrev allerede herom i sit første videnskablige arbejde 1952 i nr. 12 af Mùnchener Medizinichen Wochenschrift.
I de følgende år fandt han med voksende erfaring ud af, at mange andre sygdomme som arthritis og arthrose ligeledes i stort omfang var betinget af svinekød.
Strengere, videnskablige forsøg gjorde han med stammer af hvide mus, som han fodrede med svinekød. Derved fik de en tendens til kanibalisme (egen formodning: Ændringer på det psykiske plan). Med tiltagende alder, fra måneder til år, optrådte kræft forskellige steder i kroppen. EDe mus, der fik normalt kost, fik langt mindre grad kræft, ligesom de ikke viste tegn på kanibalisme (psykisk). Fra anden side erfarede han at boxer-hunde under ingen omstændigheder måtte få svinekød, da de ellers ville udvikle kløende hudsygdomme samt ondartede, indre lidelser.
Det samme berettede man om cirkusdyr, især løver og tigere, der tilmed blev sløve og fede med forhøjet blodtryk og næseblod, hvis de fik svinekød.
Fra jeger af dambrug blev han gjort opmærksom på, at fiskene døde på få dage, hvis de fik svinekød.
Foruden de giftige substanser er svinekødet enormt fedtholdigt, mange mere end andet kød. Også "magert" svinekød indeholder endnu store mængder fedt, da det i modsætning til andre kødsorter af kalv, lam o.l. er intracellulært, d.v.s. indeholder betydelige mængder i selve cellerne.
Svinekødet har ydermere ulemper for de skønhedsbevidste, idet det i højere grad giver delle-deformiteter på mave, hofter, baller osv. end andet kød og dertil er ansvarligt for åreforkalkning.
En lang række betændelsestilstande i både organer og hud (dermatitis, eksem) skulle skyldes histamin i svinekød. Eksperimentelt har man ved histaminindsprøjtninger kunnet fremkalde kløe, betændelser, allergi, astma, høfeber, uregelmæssig hjerterytme og hjerteinfakt. Hjertesvage frarådes derfor at spise svinekød. 
Dr. Reckeweg henviser til undersøgelser af professor Shope (Londons virusforskningsinstitut) i 1960èrne angående angående influenza-virus. Det kan holde sommeren over i svinekød (dog også i hestekød) for derpå gennem konsum at overgå i bindevævet i de menneskelige lunger. Så skal der i mindre grad en dråbeinfektion til, end vinterens kulde, samt mangel på vitaminer og sol, for at influenzaen kan bryde ud. Det hedder, at de muhammedanske lande i høj grad bliver sparet under epidemier, fordi de ikke spiser svinekød. Vildsvinet skulle ikke være mindre giftigt end det avlede svin, omend det indeholder mindre fedt.
Man fortæller ofte om "de sunde landboer", som trods varig nydelse af svinekød ikke bliver syge, men ifølge dr. Reckeweg har en videnskabelig studie allerede èntydigt vist, at det ikke passer.
I sin praksis gennem 10 år i Hochscwarzwald så dr. Reckeweg en bekræftelse på det: Overdreven forekomst af arthrose, leverskader, voldsom eksem, hjerte- og gigtsygdomme, kronisk bronchitis samt bylder.
Mennesket skulle ifølge dr. Reckeweg kunne opnå en biologisk alder på ca. 150 år. I egne, hvor der ikke spises svinekød, f.eks. i Kaukasus, i Tyrkiet såvel som i andre, ikke særligt belastede, islamiske lande, findes der folk på 130-150 år ved fuld sundhed (f.eks. Hunza folket i Andesbjergene)
Til at opbygge en menneskerace af lødigste art må det forventes, at man skal bruge mange hundrede år. Dr. Reckeweg nævner, at jøderne siden Moses har undgået svinekød, hvilket kan have givet dem en konstitutionel kvalitet, som gjorde dem bedre egnede til at være "det udvalgte folk" ifølge Bibelen.  I modsætning til Hitlers race-teori fremhæver dr. Reckeweg jøderne for deres enorme, kulturelle og økonomiske dygtighed. Så kan nogle måske undre sig over, at Kristus ikke tog det med i sit budskab, men særligt mærkeligt er det nu ikke, da hans mission netop var et opgør med jødernes lovtrældom, og han ikke ønskede, noget skulle skygge for evangelierne, skønt et og andet kunne tjene som en udmærket lovregel. En anden årsag kan være, at indtagelsen af svinekød på Kristi tid formentlig var helt ualmindeligt og utænkeligt slutter dr, Reckeweg.

Jesus Kristus indførte "Vegetarismen"? 

Til sammen er disse tre gamle Hunza folk tilsammen 400 år og bor i Andesbjergene. De er alle vegetar og lever efter bibelens forskrifter.

Lægen i den sorte bog

Det er interesant at se kendsgerningerne i øjnene, at menigmand tildels er ligeglad med sit legeme , hvad man putter i munden, indtil sygdommen begynder at hærge med smerter.

I gamle dage kom Lægen i den sorte Bog, hvis han på egen hånd begyndte at reformere, men her er et citat som lysner indenfor lægestanden f.eks. skriver Dr. medisinsk Nyrop i det danske Ugeskrift for Læger, side 67 nr. 3:
"Den lægelige Tænken må lægges om - Lægekunstens Udvikling søger nu bort fra kunstige Helbredsmidler, til simple og naturlige Fremgangsmåder, hvortil Ernæringsbehandlingen hører. I fremtidens Lægekunst vil Administrationen (EDB?) af Næringsmidler  spille en overvejende Rolle. Ved mangelfuld kost sker der alvorlige skader. Vi står midt i den store Strid om Diætformernes Værdi, dog at der ligger så mange Fakta, at det kan lønne sig i følles belysning at betragte Diæterne samt de forskellige Ernæringsskader".

Dette fragtment fundet i Monte Casinoklostrets Bibliotek i 1923, som er dateret til det 14. årh. e. Kr.?

Da kom mange syge og vanføre til Jesus og spurgte ham: "Hvis Du ved alt, da sig os, hvorfor vi lider af disse skrækelige plager? Hvorfor er vi ikke raske som andre mennesker? Mester, helbred os, at vi også kan blive stærke og ikke behøver at forblive i vor elendighed. Vi ved det, at Du formår at helbrede alle slags sygdomme. Fri os fra Satan "Djævlen" og hans dæmoner eller hans svære plager. Mester, hav medlidenhed med os".

Og Jesus svarede: "Lykkelige er I, at I hungrer efter sandheden, thi jeg vil mætte Jer med visdommens brød (ionterapi). Lykkelige er I, at I banker på, thi jeg vil åbne livets dør for jer (naturhelbredelse). Lykkelige er I, at I vil afkaste Satans magt (positive ioner), thi jeg vil føre Jer ind i vor Moders engles rige (ren føde, vand, sol og luft), hvor Satans magt ikke kan trænge ind".

Og de spurgte ham forbavset. "Hvem er vor Moder, og hvem er hendes engle? Og hvor er hendes rige"?

"Jeres Moder er i Jer og I hende. Hun fødte Jer, hun giver Jer liv. Det var hende (Naturen) som gav Jer Jert legeme, og til hende skal I en dag give det tilbage igen (ved begravelse i jorden). Lykkelig bliver I, når I lærer hende og hendes rige at kende, og hvis I tager imod Jer Moders engle (budbringer) og holder hendes (natur) love. Sandelig, siger jeg Jer: Den, som gør dette, skal aldrig kende til sygdom. Thi vor Moders magt står over alt (og står skrevet i jorden). Og den ødelægger Satan og hans rige og hersker over alle Jeres legemer og alt, hvad der er levende.

Blodet, som rinder i os, er født af vor jordiske Moders blod. Hendes blod falder fra skyerne (regnen), springer op fra jordens skød, pludrer i bjergenes kilder, flyder bredt i sletternes floder, slumrer i søerne, raser med vælde i de stormpiskede have.

Luften, som vi indånder, fødes af vor jordiske Moders ånde. Hendes ånde er himmelblå i himlenes højder, hviner i bjergenes toppe, hvisker i skovens blade, bølger over kornmarkerne, slumrer i de dybe dale, brænder hed i ørkenen.

Vores knoglers hårdhed er født af vor jordiske Moder, af klipperne og stenene (mineraler). De står blottede for himlene på bjergenes toppe, er som kæmper, der ligger sovende på bjergenes sider, som afgudsbilleder i ørkenen og skjult i jordens dyb.

Vore køds blødhed er født af vor
jordiske Moders kød (planterne), farves gult og rødt i træernes frugter og nærer os i markernes furer.

Vores indvolde er født af vor jordiske Moders indvolde (planterne) og er skjult for vore øjne ligesom jordens usynlige dybder.

Vor øjneslys
, vore ørens hørelse og lyde, der omgiver os, som havets bølger omgiver en fisk, den hvirvlende luft en fugl.
Sandelig (retfærdig), siger jeg Jer: Mennesket er søn (inkarnation) af den jordiske Moder (naturen), og fra hendes modtog mennesket hele sit legeme, ligesom det nyfødte barns legeme fødes af dets moders skød. Retfærdig, siger jeg Jer: I er eet med den jordiske Moder: Hun er I Jer og I er i hende (inkarnat
ion). Af hende blev I født, i hende lever I, og til hende skal I vende tilbage. Hold derfor hendes love (spis ikke kød), thi ingen kan leve længe eller være lykkelig uden den, som ærer sin jordiske Moder (naturen) og holder hendes love. Thi Jer ånde er hendes Ånde (luften). Jert kødhendes kød Jeres knogler hendes knogler, Jeres indvolde hendes indvolde, Jeres øjne og Jeres øren hendes øren hendes øjne og hendes øren.
Sandelig (retfærdig), siger jeg Jer: Undlader i at overholde blot een af alle disse love og da beskadiger blot eet af alle Jert legemers lemmer, da skal i aldeles fortabes i Jeres plagsomme sygdom. Og der skal være gråd og tænders gnidsel (Matt. 8,1-12 : Matt,24,42-51 : Matt.13,42-42). Jeg siger Jer: Medmindre I følger Jeres Moders love, kan I ingenlunde undgå døden. Og den, der klynger sig til sin Moders love, til ham skal hans Moder også klynge sig. Hun skal helbrede alle hans onder (Djævlen) med
naturhelbredelse, og han skal aldrig blive syg. Hun giver ham et langt liv og værner ham mod alle trængsler, mod ild (Matt.22,13-14 : Matt.13,42-42 : Matt.25,30-46)., og hun værner jer mod vand, mod bid af giftige slanger: Thi Jeres Moder (naturen) fødte Jer og holder liv I Jer. Hun har givet Jer sit legeme, og ingen uden hun helbreder Jer. Lykkelig er den, som elsker sin Moder (naturen) og ligger roligt i hendes skød (skoven, græsset og på stranden). Thi Jeres Moder naturen elsker Jer, selv når I vender Jer bort fra hende. Og hvor meget mere vil hun ikke elske Jer, hvis I vender Jer imod hende igen? Retfærdig, siger jeg Jer. Meget stor er hendes kærlighed, større end det højeste bjerg, dybere end de dybeste have. Og de, som elsker deres Moder natur, dem svigter hun aldrig. Som hønen værner sine kyllinger, løvinden sine unger, moderen sit nyfødte barn, således værner den jordiske Moder natur menneskets søn mod al fare og alle onder. 

Beelzebub forfører et menneske (kalkmaleri) fra en Jydsk Kirke.

General information

Transfirguration er en begivenhed, hvor Jesus undergik forvandling med profeterne Moses og Elias. Ifølge evangelierne beskrives Transfiguration som en lejlighed, hvor Jesus tog hans disciple Peter, Jakob og Johannes med op på en bjergtop (Mount Tabor). Her blev han forvandlet (manifestation) med Moses og Elias som et vidnesbyrd om, at opfylde Det Gamle Testamentes profetier om Mesias.
Ifølge kristen tradition blev "Jesus forvandlet for dem, og hans ansigt lyste som solen, hans klæder blev hvide som lyset" (Matt.17,2-5.6-14 og 21).
Forklarelsen på vor Herre Jesus Kristus på et (højt bjerg) er beskrevet af hver af de tre evangelister (Matt.17,1-8 : Mark. 9,2-8 og Lukas 9,28-36) og hænger sammen med tro, nåde, dåb, bøn, faste og opstandelse fra de døde.
Jesus blev stående på bjerget, talte med Moses og Elias, og blev kaldt "Søn" med en stemme i himlen, antages at være Gud Fader (ABBA) lig. Det er en af de store mirakler, der er nævnt i alle evangelierne.
Derfor blev også de fleste helligdomme, kirker og klostre senere bygget på hellige steder "bjergskråninger", symbolet på Transfiguration.
Mount Tabor er traditionelt identificeret som Bjerg og det fortælles, at Djævlen tager Jesus med sig til den hellige stad (Jerusalem) og op på et meget højt bjerg og siger til ham: "Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned (styrte udover) og tilbede mig". Da siger Jesus til ham: "Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund". (Matt.4,4 og v.10): "Vig bort, Satan! thi der står skrevet: "Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham, alene."

Fredens Evangelium 1.kap.1-15:

Thi sandelig, siger jeg jer: Talløse sygdomme og farer venter menneskenes sønner. Beelzebub, alle djævlens fyrste, kilden til alt ondt ligger på lur i alle menneskesønnernes legeme. Han er døden, herskeren over al sygdom, og iført en trækkelig dragt frister og lokker han menneskesønnerne. Rigdomme lover han, og magt og pragtfulde paladser, og pure klæder af guld og sølv, og en mængde tjenere, alt dette. Han lover berømmelse og hæder, hor og vellyst, frådseri og vindrikken, udsvævende liv og dovenskab og uvirksomme dage. Han lokker en hver med det, som deres hu mest står til. Og den dag, da menneskebørnene allerede er blevet slaver af alle disse tomme og afskyelige ting, da bortriver han som betaling derfor alle de gaver fra menneskesønnerne, som den jordiske Moder gav dem så overdødigt. Han fratager dem deres ånde, deres blod, deres knogler, deres kød, deres indvolde, deres øjne og øren. Og menneskets ånde bliver kort og besværgeligt, fuld af pine og ilde lugt, lig urene dyrs ånde. Og hans blod bliver tykt og ildelugtende ligesom sumpenes vand; det klumper og mørkner ligesom dødens nat. Og hans knogler bliver hårde og knudrede; de fortæres indvendig og bryder sammen som en sten, der falder ned på en klippe. Og hans kød bliver fedt og vandfyldt, det rådner og bliver fordærvet, med sår og bylder, som er en afskyelighed. Og hans indvolde bliver fulde af modbydeligt skarn, af langsomt flydende strømme af forrådnelse, og mængder af vederstyggelige orme har deres bolig der. Og hans øjne bliver svage, indtil mørk nat indhyller dem., og hans øren bliver tilstoppede, lig gravens stilhed. Og til sidst af alt skal det vildfarende menneske miste livet og dø. Thi han holdt ikke sin Moders love (naturen) og føjede synd til synd. Derfor skal han fratages alle den jordiske Moders gaver, ånde (frisk luft), knogler, kød, indvolde, øjne og øren - og efter alt andet livet, hvormed den jordiske Moder kronede hans legeme.
Men hvis det vildfarende menneske angrer sine synder og gør dem ugjorte og vender tilbage til sin jordiske Moder, og hvis han holder sine jordiske Moders love (naturen) og befrier sig fra Satans klør, idet han modstår hans fristelser, da modtager den jordiske Moder atter sin vildfarende søn med kærlighed og sender ham sine engle, at de kan tjene ham. Sandelig, siger jeg Jer: Når mennesket modstår Satan, som bor i ham, og ikke gør hans vilje, da findes Moderens engle dèr i den samme time, at de kan tjene ham med hele deres kraft og fuldstændig udfri ham af Satans magt.

Thi ingen kan tjene to herre. Thi enten tjener han Beelzebub og hans djævle (dæmomer), eller han tjener vor jordiske Moder og hendes engle. Enten tjener han døden, eller han tjener livet. Sandelig, siger jeg Jer. Lykkelige er de, som holder livets love og ikke vandrer på dødens stier. Thi i dem bliver livets kræfter stærke, og de undgår dødens pinsler".
Og alle omkring Jesus lyttede til hans ord med forbavselse, thi hans ord havde magt, og han lærte helt anderledes end præsterne og de skriftkloge (lægerne).


af evangelisten Johannes 

Var Oliven - Jomfruolie symbolet på Guds Søn - født af "Jomfru" Maria, heraf navnet?

I antikkens tidsalder f. Kr. salvede man med olie (oliven) som et tegn på respekt for såvel levende og døde. På ægyptiske gravmæler fra det 18. Dynasti har man fundet afbildninger af oliventræet, der efter signatur betragtes som helligdom - symbolet på fred, godhed, klogskab, helse og rigdom (åndeligt). Man har tillige også fundet rester af olivengrene i mumiekister og afbildning på herioglyffer.
I den jødiske -kristne tradition vedblev man at salve patriaker, monaker og præster - både "Kristus" (fra græsk) og "Messias" (fra Hebraisk) betyder i øvrigt "den salvede".
1. Sam.1,1 : 16,1 ff : Ap.G.4,27 : Ap.G.10,37-41.
Jesus` kaldenavn Kristus betyder oprindeligt "den salvede" (fra crisma: hellig olie): Velsignet den, der kommer, i Herrens hus "Jesus" inkarnation, Herren er Gud og han lod det lysne for os (Guds børn - Ny kristne græsrodsbevægelse). Festtoget med grenene (oliven) slyngede sig frem, til altret horn (i Himmelen) er målt. Horn nævnes oftere i Det Gamle Testamente (f.eks. i 1. Samuel 2,10) som symbol på kraft og magt og ifølge Luk.1,69 hedder det, at Herren har oprejst os et frelsens horn: "en kraftig frelse".

Munken Peter Valdus (f. 1180 e.Kr.)

I verdens ældste bog bekræfter forfateren, at munken Peter Valdus fra Frankrig, brugte olivenolie, bøn og faste til de alvorlige syge og helbredte dem alle!!...Peter Valdus var katharer (vegetar) og spiste ikke kød eller drak vin, men forkastede lig som reformatoren Martin Luther den bestående katolske kirkes sakramenter bl.a. betaling for syndsforladelse; bodsøvelse, ordination "den sidste olie" salige bortgang (smørring på huden) lige før døden indtræffer.
Peter Valdus ofrede hele sit liv utrættelig og udholdende med sit arbejde, drog omkring i fattigdom og prædikede og kan på sin vis kaldes en grundlæggende "Jesu frelser". Peter Valdus besøgte i 1200 tallet den katolske Pave Innocent og talte Guds sag om "den sidste olie" helbredende virkning til indvortes brug, men den katolske kirke og dens trosfælder var så konservativ og forbandede ham og smed ham på porten? Peter Valdus forsatte ufortrødnet sine prædikner og vidomspændende helsekur og døde til slut i Bøhmen i år 1217 kun 37 år gammel pga. hans usle omvaklende levemåde for Guds sag. Men hans vækkelser og han prædikener om "vegetarismen" døde ikke, og har med små forandringer holdt sig til den dag i dag.
Senere blev de katolske Paver klogere og indviede olie til brug i kirkerne og i hjemmene. I en senere bøn ved ordinationsritual hedder det: "Giv ham Herre en mild ånd, magt til at tilgive synder og til at helbrede alle sygdomme. "Lad, Herre, din hellige velsignelse beskytte alle, som bærer denne hellige olie med sig og alle som salves med den, i sind og legeme, i sjæl og ånd, tag bort al smerte, alle svaghederm al sygdom i sindet og legemet.

Valdenserne (Peter Valdus)

En trosbekendelse tilhørende Valdenserne (katharer) lyder således: "Derfor, angående salvning af de syge, holder vi dette for en trosartikel, og bekender oprigtigt af hjertet, at når syge begærer at blive salvet med olivenolie, så bliver de det af nogen som forener sig med dem i bøn og faste, at de må blive til virksomt i legemet (indvendig) ved spisning af olien, efter den apostoliske hensigt. Og vi bekender at en sådan salvelse dvs. indtagelse og spisning af olivenolie, gjort efter apostlens mønster og brug bliver helbredende. Vi ´bekender af salvelsen af de syge, efter apostlens mønster og forbillede, og efter hvad Johannes Markus evangelist og Jacob siger, er bibelsk (Jak.5,14-15). Det er tydeligt formet stik imod den katolske kirke, Mormonerne, Jehovas Vidner og mange andre trossamfund, ikke til helbredelse, men til en saglig bortgang for den syge som ligger og venter på døden ("den sidste olie") d.v.s. olie smurt som parfùme på ansigtet på sygelejet?

Og de uddrev onde ånder

Og de gik ud og prædikede, at man skulle omvende sig (fra at spise kød, drikke vin og hvad andet din broder tager anstød af). Og de uddrev mange onde ånder og "salvede" mange syge med olie og "helbredte" dem (Mark.6,12-13 og Jak.5,14): Er nogen iblandt jeg syg, skal han kalde menighedens ældste til sig (vismænd), og de skal bede over ham, efter at de i Herren navn (Jesus Kristus) har salvet ham med olie. Så vil troens bøn (omvendelse først) frelse den syge, og Herren skal rejse ham fra sygelejet, og har han begået synder, sklal det tilgives ham (Salm. 103,2): Min sjæl, lov Herren (Jesus), og glem ikke alle hans gerninger (naturen)!!.. Han, som tilgiver alle dine misgerninger (syndige) og læger alle dine sygdomme, han, som udløser dit liv fra graven og kroner dig med miskundhed og barmhjertighed, han, som mætter din sjæl med godt (fra naturen), så du bliver ung igen som ørnen!!...Ny kraft får de, der bier på Herren Jesus, de får nye svingfjer som ørnen; de løber uden at mættes, vandre uden at trættes. Da svulmer hans legeme af friskhed, han oplever atter sin ungdom (Jobs Bog 33,25):

Daniels Bog kap.4,33: I samme stund fuldbyrdes ordet "Jesus Kristus" på Nebukaneser; han blev udstødt af menneskernes samfund (på grund af sin tro) og åd græs (hvedestrå) som kvæget (fyldt med vitaminer), og han legeme væddes af himmelens dug (B-vitaminer, mineraler osv,), til hans hår blev langt som ørne fjer og hans negle som fugleklør. Men da tiden var omme, løftede jeg, Nebukaneser, mine øjne til himmelen og fik min forstand igen (efter at have spist vegetarmad), og jeg priste den Højeste og lovede og ære ham "Jesus Kristus", som lever evindelig (naturen), hvis herredømme er evigt, (sålænge jorden består), og hvis rige står fra slægt til slægt. Nu lover, ophøjer og ærer jeg, Nebukaneser, Himmelens konge "Jesus Kristus": Alle hans gerninger er sandhed, hans veje retfærd, og han kan ydmyge dem, som vandrer i hovmod.
Dan.4,11-25 : Luk.1,50-51 : 1. Pet.5,5 ff.

Hovmodig

Men om nu nogle af grenene blev brudt af, og de, som hører til et vildt oliventræ, blev indpodet iblandt den og sammen med dem fik del i oliventræets rod med dens fede saft (helbredelse), så skal du ikke derfor være hovmodige over for grenene; Men hvis du er hovmodig, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden (dødsriget) der bærer dig og grenene Jesus Kristus (Rom.11,16-18 : Rom.5,1ff : Joh.10,9 : Joh.4,22-24. Oliventræet regnes i dag for en af de ældste kulturplanter vi kender, således fortæller Bibelen, at Noah`s due bragte et frisk olivenblad i næbet hjem til arken (skibet) efter syndfloden. Derfor er Duen med olivengrenen i næbet blevet fredssymbolet, og bruges i FN`s flag, der viser Jorden set fra nordpolen
omgivet af olivengrene, som symboliserer organisationernes verdensomspændende og fredsbevarende formål!!... 

Præsterne repræsenterer stort set to massive blokke - en for og en imod djævleuddrivelse....
Jeg er derfor overrasket over, at begge grupper af repræsentanterne er så uforsonlige. De dæmoniserer nærmest og overdriver modpartens standpunkt til det latterlige.
Besættelser af dæmoner "Satan" har været et kendt fænomen i tusinder af år helt tilbage til den grå midedelalder.
I Det Ny Testamente findes utallige vidnesbyrd og eksempler, hvorledes Jesus uddrev besættende ånder bl.a. i Mark. 1,39 : Luk. 8,27-33 : Mark. 9,17-27. Det var et dogme han overgav til sine disciple, hvad der fortælles i Mark. 10,1.
Onde ånder (dæmoner) findes i alle religioner. I græsk-romersk tid blev dæmon betegnelse for ånder og halvguder, der beskyttede hjemmets fire vægge, slægten og ejendommen. Dæmon var mægtigere end mennesket, men af lavere rang end guderne, f.eks. en guddommeliggjort helt, skytsånd eller en hjælpeånd.
Middelalderens katadraler er rigt udstyret med fabelvæsner lige som bestemte kirker, såkaldte djævlespejle, for at skræmme det onde væk.
I Ny Testamente bygger dæmonologien bl.a. på den jødiske apokalyptisk, hvor englenes seksuelle omgang med mennesker fødte de onde ånder. Derfor betragtes sex som noget beskidt, smitsomt og noget der kunne overføre sygdomme f.eks. ved seksuel omgang med andre udenfor ægteskabet. Således blev Satan lederen af denne djævleskare som er beskrevet utallige steder i Bibelen.
Fra 1100 tallet spillede kirkens kunst en rolle i dæmomologien, hvor grufulde væsner tilkendes skyld i menneskelige ulykke, lidelse og død.
Senere blev dæmon- og satandyrkelsen genstand for den katolske inkvisitationens forførelse af hekse, kvaksalver (naturhelbreder) og jordmødre som lindrede gravide kvinder med lægeurter, brændt på bålet. Sidstnævnt af hekse er Maren Splid fra Ribe!!...

Kristus monogram dannet ved to af de første bogstaver i navnet kristus, stavet på græsk. x (chi) og P (rho). I billeder symboliserer Kristus f.eks som en fisk (Ichthys).

Figuren til venstre for Jesus er ikke Johannes med langt hår, men en kvindeskikkelse. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at personen har feminine eller kvindelige træk og figurens tunika afslører konturen af kvindelige bryster. Der er ingen tvivl om at personen må være Maria Magdalene. Hvis det er tilfældet, hvem er så personen i midten? Leonardo Da Vinci har malet 13 personer ved bordet og dr er et gammelt ordsprog som siger, at man ikke må side 13 til bords?

Guden Jesus Kristus har haft rigtig mange navne "Jeg er den, jeg er (2. Mos.3,13); Menesesønnen (Dan.7,13); og den Almægtige i Johnnes Åbenbaring 1,8-11 og som Herren i Ezikes Bg 28,1. Messias eller Kristus den salvede. Apokalyptiken er profeti, der betyder afsløring, åbenbaring af hemmeligheder, hvormed menes hemmeligheder angående tidernes ende. Makkabærebogen (Jesus komme) eller Imanul, der betyder "Gud med os" og nævnes i Es.7,14; 8,8; 6,1-3 og Matt.1,23, hvilket også kan læses i Immanuels bog (Esajas). Navnt betyder Herren (Jesus) er frelse eller Herren frelser. Immanuel (Esajas) er navnet, der handler om kong Akaz og hans tid, og samtidig forkynder profeten Esajas om den kommende fredsfyrste "Jesus, Kristus, Guds Søn, Frelseren" (Ichthys) græsk!!..
Temaet over verdensdommen og de nye ting, står i Dødehavsrullerne og Esajas kap.24-27 som en åbenbaring, og Gud vil skabe efter den. Din ret skal folkene skue og alle konger din ære. Et nyt navn (Ichthys) giver man dig, som Herrens mund skal nævne (Esajas 62,2), Og JHWH Eders navn (Jehova) skal I efterlde mine udvalgte som forbandelsesord: Den Herren Herren (Jesus) give dig slig en død! Jeg er Herren, sådan lyder mit navn. Jeg giver ej andre min ære, ej guebilleder min pris (Esajas 42,8-16).

Men mine tjener skal kaldes med et andet navn (Esajas 65,15): Sæd lader jeg gro af Jacob og af Juda mine bjerges arving: dem skal mine udvalgte arve, der skal mine tjenber bo. Sl.69,37: hans tjeners afkom skal arve det, de, der elsker  hans navn (Jesus), skal bo deri. Det er Judas hus jeg vil være nådig og frelse ved Herren eders Gud (Hos.1,7). Og Herren sagde: "Kald ham ikke-mit-folk; thi I er ikke mit folk, og jeg er ikke eders Gud (Jehova). Og i stedet for "I er ikke mit Folk skal de kaldes "Den levende Guds børn": Og som Pauls siger til Romerne i kap. 9,25-33 og at mit folk og navn er: Ichthys (Ap.G.17,22-25; Joh.4,22-24; 2.Kor.3,17-18; 1.Kor.12,3-4 ; 1.Joh.4,2-4 ; Fil.2,9-11. Ap.G. 2,32-38 ; Rom.10,9-11 ; 1.Kor.5-6 ; Mal.2,10 ; Ef.4,1-13).

Jerusalems fald år 70 e.Kr.

Thi helligdommen fyldte hedningerne nu med deres udsvævelser og drikkelag, idet de forlystede sig med skøger og i de hellige forgårde havde de omgang med kvinder (bodeller); desuden bragte de ting deri, som var ganske utilbørlige. Brændofferaltret blev fyldt med usømmelige, i loven forbudte ofre; og det var ikke muligt at holde sabbat eller fejre de fra fædrene overtagne fester, ja man kunne simpelt hen slet ikke bekende sig som jøde.
                                                      2. Makkabærebog 6,4-6

Johannes Evangeliet 14,20:

På den dag skal I erkende, at jeg er i min Fader, og I er i mig og jeg i jer (inkarnation). Ikke alene for disse beder jeg, men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig (Joh.17,20). - at de alle må være èt, lige som du, Fader i mig, og jeg i dig, at også de må være èt i os (inkarnation), så verden må tro, at du har sendt mig (v.21.). Og den herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem, for at de skal være èt, ligesom vi er et jeg i dem (inkarnation) og du i mig, for at de må være fuldkommen èt, så verden kan forstå, at du har sendt mig og har elsket dem, ligesom du har elsket mig (v.22.), at Kristus må bo ved troen i jeres hjerter (inkarnation), og at I må blive rodfæstede og grundfæstede i kærlighed (Ef.3,17).
Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer (inkarnation) 1.Kor.3,16-19: Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham; thi Guds tempel (sjæl, ånd og legeme) er helligt, og I er jo hans tempel. Lad ingen bedrage sig selv? Hvis nogen iblandt jer mener, at han er vis i denne verden, må han først blive en tåbe og fjols for at han kan blive vis. Denne verdens visdom er nemlig fjolser i Guds øjne; thi der står skrevet: "Han er den, der fanger de vise i deres klogskab: Derfor skal ingen rose sig af mennesker! Thi alt hører jer til, men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.
Den, som har mine befalinger og holder dem (nadveren), han er den, som elsker mig; og den, som elsker mig, skal elskes af min Fader; og jeg skal elske ham og "åbenbare" mig for ham (Joh.14,21-23). Judas (ikke Iskariot) siger til ham: "Herre! hvoraf kommer det, at du vil åbenbare dig for os og ikke verden?" Jesus svarede og sagde til ham: "Om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit ord; og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham (inkarnation).
Det guddommelige Ord og evighed, dets medvirkning ved læsning fra skabelsens begyndelse er den evige tanke og fornuf ved Ordet (Logos), dets menneskeblivelse i Jesus Kristus, idet ordet er Handlinger, og disse tre er et i den evige lov og loven er hos Gud og loven er udgået fra Gud. Ved loven er alting skabt. I Ordet som er "Jesus" er der liv og indhold.

Johannes Evangeliet kap.1,1-18.
I begyndelsen var Ordet (læresætning), og Ordet (Logos) var hos Gud, og Ordet var hos Gud. Dette var i begyndelsen hos gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er (uden læresætning). I ord var der liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med (han begreb det ikke).
Ingen har nogen sinde set Gud; den enbårne (Jesus), som selv er Gud, som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk (oversætter). Dette er Johannes vidnesbyrd, dengang jøderne sendte præster og levitter ud til ham fra Jerusalem, for at de skulle spørge ham: "Hvem er du"? Da sagde han rent ud og nægtede ikke, han sagde rent ud: "Jeg er ikke Kristus".

Romerkirkens korslagte nøgler gemt under tiaraèn.

Gud skabte mennesket -
og mennesket skabte Gud?

Jesus svarede og sagde til ham: "Om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit ord: og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham (inkrnation).          
Jo.14,1-23; Joh.8,23-30; Joh.3,14; Joh.3,28.

Jesus svarede dem: "Står der ikke skrevet i jeres lov. Jeg har sagt, at I er guder? 
Joh.10,34; Sl.82,6; Ap.G.17,26 ff. Es.40,18.

Og Gud skabte Adam (betyder menneske) i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem;
1.Mos.1,27; 2.Mos.2,15; Jak.3,8-10.

Gud skabte jo mennesket til uforkænkelighed og gjorde det til et afbillede af sit eget væsen;
1.Mos.1,5; 1.Mos.5,1; Luk.3,38; Kol.3,1-10; Ef.4,24-32; 1.Kr.11,7; 1.Tim.2,11-15.

Gud rense vor samvitighed fra døde gerninger (afguder), så vi kan tjene den levende Gud.
Hebr.9,14-28; Es.53 ff.

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i jer? Eller ved I ikke, at jeres legme er et tempel for Heligånden (Jesus), som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? Hvordan kan Guds tempel og afguder have med hinnden at gøre? Vi er jo den levende Guds tempel, thi Gud har sagt; "Jeg vil bo og vandre iblandt dem og være deres Gud, og de skal være mit folk.Gud
. 2.Kor.6,16; 1.Kor.3,16; 1.Kor.6,19; Åb.21,3; 2.Ko.6,17-18 Ro.10,9-11. NB! Efesern 6,15-19 

Claves Sancti Petri
          (Sankt Peters Nøgler)

I Romerkirkens ældgamle våben, Claves Santi Petri (CLAVES SANCTI PETRI), som betyder "SANKT PETERS NØGLER", findes der under tiara`en (en hedensk, fyrstelig hovedbeklædning, stammende fra Persia) tvende korslagte nøgler. "Nøglernes" hemmelighed, som ifølge kirkens myter overrækkes Petru (Peter på billedet øverst) og hans kristne efterfølger, til dem røbes straks hemmeligheden her, er den uindskrænkende magts insignier - magten over de uindviede og uvidende. Nøglernes antal er oprindelig tre, og de består af tre rækker lydtegn (alfabeter) der tillige er tal (se billed med MCMXXIX).
I adskellige værker siger kirkefædrerne og de lærde; vi ved ikke, om det var èn eller flere nøgler Kristus (Gud) overrækker Peter, "guds statsholder på jorden". Med nøglerne i hånden vil vi selv åbne døren til himmelen, som de har forment os adgang til, hvis tabte ur-evangelium lyder i Luk.2,14; at Gud har velbehag i menneskesjælen og vil fødes dèr. I din og min sjæl - og ikke i en  enkelt frelser!
Du er Petrus, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og Dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Og jeg vil give dig Himmerigets nøgler, og hvad du binder på jorden, det skal være bundet i Himmelen, og hvad du løser på jorden, det sjkal være løst i Himmelen." (Mattæus kap.16,18-19).
Så hvis du tror, at kristen jul blev opfundet af de første troende kristne for at mindes Jesu fødsel - så tager du grusomt fejl! Den kristne jul er et påhit fra pavestolen i Rom. Det var pave Liberius, der i år 352 e.v.t. foreskrev, at jul - festen for solhverv - fra nu af skulle fejres og være til minde om Kristus. Årstiden er forkert? Pave Liberius fik ved den lejlighed grundfæstet uden om Kristus den løgnagtige antagelse, at Jesus blev født den 25. deceber.
Jesus siger oprigtigt; sandelig siger jeg jer: før Abraham blev til, er jeg (Joh.8,58 og John 1,1-30) I Paulus brev til Kolosserne 1,14-23 fortælles: I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse, og han er den usynlige Guds billede, førstfødt forud for al skabning (æoner). Da tog de sten op for at kaste den på ham; men Jesus skjulte sig under sin klædedragt som en (ånd) og gik bort fra helligdommen.
PÅ kirkemødet i Efesos i 431 vedtog man det dogme, efter at man var kommet i besiddelse af evangelierne (Mattæus, Markus og Lukas), at madonna (italiensk): Jomfru Maria er Guds moder (græsk theotok) og på latin Dei gemitrix, begge dele betyder Gudens moder, og at hun som sådan skal agtes og æres som helgen. Reformationen afskaffede både Maria dyrkelsen og helgendyrkelsen, men alt det pagt og pynt finder stadig anvendelse i vore kirker!!...Hårdest var den tyske reformator Calvin, der satte lighedstegn mellem Maria-dyrkelsen og rent afguderi og det gjorde han ud fra Det gamle Testamente Septuaginta. De troende katolikker og andre indremissionsk trossamfund m.fl., har virkelig acepteret, at det første barn som Maria fødte "Jesus", var frugten af parthegnus, en jomfrufødsel, thi skønt man i verdens ældste bibel står skrevet, hvis oversættelse er fra Hieronymus, af Bibelen fra aramæisk til latin blev Romerkirkens officielle eje. I den står der i Johannes Evangeliet kap. 1,13: Han (Jesus Kristus) blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud, idet Ordet (Logos) blev kød og tog bolig iblandt os d.v.s. inkarnation, i din og min sjæl? Og vi så hans herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.
 Den 12. april hvert år, har dagen navn efter Julius den 1., der var Pave i Rom 336-352, idet han fastslog, at Sønnen var af samme væsen som Faderen og var født, men ikke skabt?
De store årsfester.
Den ene af disse fire højtider, forsoningsdagen, har sin særlige præg, men de andre tre har et tydeligt fællespræg.  sidste var i udpræget grad glædesfester med store ofringer. De havde endelig betydning som samlingsfester, idet alle mænd i Israel disse tre dage om året skulle fremstille sig for Herren Gud, og for jøderne i adspredelsen blev ganske særligt påsken den store pilgrimsfest, idet den jødiske historieskriver Josefus Flavinus taler om 2½ million festdeltager i Jerusalem ved Jesus korsfæstelse?
Hvor tidlig man begyndte at fejre den kritne påske, og i hvad fohold den stod til den jødiske, er ikke klarlagt helt, men den blev begyndelsen til udformningen af kirkeåret.

Ikke mindre ser vi i den jødske adspredelsen (dispora), tidens fylde til kristenommen, idet evangelies forbavsende hurtige udbredelse hænger samen med, at adspredelsen blev en banet vej for den kristne mission, idet mange forhold virker her sammen med den ægypiske og græske kultur.
Mens jøderne i Palæstina talte aramæisk, havde de i adspredelsen græsk til modersmål og læste Det gamle Testamente i græsk oversættelse Septuginta og kunne ikke mere overholde Moseloven og de skriftkloges overlevering så strengt som deres trosfæller i hjemlandet Palæstina.
I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen (Ap.G.2,5). Da de i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne (grækerne) at skumle over hebræernes uretfærdighed, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved daglig udeling. Helenisterne og hebræerne omtales i Ap.G. 6,1-2.
Efter utallige stridgheder mellem faisæerne og den tredje gruppesadukæerne om hvem, der skal være konge, indog Pompeus som støtte fra farisæerne i 63 f. Kr. erobringen af Jerusalem og et stort antal krigsfanger som slaver i andre dele af romeriget. Derved udvides den jødiske dispora (adspredelsen) til Lilleasien, Grækenland og Italien. Hyrkan bliver nu indsat som ypperstepræst og ompejs opløser Seleukiderriget (Markedonien) og det Hasmonæisk rige. Da Cæesar i 44 myrdes, udbryder en borgerkrig mellem Fasael og Herodes mod Hasmonæerne. Herodes flygter herunder til Rom, hvor han udnævnes til jødernes konge.
Omkring år 40 f. Kr. mister Romerriget kontrollen over Palæstina, indtil Eroes afsluter borgerkigen i 37 ved at indtage Jerusalem. Indtil sin død i 4 f.v.t. holder han, den folkets støtte, magten ved hjælp af hårdhændet magtpolitk. Høj skatter indføres og der er generelt en meget hård tid for jøderne. Det er denne periode, han opretter store bgningsværker som Masada i ørkenen?

En væsentlig hjælpemiddl til at komme bag ved jødernes lærde tekst er bibelen Septuaginta, den græske oversættelse af Gamle Testamente, der allerede blev påbgyndt i 3. århundrede f. Kr. i Alexandria Ægypten og fuldført efterhånden som "Skrifterne blev anerkendt" i slutningen af det Gamle Testamentes sidste tidsregning bl.a. fundet af Dødehavs rullerne, her er profeten Habakkuks skrift i Det gamle Testamente omfattet af 3. kapitler. I 1973 påviste en forsker Josè O`Callaghan, et par af teksterne var fra den græske oversættelse af Det gamle Testamente, den såkaldte Septuaginta.

Tryk på linket: Tro ikke på alt!!..

Disse "hjul af energier" eller centre i kroppen kaldes Chakra - Kabbalah

Sophia står for visdom!!...
Sophia (Visdom) har bygget sit hus, hun har hugget hendes syv søjler ud (Ordsp.9,1.), henviser direkte til syv gange grundlag for vores krop. I dag er denne bevidsthedsfor i fokus for den åndelige videnskab af forskellige healer, og sangerinden Madonna, der arbejder med de syv chakra og syv niveauer, der i menneskets krop kaldes livets træ. Du kan se denne opfattelse af de syv niveauer i jødernes hebraiske Menorah lysestage, hvor de flammer op omkring det centrale i lyset af ånden.

Maria Magdalene er ikke længere de syv dødelige synder (dyder): stolthed, lyst, misundelse, vrede, begær, frådseri og dovenskab. I hendes sted er hun en af de syv jomfruer, der har banet sig vej med de syv lysestager. Denne rensning gør hende til den mest hellige person, der er nævnt i Det ny Testamente, idet hun er Jesus førstedame, iklædt Hans skikkelse. Maria Magdalena med den Hellige Visdom også kaldet den guddommelige Visdom (Hagia Sophia; Latin: santa Sophia) er den teologiske tanke, af perfekt Visdom som er at finde i Gud mennesket alene.  Den Hellige Ånd er et eksempel på Den Guddommelige Moder Natur, den himmelske Moder og Mary Magdalene. Ordene Pistic Sophia er græsk for "Tro og Klogskab" og er den disciple af Jesus Kristuys efter hans opstandelse og som findes i Livets træ Kabbalaha. Betydningen og læren afslører ikke blot Jesus mandlige disciple, men også disciple herunder Mary Magdalene, Martha, og Salome!.

Den syvarmede lysestage Menoarh.

Kendte stjerner som den Amerikanske rockstjerne Madonna, Elesibeth Taylor, Britney Spears, og ikke mindst Mick Jagger fra The Roling Stones er hoppet på bølgen af den røde tråd "Kabbalaha".
The Beatles John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, The Beach Boy`s og Donovan m.fl. fik allerede øje på den Indiske Kabbalaha i 1967 gennem deres indiske guru Maharishi Maheh.
Den nye trend blandt de kendte sangere er konventeret til den jødisk Ortodokse og kristne religion Kabbalaha, hvor man efter sigende som tilhænger bærer rundt på en rød tråd med perler om sit venstre håndled.
Armbåndet skal ifølge Kabbalaha religionen beskytte og fortrænge "onde øjne", hvilket vil sige holde al dårlig påvirkning og uvenlig nedstirrende væk. 

Kabbalah betyder ifølge tradition "det som modtages".Det er en ældgammel religion, som stammer fra Asien og Indien over Ægypten, hvor den blev Kalidæernes hemmelige lære eller for stjernetydning. Det er en tradition, som eksisterede før jødedommen og findes i indiske Vedaskrifter, og hvor sandheden findes gennem fortolkningen af Det gamle Testamentes og Jesu lære. Mere specefik er det en mystisk tolkning af den hebraiske religion, som opstod i senmiddelalderen som en strømning: "Hvem er vi", Hvor kommer vi fra", og Hvorfor er vi på denne jord. Kabbalah giver svar på en lang række spørgsmål af visdom og bliver undervist overalt i Amerika, hvor Madonna har oprettet skoler for børn helt ned i børnehaveklasse. Den verdensberømte sanger Madona har derfor skiftet navn til "Ester". Navnet er kendt i den jødisk kristne verden, og stammer fra det persiske ord for "stjerne" - myrte. Blomsten har en rensende effekt på huden, og bruges som blomsterpryd i håret ved bryllup. Myrte er helliget Venus og står for den ægyptiske gudinde Hator.

Tryk på linket: Mit store idol. Her kommer tre sider frem, tryk igen på siden "Helligånden".

Livets Træ
Syndfaldet kaldes ikke syndefaldet i Det gamle Testamente, men en advarsel imod at få kendskab og kontakt med det onde eller mørket i mennesket.

Urkraften: energien der symboliserers af slangen i mennesket, havde stor betydning for de indviede jødiske præster, så den måtte korsfætes (massakeres og knuses, før det store Værk (NyTestamente) kunne blive til og finde sted.
Anbringelsen af slangen på korset som er livets træ, symboliserer (moderværdighed og foreningen af det feminin og maskuline).
Mange kristne kirkers kunst kom livets træ til at spille en afgørende rolle som symbol på Kristus, Livskaften (Kabbalah) og forløsningens kors: "Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger ti menigheden! Den, der sejrer, ham vil jeg give at spise af livets træ (Kabbalah, som er i Guds paradis." (Åbenbaringens Bog 2,7; 22,2-7; 22,14-21.